XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
42 0 1 3 4
Giải Bảy
G.7
279 1 8
Giải Sáu
G.6
7224 4469 4986 2 4 5
Giải Năm
G.5
2657 3  
Giải Tư
G.4
85704 86566 07882 71179 89298 87018 41895
4
5
 
4 7
Giải Ba
G.3
22501 58654 6 6 9
Giải Nhì
G.2
57825 7 9 9
Giải Nhất
G.1
42203 8 2 6
Giải ĐB
ĐB
031897 9 5 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 4
1 8
2 4 5
3  
4  
5 4 7
6 6 9
7 9 9
8 2 6
9 5 7 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 7
Giải Bảy
G.7
523 1 0 0
Giải Sáu
G.6
8920 0048 4221 2 0 1 1 3
Giải Năm
G.5
8638 3 8 9
Giải Tư
G.4
61296 15621 95607 02778 05610 70958 54997
4
5
8
5 7 8
Giải Ba
G.3
87857 34155 6  
Giải Nhì
G.2
75739 7 8
Giải Nhất
G.1
89510 8  
Giải ĐB
ĐB
979599 9 6 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 0 0
2 0 1 1 3
3 8 9
4 8
5 5 7 8
6  
7 8
8  
9 6 7 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
08 0 1 2 3
Giải Bảy
G.7
602 1 6 8
Giải Sáu
G.6
7234 7432 7916 2  
Giải Năm
G.5
9251 3 1 2 4 6
Giải Tư
G.4
49969 02736 03861 82203 96183 63893 20075
4
5
 
1 4
Giải Ba
G.3
11131 61001 6 1 9
Giải Nhì
G.2
18918 7 5
Giải Nhất
G.1
39854 8 3
Giải ĐB
ĐB
726892 9 2 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 3
1 6 8
2  
3 1 2 4 6
4  
5 1 4
6 1 9
7 5
8 3
9 2 3

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 0 5
Giải Bảy
G.7
714 1 4
Giải Sáu
G.6
3558 7980 0854 2 5 6 8
Giải Năm
G.5
7128 3 8
Giải Tư
G.4
25500 11582 09826 77595 62097 37125 47805
4
5
3
4 8
Giải Ba
G.3
21643 19676 6 5
Giải Nhì
G.2
77483 7 6
Giải Nhất
G.1
10538 8 0 2 3
Giải ĐB
ĐB
778965 9 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5
1 4
2 5 6 8
3 8
4 3
5 4 8
6 5
7 6
8 0 2 3
9 5 7

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 0 3
Giải Bảy
G.7
116 1 6
Giải Sáu
G.6
4062 4681 7162 2  
Giải Năm
G.5
4969 3 9
Giải Tư
G.4
14272 58169 44394 72203 77500 35739 66045
4
5
5
9
Giải Ba
G.3
90278 79977 6 2 2 9 9
Giải Nhì
G.2
69394 7 2 7 8
Giải Nhất
G.1
67759 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
188588 9 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3
1 6
2  
3 9
4 5
5 9
6 2 2 9 9
7 2 7 8
8 1 8
9 4 4

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0 4 7
Giải Bảy
G.7
375 1 0 6
Giải Sáu
G.6
8007 5668 8187 2 3
Giải Năm
G.5
6078 3 4
Giải Tư
G.4
89888 49599 10534 28082 09494 21404 97610
4
5
 
6
Giải Ba
G.3
65787 28256 6 2 8
Giải Nhì
G.2
77016 7 5 8
Giải Nhất
G.1
13262 8 2 7 7 8
Giải ĐB
ĐB
459623 9 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7
1 0 6
2 3
3 4
4  
5 6
6 2 8
7 5 8
8 2 7 7 8
9 4 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 0 1 1 1 3
Giải Bảy
G.7
793 1 3
Giải Sáu
G.6
4663 6341 8130 2  
Giải Năm
G.5
9140 3 0 7
Giải Tư
G.4
01960 56237 89585 58300 46813 84751 03903
4
5
0 1
1
Giải Ba
G.3
29501 62083 6 0 3
Giải Nhì
G.2
95701 7  
Giải Nhất
G.1
89490 8 3 5
Giải ĐB
ĐB
679901 9 0 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 1 1 3
1 3
2  
3 0 7
4 0 1
5 1
6 0 3
7  
8 3 5
9 0 3

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 0 2 3 5
Giải Bảy
G.7
665 1 1
Giải Sáu
G.6
6037 1930 8620 2 0
Giải Năm
G.5
7000 3 0 6 7 9
Giải Tư
G.4
52905 98639 96674 53911 33094 20402 84154
4
5
 
4
Giải Ba
G.3
75836 73803 6 5
Giải Nhì
G.2
33681 7 4
Giải Nhất
G.1
17380 8 0 1
Giải ĐB
ĐB
442394 9 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 3 5
1 1
2 0
3 0 6 7 9
4  
5 4
6 5
7 4
8 0 1
9 4 4

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 4 5 6
Giải Bảy
G.7
615 1 3 5
Giải Sáu
G.6
6005 3771 8104 2 0 2 5
Giải Năm
G.5
7066 3  
Giải Tư
G.4
90344 26598 87213 50591 17020 50922 43025
4
5
4 4
7
Giải Ba
G.3
67768 76144 6 5 6 8
Giải Nhì
G.2
24257 7 1
Giải Nhất
G.1
81206 8  
Giải ĐB
ĐB
670765 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 6
1 3 5
2 0 2 5
3  
4 4 4
5 7
6 5 6 8
7 1
8  
9 1 8

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 8
Giải Bảy
G.7
928 1 6 9
Giải Sáu
G.6
7116 3647 1460 2 3 7 8
Giải Năm
G.5
4272 3  
Giải Tư
G.4
39019 23255 94294 90867 33123 64482 36597
4
5
7 9
5 9
Giải Ba
G.3
85797 94559 6 0 7
Giải Nhì
G.2
01208 7 2
Giải Nhất
G.1
88849 8 2
Giải ĐB
ĐB
208827 9 4 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 6 9
2 3 7 8
3  
4 7 9
5 5 9
6 0 7
7 2
8 2
9 4 7 7

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 0
Giải Bảy
G.7
913 1 0 0 3 9
Giải Sáu
G.6
7291 9110 4347 2 3 4 7
Giải Năm
G.5
8687 3  
Giải Tư
G.4
53723 42624 67789 22819 41297 11693 14027
4
5
7
 
Giải Ba
G.3
57410 75164 6 4
Giải Nhì
G.2
01575 7 5
Giải Nhất
G.1
70700 8 7 9
Giải ĐB
ĐB
756893 9 1 3 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 0 0 3 9
2 3 4 7
3  
4 7
5  
6 4
7 5
8 7 9
9 1 3 3 7

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0 3 9
Giải Bảy
G.7
114 1 0 4 7
Giải Sáu
G.6
7409 8934 3923 2 3
Giải Năm
G.5
6686 3 0 1 2 4
Giải Tư
G.4
15063 16843 29030 02831 52710 36697 88189
4
5
3
 
Giải Ba
G.3
68183 98232 6 3
Giải Nhì
G.2
03817 7  
Giải Nhất
G.1
18803 8 3 6 9
Giải ĐB
ĐB
461491 9 1 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 9
1 0 4 7
2 3
3 0 1 2 4
4 3
5  
6 3
7  
8 3 6 9
9 1 7

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0 0 1
Giải Bảy
G.7
601 1 6
Giải Sáu
G.6
5174 4831 7900 2 4
Giải Năm
G.5
3049 3 1 1
Giải Tư
G.4
45378 49024 56169 77816 37384 81754 84948
4
5
6 7 8 9
4
Giải Ba
G.3
16146 74631 6 2 9
Giải Nhì
G.2
79776 7 4 6 8
Giải Nhất
G.1
46362 8 4
Giải ĐB
ĐB
831147 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1
1 6
2 4
3 1 1
4 6 7 8 9
5 4
6 2 9
7 4 6 8
8 4
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 2 7
Giải Bảy
G.7
060 1  
Giải Sáu
G.6
9640 4445 1649 2 3
Giải Năm
G.5
0589 3 1 4
Giải Tư
G.4
41331 74787 86423 56834 98585 10765 05755
4
5
0 5 9
1 5
Giải Ba
G.3
39881 92851 6 0 5
Giải Nhì
G.2
01202 7 7
Giải Nhất
G.1
90677 8 1 5 7 9
Giải ĐB
ĐB
649207 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7
1  
2 3
3 1 4
4 0 5 9
5 1 5
6 0 5
7 7
8 1 5 7 9
9