XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 1
Giải Bảy
G.7
771 1  
Giải Sáu
G.6
1357 2198 1383 2 3 6
Giải Năm
G.5
5550 3 0 1 2 8
Giải Tư
G.4
11859 17667 31868 91901 71938 29723 35226
4
5
 
0 7 9
Giải Ba
G.3
03685 26691 6 7 8
Giải Nhì
G.2
96332 7 1
Giải Nhất
G.1
43431 8 3 5
Giải ĐB
ĐB
697730 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1  
2 3 6
3 0 1 2 8
4  
5 0 7 9
6 7 8
7 1
8 3 5
9 1 8

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 8 8
Giải Bảy
G.7
038 1 3 9
Giải Sáu
G.6
7380 4395 6413 2 2 5 7
Giải Năm
G.5
2327 3 7 8
Giải Tư
G.4
00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619
4
5
3 5
 
Giải Ba
G.3
72308 37508 6  
Giải Nhì
G.2
75896 7  
Giải Nhất
G.1
44337 8 0 8
Giải ĐB
ĐB
276645 9 3 4 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 8
1 3 9
2 2 5 7
3 7 8
4 3 5
5  
6  
7  
8 0 8
9 3 4 5 6

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 7 9
Giải Bảy
G.7
107 1 9
Giải Sáu
G.6
2077 8755 7392 2  
Giải Năm
G.5
2673 3  
Giải Tư
G.4
65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184
4
5
 
5
Giải Ba
G.3
11409 82792 6 3
Giải Nhì
G.2
48382 7 0 3 7 9
Giải Nhất
G.1
31279 8 2 4 7 8
Giải ĐB
ĐB
307019 9 2 2 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 9
1 9
2  
3  
4  
5 5
6 3
7 0 3 7 9
8 2 4 7 8
9 2 2 7 7

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 0 1 7
Giải Bảy
G.7
277 1  
Giải Sáu
G.6
5188 0139 8883 2 4 6
Giải Năm
G.5
2200 3 0 1 3 7 9
Giải Tư
G.4
37833 41326 04753 82437 21407 34477 53531
4
5
2
3
Giải Ba
G.3
39194 39442 6  
Giải Nhì
G.2
11430 7 7 7
Giải Nhất
G.1
41001 8 3 8
Giải ĐB
ĐB
422124 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 7
1  
2 4 6
3 0 1 3 7 9
4 2
5 3
6  
7 7 7
8 3 8
9 4

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0 3
Giải Bảy
G.7
296 1 9
Giải Sáu
G.6
5290 6446 0447 2 2 9 9
Giải Năm
G.5
7789 3  
Giải Tư
G.4
20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661
4
5
6 7
 
Giải Ba
G.3
48691 97322 6 1 8
Giải Nhì
G.2
44888 7 1 5
Giải Nhất
G.1
63303 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
959593 9 0 1 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 9
2 2 9 9
3  
4 6 7
5  
6 1 8
7 1 5
8 8 9
9 0 1 3 6

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 2
Giải Bảy
G.7
931 1 7
Giải Sáu
G.6
0634 7828 3785 2 5 8
Giải Năm
G.5
1897 3 1 2 4
Giải Tư
G.4
82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532
4
5
2 8 9 9
2
Giải Ba
G.3
02717 48362 6 0 2
Giải Nhì
G.2
78460 7 8
Giải Nhất
G.1
22742 8 5
Giải ĐB
ĐB
508578 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 7
2 5 8
3 1 2 4
4 2 8 9 9
5 2
6 0 2
7 8
8 5
9 7

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0 7 9
Giải Bảy
G.7
075 1 7
Giải Sáu
G.6
2147 0967 5477 2 6
Giải Năm
G.5
0517 3  
Giải Tư
G.4
53242 19162 29307 68654 24594 14343 58526
4
5
2 3 7
4 4 7
Giải Ba
G.3
07457 54865 6 2 5 7 9
Giải Nhì
G.2
77409 7 5 7
Giải Nhất
G.1
47569 8  
Giải ĐB
ĐB
203654 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 9
1 7
2 6
3  
4 2 3 7
5 4 4 7
6 2 5 7 9
7 5 7
8  
9 4

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 1
Giải Bảy
G.7
810 1 0 1 7 9
Giải Sáu
G.6
4971 4971 9984 2  
Giải Năm
G.5
3819 3 8 9
Giải Tư
G.4
70238 00711 55539 01154 44317 52580 82854
4
5
1
4 4
Giải Ba
G.3
00366 53441 6 6
Giải Nhì
G.2
61001 7 1 1
Giải Nhất
G.1
03996 8 0 4
Giải ĐB
ĐB
296397 9 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0 1 7 9
2  
3 8 9
4 1
5 4 4
6 6
7 1 1
8 0 4
9 6 7

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0  
Giải Bảy
G.7
016 1 6
Giải Sáu
G.6
5433 3494 8896 2 3 6 7
Giải Năm
G.5
3081 3 3 6
Giải Tư
G.4
10526 25836 25093 09691 95166 96127 20923
4
5
 
4 9
Giải Ba
G.3
06870 67159 6 6
Giải Nhì
G.2
10192 7 0
Giải Nhất
G.1
86154 8 1
Giải ĐB
ĐB
497793 9 1 2 3 3 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 6
2 3 6 7
3 3 6
4  
5 4 9
6 6
7 0
8 1
9 1 2 3 3 4 6

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 2 9
Giải Bảy
G.7
802 1 6 7 7
Giải Sáu
G.6
4136 9173 6072 2 2 3
Giải Năm
G.5
8022 3 6
Giải Tư
G.4
09668 86823 17416 44058 69993 22540 14963
4
5
0
5 8
Giải Ba
G.3
63217 65117 6 3 8
Giải Nhì
G.2
61409 7 2 3
Giải Nhất
G.1
57955 8  
Giải ĐB
ĐB
323499 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 6 7 7
2 2 3
3 6
4 0
5 5 8
6 3 8
7 2 3
8  
9 3 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0 2 8
Giải Bảy
G.7
666 1 0 9
Giải Sáu
G.6
5076 8608 9181 2 1 8
Giải Năm
G.5
6328 3 9
Giải Tư
G.4
40676 41619 00689 36521 91486 05354 39096
4
5
 
4
Giải Ba
G.3
03888 39639 6 6
Giải Nhì
G.2
07571 7 1 6 6
Giải Nhất
G.1
00502 8 1 6 8 9
Giải ĐB
ĐB
557810 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 8
1 0 9
2 1 8
3 9
4  
5 4
6 6
7 1 6 6
8 1 6 8 9
9 6

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0  
Giải Bảy
G.7
625 1 1 2
Giải Sáu
G.6
4266 1483 6227 2 0 5 7
Giải Năm
G.5
4595 3  
Giải Tư
G.4
73373 22111 32189 37012 11188 39184 94366
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
26283 55020 6 6 6
Giải Nhì
G.2
07672 7 2 2 3
Giải Nhất
G.1
07672 8 3 3 4 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
376288 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 2
2 0 5 7
3  
4  
5  
6 6 6
7 2 2 3
8 3 3 4 8 8 9
9 5

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 0 5
Giải Bảy
G.7
358 1  
Giải Sáu
G.6
6293 6893 4074 2 5
Giải Năm
G.5
8000 3 6 7
Giải Tư
G.4
61937 72964 18762 40163 35144 82281 00325
4
5
4
7 8
Giải Ba
G.3
76971 03266 6 2 3 4 6
Giải Nhì
G.2
71757 7 1 4
Giải Nhất
G.1
68436 8 1
Giải ĐB
ĐB
974705 9 3 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5
1  
2 5
3 6 7
4 4
5 7 8
6 2 3 4 6
7 1 4
8 1
9 3 3

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0  
Giải Bảy
G.7
676 1 3
Giải Sáu
G.6
8382 1928 4825 2 5 7 8
Giải Năm
G.5
6481 3 1 4
Giải Tư
G.4
88261 36944 46755 29869 97776 08550 90834
4
5
4 9
0 5
Giải Ba
G.3
51527 87849 6 1 9
Giải Nhì
G.2
37431 7 6 6
Giải Nhất
G.1
77913 8 1 2
Giải ĐB
ĐB
771195 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3
2 5 7 8
3 1 4
4 4 9
5 0 5
6 1 9
7 6 6
8 1 2
9 5