XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
70 0 6 9
Giải Bảy
G.7
712 1 2
Giải Sáu
G.6
5569 0473 9282 2 1
Giải Năm
G.5
5886 3 8
Giải Tư
G.4
55321 73499 32268 00838 59454 22380 66594
4
5
3 7
4
Giải Ba
G.3
08709 58406 6 8 9
Giải Nhì
G.2
32647 7 2 3
Giải Nhất
G.1
35743 8 0 2 6
Giải ĐB
ĐB
780272 9 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 9
1 2
2 1
3 8
4 3 7
5 4
6 8 9
7 2 3
8 0 2 6
9 4 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 2 8 9
Giải Bảy
G.7
402 1 1 8
Giải Sáu
G.6
7285 1498 0211 2 1 5 9
Giải Năm
G.5
7925 3  
Giải Tư
G.4
55829 24597 09473 19108 61566 75621 54609
4
5
 
5 5
Giải Ba
G.3
87555 92773 6 6
Giải Nhì
G.2
63455 7 3 3
Giải Nhất
G.1
96292 8 5
Giải ĐB
ĐB
951718 9 2 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 8 9
1 1 8
2 1 5 9
3  
4  
5 5 5
6 6
7 3 3
8 5
9 2 7 8

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0  
Giải Bảy
G.7
431 1 3
Giải Sáu
G.6
0584 5271 1475 2 2 5 7
Giải Năm
G.5
0327 3 1 1
Giải Tư
G.4
49252 44248 01857 29125 98973 83322 44213
4
5
8
2 7
Giải Ba
G.3
13683 02531 6 0 9
Giải Nhì
G.2
42283 7 1 3 5
Giải Nhất
G.1
25760 8 3 3 4
Giải ĐB
ĐB
475269 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3
2 2 5 7
3 1 1
4 8
5 2 7
6 0 9
7 1 3 5
8 3 3 4
9  

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 1 3
Giải Bảy
G.7
320 1 0 5 5 6
Giải Sáu
G.6
5415 0924 6454 2 0 4
Giải Năm
G.5
8115 3 3
Giải Tư
G.4
32353 75148 03655 26333 84680 26516 18401
4
5
8
3 4 5
Giải Ba
G.3
90769 31689 6 7 9
Giải Nhì
G.2
44403 7  
Giải Nhất
G.1
56267 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
355910 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3
1 0 5 5 6
2 0 4
3 3
4 8
5 3 4 5
6 7 9
7  
8 0 9
9  

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0 8 8
Giải Bảy
G.7
663 1 6 9
Giải Sáu
G.6
2708 0139 5874 2 3
Giải Năm
G.5
8069 3 1 9
Giải Tư
G.4
55219 74799 77471 16108 26593 70923 13267
4
5
5 7
 
Giải Ba
G.3
16547 95531 6 0 3 7 9
Giải Nhì
G.2
92616 7 1 4
Giải Nhất
G.1
42260 8  
Giải ĐB
ĐB
514345 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 8
1 6 9
2 3
3 1 9
4 5 7
5  
6 0 3 7 9
7 1 4
8  
9 3 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 8
Giải Bảy
G.7
411 1 1 3 4
Giải Sáu
G.6
1158 8608 2427 2 7
Giải Năm
G.5
6851 3 9
Giải Tư
G.4
72892 83639 10950 73141 00557 66384 91369
4
5
1
0 0 1 7 8
Giải Ba
G.3
49414 65150 6 0 8 9
Giải Nhì
G.2
53760 7  
Giải Nhất
G.1
80513 8 4
Giải ĐB
ĐB
482668 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 1 3 4
2 7
3 9
4 1
5 0 0 1 7 8
6 0 8 9
7  
8 4
9 2

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 5 9
Giải Bảy
G.7
949 1 0 2 8
Giải Sáu
G.6
3912 4261 6618 2 4 7
Giải Năm
G.5
8642 3  
Giải Tư
G.4
29785 13609 52392 31092 83924 27989 29110
4
5
2 9
 
Giải Ba
G.3
99265 37863 6 1 3 5
Giải Nhì
G.2
62505 7 7
Giải Nhất
G.1
38027 8 5 9
Giải ĐB
ĐB
127077 9 2 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 9
1 0 2 8
2 4 7
3  
4 2 9
5  
6 1 3 5
7 7
8 5 9
9 2 2

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0  
Giải Bảy
G.7
441 1  
Giải Sáu
G.6
6172 0725 7338 2 5
Giải Năm
G.5
5983 3 2 3 3 5 8
Giải Tư
G.4
69885 55578 13393 23146 56033 97963 53863
4
5
1 6
 
Giải Ba
G.3
80985 01232 6 3 3
Giải Nhì
G.2
58535 7 0 2 8
Giải Nhất
G.1
54733 8 3 5 5
Giải ĐB
ĐB
034070 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 5
3 2 3 3 5 8
4 1 6
5  
6 3 3
7 0 2 8
8 3 5 5
9 3

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0 7
Giải Bảy
G.7
117 1 3 7 9
Giải Sáu
G.6
2493 9019 0173 2 0
Giải Năm
G.5
1507 3 2
Giải Tư
G.4
37549 59120 40782 09277 12532 88479 27669
4
5
9
0 4
Giải Ba
G.3
94054 10085 6 9
Giải Nhì
G.2
51850 7 3 7 9
Giải Nhất
G.1
95513 8 2 5
Giải ĐB
ĐB
259699 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 3 7 9
2 0
3 2
4 9
5 0 4
6 9
7 3 7 9
8 2 5
9 3 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 4 6 6
Giải Bảy
G.7
632 1 6
Giải Sáu
G.6
8270 6806 9225 2 2 5 5
Giải Năm
G.5
1225 3 2 5 7
Giải Tư
G.4
00654 03252 49204 58050 92035 74398 00806
4
5
 
0 2 4 8 9
Giải Ba
G.3
18737 22859 6  
Giải Nhì
G.2
79016 7 0
Giải Nhất
G.1
70258 8  
Giải ĐB
ĐB
169022 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6 6
1 6
2 2 5 5
3 2 5 7
4  
5 0 2 4 8 9
6  
7 0
8  
9 8

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
96 0 3 4
Giải Bảy
G.7
647 1 3
Giải Sáu
G.6
5244 8130 1104 2 1
Giải Năm
G.5
4838 3 0 4 8
Giải Tư
G.4
68821 95134 78991 35057 44258 43247 25303
4
5
4 7 7
7 7 8
Giải Ba
G.3
56173 14913 6 7
Giải Nhì
G.2
17767 7 3
Giải Nhất
G.1
60857 8  
Giải ĐB
ĐB
930599 9 1 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4
1 3
2 1
3 0 4 8
4 4 7 7
5 7 7 8
6 7
7 3
8  
9 1 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0  
Giải Bảy
G.7
775 1  
Giải Sáu
G.6
7971 0183 9426 2 6 8
Giải Năm
G.5
7468 3 9
Giải Tư
G.4
64195 12185 06239 47065 93993 86256 93674
4
5
7
6
Giải Ba
G.3
71628 73989 6 5 8
Giải Nhì
G.2
60890 7 1 4 5
Giải Nhất
G.1
34447 8 2 3 5 9
Giải ĐB
ĐB
989182 9 0 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 6 8
3 9
4 7
5 6
6 5 8
7 1 4 5
8 2 3 5 9
9 0 3 5

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 1 1 4 6 8
Giải Bảy
G.7
515 1 4 5 5
Giải Sáu
G.6
4295 1345 9608 2 8
Giải Năm
G.5
5301 3 3
Giải Tư
G.4
32989 86541 59595 87047 90733 27506 78628
4
5
1 2 5 7
 
Giải Ba
G.3
93042 88404 6  
Giải Nhì
G.2
80815 7  
Giải Nhất
G.1
12014 8 9
Giải ĐB
ĐB
629901 9 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1 4 6 8
1 4 5 5
2 8
3 3
4 1 2 5 7
5  
6  
7  
8 9
9 5 5

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
77 0 2 6
Giải Bảy
G.7
973 1 5
Giải Sáu
G.6
5242 0538 3706 2  
Giải Năm
G.5
8641 3 0 8
Giải Tư
G.4
79693 89667 13895 48086 79759 46566 06802
4
5
1 2
9
Giải Ba
G.3
15567 57815 6 6 7 7
Giải Nhì
G.2
48292 7 3
Giải Nhất
G.1
42089 8 6 9
Giải ĐB
ĐB
380130 9 2 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6
1 5
2  
3 0 8
4 1 2
5 9
6 6 7 7
7 3
8 6 9
9 2 3 5