XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0 7 8
Giải Bảy
G.7
944 1 2 3
Giải Sáu
G.6
8341 2674 5213 2  
Giải Năm
G.5
9458 3  
Giải Tư
G.4
92697 86408 62150 30375 26362 60858 27087
4
5
1 4
0 8 8
Giải Ba
G.3
86278 79964 6 2 4
Giải Nhì
G.2
06107 7 4 5 8
Giải Nhất
G.1
47712 8 2 7
Giải ĐB
ĐB
911182 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 8
1 2 3
2  
3  
4 1 4
5 0 8 8
6 2 4
7 4 5 8
8 2 7
9 7

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 7 9
Giải Bảy
G.7
631 1 6
Giải Sáu
G.6
8007 6125 1909 2 0 4 5
Giải Năm
G.5
5024 3 1 5 8
Giải Tư
G.4
42338 05116 86520 12643 95692 71048 74235
4
5
3 8
1 6
Giải Ba
G.3
65156 39751 6 5
Giải Nhì
G.2
92695 7  
Giải Nhất
G.1
55565 8 2
Giải ĐB
ĐB
749782 9 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 9
1 6
2 0 4 5
3 1 5 8
4 3 8
5 1 6
6 5
7  
8 2
9 2 5

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 2 3 7 7
Giải Bảy
G.7
546 1 8
Giải Sáu
G.6
5488 9218 8403 2 0 9 9
Giải Năm
G.5
3629 3 0
Giải Tư
G.4
08158 71260 87652 11529 63707 54402 72607
4
5
6
2 8
Giải Ba
G.3
75030 81061 6 0 1
Giải Nhì
G.2
73298 7  
Giải Nhất
G.1
32520 8 8
Giải ĐB
ĐB
472296 9 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 7 7
1 8
2 0 9 9
3 0
4 6
5 2 8
6 0 1
7  
8 8
9 6 8

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0 3 7
Giải Bảy
G.7
697 1  
Giải Sáu
G.6
5758 7479 3907 2 5 8
Giải Năm
G.5
1736 3 1 6 9
Giải Tư
G.4
44925 58228 39503 75956 71478 49975 82152
4
5
 
2 6 8
Giải Ba
G.3
57839 84380 6 0
Giải Nhì
G.2
32995 7 5 8 9
Giải Nhất
G.1
01660 8 0
Giải ĐB
ĐB
643631 9 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 7
1  
2 5 8
3 1 6 9
4  
5 2 6 8
6 0
7 5 8 9
8 0
9 5 7

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0  
Giải Bảy
G.7
413 1 3 7
Giải Sáu
G.6
2327 4799 3058 2 2 7 9
Giải Năm
G.5
9717 3  
Giải Tư
G.4
34272 17647 86245 13458 49247 51822 86166
4
5
5 5 7 7
8 8
Giải Ba
G.3
95699 82845 6 6
Giải Nhì
G.2
15898 7 1 2
Giải Nhất
G.1
23029 8  
Giải ĐB
ĐB
830771 9 8 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 7
2 2 7 9
3  
4 5 5 7 7
5 8 8
6 6
7 1 2
8  
9 8 9 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0  
Giải Bảy
G.7
143 1 0
Giải Sáu
G.6
6910 1667 6594 2 0 7 8 9
Giải Năm
G.5
8580 3 2 2
Giải Tư
G.4
33720 90132 53727 78229 99988 76582 05132
4
5
3 7
 
Giải Ba
G.3
37547 63283 6 7
Giải Nhì
G.2
19928 7  
Giải Nhất
G.1
91886 8 0 2 3 6 8
Giải ĐB
ĐB
108196 9 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0
2 0 7 8 9
3 2 2
4 3 7
5  
6 7
7  
8 0 2 3 6 8
9 4 6

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 3 5 5 8
Giải Bảy
G.7
205 1 0 4
Giải Sáu
G.6
2705 9030 7944 2 7
Giải Năm
G.5
8227 3 0 8 8
Giải Tư
G.4
90510 07492 61888 52573 38138 58514 46855
4
5
4
5 7
Giải Ba
G.3
35538 14870 6  
Giải Nhì
G.2
60803 7 0 3
Giải Nhất
G.1
33208 8 8
Giải ĐB
ĐB
373557 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5 5 8
1 0 4
2 7
3 0 8 8
4 4
5 5 7
6  
7 0 3
8 8
9 2

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0 3
Giải Bảy
G.7
164 1  
Giải Sáu
G.6
5490 1672 7159 2  
Giải Năm
G.5
6198 3 3 4
Giải Tư
G.4
20399 15976 61345 32703 07790 12787 14289
4
5
5
2 9
Giải Ba
G.3
53233 05269 6 4 9
Giải Nhì
G.2
69334 7 2 6
Giải Nhất
G.1
01152 8 0 7 9
Giải ĐB
ĐB
664980 9 0 0 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1  
2  
3 3 4
4 5
5 2 9
6 4 9
7 2 6
8 0 7 9
9 0 0 8 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0 6 8
Giải Bảy
G.7
161 1 2
Giải Sáu
G.6
9867 7393 1212 2 6 7
Giải Năm
G.5
0141 3 6
Giải Tư
G.4
97508 77506 86064 74161 86971 90560 23536
4
5
1
 
Giải Ba
G.3
75585 03527 6 0 1 1 4 7
Giải Nhì
G.2
97226 7 1 2
Giải Nhất
G.1
79195 8 5
Giải ĐB
ĐB
546072 9 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 8
1 2
2 6 7
3 6
4 1
5  
6 0 1 1 4 7
7 1 2
8 5
9 3 5

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 6 8
Giải Bảy
G.7
188 1 3 7 7
Giải Sáu
G.6
2763 1913 7957 2 8
Giải Năm
G.5
9506 3  
Giải Tư
G.4
27987 47741 63069 31967 26228 18272 45361
4
5
1
3 7
Giải Ba
G.3
97087 32917 6 1 3 7 9
Giải Nhì
G.2
82353 7 2
Giải Nhất
G.1
61608 8 7 7 8
Giải ĐB
ĐB
062117 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 8
1 3 7 7
2 8
3  
4 1
5 3 7
6 1 3 7 9
7 2
8 7 7 8
9  

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 6 6
Giải Bảy
G.7
630 1 0 1 3
Giải Sáu
G.6
5324 1013 5063 2 4 5
Giải Năm
G.5
4785 3 0 9
Giải Tư
G.4
56091 00410 66639 79546 67125 48971 17006
4
5
6
7
Giải Ba
G.3
13757 78493 6 3
Giải Nhì
G.2
07611 7 1
Giải Nhất
G.1
30906 8 5
Giải ĐB
ĐB
633890 9 0 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 6
1 0 1 3
2 4 5
3 0 9
4 6
5 7
6 3
7 1
8 5
9 0 1 3

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 0
Giải Bảy
G.7
922 1  
Giải Sáu
G.6
9995 9535 8800 2 2 5 7
Giải Năm
G.5
8738 3 5 8 9
Giải Tư
G.4
35768 72465 40475 62780 79385 82727 07339
4
5
7
5
Giải Ba
G.3
57555 36463 6 3 5 8
Giải Nhì
G.2
13347 7 5 8
Giải Nhất
G.1
90825 8 0 5
Giải ĐB
ĐB
301978 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1  
2 2 5 7
3 5 8 9
4 7
5 5
6 3 5 8
7 5 8
8 0 5
9 5

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
42 0  
Giải Bảy
G.7
420 1  
Giải Sáu
G.6
1928 7375 7257 2 0 4 6 8 8
Giải Năm
G.5
4526 3 4 5
Giải Tư
G.4
61435 73883 19392 70474 71134 28260 46570
4
5
3 4
7
Giải Ba
G.3
89924 61128 6 0 0
Giải Nhì
G.2
51044 7 0 4 5
Giải Nhất
G.1
54543 8 3
Giải ĐB
ĐB
237960 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 0 4 6 8 8
3 4 5
4 3 4
5 7
6 0 0
7 0 4 5
8 3
9 2

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
47 0 5 7 8 8 9
Giải Bảy
G.7
394 1  
Giải Sáu
G.6
4762 9308 1708 2 7
Giải Năm
G.5
2209 3 7
Giải Tư
G.4
39268 98476 56237 02578 77467 54227 60307
4
5
2
 
Giải Ba
G.3
57477 89042 6 2 7 8
Giải Nhì
G.2
56998 7 0 6 7 8
Giải Nhất
G.1
24205 8  
Giải ĐB
ĐB
561270 9 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7 8 8 9
1  
2 7
3 7
4 2
5  
6 2 7 8
7 0 6 7 8
8  
9 4 8