XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0  
Giải Bảy
G.7
862 1 0 8
Giải Sáu
G.6
3157 4833 7066 2 7
Giải Năm
G.5
5230 3 0 3
Giải Tư
G.4
09979 95599 60095 63127 47442 40767 58451
4
5
2
1 4 7
Giải Ba
G.3
00418 42254 6 2 6 7
Giải Nhì
G.2
59391 7 9
Giải Nhất
G.1
55110 8 9
Giải ĐB
ĐB
300589 9 1 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 8
2 7
3 0 3
4 2
5 1 4 7
6 2 6 7
7 9
8 9
9 1 5 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 9
Giải Bảy
G.7
762 1 0 7
Giải Sáu
G.6
9057 3130 3724 2 4 9
Giải Năm
G.5
9850 3 0 8
Giải Tư
G.4
49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317
4
5
4 7
0 7 7 8
Giải Ba
G.3
42857 42938 6 2
Giải Nhì
G.2
35309 7 1 7
Giải Nhất
G.1
33858 8 5
Giải ĐB
ĐB
425171 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0 7
2 4 9
3 0 8
4 4 7
5 0 7 7 8
6 2
7 1 7
8 5
9  

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 2 6 9
Giải Bảy
G.7
899 1 2 9
Giải Sáu
G.6
3006 4462 5122 2 2
Giải Năm
G.5
7880 3  
Giải Tư
G.4
32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319
4
5
5
0 5 8
Giải Ba
G.3
87309 89145 6 2 5
Giải Nhì
G.2
04196 7  
Giải Nhất
G.1
76685 8 0 5
Giải ĐB
ĐB
094895 9 5 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6 9
1 2 9
2 2
3  
4 5
5 0 5 8
6 2 5
7  
8 0 5
9 5 6 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 0 5 7
Giải Bảy
G.7
362 1 6
Giải Sáu
G.6
6771 9478 5476 2 8
Giải Năm
G.5
8151 3  
Giải Tư
G.4
39616 52892 10892 57944 22628 58507 82160
4
5
4 4
1
Giải Ba
G.3
29844 51297 6 0 2 8
Giải Nhì
G.2
82800 7 1 6 8
Giải Nhất
G.1
45805 8  
Giải ĐB
ĐB
710668 9 2 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5 7
1 6
2 8
3  
4 4 4
5 1
6 0 2 8
7 1 6 8
8  
9 2 2 7

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 3 3 9
Giải Bảy
G.7
851 1  
Giải Sáu
G.6
6340 7273 3277 2 3
Giải Năm
G.5
8739 3 7 9
Giải Tư
G.4
55280 39737 19894 58603 12171 33689 87346
4
5
0 6
1
Giải Ba
G.3
22723 72074 6  
Giải Nhì
G.2
43603 7 1 3 4 7
Giải Nhất
G.1
00309 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
647492 9 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3 9
1  
2 3
3 7 9
4 0 6
5 1
6  
7 1 3 4 7
8 0 9
9 2 4

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
96 0 7
Giải Bảy
G.7
767 1 6 6
Giải Sáu
G.6
6837 7572 8765 2 2 2
Giải Năm
G.5
2707 3 3 7 7
Giải Tư
G.4
93594 80337 52171 92868 18887 97016 30933
4
5
 
6
Giải Ba
G.3
18456 16016 6 5 7 8
Giải Nhì
G.2
55622 7 1 2 7
Giải Nhất
G.1
77677 8 7
Giải ĐB
ĐB
413022 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 6 6
2 2 2
3 3 7 7
4  
5 6
6 5 7 8
7 1 2 7
8 7
9 4

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0  
Giải Bảy
G.7
992 1 1 9 9
Giải Sáu
G.6
9140 1159 7211 2  
Giải Năm
G.5
1652 3  
Giải Tư
G.4
58119 83998 95961 48419 92069 14697 01244
4
5
0 4
1 2 9
Giải Ba
G.3
98889 44072 6 1 9
Giải Nhì
G.2
08479 7 1 2 9
Giải Nhất
G.1
11451 8 9
Giải ĐB
ĐB
070271 9 2 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 9 9
2  
3  
4 0 4
5 1 2 9
6 1 9
7 1 2 9
8 9
9 2 7 8

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 0 7
Giải Bảy
G.7
077 1 2
Giải Sáu
G.6
6098 7533 3134 2 1
Giải Năm
G.5
6521 3 3 4 4 9
Giải Tư
G.4
65053 02249 37407 45285 47339 67162 32212
4
5
4 9
3
Giải Ba
G.3
50578 23361 6 1 2
Giải Nhì
G.2
22344 7 7 8
Giải Nhất
G.1
76934 8 5
Giải ĐB
ĐB
027100 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 7
1 2
2 1
3 3 4 4 9
4 4 9
5 3
6 1 2
7 7 8
8 5
9 8

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 0
Giải Bảy
G.7
331 1 2 6
Giải Sáu
G.6
3800 3521 8689 2 0 1 9
Giải Năm
G.5
5648 3 1 7
Giải Tư
G.4
33820 08657 99737 30474 75329 31663 12754
4
5
8
4 7 9
Giải Ba
G.3
64459 68994 6 3
Giải Nhì
G.2
05616 7 4
Giải Nhất
G.1
31695 8 9
Giải ĐB
ĐB
198112 9 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 2 6
2 0 1 9
3 1 7
4 8
5 4 7 9
6 3
7 4
8 9
9 4 5

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 1
Giải Bảy
G.7
045 1 6
Giải Sáu
G.6
0477 8524 4987 2 1 1 4
Giải Năm
G.5
2354 3  
Giải Tư
G.4
36175 65501 46616 00796 96054 90040 73448
4
5
0 5 8
4 4
Giải Ba
G.3
61799 69281 6 0
Giải Nhì
G.2
36821 7 5 7
Giải Nhất
G.1
61521 8 1 7
Giải ĐB
ĐB
574660 9 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 6
2 1 1 4
3  
4 0 5 8
5 4 4
6 0
7 5 7
8 1 7
9 6 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0  
Giải Bảy
G.7
014 1 4 5
Giải Sáu
G.6
0698 6849 8483 2 9
Giải Năm
G.5
2062 3 4 5
Giải Tư
G.4
07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544
4
5
2 4 9
1 2
Giải Ba
G.3
51489 99615 6 2 3 6
Giải Nhì
G.2
92952 7  
Giải Nhất
G.1
94835 8 3 9
Giải ĐB
ĐB
724394 9 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 5
2 9
3 4 5
4 2 4 9
5 1 2
6 2 3 6
7  
8 3 9
9 4 8

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 1 9
Giải Bảy
G.7
432 1  
Giải Sáu
G.6
1782 7888 7384 2 3 5
Giải Năm
G.5
1191 3 2
Giải Tư
G.4
71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096
4
5
6 8
5 6
Giải Ba
G.3
87069 79801 6 6 9
Giải Nhì
G.2
89246 7  
Giải Nhất
G.1
20066 8 2 2 4 8
Giải ĐB
ĐB
514448 9 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 9
1  
2 3 5
3 2
4 6 8
5 5 6
6 6 9
7  
8 2 2 4 8
9 1 6

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 2 3 5
Giải Bảy
G.7
838 1 8
Giải Sáu
G.6
7702 0251 7593 2 6
Giải Năm
G.5
5426 3 0 1 1 8
Giải Tư
G.4
06068 49805 18818 23475 38303 04831 13830
4
5
6
1
Giải Ba
G.3
05285 12231 6 2 8 8
Giải Nhì
G.2
38168 7 5
Giải Nhất
G.1
02962 8 5
Giải ĐB
ĐB
050246 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 5
1 8
2 6
3 0 1 1 8
4 6
5 1
6 2 8 8
7 5
8 5
9 3

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 0
Giải Bảy
G.7
773 1 0 5 6 8 9
Giải Sáu
G.6
8659 1875 2416 2  
Giải Năm
G.5
8859 3 1 4
Giải Tư
G.4
94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910
4
5
 
2 2 4 9 9
Giải Ba
G.3
50818 73315 6  
Giải Nhì
G.2
88200 7 3 4 5
Giải Nhất
G.1
38434 8 1
Giải ĐB
ĐB
926219 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 0 5 6 8 9
2  
3 1 4
4  
5 2 2 4 9 9
6  
7 3 4 5
8 1
9