XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 4
Giải Bảy
G.7
304 1 2 7
Giải Sáu
G.6
7595 1120 0392 2 0 2 3 3 4 5 6 8
Giải Năm
G.5
3128 3  
Giải Tư
G.4
90112 79123 67289 97825 04217 55322 87223
4
5
2
 
Giải Ba
G.3
27924 07242 6 3
Giải Nhì
G.2
16563 7 3
Giải Nhất
G.1
18373 8 9
Giải ĐB
ĐB
622726 9 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 2 7
2 0 2 3 3 4 5 6 8
3  
4 2
5  
6 3
7 3
8 9
9 2 5

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0 9
Giải Bảy
G.7
687 1 1
Giải Sáu
G.6
6025 0588 7640 2 1 2 5 8
Giải Năm
G.5
9536 3 6
Giải Tư
G.4
53243 13157 51911 64784 40275 32621 95348
4
5
0 3 8
7
Giải Ba
G.3
34728 06822 6 4
Giải Nhì
G.2
75309 7 5
Giải Nhất
G.1
53085 8 4 5 7 8
Giải ĐB
ĐB
644064 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 1
2 1 2 5 8
3 6
4 0 3 8
5 7
6 4
7 5
8 4 5 7 8
9  

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
53 0 1 7
Giải Bảy
G.7
797 1 0 5
Giải Sáu
G.6
3810 2376 9287 2 5 5 8 9
Giải Năm
G.5
1401 3 4
Giải Tư
G.4
19868 99585 89107 89315 64459 49125 07534
4
5
7
9
Giải Ba
G.3
46428 40847 6 8
Giải Nhì
G.2
19225 7 6 9
Giải Nhất
G.1
18279 8 5 7
Giải ĐB
ĐB
172629 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7
1 0 5
2 5 5 8 9
3 4
4 7
5 9
6 8
7 6 9
8 5 7
9 7

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 3
Giải Bảy
G.7
579 1  
Giải Sáu
G.6
3003 0245 7955 2 2 2 4
Giải Năm
G.5
3946 3 2 8
Giải Tư
G.4
83155 87338 18532 51951 25382 31994 95077
4
5
5 6 8
1 5 5
Giải Ba
G.3
17422 10760 6 0
Giải Nhì
G.2
06824 7 7 9
Giải Nhất
G.1
45348 8 2
Giải ĐB
ĐB
934122 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1  
2 2 2 4
3 2 8
4 5 6 8
5 1 5 5
6 0
7 7 9
8 2
9 4

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 1 6 9
Giải Bảy
G.7
781 1 4 6 7
Giải Sáu
G.6
3448 8797 2209 2 3 8 9
Giải Năm
G.5
6758 3 0
Giải Tư
G.4
82916 84023 46217 07864 15401 82306 65528
4
5
8
8
Giải Ba
G.3
26694 38730 6 4
Giải Nhì
G.2
49593 7  
Giải Nhất
G.1
23014 8 1
Giải ĐB
ĐB
968629 9 3 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 6 9
1 4 6 7
2 3 8 9
3 0
4 8
5 8
6 4
7  
8 1
9 3 4 7

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0  
Giải Bảy
G.7
149 1 6 7
Giải Sáu
G.6
0984 0464 4275 2 2
Giải Năm
G.5
5869 3 0 5 8
Giải Tư
G.4
65383 83045 84591 30730 17738 00735 63317
4
5
3 5 9
 
Giải Ba
G.3
38622 35684 6 4 9
Giải Nhì
G.2
53683 7 5
Giải Nhất
G.1
33316 8 3 3 4 4
Giải ĐB
ĐB
920143 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 6 7
2 2
3 0 5 8
4 3 5 9
5  
6 4 9
7 5
8 3 3 4 4
9 1

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 1
Giải Bảy
G.7
543 1 0 2 6
Giải Sáu
G.6
2986 2068 8493 2  
Giải Năm
G.5
9097 3 0 5 7
Giải Tư
G.4
59835 91572 89916 38637 61801 04051 14947
4
5
0 3 7
1
Giải Ba
G.3
71340 28694 6 8
Giải Nhì
G.2
59630 7 2
Giải Nhất
G.1
25510 8 6
Giải ĐB
ĐB
825912 9 3 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0 2 6
2  
3 0 5 7
4 0 3 7
5 1
6 8
7 2
8 6
9 3 4 7

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0 0 1 2 4
Giải Bảy
G.7
729 1  
Giải Sáu
G.6
2857 7686 8273 2 9
Giải Năm
G.5
8044 3 0 0 1 4 9
Giải Tư
G.4
13830 28430 12334 88088 11004 65631 66302
4
5
4
7
Giải Ba
G.3
29179 51400 6  
Giải Nhì
G.2
30339 7 3 9
Giải Nhất
G.1
04798 8 6 8
Giải ĐB
ĐB
662001 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 2 4
1  
2 9
3 0 0 1 4 9
4 4
5 7
6  
7 3 9
8 6 8
9 8

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0 5 5 7
Giải Bảy
G.7
556 1 0 2 9
Giải Sáu
G.6
7105 8719 8326 2 0 6
Giải Năm
G.5
2966 3 3 9
Giải Tư
G.4
60610 57486 21207 43766 73833 13805 64691
4
5
 
3 5 6
Giải Ba
G.3
75220 62655 6 6 6
Giải Nhì
G.2
79812 7  
Giải Nhất
G.1
21753 8 6
Giải ĐB
ĐB
249539 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 5 7
1 0 2 9
2 0 6
3 3 9
4  
5 3 5 6
6 6 6
7  
8 6
9 1

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 1
Giải Bảy
G.7
384 1 3 5
Giải Sáu
G.6
9850 5041 6378 2 9
Giải Năm
G.5
5666 3  
Giải Tư
G.4
73447 66195 63013 46929 40870 63855 47015
4
5
0 1 7
0 5
Giải Ba
G.3
41140 72878 6 6 7
Giải Nhì
G.2
46267 7 0 8 8
Giải Nhất
G.1
20991 8 4
Giải ĐB
ĐB
759801 9 1 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 3 5
2 9
3  
4 0 1 7
5 0 5
6 6 7
7 0 8 8
8 4
9 1 5

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0 5 8
Giải Bảy
G.7
993 1 1 1 3
Giải Sáu
G.6
1852 9352 7013 2 6 8
Giải Năm
G.5
2611 3  
Giải Tư
G.4
51160 16450 93051 06726 08378 80708 41468
4
5
 
0 1 2 2 8
Giải Ba
G.3
74511 13858 6 0 8
Giải Nhì
G.2
84928 7 8
Giải Nhất
G.1
39505 8 9
Giải ĐB
ĐB
444589 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8
1 1 1 3
2 6 8
3  
4  
5 0 1 2 2 8
6 0 8
7 8
8 9
9 3

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 0 2 3
Giải Bảy
G.7
188 1 2
Giải Sáu
G.6
8576 0480 3677 2 3 4
Giải Năm
G.5
4624 3 9
Giải Tư
G.4
09502 97759 63823 83412 55000 91358 23795
4
5
1
8 9
Giải Ba
G.3
47761 04141 6 1
Giải Nhì
G.2
96884 7 6 7
Giải Nhất
G.1
27903 8 0 4 8
Giải ĐB
ĐB
796239 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 3
1 2
2 3 4
3 9
4 1
5 8 9
6 1
7 6 7
8 0 4 8
9 5

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0  
Giải Bảy
G.7
627 1 2 3 4 4
Giải Sáu
G.6
1829 4012 0569 2 7 9
Giải Năm
G.5
7674 3  
Giải Tư
G.4
93593 98975 19889 41964 14152 49814 19273
4
5
 
2 8
Giải Ba
G.3
00298 97377 6 4 9
Giải Nhì
G.2
05258 7 3 4 5 7
Giải Nhất
G.1
68914 8 9
Giải ĐB
ĐB
692613 9 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 3 4 4
2 7 9
3  
4  
5 2 8
6 4 9
7 3 4 5 7
8 9
9 3 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 3 4 9
Giải Bảy
G.7
217 1 0 7
Giải Sáu
G.6
8209 1690 7963 2 9
Giải Năm
G.5
1535 3 3 5
Giải Tư
G.4
85775 07576 90303 63404 10085 01080 26042
4
5
2
 
Giải Ba
G.3
18810 07829 6 0 3 6
Giải Nhì
G.2
11166 7 5 6
Giải Nhất
G.1
97033 8 0 5
Giải ĐB
ĐB
481060 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 9
1 0 7
2 9
3 3 5
4 2
5  
6 0 3 6
7 5 6
8 0 5
9 0