XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 4 9
Giải Bảy
G.7
550 1 0 6
Giải Sáu
G.6
1910 5083 4179 2 3 6
Giải Năm
G.5
1416 3 0 3
Giải Tư
G.4
85609 31974 42304 61726 82483 90097 28723
4
5
 
0
Giải Ba
G.3
91633 17830 6 4 5
Giải Nhì
G.2
50064 7 4 9
Giải Nhất
G.1
45165 8 3 3 4
Giải ĐB
ĐB
001084 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 9
1 0 6
2 3 6
3 0 3
4  
5 0
6 4 5
7 4 9
8 3 3 4
9 7

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 4 7 9
Giải Bảy
G.7
607 1  
Giải Sáu
G.6
4440 5286 0799 2 1 7
Giải Năm
G.5
8409 3 0 1 9
Giải Tư
G.4
54269 47393 34054 78530 78031 61904 20461
4
5
0
0 4
Giải Ba
G.3
11727 85350 6 1 4 9
Giải Nhì
G.2
26721 7  
Giải Nhất
G.1
30239 8 6
Giải ĐB
ĐB
773364 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7 9
1  
2 1 7
3 0 1 9
4 0
5 0 4
6 1 4 9
7  
8 6
9 3 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 1
Giải Bảy
G.7
875 1 9
Giải Sáu
G.6
9957 7642 5401 2 1 1 3 9
Giải Năm
G.5
7121 3 0 3 8
Giải Tư
G.4
53888 16021 44386 96623 28029 07542 34219
4
5
2 2
7 7
Giải Ba
G.3
57230 84764 6 4
Giải Nhì
G.2
93838 7 5
Giải Nhất
G.1
00057 8 6 8
Giải ĐB
ĐB
179433 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 9
2 1 1 3 9
3 0 3 8
4 2 2
5 7 7
6 4
7 5
8 6 8
9  

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 4 9
Giải Bảy
G.7
977 1  
Giải Sáu
G.6
4323 2868 7530 2 3 4 6
Giải Năm
G.5
6704 3 0 1
Giải Tư
G.4
55283 09924 66226 35568 97495 96877 96584
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
20709 95268 6 8 8 8
Giải Nhì
G.2
67879 7 7 7 9
Giải Nhất
G.1
62931 8 0 3 4
Giải ĐB
ĐB
026380 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 9
1  
2 3 4 6
3 0 1
4  
5  
6 8 8 8
7 7 7 9
8 0 3 4
9 5

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 0 1 9
Giải Bảy
G.7
683 1 0 6
Giải Sáu
G.6
7973 6201 8631 2 4
Giải Năm
G.5
8082 3 1
Giải Tư
G.4
70100 12924 66356 27272 62110 72662 41592
4
5
3
6 8
Giải Ba
G.3
25509 30716 6 2
Giải Nhì
G.2
86043 7 2 3
Giải Nhất
G.1
29299 8 2 3
Giải ĐB
ĐB
134358 9 2 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 9
1 0 6
2 4
3 1
4 3
5 6 8
6 2
7 2 3
8 2 3
9 2 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 0 6
Giải Bảy
G.7
669 1 3 4
Giải Sáu
G.6
0206 6114 5822 2 0 0 2 5
Giải Năm
G.5
8682 3  
Giải Tư
G.4
60520 43851 79420 44585 84774 75146 43425
4
5
6
1
Giải Ba
G.3
50400 55097 6 9
Giải Nhì
G.2
85576 7 3 4 6
Giải Nhất
G.1
81313 8 2 5
Giải ĐB
ĐB
553973 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6
1 3 4
2 0 0 2 5
3  
4 6
5 1
6 9
7 3 4 6
8 2 5
9 7

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 3 3 3 8
Giải Bảy
G.7
191 1 2 9
Giải Sáu
G.6
5062 5184 0776 2 0 8
Giải Năm
G.5
4461 3  
Giải Tư
G.4
70074 04820 45288 97208 31795 50303 25312
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
78080 97303 6 1 2
Giải Nhì
G.2
42203 7 4 6
Giải Nhất
G.1
03028 8 0 4 8
Giải ĐB
ĐB
483319 9 1 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3 3 8
1 2 9
2 0 8
3  
4  
5  
6 1 2
7 4 6
8 0 4 8
9 1 5

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 3 8 8
Giải Bảy
G.7
508 1 0 4 4 7
Giải Sáu
G.6
2193 7393 0332 2 9
Giải Năm
G.5
3410 3 2 8
Giải Tư
G.4
64229 13687 32079 00117 84172 67414 24438
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
28703 18208 6 5
Giải Nhì
G.2
15514 7 2 2 9
Giải Nhất
G.1
65872 8 7
Giải ĐB
ĐB
252065 9 3 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 8 8
1 0 4 4 7
2 9
3 2 8
4  
5  
6 5
7 2 2 9
8 7
9 3 3

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 0 1 2 4 6 7
Giải Bảy
G.7
134 1  
Giải Sáu
G.6
5475 4706 5131 2  
Giải Năm
G.5
3953 3 1 4 7
Giải Tư
G.4
53202 95267 47400 93265 69471 63907 17801
4
5
8
3
Giải Ba
G.3
26160 84704 6 0 5 6 7
Giải Nhì
G.2
58566 7 1 5
Giải Nhất
G.1
05148 8  
Giải ĐB
ĐB
208737 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 2 4 6 7
1  
2  
3 1 4 7
4 8
5 3
6 0 5 6 7
7 1 5
8  
9  

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 6 6 9
Giải Bảy
G.7
123 1 2 4
Giải Sáu
G.6
6185 4506 3020 2 0 3 3 9
Giải Năm
G.5
5378 3 6
Giải Tư
G.4
97757 06529 30891 07412 80442 92123 38036
4
5
2
7 9
Giải Ba
G.3
51959 49806 6  
Giải Nhì
G.2
84095 7 8
Giải Nhất
G.1
91714 8 5
Giải ĐB
ĐB
378409 9 1 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 6 9
1 2 4
2 0 3 3 9
3 6
4 2
5 7 9
6  
7 8
8 5
9 1 5

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 6
Giải Bảy
G.7
572 1 5 8
Giải Sáu
G.6
1259 4415 6129 2 3 9 9
Giải Năm
G.5
9392 3 0 4 6
Giải Tư
G.4
89830 08606 61843 63048 72454 89229 86723
4
5
2 3 8
4 9
Giải Ba
G.3
43318 59090 6  
Giải Nhì
G.2
04734 7 2
Giải Nhất
G.1
54436 8  
Giải ĐB
ĐB
833642 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 5 8
2 3 9 9
3 0 4 6
4 2 3 8
5 4 9
6  
7 2
8  
9 0 2

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 0 8
Giải Bảy
G.7
431 1 0 7 8 9
Giải Sáu
G.6
0917 6308 5861 2 4 8
Giải Năm
G.5
6886 3 1 5
Giải Tư
G.4
07968 40224 50235 70842 94719 87442 42477
4
5
2 2
 
Giải Ba
G.3
00483 45028 6 1 8
Giải Nhì
G.2
07700 7 7
Giải Nhất
G.1
48218 8 3 6
Giải ĐB
ĐB
171510 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 8
1 0 7 8 9
2 4 8
3 1 5
4 2 2
5  
6 1 8
7 7
8 3 6
9  

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 3 9
Giải Bảy
G.7
267 1  
Giải Sáu
G.6
1280 7236 1292 2 5 7
Giải Năm
G.5
8003 3 2 6
Giải Tư
G.4
90750 51158 35890 81861 81532 99425 17342
4
5
2
0 8
Giải Ba
G.3
41563 10409 6 1 3 7
Giải Nhì
G.2
40327 7 5 7
Giải Nhất
G.1
53477 8 0
Giải ĐB
ĐB
764175 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 9
1  
2 5 7
3 2 6
4 2
5 0 8
6 1 3 7
7 5 7
8 0
9 0 2

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 0
Giải Bảy
G.7
478 1  
Giải Sáu
G.6
1576 7479 2161 2 1
Giải Năm
G.5
3721 3  
Giải Tư
G.4
41882 01193 32686 89778 07353 91587 78193
4
5
3
1 3
Giải Ba
G.3
79900 22396 6 1 4
Giải Nhì
G.2
59364 7 6 8 8 9
Giải Nhất
G.1
18051 8 2 6 7
Giải ĐB
ĐB
831043 9 3 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1  
2 1
3  
4 3
5 1 3
6 1 4
7 6 8 8 9
8 2 6 7
9 3 3 6