XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
53 0 2 5 8
Giải Bảy
G.7
581 1  
Giải Sáu
G.6
5432 8630 4054 2 7
Giải Năm
G.5
8663 3 0 2 2
Giải Tư
G.4
89202 44644 41827 01961 71842 61005 23208
4
5
2 4
4 9
Giải Ba
G.3
29470 65181 6 1 3
Giải Nhì
G.2
38632 7 0
Giải Nhất
G.1
48394 8 1 1
Giải ĐB
ĐB
323859 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5 8
1  
2 7
3 0 2 2
4 2 4
5 4 9
6 1 3
7 0
8 1 1
9 4

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 4 4
Giải Bảy
G.7
157 1 1
Giải Sáu
G.6
5604 7911 2351 2  
Giải Năm
G.5
6373 3 1
Giải Tư
G.4
76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191
4
5
4
1 7
Giải Ba
G.3
37985 92431 6  
Giải Nhì
G.2
29482 7 0 1 3 6 9
Giải Nhất
G.1
80444 8 2 5 8 8
Giải ĐB
ĐB
685570 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4
1 1
2  
3 1
4 4
5 1 7
6  
7 0 1 3 6 9
8 2 5 8 8
9 1

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0 7
Giải Bảy
G.7
928 1 1 5
Giải Sáu
G.6
8580 4876 0192 2 8 9
Giải Năm
G.5
7060 3 2 7
Giải Tư
G.4
08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541
4
5
1 9
2
Giải Ba
G.3
13632 64079 6 0 3
Giải Nhì
G.2
98188 7 6 9
Giải Nhất
G.1
89911 8 0 8
Giải ĐB
ĐB
620552 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 1 5
2 8 9
3 2 7
4 1 9
5 2
6 0 3
7 6 9
8 0 8
9 2

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 3
Giải Bảy
G.7
603 1 9
Giải Sáu
G.6
5840 2542 8280 2 0 3 4
Giải Năm
G.5
3698 3 1
Giải Tư
G.4
05220 38423 46565 92724 30619 75488 51331
4
5
0 2
7
Giải Ba
G.3
37379 86693 6 5
Giải Nhì
G.2
47582 7 9
Giải Nhất
G.1
68857 8 0 2 4 8
Giải ĐB
ĐB
961484 9 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 9
2 0 3 4
3 1
4 0 2
5 7
6 5
7 9
8 0 2 4 8
9 3 8

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0  
Giải Bảy
G.7
782 1 4 6
Giải Sáu
G.6
9331 5344 6477 2 2
Giải Năm
G.5
4680 3 1
Giải Tư
G.4
77076 98290 47944 04576 98091 11876 87365
4
5
4 4 5
 
Giải Ba
G.3
88322 97916 6 0 5
Giải Nhì
G.2
67245 7 6 6 6 7
Giải Nhất
G.1
86660 8 0 2
Giải ĐB
ĐB
755914 9 0 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 6
2 2
3 1
4 4 4 5
5  
6 0 5
7 6 6 6 7
8 0 2
9 0 1

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0  
Giải Bảy
G.7
677 1  
Giải Sáu
G.6
9951 2627 6931 2 7
Giải Năm
G.5
4245 3 1 1 5
Giải Tư
G.4
00135 66599 80472 44344 03086 26085 52350
4
5
4 5
0 1
Giải Ba
G.3
28580 97394 6 0
Giải Nhì
G.2
04060 7 2 7
Giải Nhất
G.1
62031 8 0 5 6
Giải ĐB
ĐB
893292 9 2 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 7
3 1 1 5
4 4 5
5 0 1
6 0
7 2 7
8 0 5 6
9 2 4 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 2 7
Giải Bảy
G.7
347 1  
Giải Sáu
G.6
1158 3076 5834 2 0
Giải Năm
G.5
6236 3 1 4 6 7
Giải Tư
G.4
66280 64320 45237 84831 25582 67067 44372
4
5
0 7
8
Giải Ba
G.3
97878 14561 6 1 7
Giải Nhì
G.2
26207 7 2 6 8
Giải Nhất
G.1
28802 8 0 2
Giải ĐB
ĐB
399140 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7
1  
2 0
3 1 4 6 7
4 0 7
5 8
6 1 7
7 2 6 8
8 0 2
9  

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
77 0  
Giải Bảy
G.7
131 1 0 3
Giải Sáu
G.6
3413 6447 7953 2 6
Giải Năm
G.5
6284 3 1 2 2 3 9
Giải Tư
G.4
27398 34791 47933 01332 20932 97959 14380
4
5
3 7
1 3 9
Giải Ba
G.3
60039 12643 6  
Giải Nhì
G.2
85726 7  
Giải Nhất
G.1
02851 8 0 4
Giải ĐB
ĐB
898010 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 3
2 6
3 1 2 2 3 9
4 3 7
5 1 3 9
6  
7  
8 0 4
9 1 8

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 9 9 9
Giải Bảy
G.7
209 1 3
Giải Sáu
G.6
8536 8077 9137 2  
Giải Năm
G.5
9297 3 6 7
Giải Tư
G.4
56997 07266 84665 52409 34987 59786 48113
4
5
0 9
 
Giải Ba
G.3
94482 22909 6 5 6
Giải Nhì
G.2
19440 7 7
Giải Nhất
G.1
87749 8 2 6 7
Giải ĐB
ĐB
001392 9 2 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9 9 9
1 3
2  
3 6 7
4 0 9
5  
6 5 6
7 7
8 2 6 7
9 2 7 7

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 6
Giải Bảy
G.7
998 1 4
Giải Sáu
G.6
2563 7661 8984 2 2 3
Giải Năm
G.5
3091 3 4
Giải Tư
G.4
18622 22106 92434 33684 19884 52614 36975
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
41061 70875 6 1 1 3
Giải Nhì
G.2
82023 7 5 5
Giải Nhất
G.1
82484 8 1 4 4 4 4
Giải ĐB
ĐB
494481 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 4
2 2 3
3 4
4  
5  
6 1 1 3
7 5 5
8 1 4 4 4 4
9 1 8

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0  
Giải Bảy
G.7
328 1 3 6
Giải Sáu
G.6
5397 8069 6936 2 8
Giải Năm
G.5
1945 3 2 6
Giải Tư
G.4
26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079
4
5
5
1
Giải Ba
G.3
02591 33013 6 9
Giải Nhì
G.2
69782 7 6 9
Giải Nhất
G.1
04681 8 1 2 2 5 6
Giải ĐB
ĐB
677832 9 1 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 6
2 8
3 2 6
4 5
5 1
6 9
7 6 9
8 1 2 2 5 6
9 1 7

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 7
Giải Bảy
G.7
315 1 0 3 5
Giải Sáu
G.6
9737 2577 1135 2  
Giải Năm
G.5
3307 3 5 7 9
Giải Tư
G.4
89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177
4
5
1 7
 
Giải Ba
G.3
72539 58294 6 8
Giải Nhì
G.2
94613 7 0 6 6 7 7
Giải Nhất
G.1
39270 8  
Giải ĐB
ĐB
911547 9 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 0 3 5
2  
3 5 7 9
4 1 7
5  
6 8
7 0 6 6 7 7
8  
9 3 4

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 0 4
Giải Bảy
G.7
965 1  
Giải Sáu
G.6
8452 3020 9533 2 0 0 6
Giải Năm
G.5
8596 3 3
Giải Tư
G.4
51296 01152 82759 29642 06104 00697 73300
4
5
2
2 2 9
Giải Ba
G.3
80826 57799 6 0 5
Giải Nhì
G.2
76090 7  
Giải Nhất
G.1
30660 8  
Giải ĐB
ĐB
428620 9 0 6 6 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1  
2 0 0 6
3 3
4 2
5 2 2 9
6 0 5
7  
8  
9 0 6 6 7 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0  
Giải Bảy
G.7
347 1 1 4
Giải Sáu
G.6
2095 7642 4062 2  
Giải Năm
G.5
3259 3 0 6 7 7
Giải Tư
G.4
12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630
4
5
2 7
1 8 9
Giải Ba
G.3
67781 99151 6 1 2 3 4
Giải Nhì
G.2
95737 7  
Giải Nhất
G.1
78014 8 1
Giải ĐB
ĐB
892737 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 4
2  
3 0 6 7 7
4 2 7
5 1 8 9
6 1 2 3 4
7  
8 1
9 5