XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 5
Giải Bảy
G.7
072 1 3
Giải Sáu
G.6
4439 7375 4163 2  
Giải Năm
G.5
6069 3 3 8 9
Giải Tư
G.4
18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
09705 93168 6 3 4 8 9 9
Giải Nhì
G.2
64238 7 2 3 4 5 7
Giải Nhất
G.1
56333 8  
Giải ĐB
ĐB
505873 9 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 3
2  
3 3 8 9
4  
5  
6 3 4 8 9 9
7 2 3 4 5 7
8  
9 1 6

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
94 0 4 8
Giải Bảy
G.7
336 1 5
Giải Sáu
G.6
5724 6499 4808 2 4 7
Giải Năm
G.5
9966 3 0 3 4 5 6
Giải Tư
G.4
90033 43684 99827 99235 40630 81270 73590
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
45734 66315 6 6
Giải Nhì
G.2
02304 7 0
Giải Nhất
G.1
87881 8 1 4
Giải ĐB
ĐB
038797 9 0 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 8
1 5
2 4 7
3 0 3 4 5 6
4  
5  
6 6
7 0
8 1 4
9 0 7 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 4 8
Giải Bảy
G.7
342 1 5
Giải Sáu
G.6
6424 0242 8430 2 1 4 4
Giải Năm
G.5
3504 3 0 4
Giải Tư
G.4
44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352
4
5
2 2
2 8
Giải Ba
G.3
90472 28124 6 2
Giải Nhì
G.2
14581 7 2 7
Giải Nhất
G.1
14086 8 1 6
Giải ĐB
ĐB
727077 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 8
1 5
2 1 4 4
3 0 4
4 2 2
5 2 8
6 2
7 2 7
8 1 6
9  

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
85 0 7
Giải Bảy
G.7
447 1 3
Giải Sáu
G.6
6457 9183 7747 2  
Giải Năm
G.5
5384 3 6
Giải Tư
G.4
77197 33936 11172 42440 13986 26313 84191
4
5
0 7 7 8
7
Giải Ba
G.3
18998 76807 6 3 9
Giải Nhì
G.2
61863 7 2
Giải Nhất
G.1
34548 8 3 4 6
Giải ĐB
ĐB
775469 9 1 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 3
2  
3 6
4 0 7 7 8
5 7
6 3 9
7 2
8 3 4 6
9 1 7 8

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
77 0 4 5
Giải Bảy
G.7
414 1 4 5 6 9
Giải Sáu
G.6
2458 0005 0619 2 1 1
Giải Năm
G.5
1999 3  
Giải Tư
G.4
23689 33216 37115 07404 15580 49151 47058
4
5
6
1 6 8 8
Giải Ba
G.3
44421 71221 6  
Giải Nhì
G.2
89546 7  
Giải Nhất
G.1
75856 8 0 4 9
Giải ĐB
ĐB
157684 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5
1 4 5 6 9
2 1 1
3  
4 6
5 1 6 8 8
6  
7  
8 0 4 9
9 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 5 8
Giải Bảy
G.7
305 1 2
Giải Sáu
G.6
2163 2051 7675 2  
Giải Năm
G.5
7453 3 1 2
Giải Tư
G.4
73451 16648 88612 21431 35981 05546 02643
4
5
2 3 6 8
1 1 3 5
Giải Ba
G.3
79155 09342 6 3
Giải Nhì
G.2
23408 7 3 5
Giải Nhất
G.1
26032 8 1
Giải ĐB
ĐB
312173 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8
1 2
2  
3 1 2
4 2 3 6 8
5 1 1 3 5
6 3
7 3 5
8 1
9  

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 2 8
Giải Bảy
G.7
810 1 0 0 1 3 8
Giải Sáu
G.6
4359 5199 7422 2 2
Giải Năm
G.5
0611 3 3
Giải Tư
G.4
86902 23949 49870 77642 70613 30210 29499
4
5
2 9
9
Giải Ba
G.3
37080 19533 6  
Giải Nhì
G.2
94672 7 0 2
Giải Nhất
G.1
24408 8 0
Giải ĐB
ĐB
661518 9 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 8
1 0 0 1 3 8
2 2
3 3
4 2 9
5 9
6  
7 0 2
8 0
9 9 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 1 5
Giải Bảy
G.7
224 1 8
Giải Sáu
G.6
3371 6064 9035 2 4
Giải Năm
G.5
2650 3 5
Giải Tư
G.4
89882 85983 21493 66861 19205 60701 12743
4
5
3
0 4
Giải Ba
G.3
87671 18687 6 1 4
Giải Nhì
G.2
34518 7 1 1
Giải Nhất
G.1
44754 8 2 3 7 9
Giải ĐB
ĐB
899589 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5
1 8
2 4
3 5
4 3
5 0 4
6 1 4
7 1 1
8 2 3 7 9
9 3

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0  
Giải Bảy
G.7
617 1 0 2 7
Giải Sáu
G.6
6712 1949 2221 2 1 1 5 9
Giải Năm
G.5
4173 3  
Giải Tư
G.4
39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181
4
5
9 9
0
Giải Ba
G.3
41290 58761 6 1 4
Giải Nhì
G.2
62529 7 3 8
Giải Nhất
G.1
68750 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
336021 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 2 7
2 1 1 5 9
3  
4 9 9
5 0
6 1 4
7 3 8
8 1 8
9 0

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 1
Giải Bảy
G.7
282 1  
Giải Sáu
G.6
8760 7531 8069 2 5
Giải Năm
G.5
6294 3 1 6
Giải Tư
G.4
78925 56799 77141 95736 87780 48859 28490
4
5
1
9
Giải Ba
G.3
84183 34077 6 0 9
Giải Nhì
G.2
65582 7 4 7
Giải Nhất
G.1
84701 8 0 2 2 3
Giải ĐB
ĐB
206574 9 0 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1  
2 5
3 1 6
4 1
5 9
6 0 9
7 4 7
8 0 2 2 3
9 0 4 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 2
Giải Bảy
G.7
454 1 4
Giải Sáu
G.6
8224 4202 8434 2 0 4 6 7
Giải Năm
G.5
6453 3 1 4 9
Giải Tư
G.4
02585 24865 14789 41426 35199 58914 20142
4
5
2 5
3 4
Giải Ba
G.3
09731 12920 6 5
Giải Nhì
G.2
29627 7  
Giải Nhất
G.1
08545 8 5 9
Giải ĐB
ĐB
510739 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 4
2 0 4 6 7
3 1 4 9
4 2 5
5 3 4
6 5
7  
8 5 9
9 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 1 2 8
Giải Bảy
G.7
630 1 0
Giải Sáu
G.6
0374 5321 1310 2 1 7
Giải Năm
G.5
5099 3 0 1 7 8 9
Giải Tư
G.4
15346 91276 56002 00701 64827 16338 74941
4
5
1 6
 
Giải Ba
G.3
37960 18737 6 0
Giải Nhì
G.2
69608 7 4 6
Giải Nhất
G.1
75231 8  
Giải ĐB
ĐB
024139 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 8
1 0
2 1 7
3 0 1 7 8 9
4 1 6
5  
6 0
7 4 6
8  
9 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 2
Giải Bảy
G.7
253 1 0 0
Giải Sáu
G.6
3594 5502 7298 2 6 8
Giải Năm
G.5
6198 3 8
Giải Tư
G.4
06459 07738 43676 43210 71246 32048 15165
4
5
6 8 9
3 9
Giải Ba
G.3
92510 88691 6 5
Giải Nhì
G.2
59626 7 6
Giải Nhất
G.1
66228 8  
Giải ĐB
ĐB
016849 9 1 4 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 0 0
2 6 8
3 8
4 6 8 9
5 3 9
6 5
7 6
8  
9 1 4 8 8

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0  
Giải Bảy
G.7
979 1 0 1 9
Giải Sáu
G.6
2945 3728 7667 2 2 8
Giải Năm
G.5
4047 3 3
Giải Tư
G.4
71658 74910 88219 30440 91611 05691 73058
4
5
0 5 7
8 8
Giải Ba
G.3
05922 49492 6 7
Giải Nhì
G.2
87233 7 3 9
Giải Nhất
G.1
40373 8 8
Giải ĐB
ĐB
787288 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 1 9
2 2 8
3 3
4 0 5 7
5 8 8
6 7
7 3 9
8 8
9 1 2