XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
77 0 2 2 4 7
Giải Bảy
G.7
255 1 5
Giải Sáu
G.6
6543 2990 1302 2 7 8
Giải Năm
G.5
4415 3 5 9
Giải Tư
G.4
39968 27569 90477 62807 45357 88927 43659
4
5
3
5 7 9
Giải Ba
G.3
48839 24604 6 8 9
Giải Nhì
G.2
11628 7 7
Giải Nhất
G.1
74635 8  
Giải ĐB
ĐB
348702 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 4 7
1 5
2 7 8
3 5 9
4 3
5 5 7 9
6 8 9
7 7
8  
9 0

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 1 2
Giải Bảy
G.7
551 1  
Giải Sáu
G.6
7756 2725 3723 2 3 5 6 6 8
Giải Năm
G.5
6299 3  
Giải Tư
G.4
03682 18981 08973 19528 84252 59296 31592
4
5
 
1 2 6
Giải Ba
G.3
91926 21862 6 2
Giải Nhì
G.2
40302 7 3
Giải Nhất
G.1
20601 8 1 2
Giải ĐB
ĐB
303326 9 2 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2
1  
2 3 5 6 6 8
3  
4  
5 1 2 6
6 2
7 3
8 1 2
9 2 6 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 3 4 7
Giải Bảy
G.7
650 1  
Giải Sáu
G.6
9695 8929 7607 2 1 9
Giải Năm
G.5
6569 3  
Giải Tư
G.4
82552 58703 99045 60267 30697 47763 07704
4
5
3 5
0 2
Giải Ba
G.3
18087 83943 6 3 6 7 9
Giải Nhì
G.2
90721 7 1
Giải Nhất
G.1
92366 8 7
Giải ĐB
ĐB
014371 9 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 7
1  
2 1 9
3  
4 3 5
5 0 2
6 3 6 7 9
7 1
8 7
9 5 7

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0  
Giải Bảy
G.7
878 1 0 1
Giải Sáu
G.6
9098 1540 5546 2 5
Giải Năm
G.5
9086 3 9
Giải Tư
G.4
72352 73311 59349 98940 47110 12863 77039
4
5
0 0 1 6 9
2
Giải Ba
G.3
53587 74161 6 1 3
Giải Nhì
G.2
25841 7 4 8
Giải Nhất
G.1
59074 8 6 7
Giải ĐB
ĐB
323025 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 1
2 5
3 9
4 0 0 1 6 9
5 2
6 1 3
7 4 8
8 6 7
9 8

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0 0 9
Giải Bảy
G.7
509 1 0 1 3 6
Giải Sáu
G.6
7648 1311 8742 2  
Giải Năm
G.5
4335 3 4 5
Giải Tư
G.4
93564 29252 39061 89316 51100 26295 71582
4
5
2 8
0 2
Giải Ba
G.3
76078 65913 6 1 4
Giải Nhì
G.2
81510 7 8
Giải Nhất
G.1
50150 8 2
Giải ĐB
ĐB
497834 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9
1 0 1 3 6
2  
3 4 5
4 2 8
5 0 2
6 1 4
7 8
8 2
9 5

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0 4 5
Giải Bảy
G.7
581 1 5 5 5 9
Giải Sáu
G.6
0015 2523 3715 2 3 5 8
Giải Năm
G.5
3115 3  
Giải Tư
G.4
13805 69647 99263 98255 55719 63148 37625
4
5
1 7 8
1 5
Giải Ba
G.3
84141 59028 6 3
Giải Nhì
G.2
89183 7  
Giải Nhất
G.1
69251 8 1 3
Giải ĐB
ĐB
448904 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5
1 5 5 5 9
2 3 5 8
3  
4 1 7 8
5 1 5
6 3
7  
8 1 3
9  

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0 0 3
Giải Bảy
G.7
978 1  
Giải Sáu
G.6
8021 6761 9085 2 1 8
Giải Năm
G.5
4037 3 0 4 7
Giải Tư
G.4
37130 68634 34545 24945 24703 43760 94428
4
5
5 5
6
Giải Ba
G.3
30598 13672 6 0 1
Giải Nhì
G.2
08200 7 2 8
Giải Nhất
G.1
11498 8 5
Giải ĐB
ĐB
426756 9 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3
1  
2 1 8
3 0 4 7
4 5 5
5 6
6 0 1
7 2 8
8 5
9 8 8

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 2 4 5 8
Giải Bảy
G.7
436 1  
Giải Sáu
G.6
9161 4977 2902 2 2 4
Giải Năm
G.5
8104 3 1 6
Giải Tư
G.4
09552 45956 50924 10808 09905 10798 07022
4
5
 
2 6
Giải Ba
G.3
99794 35583 6 1
Giải Nhì
G.2
90581 7 7 7
Giải Nhất
G.1
92331 8 1 3
Giải ĐB
ĐB
461377 9 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 5 8
1  
2 2 4
3 1 6
4  
5 2 6
6 1
7 7 7
8 1 3
9 4 8

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0 5 8
Giải Bảy
G.7
211 1 1 1 6 7
Giải Sáu
G.6
6348 7294 7158 2  
Giải Năm
G.5
5508 3 2 4
Giải Tư
G.4
22574 17598 45434 83617 07711 14016 05532
4
5
2 8
3 8
Giải Ba
G.3
75260 29205 6 0
Giải Nhì
G.2
45642 7 4 8
Giải Nhất
G.1
74153 8  
Giải ĐB
ĐB
662078 9 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8
1 1 1 6 7
2  
3 2 4
4 2 8
5 3 8
6 0
7 4 8
8  
9 4 8

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0 1
Giải Bảy
G.7
171 1 0
Giải Sáu
G.6
4068 8710 6672 2 2 5
Giải Năm
G.5
7594 3 1 4
Giải Tư
G.4
79022 41874 67101 70644 88592 65451 82093
4
5
4
1
Giải Ba
G.3
88083 09887 6 8
Giải Nhì
G.2
52025 7 1 2 4
Giải Nhất
G.1
28031 8 3 7
Giải ĐB
ĐB
535034 9 2 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0
2 2 5
3 1 4
4 4
5 1
6 8
7 1 2 4
8 3 7
9 2 3 4

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0  
Giải Bảy
G.7
111 1 1 3 9
Giải Sáu
G.6
0123 3741 4361 2 3 5
Giải Năm
G.5
3969 3  
Giải Tư
G.4
54889 74077 20977 88848 24619 44213 37025
4
5
1 8
5
Giải Ba
G.3
95987 18555 6 1 9
Giải Nhì
G.2
19670 7 0 7 7
Giải Nhất
G.1
82583 8 2 3 7 9
Giải ĐB
ĐB
652382 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 3 9
2 3 5
3  
4 1 8
5 5
6 1 9
7 0 7 7
8 2 3 7 9
9  

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 2
Giải Bảy
G.7
043 1 1
Giải Sáu
G.6
1860 1332 3868 2 3
Giải Năm
G.5
4285 3 2
Giải Tư
G.4
57380 18177 69711 16588 16973 99460 79568
4
5
3
 
Giải Ba
G.3
85786 68623 6 0 0 8 8
Giải Nhì
G.2
68376 7 3 4 6 7
Giải Nhất
G.1
61902 8 0 5 6 8
Giải ĐB
ĐB
078974 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 1
2 3
3 2
4 3
5  
6 0 0 8 8
7 3 4 6 7
8 0 5 6 8
9  

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 2
Giải Bảy
G.7
249 1  
Giải Sáu
G.6
9198 7102 1745 2  
Giải Năm
G.5
9342 3 1 1
Giải Tư
G.4
37561 77731 22931 88453 06043 37542 35699
4
5
2 2 3 5 9
1 2 3 7
Giải Ba
G.3
23590 33452 6 1
Giải Nhì
G.2
87151 7  
Giải Nhất
G.1
68680 8 0
Giải ĐB
ĐB
780057 9 0 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1  
2  
3 1 1
4 2 2 3 5 9
5 1 2 3 7
6 1
7  
8 0
9 0 8 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0 0 4
Giải Bảy
G.7
558 1 4 9
Giải Sáu
G.6
2346 1804 8194 2 2
Giải Năm
G.5
9830 3 0
Giải Tư
G.4
21682 06246 03400 09952 66419 38571 76758
4
5
6 6
2 3 6 8 8
Giải Ba
G.3
96656 17692 6  
Giải Nhì
G.2
25714 7 1
Giải Nhất
G.1
32222 8 2
Giải ĐB
ĐB
485853 9 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1 4 9
2 2
3 0
4 6 6
5 2 3 6 8 8
6  
7 1
8 2
9 2 4