XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
53 0 8 9
Giải Bảy
G.7
626 1 2
Giải Sáu
G.6
4789 5682 1612 2 2 6
Giải Năm
G.5
0508 3 9
Giải Tư
G.4
50057 03871 00886 95761 76809 49339 80022
4
5
2 3
7
Giải Ba
G.3
56743 22042 6 1 1
Giải Nhì
G.2
39290 7 1
Giải Nhất
G.1
27361 8 2 6 9
Giải ĐB
ĐB
144596 9 0 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 9
1 2
2 2 6
3 9
4 2 3
5 7
6 1 1
7 1
8 2 6 9
9 0 6

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 4
Giải Bảy
G.7
910 1 0
Giải Sáu
G.6
7178 3123 2541 2 3 5
Giải Năm
G.5
2375 3 3 6
Giải Tư
G.4
08784 73036 77725 83856 45284 48547 01178
4
5
1 2 7
6
Giải Ba
G.3
18442 25304 6 7
Giải Nhì
G.2
75881 7 5 8 8
Giải Nhất
G.1
15333 8 1 4 4
Giải ĐB
ĐB
970167 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 0
2 3 5
3 3 6
4 1 2 7
5 6
6 7
7 5 8 8
8 1 4 4
9  

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 6
Giải Bảy
G.7
822 1 9
Giải Sáu
G.6
2366 1297 0653 2 2 3
Giải Năm
G.5
3440 3 2
Giải Tư
G.4
92806 59263 50723 46785 02895 86940 43219
4
5
0 0 0
3
Giải Ba
G.3
82340 72769 6 3 6 9
Giải Nhì
G.2
06994 7  
Giải Nhất
G.1
86395 8 5
Giải ĐB
ĐB
772132 9 4 5 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 9
2 2 3
3 2
4 0 0 0
5 3
6 3 6 9
7  
8 5
9 4 5 5 7

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0  
Giải Bảy
G.7
540 1 8
Giải Sáu
G.6
1932 2646 4776 2  
Giải Năm
G.5
3396 3 2 9
Giải Tư
G.4
67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160
4
5
0 6 6
 
Giải Ba
G.3
04639 67075 6 0 2 5 5 6
Giải Nhì
G.2
19166 7 0 5 6 8
Giải Nhất
G.1
77246 8 5
Giải ĐB
ĐB
153878 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 8
2  
3 2 9
4 0 6 6
5  
6 0 2 5 5 6
7 0 5 6 8
8 5
9 6

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 6 7
Giải Bảy
G.7
735 1 3
Giải Sáu
G.6
6837 7526 4177 2 2 6
Giải Năm
G.5
0006 3 5 7
Giải Tư
G.4
00556 25563 24722 70087 54307 52874 46694
4
5
7
5 6
Giải Ba
G.3
34565 55561 6 1 3 5
Giải Nhì
G.2
24213 7 4 7
Giải Nhất
G.1
23955 8 7
Giải ĐB
ĐB
929647 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1 3
2 2 6
3 5 7
4 7
5 5 6
6 1 3 5
7 4 7
8 7
9 4

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0  
Giải Bảy
G.7
278 1 8
Giải Sáu
G.6
5832 7227 7091 2 1 1 7
Giải Năm
G.5
8430 3 0 2 7
Giải Tư
G.4
69146 95421 64180 02518 94637 43779 13484
4
5
6
9
Giải Ba
G.3
15459 52487 6  
Giải Nhì
G.2
16775 7 5 8 9
Giải Nhất
G.1
87321 8 0 4 6 7
Giải ĐB
ĐB
483886 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 8
2 1 1 7
3 0 2 7
4 6
5 9
6  
7 5 8 9
8 0 4 6 7
9 1

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
02 0 4 7
Giải Bảy
G.7
804 1 0 8
Giải Sáu
G.6
6307 6494 6759 2 8
Giải Năm
G.5
9428 3 5 8
Giải Tư
G.4
89651 45438 57479 58773 90665 54540 38718
4
5
0 3 6
1 9
Giải Ba
G.3
05643 67161 6 1 5
Giải Nhì
G.2
22110 7 3 9
Giải Nhất
G.1
82146 8  
Giải ĐB
ĐB
793235 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7
1 0 8
2 8
3 5 8
4 0 3 6
5 1 9
6 1 5
7 3 9
8  
9 4

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 2
Giải Bảy
G.7
427 1 4 7 9
Giải Sáu
G.6
9843 8402 3977 2 0 7
Giải Năm
G.5
1317 3  
Giải Tư
G.4
38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355
4
5
3
5
Giải Ba
G.3
94268 11865 6 4 5 5 8
Giải Nhì
G.2
45596 7 0 0 7
Giải Nhất
G.1
82970 8 8
Giải ĐB
ĐB
105565 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 4 7 9
2 0 7
3  
4 3
5 5
6 4 5 5 8
7 0 0 7
8 8
9 6

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 5
Giải Bảy
G.7
787 1 0 4 5 8
Giải Sáu
G.6
8026 5971 2521 2 1 2 6
Giải Năm
G.5
4066 3 1 1 4
Giải Tư
G.4
47653 09931 12722 05665 11810 22318 46883
4
5
 
3
Giải Ba
G.3
08815 71714 6 5 6
Giải Nhì
G.2
64131 7 1
Giải Nhất
G.1
71905 8 3 7
Giải ĐB
ĐB
830434 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0 4 5 8
2 1 2 6
3 1 1 4
4  
5 3
6 5 6
7 1
8 3 7
9  

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 5
Giải Bảy
G.7
592 1 5 5 6 9
Giải Sáu
G.6
6558 8586 2316 2  
Giải Năm
G.5
3005 3 0
Giải Tư
G.4
31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376
4
5
0 9
8
Giải Ba
G.3
06449 39030 6 5
Giải Nhì
G.2
14040 7 1 6
Giải Nhất
G.1
80219 8 2 6
Giải ĐB
ĐB
825071 9 2 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 5 5 6 9
2  
3 0
4 0 9
5 8
6 5
7 1 6
8 2 6
9 2 3 5

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
94 0 1 3
Giải Bảy
G.7
150 1  
Giải Sáu
G.6
4903 1963 3601 2  
Giải Năm
G.5
0445 3  
Giải Tư
G.4
03881 56450 24498 43263 51476 24164 90954
4
5
5 6
0 0 4
Giải Ba
G.3
56460 50266 6 0 3 3 4 6
Giải Nhì
G.2
66478 7 6 8
Giải Nhất
G.1
27346 8 1
Giải ĐB
ĐB
487998 9 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3
1  
2  
3  
4 5 6
5 0 0 4
6 0 3 3 4 6
7 6 8
8 1
9 8 8

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 2 6
Giải Bảy
G.7
650 1 5
Giải Sáu
G.6
7871 0360 8758 2 1 5
Giải Năm
G.5
1821 3 7
Giải Tư
G.4
13760 85649 08725 45951 10773 54155 48902
4
5
9 9
0 1 5 8
Giải Ba
G.3
73837 48615 6 0 0
Giải Nhì
G.2
83749 7 1 3 5
Giải Nhất
G.1
84806 8  
Giải ĐB
ĐB
562675 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6
1 5
2 1 5
3 7
4 9 9
5 0 1 5 8
6 0 0
7 1 3 5
8  
9  

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 1 2 7 7 7 9
Giải Bảy
G.7
807 1 1
Giải Sáu
G.6
7990 9594 5680 2 7
Giải Năm
G.5
0169 3  
Giải Tư
G.4
73911 10107 51802 54691 60707 82727 08285
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
21309 16801 6 3 9
Giải Nhì
G.2
76274 7 3 4
Giải Nhất
G.1
33063 8 0 5
Giải ĐB
ĐB
305973 9 0 1 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 7 7 7 9
1 1
2 7
3  
4  
5  
6 3 9
7 3 4
8 0 5
9 0 1 4

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
42 0 8
Giải Bảy
G.7
984 1 1
Giải Sáu
G.6
2737 6876 5782 2 8
Giải Năm
G.5
3066 3 2 3 7
Giải Tư
G.4
03190 30276 47285 29911 86532 86908 81871
4
5
4 4
 
Giải Ba
G.3
23644 64489 6 6
Giải Nhì
G.2
69244 7 1 6 6
Giải Nhất
G.1
27728 8 2 4 5 9
Giải ĐB
ĐB
129033 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 1
2 8
3 2 3 7
4 4 4
5  
6 6
7 1 6 6
8 2 4 5 9
9 0