XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0 0 2
Giải Bảy
G.7
500 1 0 1 4
Giải Sáu
G.6
9261 1911 8935 2 1 7
Giải Năm
G.5
4114 3 5
Giải Tư
G.4
76585 35321 28077 58862 90176 82578 81367
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
04085 29102 6 1 2 2 7
Giải Nhì
G.2
06010 7 6 7 8
Giải Nhất
G.1
78527 8 5 5
Giải ĐB
ĐB
520062 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2
1 0 1 4
2 1 7
3 5
4  
5  
6 1 2 2 7
7 6 7 8
8 5 5
9  

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0  
Giải Bảy
G.7
695 1  
Giải Sáu
G.6
4980 0123 1166 2 3
Giải Năm
G.5
8756 3  
Giải Tư
G.4
03683 54581 54744 08767 73558 27244 06462
4
5
4 4 6
1 6 8
Giải Ba
G.3
93078 75146 6 2 6 7
Giải Nhì
G.2
92687 7 8
Giải Nhất
G.1
94851 8 0 1 2 3 7
Giải ĐB
ĐB
284882 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 3
3  
4 4 4 6
5 1 6 8
6 2 6 7
7 8
8 0 1 2 3 7
9 5

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 3 4 6
Giải Bảy
G.7
634 1 7
Giải Sáu
G.6
5753 6003 4304 2 4 4
Giải Năm
G.5
6897 3 2 4
Giải Tư
G.4
36842 32599 70324 63454 89917 49024 38683
4
5
2
3 4 5 8
Giải Ba
G.3
66058 47588 6  
Giải Nhì
G.2
66455 7  
Giải Nhất
G.1
91706 8 3 8
Giải ĐB
ĐB
204032 9 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 6
1 7
2 4 4
3 2 4
4 2
5 3 4 5 8
6  
7  
8 3 8
9 7 9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 5 6
Giải Bảy
G.7
506 1  
Giải Sáu
G.6
5570 4733 8675 2 4 8
Giải Năm
G.5
1705 3 3 5
Giải Tư
G.4
66575 86224 20557 57270 92575 59848 56535
4
5
8
7
Giải Ba
G.3
45871 59077 6  
Giải Nhì
G.2
96281 7 0 0 1 5 5 5 7
Giải Nhất
G.1
52584 8 1 4
Giải ĐB
ĐB
640728 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6
1  
2 4 8
3 3 5
4 8
5 7
6  
7 0 0 1 5 5 5 7
8 1 4
9  

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 3
Giải Bảy
G.7
236 1 6
Giải Sáu
G.6
5216 3674 7286 2 1
Giải Năm
G.5
9903 3 2 4 6
Giải Tư
G.4
30378 18797 76434 09249 87645 43498 72432
4
5
5 9
9
Giải Ba
G.3
19090 81859 6  
Giải Nhì
G.2
94373 7 3 4 8
Giải Nhất
G.1
62721 8 6 6
Giải ĐB
ĐB
409386 9 0 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 6
2 1
3 2 4 6
4 5 9
5 9
6  
7 3 4 8
8 6 6
9 0 7 8

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
02 0 2 3
Giải Bảy
G.7
356 1  
Giải Sáu
G.6
8441 2230 0394 2 8
Giải Năm
G.5
7667 3 0
Giải Tư
G.4
89172 67861 51794 51144 74203 95302 90450
4
5
1 2 4 6
0 3 6
Giải Ba
G.3
22242 70671 6 1 7
Giải Nhì
G.2
10746 7 1 2
Giải Nhất
G.1
79553 8  
Giải ĐB
ĐB
185628 9 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3
1  
2 8
3 0
4 1 2 4 6
5 0 3 6
6 1 7
7 1 2
8  
9 4 4

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0 3 5
Giải Bảy
G.7
014 1 0 4
Giải Sáu
G.6
1459 6964 2350 2 1 2
Giải Năm
G.5
6882 3  
Giải Tư
G.4
88692 10972 33603 26972 70521 42089 98010
4
5
 
0 8 9
Giải Ba
G.3
21958 94222 6 4 9
Giải Nhì
G.2
71170 7 0 2 2
Giải Nhất
G.1
14969 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
055705 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5
1 0 4
2 1 2
3  
4  
5 0 8 9
6 4 9
7 0 2 2
8 2 9
9 2

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 2
Giải Bảy
G.7
952 1 0 4
Giải Sáu
G.6
1914 7840 7263 2 4 8
Giải Năm
G.5
3010 3 0 5 9
Giải Tư
G.4
66730 21428 34497 47593 12182 74790 54752
4
5
0
2 2
Giải Ba
G.3
94002 77124 6 3 6
Giải Nhì
G.2
54439 7  
Giải Nhất
G.1
55866 8 2
Giải ĐB
ĐB
058335 9 0 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 0 4
2 4 8
3 0 5 9
4 0
5 2 2
6 3 6
7  
8 2
9 0 3 7

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0 3 7 8
Giải Bảy
G.7
424 1 5 6 7 9
Giải Sáu
G.6
3285 9157 7816 2 4 5 9
Giải Năm
G.5
8607 3 1
Giải Tư
G.4
47117 75431 39715 03869 11525 03803 77641
4
5
1 5
6 7
Giải Ba
G.3
43029 10308 6 9
Giải Nhì
G.2
50656 7  
Giải Nhất
G.1
21145 8 5
Giải ĐB
ĐB
375419 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 7 8
1 5 6 7 9
2 4 5 9
3 1
4 1 5
5 6 7
6 9
7  
8 5
9  

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 0 1 4 9
Giải Bảy
G.7
369 1 2
Giải Sáu
G.6
9344 4509 1150 2  
Giải Năm
G.5
6736 3 6 8 9
Giải Tư
G.4
37801 81312 39697 71974 73904 68538 62439
4
5
4
0 5
Giải Ba
G.3
86284 33055 6 9
Giải Nhì
G.2
28081 7 4
Giải Nhất
G.1
16400 8 0 1 4
Giải ĐB
ĐB
855680 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 4 9
1 2
2  
3 6 8 9
4 4
5 0 5
6 9
7 4
8 0 1 4
9 7

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 2 5
Giải Bảy
G.7
289 1  
Giải Sáu
G.6
8776 8152 9495 2  
Giải Năm
G.5
4338 3 1 2 7 8
Giải Tư
G.4
85955 50963 10331 58302 08171 79632 47937
4
5
4
2 5 6
Giải Ba
G.3
94075 07083 6 3
Giải Nhì
G.2
60144 7 1 5 6
Giải Nhất
G.1
65456 8 3 9
Giải ĐB
ĐB
849005 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5
1  
2  
3 1 2 7 8
4 4
5 2 5 6
6 3
7 1 5 6
8 3 9
9 5

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 5
Giải Bảy
G.7
196 1 5 5
Giải Sáu
G.6
6572 1332 6505 2 9
Giải Năm
G.5
7944 3 2 3 9
Giải Tư
G.4
78975 36015 84287 43187 70539 52457 45833
4
5
4 8
7
Giải Ba
G.3
54483 97529 6 2
Giải Nhì
G.2
19448 7 2 5
Giải Nhất
G.1
69162 8 3 7 7
Giải ĐB
ĐB
959715 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 5 5
2 9
3 2 3 9
4 4 8
5 7
6 2
7 2 5
8 3 7 7
9 6

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 8 9
Giải Bảy
G.7
753 1 5 9
Giải Sáu
G.6
1753 8052 0482 2 8
Giải Năm
G.5
8161 3 0
Giải Tư
G.4
53490 68163 04949 12615 79189 66308 47809
4
5
9
2 3 3
Giải Ba
G.3
09930 81797 6 1 3 9
Giải Nhì
G.2
70569 7  
Giải Nhất
G.1
97019 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
662228 9 0 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 9
1 5 9
2 8
3 0
4 9
5 2 3 3
6 1 3 9
7  
8 2 9
9 0 7

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0  
Giải Bảy
G.7
710 1 0 2
Giải Sáu
G.6
7893 1923 4327 2 3 7
Giải Năm
G.5
9998 3 8 8
Giải Tư
G.4
52899 13238 74865 04566 20497 44192 81112
4
5
7
8
Giải Ba
G.3
76558 98192 6 5 6
Giải Nhì
G.2
46938 7  
Giải Nhất
G.1
15280 8 0
Giải ĐB
ĐB
136847 9 2 2 3 7 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 2
2 3 7
3 8 8
4 7
5 8
6 5 6
7  
8 0
9 2 2 3 7 8 9