XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 5 6
Giải Bảy
G.7
463 1 1
Giải Sáu
G.6
8059 1121 8406 2 1
Giải Năm
G.5
0263 3 7 8
Giải Tư
G.4
24797 69979 61652 52893 92653 03905 88137
4
5
 
2 3 5 9
Giải Ba
G.3
31764 93711 6 2 3 3 4
Giải Nhì
G.2
49955 7 9
Giải Nhất
G.1
37738 8  
Giải ĐB
ĐB
862862 9 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6
1 1
2 1
3 7 8
4  
5 2 3 5 9
6 2 3 3 4
7 9
8  
9 3 7

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 3 7
Giải Bảy
G.7
145 1 0 5
Giải Sáu
G.6
0503 5307 4010 2 2
Giải Năm
G.5
6122 3 9
Giải Tư
G.4
61471 42185 72739 39051 63788 42453 49378
4
5
1 5
1 3
Giải Ba
G.3
53015 79895 6 6
Giải Nhì
G.2
56741 7 1 8
Giải Nhất
G.1
08666 8 2 5 8
Giải ĐB
ĐB
615582 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 7
1 0 5
2 2
3 9
4 1 5
5 1 3
6 6
7 1 8
8 2 5 8
9 5

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0 0 0 3 7 8
Giải Bảy
G.7
648 1 1
Giải Sáu
G.6
5307 9172 8611 2  
Giải Năm
G.5
3689 3 3 4
Giải Tư
G.4
70544 94700 31933 70592 94300 59075 22990
4
5
4 8
 
Giải Ba
G.3
76608 22388 6  
Giải Nhì
G.2
67973 7 2 3 5
Giải Nhất
G.1
08403 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
328534 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 3 7 8
1 1
2  
3 3 4
4 4 8
5  
6  
7 2 3 5
8 8 9
9 0 2

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 5 6
Giải Bảy
G.7
351 1 2 6
Giải Sáu
G.6
8557 0923 3565 2 3
Giải Năm
G.5
0365 3  
Giải Tư
G.4
70016 40689 41806 42586 58812 54266 52441
4
5
1
1 7 7 8
Giải Ba
G.3
74158 70097 6 5 5 6
Giải Nhì
G.2
07357 7  
Giải Nhất
G.1
64599 8 6 9
Giải ĐB
ĐB
473105 9 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6
1 2 6
2 3
3  
4 1
5 1 7 7 8
6 5 5 6
7  
8 6 9
9 7 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 1
Giải Bảy
G.7
427 1 3 3 4
Giải Sáu
G.6
6143 9713 8380 2 2 5 7 9
Giải Năm
G.5
2222 3  
Giải Tư
G.4
02513 42784 54849 92229 68425 17801 30652
4
5
3 9
2
Giải Ba
G.3
61385 14283 6  
Giải Nhì
G.2
24687 7  
Giải Nhất
G.1
90794 8 0 3 4 5 7
Giải ĐB
ĐB
182714 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 3 3 4
2 2 5 7 9
3  
4 3 9
5 2
6  
7  
8 0 3 4 5 7
9 4

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 1
Giải Bảy
G.7
811 1 1 3 6 9
Giải Sáu
G.6
7471 8401 5354 2 3 9
Giải Năm
G.5
8297 3 8
Giải Tư
G.4
85216 48697 42870 73019 16547 06113 40138
4
5
4 7 9
4
Giải Ba
G.3
40923 85849 6  
Giải Nhì
G.2
62429 7 0 1
Giải Nhất
G.1
91844 8 1
Giải ĐB
ĐB
508281 9 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 1 3 6 9
2 3 9
3 8
4 4 7 9
5 4
6  
7 0 1
8 1
9 7 7

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
70 0 6 8 9
Giải Bảy
G.7
859 1 6
Giải Sáu
G.6
3938 9581 0706 2 5 8
Giải Năm
G.5
7909 3 8
Giải Tư
G.4
95154 70845 25808 95598 38980 94648 75675
4
5
5 8
0 4 9
Giải Ba
G.3
92325 16228 6  
Giải Nhì
G.2
55150 7 5
Giải Nhất
G.1
01791 8 0 1
Giải ĐB
ĐB
376716 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 8 9
1 6
2 5 8
3 8
4 5 8
5 0 4 9
6  
7 5
8 0 1
9 1 8

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
82 0 4 6
Giải Bảy
G.7
240 1 0 5 5
Giải Sáu
G.6
2133 0881 2310 2  
Giải Năm
G.5
7515 3 3
Giải Tư
G.4
79740 45290 31863 88880 00604 39396 58006
4
5
0 0
 
Giải Ba
G.3
31772 04960 6 0 3 5
Giải Nhì
G.2
92665 7 2
Giải Nhất
G.1
19088 8 0 1 8
Giải ĐB
ĐB
210815 9 0 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6
1 0 5 5
2  
3 3
4 0 0
5  
6 0 3 5
7 2
8 0 1 8
9 0 6

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 1 3
Giải Bảy
G.7
303 1  
Giải Sáu
G.6
5771 8601 5321 2 1 2 2 6 7
Giải Năm
G.5
0061 3 8
Giải Tư
G.4
66352 60727 37744 56052 10983 76759 98122
4
5
1 4
2 2 9
Giải Ba
G.3
21080 36638 6 1
Giải Nhì
G.2
93241 7 1
Giải Nhất
G.1
72422 8 0 3
Giải ĐB
ĐB
250326 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3
1  
2 1 2 2 6 7
3 8
4 1 4
5 2 2 9
6 1
7 1
8 0 3
9  

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 6 7
Giải Bảy
G.7
339 1 1 2 7
Giải Sáu
G.6
8274 6397 5360 2 0
Giải Năm
G.5
0620 3 5 8 9
Giải Tư
G.4
34365 11011 29706 72307 24179 28765 95735
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
57683 73338 6 0 5 5
Giải Nhì
G.2
65417 7 4 9
Giải Nhất
G.1
66312 8 3
Giải ĐB
ĐB
554694 9 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1 1 2 7
2 0
3 5 8 9
4  
5  
6 0 5 5
7 4 9
8 3
9 4 7

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0  
Giải Bảy
G.7
725 1  
Giải Sáu
G.6
8998 4155 9621 2 1 5 8
Giải Năm
G.5
1245 3 8
Giải Tư
G.4
88697 57438 88870 07298 01891 31377 16046
4
5
0 5 5 6
5 9
Giải Ba
G.3
03045 94840 6 7
Giải Nhì
G.2
39028 7 0 7
Giải Nhất
G.1
40267 8  
Giải ĐB
ĐB
938059 9 1 7 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 1 5 8
3 8
4 0 5 5 6
5 5 9
6 7
7 0 7
8  
9 1 7 8 8

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 2 2 7
Giải Bảy
G.7
339 1 4 4
Giải Sáu
G.6
1320 6907 2178 2 0 0 5
Giải Năm
G.5
5489 3 8 9
Giải Tư
G.4
02938 67525 36171 30314 23654 67002 66163
4
5
8
4
Giải Ba
G.3
64520 34414 6 3
Giải Nhì
G.2
32694 7 1 8
Giải Nhất
G.1
88448 8 9
Giải ĐB
ĐB
497602 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 7
1 4 4
2 0 0 5
3 8 9
4 8
5 4
6 3
7 1 8
8 9
9 4

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0 3
Giải Bảy
G.7
943 1 1
Giải Sáu
G.6
4437 4251 3990 2 5
Giải Năm
G.5
9186 3 7
Giải Tư
G.4
26290 94003 68257 64991 40743 95111 48825
4
5
1 3 3
1 5 7
Giải Ba
G.3
85841 59590 6 5
Giải Nhì
G.2
89055 7  
Giải Nhất
G.1
14365 8 6
Giải ĐB
ĐB
508499 9 0 0 0 1 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 1
2 5
3 7
4 1 3 3
5 1 5 7
6 5
7  
8 6
9 0 0 0 1 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0 1
Giải Bảy
G.7
825 1 4 5
Giải Sáu
G.6
5186 2529 4201 2 3 5 5 9
Giải Năm
G.5
2515 3 4 4 9
Giải Tư
G.4
99025 09139 87914 03680 09547 95348 85084
4
5
7 8
 
Giải Ba
G.3
77985 22934 6 6
Giải Nhì
G.2
32223 7  
Giải Nhất
G.1
06866 8 0 4 5 6
Giải ĐB
ĐB
937534 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 4 5
2 3 5 5 9
3 4 4 9
4 7 8
5  
6 6
7  
8 0 4 5 6
9