XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0  
Giải Bảy
G.7
681 1 6 7 8
Giải Sáu
G.6
2576 5318 7461 2  
Giải Năm
G.5
6365 3 2
Giải Tư
G.4
00296 76516 88284 15840 41379 18575 27372
4
5
0 1
3
Giải Ba
G.3
18432 68841 6 1 5
Giải Nhì
G.2
44217 7 1 2 5 6 9
Giải Nhất
G.1
21553 8 1 4
Giải ĐB
ĐB
486571 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 6 7 8
2  
3 2
4 0 1
5 3
6 1 5
7 1 2 5 6 9
8 1 4
9 6

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 3 6
Giải Bảy
G.7
842 1 1 7
Giải Sáu
G.6
9991 2135 0046 2 5
Giải Năm
G.5
9657 3 5 8
Giải Tư
G.4
73374 79896 58738 83106 61203 47525 10396
4
5
2 6
7 7
Giải Ba
G.3
68317 50973 6 2
Giải Nhì
G.2
07711 7 3 4
Giải Nhất
G.1
20857 8  
Giải ĐB
ĐB
467462 9 1 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6
1 1 7
2 5
3 5 8
4 2 6
5 7 7
6 2
7 3 4
8  
9 1 6 6

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0 3
Giải Bảy
G.7
123 1 0 3 7
Giải Sáu
G.6
6030 1403 2113 2 3 7
Giải Năm
G.5
2310 3 0
Giải Tư
G.4
94883 36480 14384 75989 46917 91151 57927
4
5
7 9
1 9
Giải Ba
G.3
70272 03059 6  
Giải Nhì
G.2
30870 7 0 2
Giải Nhất
G.1
45049 8 0 3 4 9
Giải ĐB
ĐB
957647 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 0 3 7
2 3 7
3 0
4 7 9
5 1 9
6  
7 0 2
8 0 3 4 9
9  

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 0 5 6
Giải Bảy
G.7
924 1 0
Giải Sáu
G.6
0553 2262 0748 2 4
Giải Năm
G.5
0589 3  
Giải Tư
G.4
02705 16940 61286 20197 83576 44400 56798
4
5
0 4 8
3 8
Giải Ba
G.3
23644 33058 6 2
Giải Nhì
G.2
59210 7 6
Giải Nhất
G.1
38706 8 6 8 9
Giải ĐB
ĐB
342088 9 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5 6
1 0
2 4
3  
4 0 4 8
5 3 8
6 2
7 6
8 6 8 9
9 7 8

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0  
Giải Bảy
G.7
822 1 5
Giải Sáu
G.6
5770 0867 6729 2 2 2 9 9
Giải Năm
G.5
0429 3 1 4 5
Giải Tư
G.4
44769 55860 84322 08766 59935 44547 25677
4
5
6 7
 
Giải Ba
G.3
74515 03146 6 0 6 7 9
Giải Nhì
G.2
07731 7 0 7
Giải Nhất
G.1
80195 8  
Giải ĐB
ĐB
113834 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5
2 2 2 9 9
3 1 4 5
4 6 7
5  
6 0 6 7 9
7 0 7
8  
9 5

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0 1 9
Giải Bảy
G.7
870 1 0
Giải Sáu
G.6
6230 5141 6427 2 4 7
Giải Năm
G.5
2867 3 0 3
Giải Tư
G.4
90180 14801 83524 27470 76597 58048 33347
4
5
1 1 7 8
 
Giải Ba
G.3
86433 46809 6 7
Giải Nhì
G.2
20410 7 0 0 1
Giải Nhất
G.1
76071 8 0
Giải ĐB
ĐB
115341 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 9
1 0
2 4 7
3 0 3
4 1 1 7 8
5  
6 7
7 0 0 1
8 0
9 7

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 1 2 8
Giải Bảy
G.7
453 1 1
Giải Sáu
G.6
7786 7901 8139 2  
Giải Năm
G.5
7796 3 1 2 8 9
Giải Tư
G.4
99073 14532 98738 82802 22656 06599 78831
4
5
 
2 3 6 7
Giải Ba
G.3
19069 61657 6 9
Giải Nhì
G.2
62352 7 3
Giải Nhất
G.1
64111 8 6
Giải ĐB
ĐB
074608 9 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 8
1 1
2  
3 1 2 8 9
4  
5 2 3 6 7
6 9
7 3
8 6
9 6 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0 2 4 7 9
Giải Bảy
G.7
565 1 1 6
Giải Sáu
G.6
2707 5497 9816 2  
Giải Năm
G.5
9211 3 2
Giải Tư
G.4
97945 45102 99966 53082 82109 99172 53672
4
5
5 8
 
Giải Ba
G.3
06104 98282 6 5 6
Giải Nhì
G.2
85348 7 2 2
Giải Nhất
G.1
73032 8 2 2
Giải ĐB
ĐB
609095 9 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 7 9
1 1 6
2  
3 2
4 5 8
5  
6 5 6
7 2 2
8 2 2
9 5 7

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 6
Giải Bảy
G.7
997 1  
Giải Sáu
G.6
7943 4381 1466 2 1 3 4 5
Giải Năm
G.5
1990 3 3
Giải Tư
G.4
38525 57123 67283 75494 46206 60341 44375
4
5
1 3
 
Giải Ba
G.3
47624 68233 6 6
Giải Nhì
G.2
61473 7 3 5
Giải Nhất
G.1
75488 8 1 3 8
Giải ĐB
ĐB
822921 9 0 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1  
2 1 3 4 5
3 3
4 1 3
5  
6 6
7 3 5
8 1 3 8
9 0 4 7

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 4 5
Giải Bảy
G.7
372 1 0 1
Giải Sáu
G.6
9157 5611 4755 2  
Giải Năm
G.5
6388 3 0 0
Giải Tư
G.4
63781 35947 44930 19864 63958 19682 34340
4
5
0 7
5 7 8
Giải Ba
G.3
09405 41364 6 4 4
Giải Nhì
G.2
72304 7 2
Giải Nhất
G.1
38530 8 1 2 8
Giải ĐB
ĐB
983510 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5
1 0 1
2  
3 0 0
4 0 7
5 5 7 8
6 4 4
7 2
8 1 2 8
9  

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 9
Giải Bảy
G.7
924 1  
Giải Sáu
G.6
8492 8125 9296 2 4 5 8
Giải Năm
G.5
7533 3 2 3 7
Giải Tư
G.4
17609 87345 94637 42328 90375 07896 79884
4
5
3 5
 
Giải Ba
G.3
23282 26143 6 3
Giải Nhì
G.2
52763 7 5 8
Giải Nhất
G.1
96578 8 2 4
Giải ĐB
ĐB
153732 9 2 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1  
2 4 5 8
3 2 3 7
4 3 5
5  
6 3
7 5 8
8 2 4
9 2 6 6

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0 2 4 9
Giải Bảy
G.7
536 1 2 3 6
Giải Sáu
G.6
7904 0287 4502 2 3 3
Giải Năm
G.5
7212 3 6
Giải Tư
G.4
08609 80213 80446 32516 62569 93249 22623
4
5
5 6 9
 
Giải Ba
G.3
08669 11784 6 1 9 9
Giải Nhì
G.2
98023 7  
Giải Nhất
G.1
25145 8 4 7
Giải ĐB
ĐB
288261 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 9
1 2 3 6
2 3 3
3 6
4 5 6 9
5  
6 1 9 9
7  
8 4 7
9  

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0 2
Giải Bảy
G.7
514 1 4 9
Giải Sáu
G.6
8337 9874 8682 2 5 8
Giải Năm
G.5
2225 3 7
Giải Tư
G.4
59719 44568 31528 68354 95463 87746 42495
4
5
3 4 6
4
Giải Ba
G.3
35502 03943 6 3 8 8
Giải Nhì
G.2
12968 7 4 5
Giải Nhất
G.1
26275 8 2
Giải ĐB
ĐB
180944 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 4 9
2 5 8
3 7
4 3 4 6
5 4
6 3 8 8
7 4 5
8 2
9 5

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0  
Giải Bảy
G.7
182 1 0 3
Giải Sáu
G.6
5180 9550 3247 2 7 8
Giải Năm
G.5
7332 3 2
Giải Tư
G.4
84755 51752 41441 24757 85313 55127 93910
4
5
1 7
0 2 3 5 7
Giải Ba
G.3
78996 20553 6 5
Giải Nhì
G.2
14986 7  
Giải Nhất
G.1
24865 8 0 2 6
Giải ĐB
ĐB
950928 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 3
2 7 8
3 2
4 1 7
5 0 2 3 5 7
6 5
7  
8 0 2 6
9 6