XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0  
Giải Bảy
G.7
493 1 1 2 5
Giải Sáu
G.6
5115 3631 9334 2 9
Giải Năm
G.5
9579 3 1 1 1 4 6
Giải Tư
G.4
14184 36074 39297 25331 03336 60411 92149
4
5
0 9
 
Giải Ba
G.3
43212 33240 6 6
Giải Nhì
G.2
06731 7 4 9
Giải Nhất
G.1
84329 8 4
Giải ĐB
ĐB
645366 9 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 2 5
2 9
3 1 1 1 4 6
4 0 9
5  
6 6
7 4 9
8 4
9 3 7

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0  
Giải Bảy
G.7
178 1 2 4
Giải Sáu
G.6
0168 2812 0482 2  
Giải Năm
G.5
5765 3 3 3 5 8
Giải Tư
G.4
26779 14682 33233 61033 17099 83483 16241
4
5
1
 
Giải Ba
G.3
93435 53438 6 5 8
Giải Nhì
G.2
19714 7 8 9
Giải Nhất
G.1
09089 8 1 2 2 3 9
Giải ĐB
ĐB
413781 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 4
2  
3 3 3 5 8
4 1
5  
6 5 8
7 8 9
8 1 2 2 3 9
9 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0 6 6
Giải Bảy
G.7
939 1 8
Giải Sáu
G.6
9383 0006 8297 2 0 6 7
Giải Năm
G.5
5660 3 4 9
Giải Tư
G.4
39118 59460 67627 81154 30934 87871 28260
4
5
 
4
Giải Ba
G.3
45206 49292 6 0 0 0 5
Giải Nhì
G.2
13620 7 1
Giải Nhất
G.1
73965 8 3
Giải ĐB
ĐB
217426 9 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 6
1 8
2 0 6 7
3 4 9
4  
5 4
6 0 0 0 5
7 1
8 3
9 2 7

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0  
Giải Bảy
G.7
559 1  
Giải Sáu
G.6
3071 2578 7629 2 3 8 9
Giải Năm
G.5
7583 3  
Giải Tư
G.4
42052 83847 57948 32345 23679 83723 23086
4
5
5 7 8
0 2 9
Giải Ba
G.3
58560 79183 6 0
Giải Nhì
G.2
55250 7 1 8 9
Giải Nhất
G.1
47528 8 3 3 3 6
Giải ĐB
ĐB
315683 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 3 8 9
3  
4 5 7 8
5 0 2 9
6 0
7 1 8 9
8 3 3 3 6
9  

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 0 9
Giải Bảy
G.7
800 1 6
Giải Sáu
G.6
0943 6653 5909 2 0 8
Giải Năm
G.5
7877 3  
Giải Tư
G.4
23750 89687 81470 59966 35453 25920 07042
4
5
1 2 2 3
0 3 3
Giải Ba
G.3
97641 40616 6 6 9
Giải Nhì
G.2
37642 7 0 7
Giải Nhất
G.1
79228 8 7
Giải ĐB
ĐB
666069 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9
1 6
2 0 8
3  
4 1 2 2 3
5 0 3 3
6 6 9
7 0 7
8 7
9  

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0  
Giải Bảy
G.7
197 1 1 8
Giải Sáu
G.6
5567 5454 4818 2 6
Giải Năm
G.5
2994 3 0 5
Giải Tư
G.4
19957 39711 03292 52230 12575 11140 13591
4
5
0
4 7
Giải Ba
G.3
84726 23878 6 3 3 7
Giải Nhì
G.2
38963 7 5 8
Giải Nhất
G.1
30935 8  
Giải ĐB
ĐB
849263 9 1 2 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 8
2 6
3 0 5
4 0
5 4 7
6 3 3 7
7 5 8
8  
9 1 2 4 7

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 2 8
Giải Bảy
G.7
908 1 0 7
Giải Sáu
G.6
7910 8998 3137 2  
Giải Năm
G.5
1238 3 3 6 7 8
Giải Tư
G.4
57395 34092 38436 37033 95762 17193 54342
4
5
2
 
Giải Ba
G.3
23496 41802 6 2
Giải Nhì
G.2
08092 7  
Giải Nhất
G.1
87093 8  
Giải ĐB
ĐB
950417 9 2 2 3 3 5 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 8
1 0 7
2  
3 3 6 7 8
4 2
5  
6 2
7  
8  
9 2 2 3 3 5 6 8

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0  
Giải Bảy
G.7
416 1 0 0 5 6
Giải Sáu
G.6
9656 3120 1715 2 0 0 2 6 7
Giải Năm
G.5
8933 3 3
Giải Tư
G.4
81727 17122 90298 86210 36890 37026 36895
4
5
0
0 6
Giải Ba
G.3
00050 51940 6  
Giải Nhì
G.2
74210 7  
Giải Nhất
G.1
39084 8 4
Giải ĐB
ĐB
525120 9 0 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 0 5 6
2 0 0 2 6 7
3 3
4 0
5 0 6
6  
7  
8 4
9 0 5 8

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0 5
Giải Bảy
G.7
931 1 0 0
Giải Sáu
G.6
6197 7105 0980 2 3 4 5
Giải Năm
G.5
0249 3 1 5
Giải Tư
G.4
31410 07023 18410 94324 44135 33551 33641
4
5
1 9
1 8
Giải Ba
G.3
65658 11286 6 4
Giải Nhì
G.2
34325 7  
Giải Nhất
G.1
25964 8 0 6
Giải ĐB
ĐB
070593 9 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0 0
2 3 4 5
3 1 5
4 1 9
5 1 8
6 4
7  
8 0 6
9 3 7

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0  
Giải Bảy
G.7
630 1 8
Giải Sáu
G.6
8835 0891 2350 2 4 9
Giải Năm
G.5
3678 3 0 3 5 6
Giải Tư
G.4
12959 36324 71858 30329 45094 06565 71736
4
5
8
0 8 9
Giải Ba
G.3
41718 67094 6 2 5
Giải Nhì
G.2
61133 7 8
Giải Nhất
G.1
24562 8  
Giải ĐB
ĐB
159648 9 1 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 8
2 4 9
3 0 3 5 6
4 8
5 0 8 9
6 2 5
7 8
8  
9 1 4 4

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0 1
Giải Bảy
G.7
898 1 1
Giải Sáu
G.6
2034 4096 7336 2 2 3 6
Giải Năm
G.5
9783 3 4 6
Giải Tư
G.4
88211 90222 97055 52001 47840 98626 49966
4
5
0 1 2
5 9
Giải Ba
G.3
96659 68741 6 4 6
Giải Nhì
G.2
82442 7  
Giải Nhất
G.1
69623 8 3
Giải ĐB
ĐB
642864 9 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 1
2 2 3 6
3 4 6
4 0 1 2
5 5 9
6 4 6
7  
8 3
9 6 8

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 5
Giải Bảy
G.7
225 1 7
Giải Sáu
G.6
9092 2141 3486 2 1 5
Giải Năm
G.5
1539 3 9 9
Giải Tư
G.4
08950 78654 62449 36693 63905 38139 12592
4
5
1 9
0 4
Giải Ba
G.3
53521 20317 6 4
Giải Nhì
G.2
47581 7  
Giải Nhất
G.1
99299 8 1 6
Giải ĐB
ĐB
348464 9 2 2 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 7
2 1 5
3 9 9
4 1 9
5 0 4
6 4
7  
8 1 6
9 2 2 3 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 9
Giải Bảy
G.7
292 1 3
Giải Sáu
G.6
7813 0130 5387 2  
Giải Năm
G.5
1961 3 0
Giải Tư
G.4
53646 35052 42266 81277 76709 43091 15245
4
5
5 6 7
2 2
Giải Ba
G.3
62883 27152 6 0 1 1 6
Giải Nhì
G.2
79947 7 7
Giải Nhất
G.1
04761 8 3 7
Giải ĐB
ĐB
037760 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 3
2  
3 0
4 5 6 7
5 2 2
6 0 1 1 6
7 7
8 3 7
9 1 2

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0 4 4
Giải Bảy
G.7
820 1 4 7
Giải Sáu
G.6
3414 5874 7685 2 0 5 8
Giải Năm
G.5
3725 3 2 2
Giải Tư
G.4
89977 61049 32845 08528 76350 64517 70504
4
5
5 9
0 6
Giải Ba
G.3
29264 45132 6 4
Giải Nhì
G.2
09504 7 4 7
Giải Nhất
G.1
26456 8 5
Giải ĐB
ĐB
355932 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4
1 4 7
2 0 5 8
3 2 2
4 5 9
5 0 6
6 4
7 4 7
8 5
9