XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
82 0 0 0 2 7 8
Giải Bảy
G.7
237 1 2 2
Giải Sáu
G.6
0483 9871 6147 2  
Giải Năm
G.5
1975 3 7 9
Giải Tư
G.4
36146 86602 87012 57444 88707 12300 65044
4
5
4 4 6 7
 
Giải Ba
G.3
12539 15012 6  
Giải Nhì
G.2
60208 7 1 5
Giải Nhất
G.1
00400 8 3
Giải ĐB
ĐB
634594 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 2 7 8
1 2 2
2  
3 7 9
4 4 4 6 7
5  
6  
7 1 5
8 3
9 4

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0  
Giải Bảy
G.7
449 1 3
Giải Sáu
G.6
0862 9127 9664 2 2 7
Giải Năm
G.5
1789 3 4
Giải Tư
G.4
53894 43397 48164 89261 96273 63789 60489
4
5
9
 
Giải Ba
G.3
79177 80434 6 1 2 4 4
Giải Nhì
G.2
07513 7 3 7
Giải Nhất
G.1
67090 8 9 9 9
Giải ĐB
ĐB
415322 9 0 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3
2 2 7
3 4
4 9
5  
6 1 2 4 4
7 3 7
8 9 9 9
9 0 4 7

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
47 0 2 2
Giải Bảy
G.7
591 1 0
Giải Sáu
G.6
1583 9440 0479 2 9
Giải Năm
G.5
2202 3 4
Giải Tư
G.4
36051 60029 97365 08577 12078 80876 27702
4
5
0
1
Giải Ba
G.3
32391 23793 6 5 7
Giải Nhì
G.2
52834 7 6 7 8 9
Giải Nhất
G.1
58167 8 3
Giải ĐB
ĐB
276110 9 1 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2
1 0
2 9
3 4
4 0
5 1
6 5 7
7 6 7 8 9
8 3
9 1 1 3

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0 0 3
Giải Bảy
G.7
782 1 2 6
Giải Sáu
G.6
0573 0600 6416 2 0 7 8 9
Giải Năm
G.5
2103 3  
Giải Tư
G.4
92273 59958 38512 07162 31345 50028 61058
4
5
5 9
5 8 8
Giải Ba
G.3
10627 65529 6 2
Giải Nhì
G.2
53755 7 3 3
Giải Nhất
G.1
94149 8 2
Giải ĐB
ĐB
672720 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3
1 2 6
2 0 7 8 9
3  
4 5 9
5 5 8 8
6 2
7 3 3
8 2
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 2 2 5 9
Giải Bảy
G.7
989 1 6 7
Giải Sáu
G.6
1190 4623 5051 2 3
Giải Năm
G.5
2191 3 1 1
Giải Tư
G.4
79916 65005 34182 86887 57331 32402 04054
4
5
3
1 4
Giải Ba
G.3
33731 46617 6  
Giải Nhì
G.2
43843 7  
Giải Nhất
G.1
70109 8 2 7 9
Giải ĐB
ĐB
595802 9 0 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 5 9
1 6 7
2 3
3 1 1
4 3
5 1 4
6  
7  
8 2 7 9
9 0 1

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 9
Giải Bảy
G.7
367 1 8
Giải Sáu
G.6
5234 2927 4245 2 2 7 8
Giải Năm
G.5
6322 3 4
Giải Tư
G.4
93888 66172 00748 30528 56418 07040 97579
4
5
0 5 8
0
Giải Ba
G.3
66309 12478 6 5 7
Giải Nhì
G.2
48581 7 2 8 9
Giải Nhất
G.1
78865 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
496750 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 8
2 2 7 8
3 4
4 0 5 8
5 0
6 5 7
7 2 8 9
8 1 8
9  

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0 2 2
Giải Bảy
G.7
856 1 9
Giải Sáu
G.6
1177 0465 6468 2 0
Giải Năm
G.5
0071 3  
Giải Tư
G.4
10499 32002 66165 74819 75820 08156 07102
4
5
4
3 6 6 9
Giải Ba
G.3
26275 99259 6 5 5 8
Giải Nhì
G.2
15286 7 1 5 7
Giải Nhất
G.1
19753 8 6
Giải ĐB
ĐB
615244 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2
1 9
2 0
3  
4 4
5 3 6 6 9
6 5 5 8
7 1 5 7
8 6
9 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0 9
Giải Bảy
G.7
712 1 2 4 7
Giải Sáu
G.6
8362 2444 4714 2 7
Giải Năm
G.5
8988 3 3 3
Giải Tư
G.4
77180 69733 44417 22375 65888 83133 01569
4
5
4
 
Giải Ba
G.3
77192 66909 6 2 9
Giải Nhì
G.2
57227 7 5
Giải Nhất
G.1
89282 8 0 2 8 8
Giải ĐB
ĐB
691996 9 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 2 4 7
2 7
3 3 3
4 4
5  
6 2 9
7 5
8 0 2 8 8
9 2 6

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 1 3 3
Giải Bảy
G.7
040 1 4
Giải Sáu
G.6
3236 1848 4997 2 8 9
Giải Năm
G.5
3003 3 2 5 6
Giải Tư
G.4
57301 01628 06475 89464 72929 66394 03314
4
5
0 8
 
Giải Ba
G.3
79132 43788 6 4 6
Giải Nhì
G.2
23003 7 5
Giải Nhất
G.1
40535 8 8
Giải ĐB
ĐB
998266 9 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 3
1 4
2 8 9
3 2 5 6
4 0 8
5  
6 4 6
7 5
8 8
9 4 7

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 0 2 4 6
Giải Bảy
G.7
122 1 6
Giải Sáu
G.6
8443 5467 3221 2 1 2
Giải Năm
G.5
4606 3 2 7
Giải Tư
G.4
29816 14769 14100 22165 27379 11789 84398
4
5
3
 
Giải Ba
G.3
05581 69632 6 5 7 9
Giải Nhì
G.2
00804 7 9
Giải Nhất
G.1
45302 8 1 9
Giải ĐB
ĐB
651237 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 4 6
1 6
2 1 2
3 2 7
4 3
5  
6 5 7 9
7 9
8 1 9
9 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
70 0 1
Giải Bảy
G.7
796 1 1 1 7 9
Giải Sáu
G.6
8835 8488 2519 2 6
Giải Năm
G.5
6453 3 5 6
Giải Tư
G.4
65545 76126 82501 48441 05294 88845 84566
4
5
1 5 5
3
Giải Ba
G.3
51493 11336 6 6
Giải Nhì
G.2
37211 7  
Giải Nhất
G.1
01917 8 8
Giải ĐB
ĐB
085111 9 3 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 1 1 7 9
2 6
3 5 6
4 1 5 5
5 3
6 6
7  
8 8
9 3 4 6

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0 4
Giải Bảy
G.7
687 1 6
Giải Sáu
G.6
3304 7022 7116 2 2 4
Giải Năm
G.5
9835 3 5 9 9
Giải Tư
G.4
43566 87260 52024 11688 28680 18140 48780
4
5
0
 
Giải Ba
G.3
96687 45239 6 0 6 8
Giải Nhì
G.2
43971 7 1
Giải Nhất
G.1
63739 8 0 0 7 7 8
Giải ĐB
ĐB
141768 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 6
2 2 4
3 5 9 9
4 0
5  
6 0 6 8
7 1
8 0 0 7 7 8
9  

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 0 3 4
Giải Bảy
G.7
103 1 0 0
Giải Sáu
G.6
3876 5459 3470 2 4 9
Giải Năm
G.5
4829 3  
Giải Tư
G.4
66064 23810 75689 31976 04900 53865 68724
4
5
 
5 9
Giải Ba
G.3
61190 56504 6 4 5 9
Giải Nhì
G.2
64169 7 0 6 6
Giải Nhất
G.1
97755 8 9
Giải ĐB
ĐB
081510 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 4
1 0 0
2 4 9
3  
4  
5 5 9
6 4 5 9
7 0 6 6
8 9
9 0

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 5
Giải Bảy
G.7
261 1 3 3 7
Giải Sáu
G.6
8996 6538 1694 2 5
Giải Năm
G.5
0105 3 0 1 4 8
Giải Tư
G.4
11213 29972 55217 20530 79291 03913 77531
4
5
6
7
Giải Ba
G.3
33046 18134 6 1
Giải Nhì
G.2
13179 7 2 9
Giải Nhất
G.1
94925 8  
Giải ĐB
ĐB
315157 9 1 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 3 3 7
2 5
3 0 1 4 8
4 6
5 7
6 1
7 2 9
8  
9 1 4 6