XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 7 8
Giải Bảy
G.7
479 1  
Giải Sáu
G.6
5774 6135 5729 2 9
Giải Năm
G.5
6857 3 5 7 9
Giải Tư
G.4
55052 86443 49540 52465 14637 62708 82350
4
5
0 3
0 2 7
Giải Ba
G.3
37139 60175 6 1 5
Giải Nhì
G.2
74461 7 4 5 8 9
Giải Nhất
G.1
36078 8  
Giải ĐB
ĐB
087007 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 8
1  
2 9
3 5 7 9
4 0 3
5 0 2 7
6 1 5
7 4 5 8 9
8  
9  

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0 8 9
Giải Bảy
G.7
958 1 8
Giải Sáu
G.6
2523 4055 8139 2 3
Giải Năm
G.5
9594 3 2 5 7 7 9
Giải Tư
G.4
46932 59565 43989 31487 95073 19237 64137
4
5
 
5 8
Giải Ba
G.3
21709 34098 6 5
Giải Nhì
G.2
26518 7 3
Giải Nhất
G.1
72108 8 7 9
Giải ĐB
ĐB
210135 9 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 9
1 8
2 3
3 2 5 7 7 9
4  
5 5 8
6 5
7 3
8 7 9
9 4 8

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0  
Giải Bảy
G.7
814 1 4 5 6
Giải Sáu
G.6
9773 2242 0466 2 2 6 6
Giải Năm
G.5
6780 3 6
Giải Tư
G.4
23953 77945 22836 22716 66876 94644 66426
4
5
2 4 5
3
Giải Ba
G.3
82372 18895 6 6
Giải Nhì
G.2
18626 7 2 3 6
Giải Nhất
G.1
04115 8 0
Giải ĐB
ĐB
275622 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 5 6
2 2 6 6
3 6
4 2 4 5
5 3
6 6
7 2 3 6
8 0
9 5

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 8
Giải Bảy
G.7
542 1 0 6
Giải Sáu
G.6
4986 3798 4184 2  
Giải Năm
G.5
9863 3 0 5 5
Giải Tư
G.4
82235 67754 38740 19692 20482 72453 50908
4
5
0 2
3 4
Giải Ba
G.3
15730 15195 6 3
Giải Nhì
G.2
85716 7  
Giải Nhất
G.1
88510 8 2 4 6
Giải ĐB
ĐB
517935 9 2 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 0 6
2  
3 0 5 5
4 0 2
5 3 4
6 3
7  
8 2 4 6
9 2 5 8

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0  
Giải Bảy
G.7
089 1 3
Giải Sáu
G.6
8680 9622 4275 2 0 2 3
Giải Năm
G.5
2555 3 5 7 7
Giải Tư
G.4
77984 18913 82560 46537 54249 34023 93135
4
5
4 9
5
Giải Ba
G.3
44937 96720 6 0
Giải Nhì
G.2
44296 7 5
Giải Nhất
G.1
75744 8 0 0 4 9
Giải ĐB
ĐB
027780 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3
2 0 2 3
3 5 7 7
4 4 9
5 5
6 0
7 5
8 0 0 4 9
9 6

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0  
Giải Bảy
G.7
267 1  
Giải Sáu
G.6
7778 1557 9853 2 0 1 8
Giải Năm
G.5
5181 3  
Giải Tư
G.4
30349 60871 08096 65363 76860 13575 97428
4
5
9
1 3 7
Giải Ba
G.3
46020 37264 6 0 3 4 7
Giải Nhì
G.2
14951 7 1 5 8
Giải Nhất
G.1
93890 8 1
Giải ĐB
ĐB
965021 9 0 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 0 1 8
3  
4 9
5 1 3 7
6 0 3 4 7
7 1 5 8
8 1
9 0 6

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0 7
Giải Bảy
G.7
758 1 2 5
Giải Sáu
G.6
2985 2893 7144 2 0 3 6 6
Giải Năm
G.5
4026 3  
Giải Tư
G.4
91612 47726 52720 30307 33661 70784 94115
4
5
4
2 8
Giải Ba
G.3
86152 22264 6 1 4
Giải Nhì
G.2
64486 7  
Giải Nhất
G.1
41786 8 4 5 6 6
Giải ĐB
ĐB
511023 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 2 5
2 0 3 6 6
3  
4 4
5 2 8
6 1 4
7  
8 4 5 6 6
9 3

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 1 9
Giải Bảy
G.7
614 1 1 4 4 5
Giải Sáu
G.6
9667 2625 3725 2 3 3 5 5
Giải Năm
G.5
3941 3  
Giải Tư
G.4
78446 70415 31101 11014 29811 10623 03479
4
5
1 6 8
 
Giải Ba
G.3
88689 78109 6 7 9
Giải Nhì
G.2
00823 7 9
Giải Nhất
G.1
28248 8 9
Giải ĐB
ĐB
320869 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 9
1 1 4 4 5
2 3 3 5 5
3  
4 1 6 8
5  
6 7 9
7 9
8 9
9  

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 4 5 8
Giải Bảy
G.7
944 1 6 7
Giải Sáu
G.6
7728 6617 3242 2 8
Giải Năm
G.5
8586 3 1 8
Giải Tư
G.4
78538 24908 74005 63750 16131 90790 42104
4
5
2 3 4
0
Giải Ba
G.3
39395 40787 6  
Giải Nhì
G.2
81043 7  
Giải Nhất
G.1
32716 8 6 7
Giải ĐB
ĐB
547490 9 0 0 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 8
1 6 7
2 8
3 1 8
4 2 3 4
5 0
6  
7  
8 6 7
9 0 0 5

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 0
Giải Bảy
G.7
470 1 2
Giải Sáu
G.6
2232 8060 0195 2  
Giải Năm
G.5
4860 3 2 4 5 6
Giải Tư
G.4
79564 14441 38486 18000 45612 00436 31434
4
5
1 4
 
Giải Ba
G.3
71635 27891 6 0 0 4
Giải Nhì
G.2
33344 7 0 6
Giải Nhất
G.1
70776 8 5 6
Giải ĐB
ĐB
974485 9 1 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 2
2  
3 2 4 5 6
4 1 4
5  
6 0 0 4
7 0 6
8 5 6
9 1 5

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0 2 2 5 5 6
Giải Bảy
G.7
187 1 4
Giải Sáu
G.6
9645 5380 5205 2  
Giải Năm
G.5
1565 3 8
Giải Tư
G.4
90479 48399 92406 77178 63382 43402 85738
4
5
3 5
 
Giải Ba
G.3
77002 13114 6 5
Giải Nhì
G.2
70088 7 8 9
Giải Nhất
G.1
22205 8 0 2 7 8
Giải ĐB
ĐB
226043 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 5 5 6
1 4
2  
3 8
4 3 5
5  
6 5
7 8 9
8 0 2 7 8
9 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0  
Giải Bảy
G.7
534 1  
Giải Sáu
G.6
6638 0927 0288 2 2 3 7
Giải Năm
G.5
1337 3 1 2 4 4 7 8 9
Giải Tư
G.4
26364 89494 10843 53631 31323 05834 86967
4
5
3
5
Giải Ba
G.3
37139 27932 6 4 7
Giải Nhì
G.2
67655 7  
Giải Nhất
G.1
39722 8 0 8
Giải ĐB
ĐB
206980 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 2 3 7
3 1 2 4 4 7 8 9
4 3
5 5
6 4 7
7  
8 0 8
9 4

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
45 0 2 3 3 6
Giải Bảy
G.7
714 1 1 4
Giải Sáu
G.6
7065 8375 8702 2 6
Giải Năm
G.5
2499 3  
Giải Tư
G.4
07453 10379 66577 25860 40340 47406 55926
4
5
0
2 3
Giải Ba
G.3
29352 24162 6 0 2 5
Giải Nhì
G.2
12811 7 5 7 9
Giải Nhất
G.1
11403 8  
Giải ĐB
ĐB
404203 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 3 6
1 1 4
2 6
3  
4 0
5 2 3
6 0 2 5
7 5 7 9
8  
9 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0 6 7
Giải Bảy
G.7
295 1  
Giải Sáu
G.6
7954 5279 9745 2 7
Giải Năm
G.5
9760 3 2 8
Giải Tư
G.4
37187 67186 72750 19706 45193 73027 71682
4
5
5
0 4
Giải Ba
G.3
77338 90532 6 0 7
Giải Nhì
G.2
71867 7 9
Giải Nhất
G.1
99197 8 2 6 7
Giải ĐB
ĐB
447907 9 3 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1  
2 7
3 2 8
4 5
5 0 4
6 0 7
7 9
8 2 6 7
9 3 5 7