XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0  
Giải Bảy
G.7
756 1 3 6 8
Giải Sáu
G.6
7841 2695 2573 2 6 8
Giải Năm
G.5
1313 3 3
Giải Tư
G.4
21026 65766 40661 98673 82933 66896 25443
4
5
1 3
6
Giải Ba
G.3
31128 28989 6 1 6
Giải Nhì
G.2
18818 7 3 3
Giải Nhất
G.1
41916 8 5 9
Giải ĐB
ĐB
908085 9 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 6 8
2 6 8
3 3
4 1 3
5 6
6 1 6
7 3 3
8 5 9
9 5 6

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 1 5 9
Giải Bảy
G.7
865 1  
Giải Sáu
G.6
6439 5926 1088 2 6
Giải Năm
G.5
0548 3 1 6 9
Giải Tư
G.4
53705 29150 39931 91609 25097 06601 84199
4
5
8
0 5
Giải Ba
G.3
73536 11081 6 1 5
Giải Nhì
G.2
95895 7  
Giải Nhất
G.1
50561 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
402055 9 5 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5 9
1  
2 6
3 1 6 9
4 8
5 0 5
6 1 5
7  
8 1 8
9 5 7 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
62 0 1 5
Giải Bảy
G.7
321 1 6 7 8 9
Giải Sáu
G.6
6824 8142 3205 2 1 1 4
Giải Năm
G.5
9575 3  
Giải Tư
G.4
16818 56381 77601 24348 65655 50117 84052
4
5
2 8
2 5
Giải Ba
G.3
52263 16516 6 3
Giải Nhì
G.2
70678 7 5 8
Giải Nhất
G.1
96621 8 1
Giải ĐB
ĐB
563819 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5
1 6 7 8 9
2 1 1 4
3  
4 2 8
5 2 5
6 3
7 5 8
8 1
9  

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 8
Giải Bảy
G.7
351 1 3
Giải Sáu
G.6
6466 5326 5636 2 0 3 6 7 9
Giải Năm
G.5
7674 3 6
Giải Tư
G.4
97691 24974 96647 65120 56808 52423 49927
4
5
3 7
1
Giải Ba
G.3
36172 33265 6 5 6
Giải Nhì
G.2
78029 7 2 4 4
Giải Nhất
G.1
65543 8  
Giải ĐB
ĐB
660713 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 3
2 0 3 6 7 9
3 6
4 3 7
5 1
6 5 6
7 2 4 4
8  
9 1

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0  
Giải Bảy
G.7
519 1 4 9
Giải Sáu
G.6
3975 8568 6961 2 1 8 8
Giải Năm
G.5
3888 3 0
Giải Tư
G.4
37128 82228 11071 11578 83814 45221 39178
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
40083 04298 6 1 8 8
Giải Nhì
G.2
26771 7 1 1 5 8 8
Giải Nhất
G.1
01968 8 3 8
Giải ĐB
ĐB
283930 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 9
2 1 8 8
3 0
4  
5  
6 1 8 8
7 1 1 5 8 8
8 3 8
9 8

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 2 4
Giải Bảy
G.7
655 1 4
Giải Sáu
G.6
6342 0448 6202 2 1 2 7
Giải Năm
G.5
7141 3 1 1 6
Giải Tư
G.4
23089 62436 21031 07927 96222 61079 01714
4
5
1 2 8
5
Giải Ba
G.3
08921 28777 6  
Giải Nhì
G.2
37098 7 7 9
Giải Nhất
G.1
99204 8 9
Giải ĐB
ĐB
866431 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4
1 4
2 1 2 7
3 1 1 6
4 1 2 8
5 5
6  
7 7 9
8 9
9 8

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 2 7
Giải Bảy
G.7
851 1 9
Giải Sáu
G.6
7392 9523 1698 2 3 6
Giải Năm
G.5
4302 3 5 6
Giải Tư
G.4
53119 22969 65963 29968 39687 75973 80658
4
5
2
1 8
Giải Ba
G.3
59842 69307 6 3 8 9
Giải Nhì
G.2
45036 7 3
Giải Nhất
G.1
37126 8 7
Giải ĐB
ĐB
609435 9 2 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7
1 9
2 3 6
3 5 6
4 2
5 1 8
6 3 8 9
7 3
8 7
9 2 8

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
43 0 1 3 4 8
Giải Bảy
G.7
908 1  
Giải Sáu
G.6
9865 5283 6960 2 2
Giải Năm
G.5
6822 3 3 4
Giải Tư
G.4
36001 06062 56804 77846 63843 10965 83734
4
5
3 6
 
Giải Ba
G.3
79868 30470 6 0 2 5 5 8 8
Giải Nhì
G.2
70133 7 0
Giải Nhất
G.1
46203 8 3
Giải ĐB
ĐB
109868 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 4 8
1  
2 2
3 3 4
4 3 6
5  
6 0 2 5 5 8 8
7 0
8 3
9  

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 9 9
Giải Bảy
G.7
814 1 4 7 8
Giải Sáu
G.6
2985 9681 9431 2  
Giải Năm
G.5
6578 3 1 8
Giải Tư
G.4
56586 31309 27709 97043 68173 32473 42717
4
5
3 7
 
Giải Ba
G.3
48938 81618 6  
Giải Nhì
G.2
63991 7 3 3 5 8
Giải Nhất
G.1
46247 8 1 5 6
Giải ĐB
ĐB
725475 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9 9
1 4 7 8
2  
3 1 8
4 3 7
5  
6  
7 3 3 5 8
8 1 5 6
9 1

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 0 6
Giải Bảy
G.7
356 1  
Giải Sáu
G.6
5523 8800 4872 2 3 4 6
Giải Năm
G.5
6066 3 3
Giải Tư
G.4
00875 72944 15426 45424 37476 63152 80669
4
5
1 4 8
2 6
Giải Ba
G.3
79283 03641 6 6 9
Giải Nhì
G.2
18448 7 2 5 6
Giải Nhất
G.1
58606 8 3
Giải ĐB
ĐB
229333 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6
1  
2 3 4 6
3 3
4 1 4 8
5 2 6
6 6 9
7 2 5 6
8 3
9  

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0 0 4 6 9
Giải Bảy
G.7
833 1 0 2 4
Giải Sáu
G.6
9910 0909 0857 2  
Giải Năm
G.5
3793 3 3
Giải Tư
G.4
24812 01274 56360 16754 69700 66163 34906
4
5
2
4 7
Giải Ba
G.3
88414 01286 6 0 3
Giải Nhì
G.2
23277 7 4 7
Giải Nhất
G.1
88904 8 6
Giải ĐB
ĐB
051442 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 6 9
1 0 2 4
2  
3 3
4 2
5 4 7
6 0 3
7 4 7
8 6
9 3

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 5
Giải Bảy
G.7
676 1 7 9
Giải Sáu
G.6
7250 9879 7905 2 2
Giải Năm
G.5
3343 3 5 8
Giải Tư
G.4
77545 11881 23755 57082 84392 85735 37917
4
5
3 5
0 5
Giải Ba
G.3
62689 36338 6  
Giải Nhì
G.2
93687 7 6 9
Giải Nhất
G.1
60719 8 1 2 7 9
Giải ĐB
ĐB
517422 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 7 9
2 2
3 5 8
4 3 5
5 0 5
6  
7 6 9
8 1 2 7 9
9 2

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 1 4
Giải Bảy
G.7
288 1 1 7
Giải Sáu
G.6
5186 3211 7358 2 3
Giải Năm
G.5
4623 3 9
Giải Tư
G.4
62990 97757 43117 51659 47174 19987 20573
4
5
8
7 8 9
Giải Ba
G.3
07704 72501 6  
Giải Nhì
G.2
94393 7 3 4
Giải Nhất
G.1
16539 8 6 7 8
Giải ĐB
ĐB
288648 9 0 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4
1 1 7
2 3
3 9
4 8
5 7 8 9
6  
7 3 4
8 6 7 8
9 0 3

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0  
Giải Bảy
G.7
493 1 1 2 5
Giải Sáu
G.6
5115 3631 9334 2 9
Giải Năm
G.5
9579 3 1 1 1 4 6
Giải Tư
G.4
14184 36074 39297 25331 03336 60411 92149
4
5
0 9
 
Giải Ba
G.3
43212 33240 6 6
Giải Nhì
G.2
06731 7 4 9
Giải Nhất
G.1
84329 8 4
Giải ĐB
ĐB
645366 9 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 2 5
2 9
3 1 1 1 4 6
4 0 9
5  
6 6
7 4 9
8 4
9 3 7