XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 0 4
Giải Bảy
G.7
604 1 2
Giải Sáu
G.6
9396 8783 8886 2 0 3
Giải Năm
G.5
7142 3 1
Giải Tư
G.4
47599 94312 69296 53800 43274 57562 03492
4
5
2
0
Giải Ba
G.3
55750 97820 6 2
Giải Nhì
G.2
13880 7 4
Giải Nhất
G.1
75623 8 0 3 6
Giải ĐB
ĐB
305331 9 2 6 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1 2
2 0 3
3 1
4 2
5 0
6 2
7 4
8 0 3 6
9 2 6 6 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 9
Giải Bảy
G.7
581 1 0
Giải Sáu
G.6
1078 5936 7462 2 0 5
Giải Năm
G.5
5742 3 5 6
Giải Tư
G.4
33735 30175 18486 08581 45709 11851 82110
4
5
2
1
Giải Ba
G.3
43882 22177 6 2 3
Giải Nhì
G.2
71363 7 5 7 8
Giải Nhất
G.1
78725 8 1 1 2 6
Giải ĐB
ĐB
273420 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0
2 0 5
3 5 6
4 2
5 1
6 2 3
7 5 7 8
8 1 1 2 6
9  

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 4
Giải Bảy
G.7
122 1  
Giải Sáu
G.6
0344 7761 4595 2 2 3 6
Giải Năm
G.5
9353 3 4 7
Giải Tư
G.4
58495 82334 20461 96070 09623 78794 52204
4
5
4
0 3 8
Giải Ba
G.3
72958 21537 6 1 1
Giải Nhì
G.2
50926 7 0
Giải Nhất
G.1
82250 8 7
Giải ĐB
ĐB
208587 9 4 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1  
2 2 3 6
3 4 7
4 4
5 0 3 8
6 1 1
7 0
8 7
9 4 5 5

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 0 4
Giải Bảy
G.7
033 1 1 9
Giải Sáu
G.6
9727 3204 0995 2 0 7
Giải Năm
G.5
7146 3 3
Giải Tư
G.4
72990 41985 01211 58469 88996 23800 72219
4
5
6
7 8
Giải Ba
G.3
69158 35489 6 9
Giải Nhì
G.2
65777 7 7
Giải Nhất
G.1
56257 8 5 9
Giải ĐB
ĐB
533920 9 0 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1 1 9
2 0 7
3 3
4 6
5 7 8
6 9
7 7
8 5 9
9 0 5 6

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
47 0 3 7 7
Giải Bảy
G.7
503 1 7
Giải Sáu
G.6
7976 1680 8237 2  
Giải Năm
G.5
9889 3 3 3 7 9
Giải Tư
G.4
62343 47033 50707 47447 91539 84892 00895
4
5
3 7
 
Giải Ba
G.3
37079 16217 6  
Giải Nhì
G.2
49533 7 6 8 9
Giải Nhất
G.1
09407 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
388678 9 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 7 7
1 7
2  
3 3 3 7 9
4 3 7
5  
6  
7 6 8 9
8 0 9
9 2 5

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 0 6
Giải Bảy
G.7
700 1 2 8
Giải Sáu
G.6
7006 7062 7357 2  
Giải Năm
G.5
5234 3 4 4
Giải Tư
G.4
99245 63097 28852 66560 34934 55218 22753
4
5
1 5
2 2 3 4 7
Giải Ba
G.3
28454 49712 6 0 2
Giải Nhì
G.2
59073 7 3
Giải Nhất
G.1
72252 8  
Giải ĐB
ĐB
520141 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6
1 2 8
2  
3 4 4
4 1 5
5 2 2 3 4 7
6 0 2
7 3
8  
9 7

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 0 1 3 9
Giải Bảy
G.7
140 1 2
Giải Sáu
G.6
3971 3637 2103 2 4 5 7
Giải Năm
G.5
5260 3 7
Giải Tư
G.4
14424 71925 36757 17590 30109 24112 40248
4
5
0 8
7
Giải Ba
G.3
75599 40101 6 0 7
Giải Nhì
G.2
37500 7 1
Giải Nhất
G.1
77767 8  
Giải ĐB
ĐB
593227 9 0 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 3 9
1 2
2 4 5 7
3 7
4 0 8
5 7
6 0 7
7 1
8  
9 0 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0  
Giải Bảy
G.7
673 1 4 5
Giải Sáu
G.6
5761 3070 1790 2  
Giải Năm
G.5
2592 3  
Giải Tư
G.4
11663 17590 22648 89982 10615 04858 59369
4
5
2 8
7 8
Giải Ba
G.3
17757 95814 6 1 3 7 9
Giải Nhì
G.2
89042 7 0 3 6
Giải Nhất
G.1
00967 8 2
Giải ĐB
ĐB
917876 9 0 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 5
2  
3  
4 2 8
5 7 8
6 1 3 7 9
7 0 3 6
8 2
9 0 0 2

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 5
Giải Bảy
G.7
540 1 0 3 5
Giải Sáu
G.6
5467 0595 4574 2 1
Giải Năm
G.5
7613 3 5
Giải Tư
G.4
97310 91759 56979 68040 17545 01221 98442
4
5
0 0 2 5
9
Giải Ba
G.3
52635 91015 6 1 7 8
Giải Nhì
G.2
77505 7 4 9
Giải Nhất
G.1
85068 8  
Giải ĐB
ĐB
215261 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0 3 5
2 1
3 5
4 0 0 2 5
5 9
6 1 7 8
7 4 9
8  
9 5

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0 7 7
Giải Bảy
G.7
592 1 2 8
Giải Sáu
G.6
8207 2125 4974 2 0 5
Giải Năm
G.5
3385 3  
Giải Tư
G.4
89771 75420 21577 84812 98483 86864 96918
4
5
7
 
Giải Ba
G.3
55480 24507 6 4
Giải Nhì
G.2
50778 7 1 4 7 7 8
Giải Nhất
G.1
16747 8 0 3 5
Giải ĐB
ĐB
822377 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 7
1 2 8
2 0 5
3  
4 7
5  
6 4
7 1 4 7 7 8
8 0 3 5
9 2

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 0 4
Giải Bảy
G.7
734 1 0 1 2 8
Giải Sáu
G.6
3346 6524 6664 2 4 7 8
Giải Năm
G.5
1757 3 4
Giải Tư
G.4
12549 07518 13882 26400 37310 94612 07104
4
5
6 8 9
4 7
Giải Ba
G.3
42554 96027 6 4
Giải Nhì
G.2
27448 7  
Giải Nhất
G.1
23211 8 2
Giải ĐB
ĐB
034128 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1 0 1 2 8
2 4 7 8
3 4
4 6 8 9
5 4 7
6 4
7  
8 2
9  

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 1 2 6
Giải Bảy
G.7
993 1 4
Giải Sáu
G.6
7766 6027 9933 2 1 6 6 7
Giải Năm
G.5
8901 3 3
Giải Tư
G.4
77369 66706 59980 37526 34014 82502 66126
4
5
 
3
Giải Ba
G.3
47921 74287 6 6 9
Giải Nhì
G.2
05882 7 1
Giải Nhất
G.1
85053 8 0 2 7
Giải ĐB
ĐB
267171 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 6
1 4
2 1 6 6 7
3 3
4  
5 3
6 6 9
7 1
8 0 2 7
9 3

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0 6
Giải Bảy
G.7
953 1 2 9
Giải Sáu
G.6
3480 7499 8112 2 0
Giải Năm
G.5
8063 3  
Giải Tư
G.4
82199 75420 02055 60249 46588 59684 17049
4
5
9 9
3 5
Giải Ba
G.3
97397 71885 6 3 3
Giải Nhì
G.2
27306 7  
Giải Nhất
G.1
15363 8 0 4 5 8
Giải ĐB
ĐB
337019 9 7 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 2 9
2 0
3  
4 9 9
5 3 5
6 3 3
7  
8 0 4 5 8
9 7 9 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 2 3
Giải Bảy
G.7
255 1 9
Giải Sáu
G.6
5860 3702 8738 2 6 7
Giải Năm
G.5
1636 3 6 6 8
Giải Tư
G.4
18727 40847 05451 71126 03903 11493 03360
4
5
4 7 7
1 5
Giải Ba
G.3
70844 76736 6 0 0 3
Giải Nhì
G.2
85619 7  
Giải Nhất
G.1
14463 8  
Giải ĐB
ĐB
417347 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3
1 9
2 6 7
3 6 6 8
4 4 7 7
5 1 5
6 0 0 3
7  
8  
9 3