XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 1 7 8
Giải Bảy
G.7
120 1 6
Giải Sáu
G.6
5138 8801 1977 2 0 8
Giải Năm
G.5
9248 3 2 2 8
Giải Tư
G.4
87608 22870 94632 63082 31680 54883 59307
4
5
3 8
4
Giải Ba
G.3
48928 39716 6  
Giải Nhì
G.2
36843 7 0 7
Giải Nhất
G.1
89532 8 0 2 3
Giải ĐB
ĐB
271154 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7 8
1 6
2 0 8
3 2 2 8
4 3 8
5 4
6  
7 0 7
8 0 2 3
9  

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 8
Giải Bảy
G.7
340 1 1 3 5 5 6 9
Giải Sáu
G.6
5973 6277 3360 2 3
Giải Năm
G.5
6713 3 8
Giải Tư
G.4
78008 77319 22015 91623 53666 18511 31915
4
5
0
1
Giải Ba
G.3
29616 97767 6 0 6 7
Giải Nhì
G.2
59938 7 3 5 7
Giải Nhất
G.1
66351 8  
Giải ĐB
ĐB
282175 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 1 3 5 5 6 9
2 3
3 8
4 0
5 1
6 0 6 7
7 3 5 7
8  
9  

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0 5 5
Giải Bảy
G.7
681 1 6
Giải Sáu
G.6
1590 4393 1640 2 4
Giải Năm
G.5
6705 3 0 1
Giải Tư
G.4
83752 96341 51505 62116 33665 78124 65630
4
5
0 1 5
2 6
Giải Ba
G.3
69431 30679 6 4 5
Giải Nhì
G.2
13064 7 9
Giải Nhất
G.1
01145 8 1
Giải ĐB
ĐB
970856 9 0 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 5
1 6
2 4
3 0 1
4 0 1 5
5 2 6
6 4 5
7 9
8 1
9 0 3

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0  
Giải Bảy
G.7
943 1  
Giải Sáu
G.6
8382 9789 0065 2 7
Giải Năm
G.5
7150 3 1 3 8
Giải Tư
G.4
80945 91961 56360 37093 03631 59727 34193
4
5
3 5 6 7
0 4
Giải Ba
G.3
11254 20733 6 0 1 5
Giải Nhì
G.2
07838 7  
Giải Nhất
G.1
42046 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
378947 9 3 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 7
3 1 3 8
4 3 5 6 7
5 0 4
6 0 1 5
7  
8 2 9
9 3 3

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 0 1
Giải Bảy
G.7
263 1  
Giải Sáu
G.6
0933 4669 3201 2 1 1 8
Giải Năm
G.5
7771 3 1 3
Giải Tư
G.4
42347 21621 56721 19586 00085 66300 30831
4
5
7
0
Giải Ba
G.3
85363 30668 6 3 3 8 9
Giải Nhì
G.2
42750 7 1 6
Giải Nhất
G.1
76476 8 5 6
Giải ĐB
ĐB
953928 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1
1  
2 1 1 8
3 1 3
4 7
5 0
6 3 3 8 9
7 1 6
8 5 6
9  

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 0 6 7 9 9
Giải Bảy
G.7
538 1 0
Giải Sáu
G.6
0232 7578 7410 2 1
Giải Năm
G.5
4148 3 2 4 8
Giải Tư
G.4
47721 75206 80961 81607 99898 81665 93234
4
5
8
 
Giải Ba
G.3
88162 65400 6 1 2 5
Giải Nhì
G.2
26909 7 8
Giải Nhất
G.1
89395 8  
Giải ĐB
ĐB
468109 9 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6 7 9 9
1 0
2 1
3 2 4 8
4 8
5  
6 1 2 5
7 8
8  
9 5 8

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 7 8 8
Giải Bảy
G.7
630 1 7 7 9
Giải Sáu
G.6
1617 1078 5919 2 3
Giải Năm
G.5
9057 3 0
Giải Tư
G.4
03707 25096 38255 48568 62208 02868 46717
4
5
 
3 3 5 7
Giải Ba
G.3
00223 87008 6 6 8 8
Giải Nhì
G.2
68253 7 8
Giải Nhất
G.1
24566 8  
Giải ĐB
ĐB
961453 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 8 8
1 7 7 9
2 3
3 0
4  
5 3 3 5 7
6 6 8 8
7 8
8  
9 6

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 7
Giải Bảy
G.7
790 1 2 7 8
Giải Sáu
G.6
5335 6907 4641 2  
Giải Năm
G.5
4171 3 2 5 9
Giải Tư
G.4
98839 28676 86832 22650 72383 96740 29317
4
5
0 1
0 0
Giải Ba
G.3
52912 32870 6  
Giải Nhì
G.2
90450 7 0 1 6 8
Giải Nhất
G.1
29978 8 3
Giải ĐB
ĐB
119818 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 2 7 8
2  
3 2 5 9
4 0 1
5 0 0
6  
7 0 1 6 8
8 3
9 0

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
96 0 1 3
Giải Bảy
G.7
251 1 1 3 9
Giải Sáu
G.6
7433 1735 8628 2 0 8
Giải Năm
G.5
4583 3 1 3 5
Giải Tư
G.4
72257 33631 66813 44675 69919 90344 35301
4
5
4
1 7
Giải Ba
G.3
91285 97811 6  
Giải Nhì
G.2
27820 7 0 5
Giải Nhất
G.1
97770 8 3 5
Giải ĐB
ĐB
054003 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3
1 1 3 9
2 0 8
3 1 3 5
4 4
5 1 7
6  
7 0 5
8 3 5
9  

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 6
Giải Bảy
G.7
932 1 6
Giải Sáu
G.6
8066 9247 1822 2 2 8
Giải Năm
G.5
1539 3 2 9
Giải Tư
G.4
81028 82972 05006 62816 84346 57290 15455
4
5
2 6 6 7 7
5 9
Giải Ba
G.3
35047 95542 6 6
Giải Nhì
G.2
61259 7 2
Giải Nhất
G.1
09580 8 0
Giải ĐB
ĐB
340046 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 6
2 2 8
3 2 9
4 2 6 6 7 7
5 5 9
6 6
7 2
8 0
9 0

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 2 4 6 8
Giải Bảy
G.7
727 1 1
Giải Sáu
G.6
2829 5902 8683 2 2 6 7 9
Giải Năm
G.5
2954 3 1
Giải Tư
G.4
49422 24008 93197 41190 64145 60606 75911
4
5
5
4
Giải Ba
G.3
96826 93231 6  
Giải Nhì
G.2
86872 7 2
Giải Nhất
G.1
85394 8 3
Giải ĐB
ĐB
817504 9 0 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 6 8
1 1
2 2 6 7 9
3 1
4 5
5 4
6  
7 2
8 3
9 0 4 7

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 5
Giải Bảy
G.7
576 1  
Giải Sáu
G.6
2505 7181 0969 2 1 6
Giải Năm
G.5
3871 3 1
Giải Tư
G.4
76921 43240 41790 41574 63085 73980 85045
4
5
0 5
 
Giải Ba
G.3
04926 75691 6 6 8 9
Giải Nhì
G.2
33768 7 1 4 6
Giải Nhất
G.1
26731 8 0 1 5
Giải ĐB
ĐB
168266 9 0 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1  
2 1 6
3 1
4 0 5
5  
6 6 8 9
7 1 4 6
8 0 1 5
9 0 1

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0  
Giải Bảy
G.7
882 1 8
Giải Sáu
G.6
7827 4257 0747 2 7
Giải Năm
G.5
5485 3  
Giải Tư
G.4
16161 48052 54744 85766 53759 95376 56868
4
5
4 7
2 7 9
Giải Ba
G.3
24878 33199 6 1 4 6 8
Giải Nhì
G.2
19778 7 6 8 8
Giải Nhất
G.1
27064 8 2 5
Giải ĐB
ĐB
592318 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 8
2 7
3  
4 4 7
5 2 7 9
6 1 4 6 8
7 6 8 8
8 2 5
9 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 3 7 9
Giải Bảy
G.7
380 1 2 6 7
Giải Sáu
G.6
2707 6217 1468 2 5
Giải Năm
G.5
9255 3 4
Giải Tư
G.4
94851 46095 11292 86012 48409 44034 18425
4
5
1
0 1 5
Giải Ba
G.3
32241 51567 6 7 8
Giải Nhì
G.2
89250 7  
Giải Nhất
G.1
41816 8 0
Giải ĐB
ĐB
925403 9 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 7 9
1 2 6 7
2 5
3 4
4 1
5 0 1 5
6 7 8
7  
8 0
9 2 5