XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 8
Giải Bảy
G.7
128 1  
Giải Sáu
G.6
8973 7475 2957 2 1 6 8
Giải Năm
G.5
7750 3 4 8
Giải Tư
G.4
95621 27887 82945 64191 13655 27151 52034
4
5
5
0 1 5 7 8
Giải Ba
G.3
71458 15608 6  
Giải Nhì
G.2
00426 7 3 5 8
Giải Nhất
G.1
56078 8 7
Giải ĐB
ĐB
100138 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1  
2 1 6 8
3 4 8
4 5
5 0 1 5 7 8
6  
7 3 5 8
8 7
9 1

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0 2 4 7
Giải Bảy
G.7
640 1 6
Giải Sáu
G.6
6758 7207 2934 2  
Giải Năm
G.5
1476 3 1 4 4
Giải Tư
G.4
85969 28702 58168 58984 58462 85498 74290
4
5
0 1
8
Giải Ba
G.3
52934 28031 6 2 8 9
Giải Nhì
G.2
67916 7 6
Giải Nhất
G.1
19904 8 4
Giải ĐB
ĐB
495941 9 0 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 7
1 6
2  
3 1 4 4
4 0 1
5 8
6 2 8 9
7 6
8 4
9 0 8

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
43 0  
Giải Bảy
G.7
067 1 4
Giải Sáu
G.6
1254 8062 2353 2  
Giải Năm
G.5
4614 3 5
Giải Tư
G.4
60763 18666 40673 75981 08744 76672 55635
4
5
4
3 4
Giải Ba
G.3
31168 42780 6 2 3 6 7 8
Giải Nhì
G.2
51790 7 2 3
Giải Nhất
G.1
40285 8 0 1 5
Giải ĐB
ĐB
187194 9 0 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4
2  
3 5
4 4
5 3 4
6 2 3 6 7 8
7 2 3
8 0 1 5
9 0 4

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
43 0 7
Giải Bảy
G.7
024 1 7
Giải Sáu
G.6
4168 2057 9844 2 0 3 4
Giải Năm
G.5
2740 3  
Giải Tư
G.4
79395 41923 05977 36994 29741 20285 78564
4
5
0 1 4
7
Giải Ba
G.3
73517 88920 6 4 8 9
Giải Nhì
G.2
27194 7 7
Giải Nhất
G.1
82169 8 5
Giải ĐB
ĐB
257907 9 4 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 7
2 0 3 4
3  
4 0 1 4
5 7
6 4 8 9
7 7
8 5
9 4 4 5

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0  
Giải Bảy
G.7
417 1 5 7 7
Giải Sáu
G.6
5148 7487 7815 2 7 8 8 9
Giải Năm
G.5
6642 3  
Giải Tư
G.4
89993 08681 34928 95227 19885 75681 59317
4
5
2 8 9
9
Giải Ba
G.3
10728 34675 6  
Giải Nhì
G.2
86659 7 5
Giải Nhất
G.1
54829 8 1 1 5 7
Giải ĐB
ĐB
291349 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 7 7
2 7 8 8 9
3  
4 2 8 9
5 9
6  
7 5
8 1 1 5 7
9 3

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0 3 7
Giải Bảy
G.7
451 1 1
Giải Sáu
G.6
8222 2633 3974 2 2
Giải Năm
G.5
9811 3 3 3
Giải Tư
G.4
42933 34207 10543 42566 33554 58103 35581
4
5
3
1 4 6
Giải Ba
G.3
77156 70867 6 3 6 7
Giải Nhì
G.2
67087 7 4
Giải Nhất
G.1
82763 8 1 7
Giải ĐB
ĐB
540995 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 7
1 1
2 2
3 3 3
4 3
5 1 4 6
6 3 6 7
7 4
8 1 7
9 5

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 7 8
Giải Bảy
G.7
607 1 3 5 6
Giải Sáu
G.6
7992 2447 7915 2 4
Giải Năm
G.5
4724 3  
Giải Tư
G.4
48308 76184 66091 54581 46481 16188 78213
4
5
7 8
 
Giải Ba
G.3
46064 18281 6 4
Giải Nhì
G.2
98916 7 2
Giải Nhất
G.1
84872 8 1 1 1 4 8
Giải ĐB
ĐB
155348 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 8
1 3 5 6
2 4
3  
4 7 8
5  
6 4
7 2
8 1 1 1 4 8
9 1 2

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0  
Giải Bảy
G.7
920 1 4 5
Giải Sáu
G.6
0277 6746 9458 2 0 6
Giải Năm
G.5
3949 3 0
Giải Tư
G.4
59915 57089 36514 74230 58879 20878 14643
4
5
3 6 9 9
8 8
Giải Ba
G.3
72889 95626 6  
Giải Nhì
G.2
90558 7 2 7 8 9
Giải Nhất
G.1
93249 8 9 9
Giải ĐB
ĐB
969472 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 5
2 0 6
3 0
4 3 6 9 9
5 8 8
6  
7 2 7 8 9
8 9 9
9  

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 5
Giải Bảy
G.7
067 1 0
Giải Sáu
G.6
3742 6748 9552 2  
Giải Năm
G.5
0335 3 1 4 5 7 8
Giải Tư
G.4
70690 64094 71910 40274 92594 03305 50234
4
5
2 8
2
Giải Ba
G.3
25576 69631 6 7
Giải Nhì
G.2
09237 7 4 6
Giải Nhất
G.1
56638 8  
Giải ĐB
ĐB
700699 9 0 4 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0
2  
3 1 4 5 7 8
4 2 8
5 2
6 7
7 4 6
8  
9 0 4 4 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 6 7
Giải Bảy
G.7
729 1 2
Giải Sáu
G.6
9438 7106 7875 2 5 9
Giải Năm
G.5
9125 3 0 8 8
Giải Tư
G.4
40112 21670 28438 60872 92607 17695 00495
4
5
1
8
Giải Ba
G.3
91541 43558 6  
Giải Nhì
G.2
10230 7 0 2 5
Giải Nhất
G.1
24791 8  
Giải ĐB
ĐB
624994 9 1 4 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1 2
2 5 9
3 0 8 8
4 1
5 8
6  
7 0 2 5
8  
9 1 4 5 5

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 1 4 5 8
Giải Bảy
G.7
636 1  
Giải Sáu
G.6
7730 1808 0330 2 0 2 3
Giải Năm
G.5
8842 3 0 0 2 4 6
Giải Tư
G.4
62732 28297 22620 39023 52473 28305 04801
4
5
2
 
Giải Ba
G.3
72034 05304 6 0
Giải Nhì
G.2
04897 7 3
Giải Nhất
G.1
32722 8  
Giải ĐB
ĐB
286260 9 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4 5 8
1  
2 0 2 3
3 0 0 2 4 6
4 2
5  
6 0
7 3
8  
9 7 7

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0  
Giải Bảy
G.7
312 1 2 3
Giải Sáu
G.6
4488 0545 3765 2 4 6 6
Giải Năm
G.5
7026 3 6 9
Giải Tư
G.4
59126 90939 30336 25683 04257 63245 83852
4
5
5 5
2 2 7
Giải Ba
G.3
58024 95961 6 1 5
Giải Nhì
G.2
97973 7 3
Giải Nhất
G.1
90213 8 3 8
Giải ĐB
ĐB
662452 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 3
2 4 6 6
3 6 9
4 5 5
5 2 2 7
6 1 5
7 3
8 3 8
9  

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
08 0 3 6
Giải Bảy
G.7
303 1 4 8
Giải Sáu
G.6
2539 4499 9679 2 0 5
Giải Năm
G.5
0632 3 2 9
Giải Tư
G.4
70214 25641 98420 80006 35780 73083 48518
4
5
1
5
Giải Ba
G.3
32279 82455 6 1
Giải Nhì
G.2
61725 7 9 9
Giải Nhất
G.1
84061 8 0 3
Giải ĐB
ĐB
077193 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6
1 4 8
2 0 5
3 2 9
4 1
5 5
6 1
7 9 9
8 0 3
9 3 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 2 2 8
Giải Bảy
G.7
130 1  
Giải Sáu
G.6
7535 8063 3491 2 1 8
Giải Năm
G.5
2442 3 0 0 5
Giải Tư
G.4
38708 67502 82677 47096 27884 71702 67195
4
5
2 2
 
Giải Ba
G.3
19442 56383 6 3
Giải Nhì
G.2
01321 7 7
Giải Nhất
G.1
43728 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
854130 9 1 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 8
1  
2 1 8
3 0 0 5
4 2 2
5  
6 3
7 7
8 3 4
9 1 5 6