XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 1
Giải Bảy
G.7
788 1 4 7
Giải Sáu
G.6
5455 7643 4765 2 3
Giải Năm
G.5
2817 3 3
Giải Tư
G.4
06592 79133 45923 01475 90345 13056 79053
4
5
1 3 5
3 5 6 7
Giải Ba
G.3
55601 86341 6 5
Giải Nhì
G.2
87857 7 5 7
Giải Nhất
G.1
64514 8 8
Giải ĐB
ĐB
776377 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 4 7
2 3
3 3
4 1 3 5
5 3 5 6 7
6 5
7 5 7
8 8
9 2

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
70 0 0 1 2
Giải Bảy
G.7
801 1 2 3
Giải Sáu
G.6
2155 0750 1913 2  
Giải Năm
G.5
5635 3 1 3 4 5
Giải Tư
G.4
26983 42712 44802 47397 78057 83688 68600
4
5
7 9
0 5 7
Giải Ba
G.3
61434 49847 6  
Giải Nhì
G.2
57731 7  
Giải Nhất
G.1
04333 8 3 8
Giải ĐB
ĐB
780249 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 2
1 2 3
2  
3 1 3 4 5
4 7 9
5 0 5 7
6  
7  
8 3 8
9 7

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
85 0 1 1 6 8
Giải Bảy
G.7
601 1  
Giải Sáu
G.6
8936 8182 5301 2  
Giải Năm
G.5
3078 3 3 5 6
Giải Tư
G.4
15363 17848 13753 88479 61071 49033 11135
4
5
1 5 8
3
Giải Ba
G.3
72341 72696 6 3
Giải Nhì
G.2
08245 7 1 8 9
Giải Nhất
G.1
62306 8 2
Giải ĐB
ĐB
431308 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1 6 8
1  
2  
3 3 5 6
4 1 5 8
5 3
6 3
7 1 8 9
8 2
9 6

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0  
Giải Bảy
G.7
599 1 3 5
Giải Sáu
G.6
0667 2215 7344 2  
Giải Năm
G.5
4963 3 3 5
Giải Tư
G.4
41987 83885 93385 58033 93865 41498 51545
4
5
4 5
5
Giải Ba
G.3
33955 86893 6 3 5 7
Giải Nhì
G.2
22635 7  
Giải Nhất
G.1
54783 8 3 5 5 7
Giải ĐB
ĐB
848313 9 3 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 5
2  
3 3 5
4 4 5
5 5
6 3 5 7
7  
8 3 5 5 7
9 3 8 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 3
Giải Bảy
G.7
928 1  
Giải Sáu
G.6
5449 6847 7378 2 3 6 8
Giải Năm
G.5
1469 3 7
Giải Tư
G.4
31623 22954 52003 40075 92255 81326 54096
4
5
0 7 9 9
4 5
Giải Ba
G.3
42640 90794 6 7 9
Giải Nhì
G.2
34137 7 5 8
Giải Nhất
G.1
30849 8  
Giải ĐB
ĐB
963167 9 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1  
2 3 6 8
3 7
4 0 7 9 9
5 4 5
6 7 9
7 5 8
8  
9 4 6

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 6 8
Giải Bảy
G.7
168 1  
Giải Sáu
G.6
4277 9771 8260 2  
Giải Năm
G.5
8932 3 2 5
Giải Tư
G.4
02876 60850 13458 20280 93906 87608 04287
4
5
4
0 8
Giải Ba
G.3
55644 33992 6 0 8
Giải Nhì
G.2
14935 7 1 6 7 8
Giải Nhất
G.1
49481 8 0 1 7
Giải ĐB
ĐB
226378 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 8
1  
2  
3 2 5
4 4
5 0 8
6 0 8
7 1 6 7 8
8 0 1 7
9 2

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0 7
Giải Bảy
G.7
133 1 0 5
Giải Sáu
G.6
5859 5715 8982 2  
Giải Năm
G.5
6446 3 2 3 3 8
Giải Tư
G.4
44358 96933 26432 51574 60538 41267 34293
4
5
6
8 9
Giải Ba
G.3
03796 83281 6 2 7
Giải Nhì
G.2
49607 7 4
Giải Nhất
G.1
70210 8 1 2
Giải ĐB
ĐB
648362 9 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 0 5
2  
3 2 3 3 8
4 6
5 8 9
6 2 7
7 4
8 1 2
9 3 6

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0 1
Giải Bảy
G.7
793 1 3 3 8
Giải Sáu
G.6
4667 4299 9895 2 0
Giải Năm
G.5
2401 3 4
Giải Tư
G.4
64918 58765 21920 85276 98798 80272 69234
4
5
7
 
Giải Ba
G.3
81747 27013 6 5 7
Giải Nhì
G.2
34096 7 2 2 6
Giải Nhất
G.1
76572 8  
Giải ĐB
ĐB
619113 9 3 5 6 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 3 3 8
2 0
3 4
4 7
5  
6 5 7
7 2 2 6
8  
9 3 5 6 8 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
85 0 5
Giải Bảy
G.7
269 1 5 7
Giải Sáu
G.6
8617 2695 4515 2  
Giải Năm
G.5
8637 3 7 7 8
Giải Tư
G.4
05205 92481 57690 74361 20438 02641 46052
4
5
1 1
0 2
Giải Ba
G.3
71373 81437 6 1 9
Giải Nhì
G.2
14673 7 3 3
Giải Nhất
G.1
78450 8 1
Giải ĐB
ĐB
682041 9 0 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 5 7
2  
3 7 7 8
4 1 1
5 0 2
6 1 9
7 3 3
8 1
9 0 5

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0  
Giải Bảy
G.7
419 1 1 3 7 9
Giải Sáu
G.6
9765 2217 0384 2  
Giải Năm
G.5
5197 3 5 6 9
Giải Tư
G.4
83142 58981 13911 90341 90435 98865 20639
4
5
1 2
1
Giải Ba
G.3
23871 73087 6 5 5
Giải Nhì
G.2
11413 7 1
Giải Nhất
G.1
33236 8 1 4 7
Giải ĐB
ĐB
293851 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 3 7 9
2  
3 5 6 9
4 1 2
5 1
6 5 5
7 1
8 1 4 7
9 7

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0 7
Giải Bảy
G.7
329 1 7
Giải Sáu
G.6
5281 5169 3762 2 0 5 9
Giải Năm
G.5
9099 3 2 4
Giải Tư
G.4
03060 09446 25956 90577 11307 86989 68620
4
5
6
6
Giải Ba
G.3
86234 25382 6 0 2 9
Giải Nhì
G.2
60825 7 7
Giải Nhất
G.1
97832 8 1 2 9
Giải ĐB
ĐB
676117 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 7
2 0 5 9
3 2 4
4 6
5 6
6 0 2 9
7 7
8 1 2 9
9 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 1 7
Giải Bảy
G.7
655 1 3
Giải Sáu
G.6
2860 5355 4564 2  
Giải Năm
G.5
8457 3 2 5 6 9
Giải Tư
G.4
82939 94299 47007 79135 14213 17154 55732
4
5
 
4 4 5 5 7
Giải Ba
G.3
29536 18754 6 0 4
Giải Nhì
G.2
28691 7 9
Giải Nhất
G.1
74201 8  
Giải ĐB
ĐB
201479 9 1 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7
1 3
2  
3 2 5 6 9
4  
5 4 4 5 5 7
6 0 4
7 9
8  
9 1 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0 3 9
Giải Bảy
G.7
032 1  
Giải Sáu
G.6
0896 5241 5822 2 1 1 2 5
Giải Năm
G.5
5362 3 1 2
Giải Tư
G.4
41170 32821 48278 20431 70258 63270 89752
4
5
1
2 8
Giải Ba
G.3
09725 61303 6 2
Giải Nhì
G.2
06409 7 0 0 8
Giải Nhất
G.1
50521 8  
Giải ĐB
ĐB
718896 9 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 9
1  
2 1 1 2 5
3 1 2
4 1
5 2 8
6 2
7 0 0 8
8  
9 6 6

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 3 8
Giải Bảy
G.7
061 1 3
Giải Sáu
G.6
4722 2503 3440 2 2 7
Giải Năm
G.5
8613 3 7 9 9
Giải Tư
G.4
68239 41837 21747 49808 85742 72180 54950
4
5
0 2 7
0
Giải Ba
G.3
27998 07227 6 1
Giải Nhì
G.2
34239 7 2
Giải Nhất
G.1
18072 8 0
Giải ĐB
ĐB
756190 9 0 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 8
1 3
2 2 7
3 7 9 9
4 0 2 7
5 0
6 1
7 2
8 0
9 0 8