XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0  
Giải Bảy
G.7
564 1  
Giải Sáu
G.6
2245 4249 1785 2 0 3
Giải Năm
G.5
5578 3  
Giải Tư
G.4
88790 37373 64350 22554 13982 83120 61754
4
5
0 5 9
0 4 4 4
Giải Ba
G.3
48854 01440 6 4
Giải Nhì
G.2
52098 7 3 8
Giải Nhất
G.1
25791 8 2 5
Giải ĐB
ĐB
977123 9 0 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 0 3
3  
4 0 5 9
5 0 4 4 4
6 4
7 3 8
8 2 5
9 0 1 8

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0  
Giải Bảy
G.7
763 1 9
Giải Sáu
G.6
3563 4454 5625 2 5 6
Giải Năm
G.5
5052 3 2 5 6
Giải Tư
G.4
57526 82978 27989 27779 29219 50532 12769
4
5
 
2 4 4
Giải Ba
G.3
81536 32264 6 3 3 4 9
Giải Nhì
G.2
97335 7 0 8 9
Giải Nhất
G.1
61854 8 9
Giải ĐB
ĐB
946170 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 9
2 5 6
3 2 5 6
4  
5 2 4 4
6 3 3 4 9
7 0 8 9
8 9
9  

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0  
Giải Bảy
G.7
467 1  
Giải Sáu
G.6
4465 6044 0768 2 3 9
Giải Năm
G.5
1174 3 1
Giải Tư
G.4
53579 68431 84623 23153 62756 06945 17650
4
5
1 4 5
0 3 6
Giải Ba
G.3
30029 25268 6 5 7 8 8
Giải Nhì
G.2
35677 7 4 7 9
Giải Nhất
G.1
44241 8 9
Giải ĐB
ĐB
544789 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 3 9
3 1
4 1 4 5
5 0 3 6
6 5 7 8 8
7 4 7 9
8 9
9  

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0 2 3
Giải Bảy
G.7
002 1 1 6 8 8
Giải Sáu
G.6
9127 2690 7888 2 7
Giải Năm
G.5
9818 3 9
Giải Tư
G.4
62269 44888 52858 26861 58616 95618 11539
4
5
0
8
Giải Ba
G.3
00695 36140 6 1 3 9
Giải Nhì
G.2
13663 7  
Giải Nhất
G.1
95803 8 8 8
Giải ĐB
ĐB
973611 9 0 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3
1 1 6 8 8
2 7
3 9
4 0
5 8
6 1 3 9
7  
8 8 8
9 0 5

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 1 3 4
Giải Bảy
G.7
097 1 0 8
Giải Sáu
G.6
0237 0603 7710 2 2
Giải Năm
G.5
2201 3 0 5 7
Giải Tư
G.4
44135 22987 26078 22178 57054 33904 88430
4
5
0
3 4
Giải Ba
G.3
36118 83085 6  
Giải Nhì
G.2
08622 7 8 8
Giải Nhất
G.1
97140 8 5 7
Giải ĐB
ĐB
055753 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 4
1 0 8
2 2
3 0 5 7
4 0
5 3 4
6  
7 8 8
8 5 7
9 7

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 5
Giải Bảy
G.7
605 1 2
Giải Sáu
G.6
5531 9436 8912 2  
Giải Năm
G.5
5473 3 1 2 6
Giải Tư
G.4
33291 36286 94060 27150 09066 11754 39681
4
5
 
0 4
Giải Ba
G.3
74899 89191 6 0 6 9
Giải Nhì
G.2
32732 7 3
Giải Nhất
G.1
51069 8 1 6 8
Giải ĐB
ĐB
834388 9 1 1 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 2
2  
3 1 2 6
4  
5 0 4
6 0 6 9
7 3
8 1 6 8
9 1 1 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0 9
Giải Bảy
G.7
217 1 7
Giải Sáu
G.6
2949 8071 1787 2 5 9
Giải Năm
G.5
3325 3  
Giải Tư
G.4
51882 31450 51479 00809 34287 31282 91629
4
5
3 9
0
Giải Ba
G.3
48961 42473 6 1
Giải Nhì
G.2
91943 7 1 3 7 9
Giải Nhất
G.1
27377 8 2 2 7 7
Giải ĐB
ĐB
042296 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 7
2 5 9
3  
4 3 9
5 0
6 1
7 1 3 7 9
8 2 2 7 7
9 6

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
94 0 7 7 7
Giải Bảy
G.7
254 1 2 7
Giải Sáu
G.6
4796 4061 0741 2 9
Giải Năm
G.5
8777 3 3 8
Giải Tư
G.4
28391 33333 08054 94407 77407 29307 07129
4
5
0 1
4 4
Giải Ba
G.3
49312 39538 6 1
Giải Nhì
G.2
48094 7 7
Giải Nhất
G.1
79940 8  
Giải ĐB
ĐB
981117 9 1 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 7 7
1 2 7
2 9
3 3 8
4 0 1
5 4 4
6 1
7 7
8  
9 1 4 6

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 5
Giải Bảy
G.7
610 1 0
Giải Sáu
G.6
4662 0290 5694 2 4 5
Giải Năm
G.5
5278 3 8
Giải Tư
G.4
50841 33951 07183 70742 63324 76898 85398
4
5
1 2
1 1 7
Giải Ba
G.3
23757 30338 6 2
Giải Nhì
G.2
91205 7 8
Giải Nhất
G.1
94251 8 3
Giải ĐB
ĐB
274525 9 0 4 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0
2 4 5
3 8
4 1 2
5 1 1 7
6 2
7 8
8 3
9 0 4 8 8

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 0
Giải Bảy
G.7
888 1 0 5 6
Giải Sáu
G.6
3358 1777 7573 2 3 8
Giải Năm
G.5
8100 3  
Giải Tư
G.4
88370 88543 71323 02889 88916 00615 13475
4
5
3 3
8
Giải Ba
G.3
98010 28043 6 8
Giải Nhì
G.2
43272 7 0 2 3 5 7
Giải Nhất
G.1
51528 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
867368 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 0 5 6
2 3 8
3  
4 3 3
5 8
6 8
7 0 2 3 5 7
8 8 9
9  

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 0 7
Giải Bảy
G.7
207 1 4
Giải Sáu
G.6
0114 3154 9493 2  
Giải Năm
G.5
8039 3 4 9
Giải Tư
G.4
41264 69554 54963 38078 81286 26300 54348
4
5
3 8 8
4 4
Giải Ba
G.3
35270 00334 6 3 3 4
Giải Nhì
G.2
73263 7 0 8
Giải Nhất
G.1
01443 8 6
Giải ĐB
ĐB
702948 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 7
1 4
2  
3 4 9
4 3 8 8
5 4 4
6 3 3 4
7 0 8
8 6
9 3

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0  
Giải Bảy
G.7
742 1 3 7 7
Giải Sáu
G.6
2031 3224 5117 2 3 4 6
Giải Năm
G.5
0126 3 1 3 6
Giải Tư
G.4
17852 48133 05892 26813 84446 52036 69823
4
5
2 6
0 2
Giải Ba
G.3
58674 53660 6 0 0
Giải Nhì
G.2
13760 7 4
Giải Nhất
G.1
45917 8  
Giải ĐB
ĐB
075450 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 7 7
2 3 4 6
3 1 3 6
4 2 6
5 0 2
6 0 0
7 4
8  
9 2

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0  
Giải Bảy
G.7
281 1 1 6 8
Giải Sáu
G.6
6695 2382 9829 2 9 9
Giải Năm
G.5
8760 3 0
Giải Tư
G.4
60229 49760 66376 22716 22389 79611 03818
4
5
9
 
Giải Ba
G.3
38085 65849 6 0 0 1
Giải Nhì
G.2
72461 7 6
Giải Nhất
G.1
73781 8 1 1 2 5 9
Giải ĐB
ĐB
393930 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 6 8
2 9 9
3 0
4 9
5  
6 0 0 1
7 6
8 1 1 2 5 9
9 5

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0 2 3 4 8
Giải Bảy
G.7
695 1 5 9
Giải Sáu
G.6
2570 1389 0623 2 3 9
Giải Năm
G.5
3729 3 3
Giải Tư
G.4
28302 86103 09804 00708 37915 61657 42249
4
5
5 9
7
Giải Ba
G.3
16989 07045 6  
Giải Nhì
G.2
93933 7 0
Giải Nhất
G.1
28094 8 9 9
Giải ĐB
ĐB
137619 9 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 4 8
1 5 9
2 3 9
3 3
4 5 9
5 7
6  
7 0
8 9 9
9 4 5