XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 0 5
Giải Bảy
G.7
368 1 2
Giải Sáu
G.6
4060 5631 8322 2 2 8
Giải Năm
G.5
1591 3 1 9
Giải Tư
G.4
92578 23528 37812 50139 70905 80770 24644
4
5
4 6
8
Giải Ba
G.3
91458 78800 6 0 8 8
Giải Nhì
G.2
69774 7 0 4 8
Giải Nhất
G.1
66768 8  
Giải ĐB
ĐB
328646 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5
1 2
2 2 8
3 1 9
4 4 6
5 8
6 0 8 8
7 0 4 8
8  
9 1

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 4 5 8 8 9
Giải Bảy
G.7
420 1 2 5
Giải Sáu
G.6
8083 7209 5408 2 0 3 3 4 4
Giải Năm
G.5
7523 3 5 9
Giải Tư
G.4
28639 03824 14308 85423 55105 80678 93592
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
89224 72404 6  
Giải Nhì
G.2
26635 7 8
Giải Nhất
G.1
94012 8 3
Giải ĐB
ĐB
155515 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 8 8 9
1 2 5
2 0 3 3 4 4
3 5 9
4  
5  
6  
7 8
8 3
9 2

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0 4 5
Giải Bảy
G.7
268 1  
Giải Sáu
G.6
4162 7760 1884 2 4
Giải Năm
G.5
5839 3 9
Giải Tư
G.4
41470 30057 71748 86494 76524 36842 94165
4
5
2 8
5 7
Giải Ba
G.3
06978 70855 6 0 2 5 8
Giải Nhì
G.2
78004 7 0 8
Giải Nhất
G.1
08505 8 1 4
Giải ĐB
ĐB
241081 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5
1  
2 4
3 9
4 2 8
5 5 7
6 0 2 5 8
7 0 8
8 1 4
9 4

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0 0
Giải Bảy
G.7
536 1  
Giải Sáu
G.6
3920 4840 8951 2 0 7 9
Giải Năm
G.5
3427 3 3 6
Giải Tư
G.4
96897 84098 90033 76241 67198 45657 12496
4
5
0 1 1
1 7
Giải Ba
G.3
53141 25029 6  
Giải Nhì
G.2
00388 7  
Giải Nhất
G.1
20486 8 6 8
Giải ĐB
ĐB
288300 9 6 7 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1  
2 0 7 9
3 3 6
4 0 1 1
5 1 7
6  
7  
8 6 8
9 6 7 8 8

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0  
Giải Bảy
G.7
554 1  
Giải Sáu
G.6
2873 0838 0645 2 3
Giải Năm
G.5
7876 3 5 8
Giải Tư
G.4
42059 17872 79841 09259 18243 69356 79362
4
5
1 3 5 5
4 6 9 9
Giải Ba
G.3
75745 02835 6 2
Giải Nhì
G.2
09874 7 1 2 3 4 6
Giải Nhất
G.1
29371 8  
Giải ĐB
ĐB
123923 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 3
3 5 8
4 1 3 5 5
5 4 6 9 9
6 2
7 1 2 3 4 6
8  
9  

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 4 7
Giải Bảy
G.7
543 1 0 5
Giải Sáu
G.6
1745 8099 0034 2 2 3
Giải Năm
G.5
8722 3 4
Giải Tư
G.4
71349 71484 79415 05107 41249 94723 99283
4
5
3 5 7 9 9
 
Giải Ba
G.3
79010 75547 6 5
Giải Nhì
G.2
83304 7 7
Giải Nhất
G.1
52465 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
909577 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7
1 0 5
2 2 3
3 4
4 3 5 7 9 9
5  
6 5
7 7
8 3 4
9 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 2 3
Giải Bảy
G.7
699 1 0 3 6 9
Giải Sáu
G.6
9141 8319 6958 2 1
Giải Năm
G.5
3803 3  
Giải Tư
G.4
84075 64010 72044 79721 94696 00702 43259
4
5
1 4
8 9
Giải Ba
G.3
23213 50476 6 2
Giải Nhì
G.2
42416 7 5 6 9
Giải Nhất
G.1
58062 8  
Giải ĐB
ĐB
084679 9 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3
1 0 3 6 9
2 1
3  
4 1 4
5 8 9
6 2
7 5 6 9
8  
9 6 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0 1 7
Giải Bảy
G.7
882 1 5 6 7
Giải Sáu
G.6
0662 0515 6627 2 0 5 7
Giải Năm
G.5
4849 3 2 5
Giải Tư
G.4
00963 58716 24670 62607 80946 23545 40420
4
5
5 6 9
 
Giải Ba
G.3
84017 17901 6 2 3
Giải Nhì
G.2
34835 7 0
Giải Nhất
G.1
07425 8 2
Giải ĐB
ĐB
140732 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7
1 5 6 7
2 0 5 7
3 2 5
4 5 6 9
5  
6 2 3
7 0
8 2
9  

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 6
Giải Bảy
G.7
413 1 3
Giải Sáu
G.6
7487 8806 9944 2  
Giải Năm
G.5
1596 3 1 8 9 9
Giải Tư
G.4
19739 58356 99682 49871 85743 57345 17638
4
5
3 4 5 6
2 6
Giải Ba
G.3
36046 03252 6  
Giải Nhì
G.2
55539 7 1 3
Giải Nhất
G.1
28531 8 2 7
Giải ĐB
ĐB
349673 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 3
2  
3 1 8 9 9
4 3 4 5 6
5 2 6
6  
7 1 3
8 2 7
9 6

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
53 0 0 2 5 7
Giải Bảy
G.7
507 1 6
Giải Sáu
G.6
5329 0565 5969 2 9
Giải Năm
G.5
8600 3  
Giải Tư
G.4
58185 80897 13751 92257 73068 08602 47216
4
5
 
1 3 7
Giải Ba
G.3
29764 27305 6 4 5 8 9
Giải Nhì
G.2
18674 7 2 4
Giải Nhất
G.1
68453 8 5
Giải ĐB
ĐB
478272 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 5 7
1 6
2 9
3  
4  
5 1 3 7
6 4 5 8 9
7 2 4
8 5
9 7

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0  
Giải Bảy
G.7
253 1 1 1 9
Giải Sáu
G.6
3585 8811 4552 2 6
Giải Năm
G.5
1340 3  
Giải Tư
G.4
53111 64961 31991 11849 62868 65083 88594
4
5
0 9
2 3
Giải Ba
G.3
28967 40926 6 1 7 8
Giải Nhì
G.2
88519 7 4 4
Giải Nhất
G.1
74474 8 3 5
Giải ĐB
ĐB
167474 9 1 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 1 9
2 6
3  
4 0 9
5 2 3
6 1 7 8
7 4 4
8 3 5
9 1 4

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0 0 6
Giải Bảy
G.7
926 1 3 8
Giải Sáu
G.6
1820 9736 7418 2 0 2 6
Giải Năm
G.5
5450 3 6 9
Giải Tư
G.4
13222 56147 73613 63779 24350 74273 42100
4
5
7
0 0 3
Giải Ba
G.3
87853 98406 6 7
Giải Nhì
G.2
31997 7 3 9
Giải Nhất
G.1
28967 8  
Giải ĐB
ĐB
523839 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6
1 3 8
2 0 2 6
3 6 9
4 7
5 0 0 3
6 7
7 3 9
8  
9 7

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 1 2 6 9
Giải Bảy
G.7
395 1 6
Giải Sáu
G.6
7701 6702 5883 2 2
Giải Năm
G.5
9899 3  
Giải Tư
G.4
67280 30652 78406 77322 77876 29368 89863
4
5
2
2 3
Giải Ba
G.3
00116 51309 6 3 8
Giải Nhì
G.2
09370 7 0 6
Giải Nhất
G.1
77642 8 0 3
Giải ĐB
ĐB
635253 9 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 6 9
1 6
2 2
3  
4 2
5 2 3
6 3 8
7 0 6
8 0 3
9 5 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0 0 2
Giải Bảy
G.7
614 1 2 4
Giải Sáu
G.6
9251 1535 9974 2  
Giải Năm
G.5
1342 3 5
Giải Tư
G.4
67742 02160 17259 15102 88476 94344 05059
4
5
2 2 4
1 9 9 9
Giải Ba
G.3
97659 55960 6 0 0
Giải Nhì
G.2
56500 7 4 6
Giải Nhất
G.1
85099 8  
Giải ĐB
ĐB
311212 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2
1 2 4
2  
3 5
4 2 2 4
5 1 9 9 9
6 0 0
7 4 6
8  
9 9