XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 7 7
Giải Bảy
G.7
262 1  
Giải Sáu
G.6
0256 1707 7169 2 1
Giải Năm
G.5
8590 3 3 4
Giải Tư
G.4
02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621
4
5
0 5 8
4 6
Giải Ba
G.3
85833 74034 6 2 2 8 9
Giải Nhì
G.2
84007 7  
Giải Nhất
G.1
90381 8 1 6
Giải ĐB
ĐB
334862 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 7
1  
2 1
3 3 4
4 0 5 8
5 4 6
6 2 2 8 9
7  
8 1 6
9 0

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0 4 5 5
Giải Bảy
G.7
930 1  
Giải Sáu
G.6
0142 4173 7705 2 8
Giải Năm
G.5
0754 3 0 2
Giải Tư
G.4
64004 02041 57092 15289 79997 14932 08605
4
5
1 2 2
2 4 4
Giải Ba
G.3
45328 04042 6 7
Giải Nhì
G.2
35467 7 3
Giải Nhất
G.1
07454 8 9
Giải ĐB
ĐB
401352 9 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 5
1  
2 8
3 0 2
4 1 2 2
5 2 4 4
6 7
7 3
8 9
9 2 7

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 8
Giải Bảy
G.7
885 1 5 9
Giải Sáu
G.6
0299 0880 8548 2 5
Giải Năm
G.5
3708 3 9
Giải Tư
G.4
00041 06184 97525 22273 44669 00039 40778
4
5
1 8 9
6
Giải Ba
G.3
30384 00319 6 9
Giải Nhì
G.2
60015 7 3 8
Giải Nhất
G.1
83849 8 0 4 4 5
Giải ĐB
ĐB
939656 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 5 9
2 5
3 9
4 1 8 9
5 6
6 9
7 3 8
8 0 4 4 5
9 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0 2 6 6
Giải Bảy
G.7
570 1 2
Giải Sáu
G.6
7746 3306 0348 2  
Giải Năm
G.5
5075 3 5
Giải Tư
G.4
69160 36952 40884 12049 84012 65102 94292
4
5
6 8 9
0 2 2
Giải Ba
G.3
21450 05560 6 0 0
Giải Nhì
G.2
62506 7 0 5
Giải Nhất
G.1
29452 8 4
Giải ĐB
ĐB
558635 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6 6
1 2
2  
3 5
4 6 8 9
5 0 2 2
6 0 0
7 0 5
8 4
9 2

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 0
Giải Bảy
G.7
445 1 1
Giải Sáu
G.6
1993 4286 8382 2 4
Giải Năm
G.5
0596 3  
Giải Tư
G.4
91491 60024 88887 87900 76942 70958 40411
4
5
2 5
2 3 6 8
Giải Ba
G.3
64076 84056 6 5
Giải Nhì
G.2
04652 7 6
Giải Nhất
G.1
64965 8 2 6 7
Giải ĐB
ĐB
866553 9 1 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 1
2 4
3  
4 2 5
5 2 3 6 8
6 5
7 6
8 2 6 7
9 1 3 6

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 1 2 2
Giải Bảy
G.7
274 1 8
Giải Sáu
G.6
9696 2562 5586 2 3 3 8
Giải Năm
G.5
9496 3 7
Giải Tư
G.4
13023 22896 62528 37302 10392 07037 33479
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
45901 27390 6 2
Giải Nhì
G.2
73018 7 4 9
Giải Nhất
G.1
34702 8 6
Giải ĐB
ĐB
205223 9 0 2 6 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 2
1 8
2 3 3 8
3 7
4  
5  
6 2
7 4 9
8 6
9 0 2 6 6 6

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 1 2 6 7 8 9
Giải Bảy
G.7
179 1 3 7
Giải Sáu
G.6
4479 4526 4013 2 6
Giải Năm
G.5
8408 3  
Giải Tư
G.4
08296 45501 98243 49707 75417 09409 92673
4
5
3
9
Giải Ba
G.3
28006 72502 6 2 9
Giải Nhì
G.2
80869 7 3 9 9
Giải Nhất
G.1
54262 8  
Giải ĐB
ĐB
891159 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 6 7 8 9
1 3 7
2 6
3  
4 3
5 9
6 2 9
7 3 9 9
8  
9 6

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0  
Giải Bảy
G.7
870 1 2 5
Giải Sáu
G.6
9330 5489 3889 2 7
Giải Năm
G.5
8871 3 0 6
Giải Tư
G.4
57212 89377 68836 80268 25645 65255 08280
4
5
5 8
5
Giải Ba
G.3
31278 32261 6 1 8
Giải Nhì
G.2
97015 7 0 1 7 8
Giải Nhất
G.1
30748 8 0 9 9
Giải ĐB
ĐB
087427 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 5
2 7
3 0 6
4 5 8
5 5
6 1 8
7 0 1 7 8
8 0 9 9
9  

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 4 9 9
Giải Bảy
G.7
880 1 0
Giải Sáu
G.6
9735 7610 9835 2 1
Giải Năm
G.5
7064 3 5 5
Giải Tư
G.4
47580 59064 79121 03104 35950 63948 91555
4
5
0 8
0 5 6
Giải Ba
G.3
51070 15540 6 4 4
Giải Nhì
G.2
56709 7 0
Giải Nhất
G.1
56709 8 0 0
Giải ĐB
ĐB
341056 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 9 9
1 0
2 1
3 5 5
4 0 8
5 0 5 6
6 4 4
7 0
8 0 0
9  

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0  
Giải Bảy
G.7
894 1 7
Giải Sáu
G.6
5366 2283 4693 2  
Giải Năm
G.5
2043 3 9
Giải Tư
G.4
18061 14539 64476 43956 30917 10277 91586
4
5
3
2 2 6
Giải Ba
G.3
21152 53052 6 1 6
Giải Nhì
G.2
05171 7 1 3 6 7
Giải Nhất
G.1
65073 8 3 6 8
Giải ĐB
ĐB
519388 9 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 7
2  
3 9
4 3
5 2 2 6
6 1 6
7 1 3 6 7
8 3 6 8
9 3 4

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
85 0 1 5
Giải Bảy
G.7
031 1 0
Giải Sáu
G.6
1457 9410 9005 2 3 5 6 8
Giải Năm
G.5
4723 3 1 4
Giải Tư
G.4
25381 28954 69801 61970 63861 40926 69134
4
5
5
4 7
Giải Ba
G.3
16245 32428 6 1 2 7
Giải Nhì
G.2
87025 7 0
Giải Nhất
G.1
99262 8 1
Giải ĐB
ĐB
726467 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5
1 0
2 3 5 6 8
3 1 4
4 5
5 4 7
6 1 2 7
7 0
8 1
9  

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 4
Giải Bảy
G.7
253 1 9 9
Giải Sáu
G.6
6498 0440 9504 2 0 1
Giải Năm
G.5
7848 3  
Giải Tư
G.4
41419 19087 47269 24951 06121 05720 11860
4
5
0 8 8
0 1 3
Giải Ba
G.3
91774 95750 6 0 9
Giải Nhì
G.2
10799 7 4
Giải Nhất
G.1
47619 8 7
Giải ĐB
ĐB
566448 9 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 9 9
2 0 1
3  
4 0 8 8
5 0 1 3
6 0 9
7 4
8 7
9 8 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0  
Giải Bảy
G.7
034 1 1 2 3 6
Giải Sáu
G.6
9612 0877 2823 2 3
Giải Năm
G.5
5132 3 2 3 4 5
Giải Tư
G.4
51313 84735 22586 16773 22572 56940 96611
4
5
0
 
Giải Ba
G.3
36779 11796 6 5
Giải Nhì
G.2
81133 7 2 3 7 9
Giải Nhất
G.1
16516 8 6
Giải ĐB
ĐB
132365 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 2 3 6
2 3
3 2 3 4 5
4 0
5  
6 5
7 2 3 7 9
8 6
9 6

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 3
Giải Bảy
G.7
452 1 3 8
Giải Sáu
G.6
2431 2471 2822 2 2 3 6
Giải Năm
G.5
9853 3 1 2
Giải Tư
G.4
52562 09064 93132 70818 81503 21913 45164
4
5
5 8
2 3
Giải Ba
G.3
02423 72884 6 2 4 4
Giải Nhì
G.2
87426 7 1
Giải Nhất
G.1
48348 8 4
Giải ĐB
ĐB
770445 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 3 8
2 2 3 6
3 1 2
4 5 8
5 2 3
6 2 4 4
7 1
8 4
9