XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 2 4 9
Giải Bảy
G.7
335 1 9
Giải Sáu
G.6
3193 0354 8189 2 7 7
Giải Năm
G.5
1468 3 2 5
Giải Tư
G.4
54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527
4
5
4
0 4
Giải Ba
G.3
62102 92727 6 8
Giải Nhì
G.2
77044 7 4 8
Giải Nhất
G.1
81574 8 9
Giải ĐB
ĐB
895450 9 0 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 9
1 9
2 7 7
3 2 5
4 4
5 0 4
6 8
7 4 8
8 9
9 0 3

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 1 6
Giải Bảy
G.7
178 1 4
Giải Sáu
G.6
7655 5089 8985 2 1 3
Giải Năm
G.5
9472 3  
Giải Tư
G.4
91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006
4
5
7
2 4 5 7
Giải Ba
G.3
90854 95952 6  
Giải Nhì
G.2
05187 7 2 8
Giải Nhất
G.1
86801 8 2 5 7 7 9
Giải ĐB
ĐB
021982 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 6
1 4
2 1 3
3  
4 7
5 2 4 5 7
6  
7 2 8
8 2 5 7 7 9
9  

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0 0 1 1 3 4 9
Giải Bảy
G.7
460 1  
Giải Sáu
G.6
0722 3003 7804 2 2 6
Giải Năm
G.5
7572 3 0 5
Giải Tư
G.4
84096 45535 51126 05188 07401 92173 45401
4
5
 
2
Giải Ba
G.3
38600 80852 6 0
Giải Nhì
G.2
58091 7 2 3
Giải Nhất
G.1
95230 8 8
Giải ĐB
ĐB
495709 9 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 1 3 4 9
1  
2 2 6
3 0 5
4  
5 2
6 0
7 2 3
8 8
9 1 6

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0  
Giải Bảy
G.7
613 1 3 5
Giải Sáu
G.6
5561 6223 9139 2 3 3
Giải Năm
G.5
7542 3 2 3 9
Giải Tư
G.4
16653 36658 10915 42323 90692 16532 44968
4
5
2
3 3 8
Giải Ba
G.3
22092 49391 6 1 8
Giải Nhì
G.2
75433 7  
Giải Nhất
G.1
70289 8 9
Giải ĐB
ĐB
883853 9 1 2 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 5
2 3 3
3 2 3 9
4 2
5 3 3 8
6 1 8
7  
8 9
9 1 2 2

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 1 7
Giải Bảy
G.7
314 1 3 3 4 6
Giải Sáu
G.6
5313 4958 0107 2  
Giải Năm
G.5
0395 3 4 9 9
Giải Tư
G.4
87545 84416 19259 41989 07039 73351 85901
4
5
5
1 8 9
Giải Ba
G.3
07613 84886 6  
Giải Nhì
G.2
64939 7  
Giải Nhất
G.1
74534 8 6 8 9
Giải ĐB
ĐB
822288 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7
1 3 3 4 6
2  
3 4 9 9
4 5
5 1 8 9
6  
7  
8 6 8 9
9 5

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0 5 8
Giải Bảy
G.7
505 1 9
Giải Sáu
G.6
5948 9078 2121 2 0 1 6 9
Giải Năm
G.5
4893 3 9
Giải Tư
G.4
46219 72008 76552 75153 06646 55945 89497
4
5
5 6 8
2 3
Giải Ba
G.3
23526 75139 6  
Giải Nhì
G.2
79276 7 6 8
Giải Nhất
G.1
17420 8  
Giải ĐB
ĐB
659929 9 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8
1 9
2 0 1 6 9
3 9
4 5 6 8
5 2 3
6  
7 6 8
8  
9 3 7

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0 1 1 3 3
Giải Bảy
G.7
778 1 1 9
Giải Sáu
G.6
7582 6380 3466 2  
Giải Năm
G.5
6553 3 4
Giải Tư
G.4
00793 02001 89579 98078 81834 47658 03001
4
5
4
3 8
Giải Ba
G.3
39844 60319 6 6
Giải Nhì
G.2
30503 7 8 8 9
Giải Nhất
G.1
57703 8 0 2
Giải ĐB
ĐB
060911 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1 3 3
1 1 9
2  
3 4
4 4
5 3 8
6 6
7 8 8 9
8 0 2
9 3

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 1 6 7
Giải Bảy
G.7
067 1 1
Giải Sáu
G.6
1225 0462 1268 2 5
Giải Năm
G.5
2158 3  
Giải Tư
G.4
31494 30154 56906 70298 65767 65269 45940
4
5
0
4 8 8
Giải Ba
G.3
80758 51181 6 2 7 7 8 9
Giải Nhì
G.2
27511 7  
Giải Nhất
G.1
40107 8 1
Giải ĐB
ĐB
404601 9 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 6 7
1 1
2 5
3  
4 0
5 4 8 8
6 2 7 7 8 9
7  
8 1
9 4 8

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0 4 7
Giải Bảy
G.7
204 1 4 5 6 9
Giải Sáu
G.6
9214 1821 0539 2 1
Giải Năm
G.5
6619 3 3 9
Giải Tư
G.4
86087 26707 86144 77471 89872 68482 58998
4
5
4
 
Giải Ba
G.3
11262 94233 6 2
Giải Nhì
G.2
36473 7 1 2 3
Giải Nhất
G.1
16516 8 2 7
Giải ĐB
ĐB
732615 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7
1 4 5 6 9
2 1
3 3 9
4 4
5  
6 2
7 1 2 3
8 2 7
9 8

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0 5
Giải Bảy
G.7
489 1 1 5 8
Giải Sáu
G.6
6624 4878 6633 2 0 4
Giải Năm
G.5
7646 3 3 5
Giải Tư
G.4
73118 92235 14711 95385 93994 04986 17171
4
5
6
 
Giải Ba
G.3
38820 93115 6 6 7
Giải Nhì
G.2
85805 7 1 8
Giải Nhất
G.1
75166 8 5 6 9
Giải ĐB
ĐB
210867 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 1 5 8
2 0 4
3 3 5
4 6
5  
6 6 7
7 1 8
8 5 6 9
9 4

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0 2 7
Giải Bảy
G.7
776 1 0 4
Giải Sáu
G.6
4935 4137 4453 2 5
Giải Năm
G.5
2514 3 5 7
Giải Tư
G.4
62702 06757 75996 25025 34464 14407 01990
4
5
 
2 3 5 7
Giải Ba
G.3
19110 34355 6 4
Giải Nhì
G.2
06482 7 6
Giải Nhất
G.1
55652 8 2 8
Giải ĐB
ĐB
573288 9 0 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7
1 0 4
2 5
3 5 7
4  
5 2 3 5 7
6 4
7 6
8 2 8
9 0 6

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0 2
Giải Bảy
G.7
587 1 0 1 5 8
Giải Sáu
G.6
2884 9918 6181 2  
Giải Năm
G.5
2954 3  
Giải Tư
G.4
43243 43715 39710 31411 77451 22676 83258
4
5
3
1 4 8 9
Giải Ba
G.3
90802 01569 6 9
Giải Nhì
G.2
07478 7 2 6 8
Giải Nhất
G.1
81072 8 1 4 7
Giải ĐB
ĐB
071559 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 0 1 5 8
2  
3  
4 3
5 1 4 8 9
6 9
7 2 6 8
8 1 4 7
9  

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0  
Giải Bảy
G.7
540 1 2 9
Giải Sáu
G.6
4148 8393 8888 2 4 5
Giải Năm
G.5
0938 3 8
Giải Tư
G.4
59186 17012 42788 76351 41260 17919 54975
4
5
0 0 8
1
Giải Ba
G.3
13674 33483 6 0
Giải Nhì
G.2
45840 7 4 5
Giải Nhất
G.1
44125 8 3 6 8 8
Giải ĐB
ĐB
571324 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 9
2 4 5
3 8
4 0 0 8
5 1
6 0
7 4 5
8 3 6 8 8
9 3

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 0 4
Giải Bảy
G.7
336 1  
Giải Sáu
G.6
7180 3263 9554 2  
Giải Năm
G.5
3289 3 1 4 4 6
Giải Tư
G.4
21985 28631 00034 13700 37604 14576 65276
4
5
4
4
Giải Ba
G.3
13186 44034 6 3
Giải Nhì
G.2
99744 7 6 6 9
Giải Nhất
G.1
88379 8 0 5 6 9
Giải ĐB
ĐB
738090 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1  
2  
3 1 4 4 6
4 4
5 4
6 3
7 6 6 9
8 0 5 6 9
9 0