XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
85 0 5 7
Giải Bảy
G.7
652 1 0 1 8
Giải Sáu
G.6
6618 3005 4307 2  
Giải Năm
G.5
1931 3 1
Giải Tư
G.4
75791 88011 09284 81848 54210 16359 55293
4
5
8
2 4 9
Giải Ba
G.3
24794 79754 6 5
Giải Nhì
G.2
92683 7  
Giải Nhất
G.1
37865 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
817292 9 1 2 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1 0 1 8
2  
3 1
4 8
5 2 4 9
6 5
7  
8 3 4
9 1 2 3 4

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0  
Giải Bảy
G.7
644 1 2 6 9
Giải Sáu
G.6
6977 4069 2583 2  
Giải Năm
G.5
7046 3  
Giải Tư
G.4
75112 69899 73261 41899 34195 83141 16416
4
5
1 4 6 8
6
Giải Ba
G.3
50419 25948 6 1 6 9
Giải Nhì
G.2
50566 7 7
Giải Nhất
G.1
81584 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
067456 9 5 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 6 9
2  
3  
4 1 4 6 8
5 6
6 1 6 9
7 7
8 3 4
9 5 9 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0  
Giải Bảy
G.7
649 1 0 2 8
Giải Sáu
G.6
9782 5090 4323 2 0 2 3 4
Giải Năm
G.5
9344 3 5 9
Giải Tư
G.4
01892 79035 04069 85861 92539 22624 74152
4
5
4 9
2
Giải Ba
G.3
76210 98118 6 1 9
Giải Nhì
G.2
48222 7  
Giải Nhất
G.1
35512 8 2
Giải ĐB
ĐB
968020 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 2 8
2 0 2 3 4
3 5 9
4 4 9
5 2
6 1 9
7  
8 2
9 0 2

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 6
Giải Bảy
G.7
133 1 9
Giải Sáu
G.6
6778 9029 0341 2 2 8 9
Giải Năm
G.5
9655 3 3 4 6 9
Giải Tư
G.4
93664 49006 76322 94256 40581 26258 18239
4
5
1 8
5 6 8
Giải Ba
G.3
38619 25628 6 4
Giải Nhì
G.2
26648 7 8
Giải Nhất
G.1
53134 8 1
Giải ĐB
ĐB
416236 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 9
2 2 8 9
3 3 4 6 9
4 1 8
5 5 6 8
6 4
7 8
8 1
9  

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 1 8
Giải Bảy
G.7
035 1  
Giải Sáu
G.6
8249 1183 9938 2  
Giải Năm
G.5
4487 3 5 8
Giải Tư
G.4
49008 77595 24881 80293 30158 02758 76579
4
5
9
8 8
Giải Ba
G.3
64996 70372 6 2
Giải Nhì
G.2
99786 7 2 9
Giải Nhất
G.1
97762 8 1 3 6 7
Giải ĐB
ĐB
833301 9 3 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 8
1  
2  
3 5 8
4 9
5 8 8
6 2
7 2 9
8 1 3 6 7
9 3 5 6

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 0 6 6 7
Giải Bảy
G.7
696 1 1 9 9
Giải Sáu
G.6
5406 8132 8130 2  
Giải Năm
G.5
3319 3 0 0 2 3
Giải Tư
G.4
03149 73454 50400 49097 79262 34507 66844
4
5
4 9
4
Giải Ba
G.3
00130 41719 6 2
Giải Nhì
G.2
74106 7  
Giải Nhất
G.1
54533 8  
Giải ĐB
ĐB
742011 9 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6 6 7
1 1 9 9
2  
3 0 0 2 3
4 4 9
5 4
6 2
7  
8  
9 6 7

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 1 8
Giải Bảy
G.7
249 1 2 8
Giải Sáu
G.6
7277 9218 3780 2  
Giải Năm
G.5
9412 3 0 0 1
Giải Tư
G.4
73560 41630 97601 35273 03888 78777 77508
4
5
9
 
Giải Ba
G.3
44130 62631 6 0
Giải Nhì
G.2
10798 7 3 7 7 7
Giải Nhất
G.1
95677 8 0 8
Giải ĐB
ĐB
393297 9 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 8
1 2 8
2  
3 0 0 1
4 9
5  
6 0
7 3 7 7 7
8 0 8
9 7 8

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0  
Giải Bảy
G.7
925 1  
Giải Sáu
G.6
7867 9520 2730 2 0 1 2 3 5 8
Giải Năm
G.5
8722 3 0 0 1 7
Giải Tư
G.4
46731 28295 55330 49083 84028 94037 93382
4
5
8
3 6
Giải Ba
G.3
29448 35953 6 7
Giải Nhì
G.2
28423 7  
Giải Nhất
G.1
18456 8 2 3
Giải ĐB
ĐB
598621 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 0 1 2 3 5 8
3 0 0 1 7
4 8
5 3 6
6 7
7  
8 2 3
9 5

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 3
Giải Bảy
G.7
630 1 1 4
Giải Sáu
G.6
5258 2042 5126 2 2 3 5 6
Giải Năm
G.5
6452 3 0
Giải Tư
G.4
44942 24058 34478 97825 55023 83203 74191
4
5
2 2
2 8 8
Giải Ba
G.3
58414 12911 6  
Giải Nhì
G.2
76422 7 8
Giải Nhất
G.1
10690 8  
Giải ĐB
ĐB
689897 9 0 1 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 1 4
2 2 3 5 6
3 0
4 2 2
5 2 8 8
6  
7 8
8  
9 0 1 7

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0 1
Giải Bảy
G.7
718 1 2 8
Giải Sáu
G.6
1846 7012 5636 2 1
Giải Năm
G.5
7251 3 6 7
Giải Tư
G.4
46650 96101 52950 59499 72666 74982 38377
4
5
6
0 0 1
Giải Ba
G.3
65794 20437 6 1 6
Giải Nhì
G.2
55121 7 4 7
Giải Nhất
G.1
88161 8 2
Giải ĐB
ĐB
597474 9 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 2 8
2 1
3 6 7
4 6
5 0 0 1
6 1 6
7 4 7
8 2
9 4 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 0
Giải Bảy
G.7
494 1 6 8
Giải Sáu
G.6
1973 0520 6979 2 0 2
Giải Năm
G.5
3468 3  
Giải Tư
G.4
58492 62416 15278 19922 21500 56497 47467
4
5
 
0
Giải Ba
G.3
91018 28489 6 7 8
Giải Nhì
G.2
63050 7 3 8 9
Giải Nhất
G.1
24696 8 4 9
Giải ĐB
ĐB
903684 9 2 4 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 6 8
2 0 2
3  
4  
5 0
6 7 8
7 3 8 9
8 4 9
9 2 4 6 7

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
70 0 2 6 9
Giải Bảy
G.7
974 1 3 3 4 5 6
Giải Sáu
G.6
8198 4977 8302 2 5 6
Giải Năm
G.5
5714 3 6
Giải Tư
G.4
61116 29576 42413 37115 29242 96636 38806
4
5
2
 
Giải Ba
G.3
51613 86409 6 5
Giải Nhì
G.2
44565 7 4 6 7
Giải Nhất
G.1
65226 8  
Giải ĐB
ĐB
309125 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6 9
1 3 3 4 5 6
2 5 6
3 6
4 2
5  
6 5
7 4 6 7
8  
9 8

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 1
Giải Bảy
G.7
190 1 4 5
Giải Sáu
G.6
4191 4489 3914 2 4
Giải Năm
G.5
2524 3 4
Giải Tư
G.4
85601 28788 77598 53243 95456 80798 46147
4
5
0 3 7
6
Giải Ba
G.3
61472 28640 6  
Giải Nhì
G.2
06394 7 2
Giải Nhất
G.1
98034 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
529215 9 0 1 4 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 4 5
2 4
3 4
4 0 3 7
5 6
6  
7 2
8 8 9
9 0 1 4 8 8

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0  
Giải Bảy
G.7
127 1 1
Giải Sáu
G.6
0092 9586 2241 2 0 7
Giải Năm
G.5
3772 3 1 7
Giải Tư
G.4
92758 57975 23937 88844 21611 15158 25460
4
5
1 4 6
8 8
Giải Ba
G.3
43280 02985 6 0
Giải Nhì
G.2
78420 7 2 5
Giải Nhất
G.1
93846 8 0 5 6
Giải ĐB
ĐB
193631 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1
2 0 7
3 1 7
4 1 4 6
5 8 8
6 0
7 2 5
8 0 5 6
9 2