XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 4 8
Giải Bảy
G.7
704 1 6 7 7 8
Giải Sáu
G.6
9527 7717 9848 2 6 7
Giải Năm
G.5
4098 3  
Giải Tư
G.4
40450 32754 52849 65917 92567 54326 91562
4
5
1 8 9
0 4
Giải Ba
G.3
42316 33564 6 2 4 7
Giải Nhì
G.2
33518 7  
Giải Nhất
G.1
29541 8  
Giải ĐB
ĐB
076308 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 8
1 6 7 7 8
2 6 7
3  
4 1 8 9
5 0 4
6 2 4 7
7  
8  
9 8

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0  
Giải Bảy
G.7
468 1 5 8
Giải Sáu
G.6
6135 7989 7464 2  
Giải Năm
G.5
0771 3 3 5 9
Giải Tư
G.4
08781 27815 99655 29839 14381 61518 28290
4
5
 
4 5
Giải Ba
G.3
73168 24633 6 1 4 8 8 9
Giải Nhì
G.2
58661 7 1
Giải Nhất
G.1
76469 8 1 1 9
Giải ĐB
ĐB
037054 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 8
2  
3 3 5 9
4  
5 4 5
6 1 4 8 8 9
7 1
8 1 1 9
9 0

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0 9
Giải Bảy
G.7
017 1 5 7
Giải Sáu
G.6
7068 2052 4478 2  
Giải Năm
G.5
6415 3 1 6
Giải Tư
G.4
01693 65581 19967 52264 81772 18450 24109
4
5
 
0 2 2
Giải Ba
G.3
52573 97431 6 4 6 7 8
Giải Nhì
G.2
73036 7 2 3 8
Giải Nhất
G.1
56766 8 1
Giải ĐB
ĐB
757852 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 5 7
2  
3 1 6
4  
5 0 2 2
6 4 6 7 8
7 2 3 8
8 1
9 3

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0  
Giải Bảy
G.7
053 1 0
Giải Sáu
G.6
7055 2310 6387 2  
Giải Năm
G.5
4388 3  
Giải Tư
G.4
94181 96891 34862 10176 18162 27159 13749
4
5
9
3 5 8 9
Giải Ba
G.3
70758 23776 6 2 2 4
Giải Nhì
G.2
35479 7 6 6 9
Giải Nhất
G.1
23464 8 1 7 8
Giải ĐB
ĐB
914098 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0
2  
3  
4 9
5 3 5 8 9
6 2 2 4
7 6 6 9
8 1 7 8
9 1 8

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 3 5
Giải Bảy
G.7
936 1 2
Giải Sáu
G.6
7605 7938 0268 2  
Giải Năm
G.5
4757 3 2 6 8
Giải Tư
G.4
57612 90703 20840 43866 62389 80093 78058
4
5
0
7 7 8 8
Giải Ba
G.3
16232 39172 6 6 8
Giải Nhì
G.2
20558 7 2
Giải Nhất
G.1
57357 8 9
Giải ĐB
ĐB
720096 9 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5
1 2
2  
3 2 6 8
4 0
5 7 7 8 8
6 6 8
7 2
8 9
9 3 6

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0 5 8
Giải Bảy
G.7
142 1 6
Giải Sáu
G.6
2186 6584 7725 2 5
Giải Năm
G.5
3194 3  
Giải Tư
G.4
52776 11541 31655 44687 04468 56089 62489
4
5
1 2 3
5
Giải Ba
G.3
68790 57508 6 8
Giải Nhì
G.2
29343 7 6
Giải Nhất
G.1
10005 8 4 6 7 9 9
Giải ĐB
ĐB
405616 9 0 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8
1 6
2 5
3  
4 1 2 3
5 5
6 8
7 6
8 4 6 7 9 9
9 0 4

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
94 0 6 7 8
Giải Bảy
G.7
236 1 5 9
Giải Sáu
G.6
9223 8568 0596 2 3
Giải Năm
G.5
8568 3 6 8
Giải Tư
G.4
91908 32292 93569 36755 52969 15538 17515
4
5
 
2 4 5
Giải Ba
G.3
47519 66506 6 8 8 9 9
Giải Nhì
G.2
29107 7  
Giải Nhất
G.1
29852 8  
Giải ĐB
ĐB
206454 9 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7 8
1 5 9
2 3
3 6 8
4  
5 2 4 5
6 8 8 9 9
7  
8  
9 2 6

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 2
Giải Bảy
G.7
860 1 3 6
Giải Sáu
G.6
7947 2865 9381 2 3 4
Giải Năm
G.5
3213 3  
Giải Tư
G.4
48379 17516 13788 65324 21154 97180 33771
4
5
7
4
Giải Ba
G.3
76180 92023 6 0 2 5
Giải Nhì
G.2
10070 7 0 1 9
Giải Nhất
G.1
69302 8 0 0 1 8
Giải ĐB
ĐB
365662 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 3 6
2 3 4
3  
4 7
5 4
6 0 2 5
7 0 1 9
8 0 0 1 8
9  

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 6 7
Giải Bảy
G.7
845 1 6
Giải Sáu
G.6
3707 2536 9206 2 0 3
Giải Năm
G.5
3583 3 4 6
Giải Tư
G.4
03956 13123 57034 69449 04816 59784 83792
4
5
5 9
6
Giải Ba
G.3
69420 59175 6 2 3
Giải Nhì
G.2
63597 7 5
Giải Nhất
G.1
09862 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
842663 9 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1 6
2 0 3
3 4 6
4 5 9
5 6
6 2 3
7 5
8 3 4
9 2 7

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 4 7 7
Giải Bảy
G.7
557 1 0
Giải Sáu
G.6
9178 4283 0074 2 3 3
Giải Năm
G.5
0207 3 4 6
Giải Tư
G.4
99199 37836 19162 94956 98134 32823 87407
4
5
3
6 6 7
Giải Ba
G.3
62956 32204 6 2
Giải Nhì
G.2
58710 7 4 8
Giải Nhất
G.1
67543 8 3
Giải ĐB
ĐB
026623 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7 7
1 0
2 3 3
3 4 6
4 3
5 6 6 7
6 2
7 4 8
8 3
9 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0  
Giải Bảy
G.7
227 1 0 6 8 8
Giải Sáu
G.6
0072 4918 4735 2 7 7
Giải Năm
G.5
6778 3 5
Giải Tư
G.4
27385 17110 56543 56269 53118 09774 75716
4
5
3 8
 
Giải Ba
G.3
02248 18573 6 9
Giải Nhì
G.2
55727 7 2 3 4 7 8
Giải Nhất
G.1
04277 8 2 5
Giải ĐB
ĐB
277782 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 6 8 8
2 7 7
3 5
4 3 8
5  
6 9
7 2 3 4 7 8
8 2 5
9  

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 2 6
Giải Bảy
G.7
064 1  
Giải Sáu
G.6
8794 4406 3649 2 0
Giải Năm
G.5
7362 3 0 1
Giải Tư
G.4
35902 95020 39488 11595 41831 98052 57484
4
5
9
2
Giải Ba
G.3
69630 17665 6 2 3 4 5
Giải Nhì
G.2
90773 7 3
Giải Nhất
G.1
81996 8 4 8
Giải ĐB
ĐB
565363 9 4 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6
1  
2 0
3 0 1
4 9
5 2
6 2 3 4 5
7 3
8 4 8
9 4 5 6

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
45 0 3 3
Giải Bảy
G.7
135 1  
Giải Sáu
G.6
9699 9592 6352 2 9
Giải Năm
G.5
0203 3 2 3 5
Giải Tư
G.4
50203 48473 34233 10644 99493 61363 52743
4
5
0 3 4
2
Giải Ba
G.3
95340 79829 6 3
Giải Nhì
G.2
12332 7 3
Giải Nhất
G.1
46795 8 2
Giải ĐB
ĐB
045782 9 2 3 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3
1  
2 9
3 2 3 5
4 0 3 4
5 2
6 3
7 3
8 2
9 2 3 5 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
46 0 2 4 6 6 7
Giải Bảy
G.7
921 1 5
Giải Sáu
G.6
3802 8657 6428 2 1 8
Giải Năm
G.5
2951 3 9
Giải Tư
G.4
86715 90506 41207 07206 91551 83486 60940
4
5
0 8
1 1 7
Giải Ba
G.3
15604 91480 6  
Giải Nhì
G.2
11348 7  
Giải Nhất
G.1
42739 8 0 6
Giải ĐB
ĐB
844598 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 6 6 7
1 5
2 1 8
3 9
4 0 8
5 1 1 7
6  
7  
8 0 6
9 8