XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 1 3 4
Giải Bảy
G.7
860 1  
Giải Sáu
G.6
7946 9425 9204 2 1 3 4 5
Giải Năm
G.5
5252 3 8
Giải Tư
G.4
51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640
4
5
0 0 6 8
2 8
Giải Ba
G.3
32101 35138 6 0 8
Giải Nhì
G.2
00840 7 8
Giải Nhất
G.1
27148 8  
Giải ĐB
ĐB
560921 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 4
1  
2 1 3 4 5
3 8
4 0 0 6 8
5 2 8
6 0 8
7 8
8  
9  

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
94 0 0 4 4
Giải Bảy
G.7
604 1 1 3
Giải Sáu
G.6
5600 0254 3631 2 6
Giải Năm
G.5
3287 3 1 1
Giải Tư
G.4
75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231
4
5
 
2 2 4
Giải Ba
G.3
58184 14911 6  
Giải Nhì
G.2
30252 7 4
Giải Nhất
G.1
20604 8 4 4 6 7 9
Giải ĐB
ĐB
716889 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 4
1 1 3
2 6
3 1 1
4  
5 2 2 4
6  
7 4
8 4 4 6 7 9
9  

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 0 0
Giải Bảy
G.7
666 1 0
Giải Sáu
G.6
8581 5910 2723 2 0 3 6
Giải Năm
G.5
7195 3 2 3 9
Giải Tư
G.4
25876 06100 15620 78170 83376 09874 52100
4
5
 
6
Giải Ba
G.3
73956 24239 6 6
Giải Nhì
G.2
85826 7 0 4 6 6
Giải Nhất
G.1
89533 8 1
Giải ĐB
ĐB
504732 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0
1 0
2 0 3 6
3 2 3 9
4  
5 6
6 6
7 0 4 6 6
8 1
9 5

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 0 1 9
Giải Bảy
G.7
862 1 4 5 6 6
Giải Sáu
G.6
4394 8514 9447 2  
Giải Năm
G.5
8697 3 1
Giải Tư
G.4
65116 64865 98609 56475 17031 56300 83216
4
5
1 7
5
Giải Ba
G.3
49841 29363 6 2 3 5
Giải Nhì
G.2
57701 7 5
Giải Nhất
G.1
43715 8  
Giải ĐB
ĐB
976255 9 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 9
1 4 5 6 6
2  
3 1
4 1 7
5 5
6 2 3 5
7 5
8  
9 4 7

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0  
Giải Bảy
G.7
925 1 1 8
Giải Sáu
G.6
7867 4256 6350 2 5 8
Giải Năm
G.5
5898 3 6
Giải Tư
G.4
66911 61481 84183 63379 36228 83936 45899
4
5
0
0 6
Giải Ba
G.3
83018 00367 6 7 7
Giải Nhì
G.2
79096 7 9 9
Giải Nhất
G.1
95879 8 1 3
Giải ĐB
ĐB
840440 9 6 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 8
2 5 8
3 6
4 0
5 0 6
6 7 7
7 9 9
8 1 3
9 6 8 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 7 8
Giải Bảy
G.7
515 1 5 6
Giải Sáu
G.6
8460 9943 9233 2 3 7
Giải Năm
G.5
9723 3 1 3 4 5
Giải Tư
G.4
16192 68535 16416 72308 78191 51734 47827
4
5
3
5
Giải Ba
G.3
44377 14655 6 0
Giải Nhì
G.2
04707 7 7
Giải Nhất
G.1
12131 8 3
Giải ĐB
ĐB
617283 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 8
1 5 6
2 3 7
3 1 3 4 5
4 3
5 5
6 0
7 7
8 3
9 1 2

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0  
Giải Bảy
G.7
036 1 0 1 3 4
Giải Sáu
G.6
9245 7933 8622 2 2 4 9
Giải Năm
G.5
3024 3 1 3 6
Giải Tư
G.4
52614 11886 41111 02513 69386 37058 88010
4
5
5
8
Giải Ba
G.3
47264 35731 6 4
Giải Nhì
G.2
20929 7 1
Giải Nhất
G.1
03192 8 6 6
Giải ĐB
ĐB
227371 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 1 3 4
2 2 4 9
3 1 3 6
4 5
5 8
6 4
7 1
8 6 6
9 2

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 6
Giải Bảy
G.7
440 1 5
Giải Sáu
G.6
9579 9576 1121 2 1
Giải Năm
G.5
7852 3 3
Giải Tư
G.4
01472 74733 36506 31394 08479 13857 27672
4
5
0
1 2 7 7
Giải Ba
G.3
64615 69451 6 5
Giải Nhì
G.2
87265 7 2 2 6 9 9
Giải Nhất
G.1
01057 8  
Giải ĐB
ĐB
645892 9 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 5
2 1
3 3
4 0
5 1 2 7 7
6 5
7 2 2 6 9 9
8  
9 2 4

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 0 9
Giải Bảy
G.7
556 1  
Giải Sáu
G.6
4861 9274 5994 2 4
Giải Năm
G.5
5380 3 8
Giải Tư
G.4
66255 21124 88867 27009 08692 23193 72600
4
5
3
5 6 7 9
Giải Ba
G.3
64138 00982 6 1 7
Giải Nhì
G.2
12957 7 4
Giải Nhất
G.1
53059 8 0 2
Giải ĐB
ĐB
581143 9 2 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9
1  
2 4
3 8
4 3
5 5 6 7 9
6 1 7
7 4
8 0 2
9 2 3 4

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 4 5 9
Giải Bảy
G.7
744 1 0 2 6
Giải Sáu
G.6
3670 2973 2816 2 4
Giải Năm
G.5
9293 3  
Giải Tư
G.4
77005 62524 08269 19084 42312 19967 20655
4
5
4
5
Giải Ba
G.3
17273 74770 6 7 9
Giải Nhì
G.2
99109 7 0 0 3 3
Giải Nhất
G.1
61504 8 4
Giải ĐB
ĐB
271310 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 9
1 0 2 6
2 4
3  
4 4
5 5
6 7 9
7 0 0 3 3
8 4
9 3

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 9
Giải Bảy
G.7
152 1 2
Giải Sáu
G.6
6540 0252 9137 2  
Giải Năm
G.5
6539 3 2 7 9
Giải Tư
G.4
40542 36497 64450 16044 38832 51879 38309
4
5
0 2 4
0 1 2 2
Giải Ba
G.3
13366 23683 6 6
Giải Nhì
G.2
60312 7 9
Giải Nhất
G.1
29551 8 3
Giải ĐB
ĐB
952493 9 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 2
2  
3 2 7 9
4 0 2 4
5 0 1 2 2
6 6
7 9
8 3
9 3 7

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 9 9
Giải Bảy
G.7
145 1 2 3
Giải Sáu
G.6
5198 0312 6874 2  
Giải Năm
G.5
5348 3 1 2 7
Giải Tư
G.4
35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331
4
5
5 8 8
 
Giải Ba
G.3
00137 44483 6 8
Giải Nhì
G.2
91488 7 4
Giải Nhất
G.1
02413 8 3 3 4 8
Giải ĐB
ĐB
099784 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9 9
1 2 3
2  
3 1 2 7
4 5 8 8
5  
6 8
7 4
8 3 3 4 8
9 8

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0  
Giải Bảy
G.7
270 1  
Giải Sáu
G.6
7395 6940 1983 2 2 9
Giải Năm
G.5
4554 3 1
Giải Tư
G.4
84750 44773 03422 03057 62229 54852 50045
4
5
0 5
0 2 4 7
Giải Ba
G.3
30493 91376 6 2
Giải Nhì
G.2
29279 7 0 3 6 9
Giải Nhất
G.1
93531 8 3
Giải ĐB
ĐB
100362 9 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 2 9
3 1
4 0 5
5 0 2 4 7
6 2
7 0 3 6 9
8 3
9 3 5

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0  
Giải Bảy
G.7
339 1 2
Giải Sáu
G.6
1084 5987 3244 2 0 1
Giải Năm
G.5
6962 3 9
Giải Tư
G.4
35561 05969 82512 17343 13269 19773 31283
4
5
1 3 4 6
 
Giải Ba
G.3
97520 74941 6 1 2 9 9
Giải Nhì
G.2
83771 7 1 3
Giải Nhất
G.1
65921 8 3 4 7
Giải ĐB
ĐB
165946 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2
2 0 1
3 9
4 1 3 4 6
5  
6 1 2 9 9
7 1 3
8 3 4 7
9