XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 1 9
Giải Bảy
G.7
290 1 8
Giải Sáu
G.6
2261 2988 7918 2 7 9
Giải Năm
G.5
5194 3 1 3 7 9
Giải Tư
G.4
88427 25839 07001 11929 67031 73994 37250
4
5
 
0
Giải Ba
G.3
03385 67397 6 1
Giải Nhì
G.2
58133 7  
Giải Nhất
G.1
09709 8 5 8
Giải ĐB
ĐB
990337 9 0 4 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 9
1 8
2 7 9
3 1 3 7 9
4  
5 0
6 1
7  
8 5 8
9 0 4 4 7

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0  
Giải Bảy
G.7
152 1 9
Giải Sáu
G.6
7620 9162 2935 2 0 1 9
Giải Năm
G.5
3750 3 5 5
Giải Tư
G.4
36594 28521 10778 90561 74019 23674 36071
4
5
 
0 2 9
Giải Ba
G.3
23129 82259 6 1 2
Giải Nhì
G.2
62696 7 1 4 8 9
Giải Nhất
G.1
59179 8  
Giải ĐB
ĐB
887035 9 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 9
2 0 1 9
3 5 5
4  
5 0 2 9
6 1 2
7 1 4 8 9
8  
9 4 6

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 5 6
Giải Bảy
G.7
681 1  
Giải Sáu
G.6
5298 3764 8961 2  
Giải Năm
G.5
3794 3  
Giải Tư
G.4
67057 55106 09588 41565 48165 88663 13659
4
5
1
7 9
Giải Ba
G.3
49070 40505 6 1 3 4 5 5
Giải Nhì
G.2
34380 7 0
Giải Nhất
G.1
97990 8 0 1 8
Giải ĐB
ĐB
918341 9 0 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6
1  
2  
3  
4 1
5 7 9
6 1 3 4 5 5
7 0
8 0 1 8
9 0 4 8

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 5 7 8
Giải Bảy
G.7
207 1 1
Giải Sáu
G.6
8193 0105 6856 2 1 5 5 6
Giải Năm
G.5
3425 3 2 6
Giải Tư
G.4
71494 07253 12832 59226 54436 43511 93041
4
5
1 4
3 6
Giải Ba
G.3
59408 97425 6  
Giải Nhì
G.2
48785 7  
Giải Nhất
G.1
34744 8 5
Giải ĐB
ĐB
404121 9 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7 8
1 1
2 1 5 5 6
3 2 6
4 1 4
5 3 6
6  
7  
8 5
9 3 4

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 3 3
Giải Bảy
G.7
980 1 1 6
Giải Sáu
G.6
9666 3933 1369 2  
Giải Năm
G.5
6016 3 3
Giải Tư
G.4
17878 81211 39958 82857 99176 91703 40693
4
5
 
7 7 8
Giải Ba
G.3
28595 04057 6 6 9
Giải Nhì
G.2
88803 7 4 6 8
Giải Nhất
G.1
15174 8 0
Giải ĐB
ĐB
016494 9 3 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3
1 1 6
2  
3 3
4  
5 7 7 8
6 6 9
7 4 6 8
8 0
9 3 4 5

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0 7
Giải Bảy
G.7
340 1 2 4 8
Giải Sáu
G.6
6414 6777 9907 2  
Giải Năm
G.5
9118 3 3 8
Giải Tư
G.4
40764 19152 44469 59646 06540 96138 96285
4
5
0 0 6 7
2 6
Giải Ba
G.3
95087 94247 6 4 9
Giải Nhì
G.2
55533 7 7
Giải Nhất
G.1
46612 8 5 7
Giải ĐB
ĐB
414556 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 2 4 8
2  
3 3 8
4 0 0 6 7
5 2 6
6 4 9
7 7
8 5 7
9  

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 4 5
Giải Bảy
G.7
566 1 0 1 1 5
Giải Sáu
G.6
7611 7653 4581 2 2 9
Giải Năm
G.5
7592 3  
Giải Tư
G.4
83778 33410 63181 86172 91011 43668 41522
4
5
 
3
Giải Ba
G.3
31805 35304 6 6 8 8
Giải Nhì
G.2
11168 7 2 8
Giải Nhất
G.1
90115 8 1 1
Giải ĐB
ĐB
572829 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5
1 0 1 1 5
2 2 9
3  
4  
5 3
6 6 8 8
7 2 8
8 1 1
9 2

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 2 9
Giải Bảy
G.7
150 1 1
Giải Sáu
G.6
1348 6535 3730 2 4 8
Giải Năm
G.5
7709 3 0 0 5 6
Giải Tư
G.4
14624 54489 23028 88275 82611 10892 67451
4
5
8
0 1 5
Giải Ba
G.3
29830 45178 6  
Giải Nhì
G.2
75436 7 5 8
Giải Nhất
G.1
43802 8 9
Giải ĐB
ĐB
115755 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 1
2 4 8
3 0 0 5 6
4 8
5 0 1 5
6  
7 5 8
8 9
9 2

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 5 9
Giải Bảy
G.7
580 1 8
Giải Sáu
G.6
4258 2233 8291 2 9
Giải Năm
G.5
9248 3 3
Giải Tư
G.4
63509 06818 31729 56296 35305 11970 28353
4
5
7 8
2 3 8 8 8
Giải Ba
G.3
59252 10289 6  
Giải Nhì
G.2
34158 7 0
Giải Nhất
G.1
18847 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
092558 9 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 9
1 8
2 9
3 3
4 7 8
5 2 3 8 8 8
6  
7 0
8 0 9
9 1 6

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 2
Giải Bảy
G.7
635 1 3 5 6
Giải Sáu
G.6
2434 3789 3899 2  
Giải Năm
G.5
1867 3 4 5 7
Giải Tư
G.4
69880 62643 68273 29091 33959 50202 35016
4
5
3
4 9
Giải Ba
G.3
55754 16413 6 7
Giải Nhì
G.2
20681 7 3
Giải Nhất
G.1
35437 8 0 1 9
Giải ĐB
ĐB
140915 9 1 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 3 5 6
2  
3 4 5 7
4 3
5 4 9
6 7
7 3
8 0 1 9
9 1 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 4
Giải Bảy
G.7
053 1 1 4
Giải Sáu
G.6
5223 4138 4931 2 3 8
Giải Năm
G.5
0540 3 1 3 7 8
Giải Tư
G.4
88347 82233 61399 81504 21628 27099 76967
4
5
0 7
1 3
Giải Ba
G.3
65314 77551 6 7
Giải Nhì
G.2
22237 7  
Giải Nhất
G.1
52011 8 6
Giải ĐB
ĐB
223086 9 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 1 4
2 3 8
3 1 3 7 8
4 0 7
5 1 3
6 7
7  
8 6
9 9 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 4 5 7
Giải Bảy
G.7
145 1  
Giải Sáu
G.6
2204 9169 6380 2  
Giải Năm
G.5
8592 3  
Giải Tư
G.4
59005 30661 55974 88693 66860 81595 97141
4
5
1 5
2
Giải Ba
G.3
66864 33307 6 0 1 4 6 6 9
Giải Nhì
G.2
88966 7 4
Giải Nhất
G.1
74666 8 0
Giải ĐB
ĐB
403252 9 2 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 7
1  
2  
3  
4 1 5
5 2
6 0 1 4 6 6 9
7 4
8 0
9 2 3 5

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 4 4
Giải Bảy
G.7
949 1 0 5
Giải Sáu
G.6
8473 8670 8055 2  
Giải Năm
G.5
8167 3 1 8
Giải Tư
G.4
00654 04415 54097 74340 45882 35004 43299
4
5
0 9
4 5
Giải Ba
G.3
87810 64838 6 7
Giải Nhì
G.2
20089 7 0 3
Giải Nhất
G.1
31831 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
404404 9 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4
1 0 5
2  
3 1 8
4 0 9
5 4 5
6 7
7 0 3
8 2 9
9 7 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0  
Giải Bảy
G.7
521 1 2 3 3
Giải Sáu
G.6
9597 8613 6532 2 1
Giải Năm
G.5
7612 3 0 2 5 9
Giải Tư
G.4
03877 07343 45696 58182 33655 33164 02335
4
5
3 6
5
Giải Ba
G.3
76013 74239 6 0 4
Giải Nhì
G.2
56830 7 7
Giải Nhất
G.1
40260 8 2
Giải ĐB
ĐB
320946 9 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 3 3
2 1
3 0 2 5 9
4 3 6
5 5
6 0 4
7 7
8 2
9 6 7