XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 0 9
Giải Bảy
G.7
352 1 0 1 5 5 8
Giải Sáu
G.6
1533 3615 4710 2 1 3 7
Giải Năm
G.5
8118 3 3 8
Giải Tư
G.4
28000 29538 46996 97798 26658 05209 44815
4
5
 
2 8
Giải Ba
G.3
55723 27991 6  
Giải Nhì
G.2
05727 7  
Giải Nhất
G.1
58011 8  
Giải ĐB
ĐB
661321 9 1 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9
1 0 1 5 5 8
2 1 3 7
3 3 8
4  
5 2 8
6  
7  
8  
9 1 6 8

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 3 4
Giải Bảy
G.7
503 1 6 6
Giải Sáu
G.6
4504 5537 9585 2 6 6
Giải Năm
G.5
9157 3 2 4 4 7
Giải Tư
G.4
66616 47558 91134 50132 57058 04599 71992
4
5
2
7 8 8
Giải Ba
G.3
59226 84942 6  
Giải Nhì
G.2
31626 7  
Giải Nhất
G.1
93134 8 5
Giải ĐB
ĐB
443916 9 2 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4
1 6 6
2 6 6
3 2 4 4 7
4 2
5 7 8 8
6  
7  
8 5
9 2 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 2 8
Giải Bảy
G.7
715 1 4 5
Giải Sáu
G.6
8808 7579 1614 2 7
Giải Năm
G.5
1202 3 1 5
Giải Tư
G.4
00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171
4
5
3
6
Giải Ba
G.3
59596 42231 6  
Giải Nhì
G.2
44556 7 1 3 3 6 8 9
Giải Nhất
G.1
13873 8 3
Giải ĐB
ĐB
497843 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 8
1 4 5
2 7
3 1 5
4 3
5 6
6  
7 1 3 3 6 8 9
8 3
9 6

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
82 0 4
Giải Bảy
G.7
785 1 2
Giải Sáu
G.6
9947 2252 4339 2 3
Giải Năm
G.5
8623 3 3 5 9 9
Giải Tư
G.4
22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398
4
5
7 9
2
Giải Ba
G.3
00775 83639 6 9
Giải Nhì
G.2
96978 7 5 8
Giải Nhất
G.1
50169 8 0 5
Giải ĐB
ĐB
515249 9 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 2
2 3
3 3 5 9 9
4 7 9
5 2
6 9
7 5 8
8 0 5
9 8 8

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 2 9
Giải Bảy
G.7
798 1 3
Giải Sáu
G.6
3302 4572 9142 2 1 3
Giải Năm
G.5
9753 3  
Giải Tư
G.4
62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881
4
5
2 2 5
0 3 8
Giải Ba
G.3
33658 91613 6 4
Giải Nhì
G.2
82293 7 2
Giải Nhất
G.1
70164 8 1 6
Giải ĐB
ĐB
882509 9 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 3
2 1 3
3  
4 2 2 5
5 0 3 8
6 4
7 2
8 1 6
9 3 8

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 4
Giải Bảy
G.7
576 1 9
Giải Sáu
G.6
0874 1591 7824 2 4
Giải Năm
G.5
3572 3 6 7
Giải Tư
G.4
86536 36660 72219 77764 55360 23559 03654
4
5
4
0 4 9
Giải Ba
G.3
82050 85104 6 0 0 4
Giải Nhì
G.2
58544 7 2 4 6
Giải Nhất
G.1
35237 8  
Giải ĐB
ĐB
207691 9 1 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 9
2 4
3 6 7
4 4
5 0 4 9
6 0 0 4
7 2 4 6
8  
9 1 1

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 4 5 7 8 9
Giải Bảy
G.7
407 1  
Giải Sáu
G.6
2047 2308 4449 2 3 9
Giải Năm
G.5
3829 3 8
Giải Tư
G.4
18609 67905 49299 20667 61692 15493 52638
4
5
7 9
6
Giải Ba
G.3
51679 21923 6 5 7
Giải Nhì
G.2
30304 7 9
Giải Nhất
G.1
68665 8  
Giải ĐB
ĐB
868856 9 2 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 7 8 9
1  
2 3 9
3 8
4 7 9
5 6
6 5 7
7 9
8  
9 2 3 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 2
Giải Bảy
G.7
917 1 1 5 7
Giải Sáu
G.6
7615 2689 1193 2 6
Giải Năm
G.5
5648 3 5
Giải Tư
G.4
18711 43035 45559 28875 25692 91374 78552
4
5
5 8
2 9 9
Giải Ba
G.3
44726 31363 6 3
Giải Nhì
G.2
54245 7 4 5
Giải Nhất
G.1
35059 8 9
Giải ĐB
ĐB
803902 9 2 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 1 5 7
2 6
3 5
4 5 8
5 2 9 9
6 3
7 4 5
8 9
9 2 3

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 1 1 3 5 5 6 9
Giải Bảy
G.7
503 1  
Giải Sáu
G.6
7541 4406 5852 2 8
Giải Năm
G.5
6928 3  
Giải Tư
G.4
84180 17109 80801 90445 38705 28201 39186
4
5
1 4 5
2 3 3
Giải Ba
G.3
02605 20353 6  
Giải Nhì
G.2
98684 7  
Giải Nhất
G.1
62844 8 0 4 6
Giải ĐB
ĐB
294353 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1 3 5 5 6 9
1  
2 8
3  
4 1 4 5
5 2 3 3
6  
7  
8 0 4 6
9  

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0 5
Giải Bảy
G.7
041 1 2 5 7
Giải Sáu
G.6
2454 6288 6128 2 0 6 7 8
Giải Năm
G.5
6126 3  
Giải Tư
G.4
79717 54027 95805 38620 40015 49049 77312
4
5
1 9
0 4 4
Giải Ba
G.3
28398 38250 6 3
Giải Nhì
G.2
62786 7  
Giải Nhất
G.1
63154 8 6 8
Giải ĐB
ĐB
132963 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 2 5 7
2 0 6 7 8
3  
4 1 9
5 0 4 4
6 3
7  
8 6 8
9 8

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0  
Giải Bảy
G.7
674 1 1 4 9
Giải Sáu
G.6
9019 6046 7742 2 2 8
Giải Năm
G.5
9896 3 9
Giải Tư
G.4
30571 31299 17022 30211 02267 83484 28092
4
5
2 6
 
Giải Ba
G.3
93693 77085 6 7
Giải Nhì
G.2
58839 7 1 4
Giải Nhất
G.1
22128 8 4 5
Giải ĐB
ĐB
508714 9 2 3 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 4 9
2 2 8
3 9
4 2 6
5  
6 7
7 1 4
8 4 5
9 2 3 6 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 3 4 9
Giải Bảy
G.7
988 1 5
Giải Sáu
G.6
9327 3515 9463 2 0 7
Giải Năm
G.5
7203 3  
Giải Tư
G.4
25387 05282 78109 32083 55964 05699 38720
4
5
9
8
Giải Ba
G.3
80349 84363 6 1 3 3 4
Giải Nhì
G.2
29404 7  
Giải Nhất
G.1
17658 8 2 3 7 8
Giải ĐB
ĐB
951961 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 9
1 5
2 0 7
3  
4 9
5 8
6 1 3 3 4
7  
8 2 3 7 8
9 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 9
Giải Bảy
G.7
615 1 1 5 7 7 8
Giải Sáu
G.6
2227 1017 5371 2 0 6 7
Giải Năm
G.5
8609 3  
Giải Tư
G.4
12198 28426 32467 47982 23168 84618 88111
4
5
8
9
Giải Ba
G.3
36471 30517 6 7 8
Giải Nhì
G.2
64259 7 1 1
Giải Nhất
G.1
32520 8 2
Giải ĐB
ĐB
758648 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 1 5 7 7 8
2 0 6 7
3  
4 8
5 9
6 7 8
7 1 1
8 2
9 8

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 1 6
Giải Bảy
G.7
432 1 0
Giải Sáu
G.6
3710 8997 6942 2  
Giải Năm
G.5
4096 3 2 6
Giải Tư
G.4
44576 42936 19586 32393 14706 10283 56885
4
5
2
0
Giải Ba
G.3
12765 62050 6 5
Giải Nhì
G.2
46481 7 6 7
Giải Nhất
G.1
01001 8 1 3 5 6
Giải ĐB
ĐB
888377 9 3 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 6
1 0
2  
3 2 6
4 2
5 0
6 5
7 6 7
8 1 3 5 6
9 3 6 7