XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0  
Giải Bảy
G.7
670 1 4 4 6
Giải Sáu
G.6
4214 4268 1424 2 4 5
Giải Năm
G.5
8091 3 2 6
Giải Tư
G.4
39643 97714 93225 28036 99751 85316 48687
4
5
3
1 8
Giải Ba
G.3
39962 39397 6 2 8
Giải Nhì
G.2
06958 7 0 4
Giải Nhất
G.1
08232 8 7
Giải ĐB
ĐB
275074 9 1 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 4 6
2 4 5
3 2 6
4 3
5 1 8
6 2 8
7 0 4
8 7
9 1 7

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 6 9
Giải Bảy
G.7
829 1  
Giải Sáu
G.6
1669 5997 1080 2 9
Giải Năm
G.5
0930 3 0 2 6
Giải Tư
G.4
87151 17652 90240 10309 31654 96270 51636
4
5
0 2 4
1 2 4
Giải Ba
G.3
16989 09442 6 9
Giải Nhì
G.2
36744 7 0
Giải Nhất
G.1
23032 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
582806 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 9
1  
2 9
3 0 2 6
4 0 2 4
5 1 2 4
6 9
7 0
8 0 9
9 7

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 1
Giải Bảy
G.7
765 1 1
Giải Sáu
G.6
9198 9759 7511 2 1 3
Giải Năm
G.5
8297 3 0 3
Giải Tư
G.4
31495 79288 47772 05941 09501 75042 90245
4
5
1 2 5
9
Giải Ba
G.3
18023 77867 6 5 7
Giải Nhì
G.2
41633 7 2
Giải Nhất
G.1
91530 8 8
Giải ĐB
ĐB
237021 9 5 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 1
2 1 3
3 0 3
4 1 2 5
5 9
6 5 7
7 2
8 8
9 5 7 8

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0 4 4
Giải Bảy
G.7
914 1 4
Giải Sáu
G.6
8135 5604 7847 2  
Giải Năm
G.5
4252 3 5
Giải Tư
G.4
52765 96373 89644 27992 72642 21204 43595
4
5
2 2 2 4 5 7
2
Giải Ba
G.3
17942 05060 6 0 5
Giải Nhì
G.2
94442 7 3 8
Giải Nhất
G.1
07845 8  
Giải ĐB
ĐB
787778 9 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4
1 4
2  
3 5
4 2 2 2 4 5 7
5 2
6 0 5
7 3 8
8  
9 2 5

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 5 8 8
Giải Bảy
G.7
982 1  
Giải Sáu
G.6
8305 4132 3476 2 6
Giải Năm
G.5
8455 3 2 2 4
Giải Tư
G.4
36334 43108 39150 97646 96995 26041 18542
4
5
1 2 6
0 5
Giải Ba
G.3
81926 89570 6 8
Giải Nhì
G.2
44268 7 0 6
Giải Nhất
G.1
39932 8 2
Giải ĐB
ĐB
110808 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8 8
1  
2 6
3 2 2 4
4 1 2 6
5 0 5
6 8
7 0 6
8 2
9 5

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 0 5 7
Giải Bảy
G.7
313 1 1 3 3
Giải Sáu
G.6
3341 7766 0707 2  
Giải Năm
G.5
9577 3 4
Giải Tư
G.4
75044 65611 57159 70070 45900 83434 05113
4
5
1 3 4 5
9
Giải Ba
G.3
73905 88489 6 6
Giải Nhì
G.2
25173 7 0 3 7
Giải Nhất
G.1
49145 8 9
Giải ĐB
ĐB
936543 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5 7
1 1 3 3
2  
3 4
4 1 3 4 5
5 9
6 6
7 0 3 7
8 9
9  

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0 2 8
Giải Bảy
G.7
499 1 4 4 7
Giải Sáu
G.6
6508 1502 1014 2 7
Giải Năm
G.5
8146 3 4 5
Giải Tư
G.4
78427 67514 52687 85759 96850 17835 20717
4
5
6
0 9
Giải Ba
G.3
08834 84975 6  
Giải Nhì
G.2
72079 7 4 5 8 9
Giải Nhất
G.1
71174 8 7
Giải ĐB
ĐB
438978 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 8
1 4 4 7
2 7
3 4 5
4 6
5 0 9
6  
7 4 5 8 9
8 7
9 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 3 4 4
Giải Bảy
G.7
620 1 4
Giải Sáu
G.6
6461 8864 0803 2 0
Giải Năm
G.5
0788 3 5
Giải Tư
G.4
30950 49752 59314 88165 36604 24935 92761
4
5
 
0 2 3
Giải Ba
G.3
65496 85481 6 1 1 4 5
Giải Nhì
G.2
28104 7 1
Giải Nhất
G.1
72253 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
900871 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 4
1 4
2 0
3 5
4  
5 0 2 3
6 1 1 4 5
7 1
8 1 8
9 6

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 3
Giải Bảy
G.7
792 1 2 2
Giải Sáu
G.6
7569 1873 2729 2 3 6 6 9 9
Giải Năm
G.5
3694 3  
Giải Tư
G.4
36926 94029 81170 86103 41774 52612 20964
4
5
6 8
 
Giải Ba
G.3
80726 81723 6 4 9
Giải Nhì
G.2
40112 7 0 3 4
Giải Nhất
G.1
23046 8  
Giải ĐB
ĐB
112448 9 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 2 2
2 3 6 6 9 9
3  
4 6 8
5  
6 4 9
7 0 3 4
8  
9 2 4

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0 2
Giải Bảy
G.7
053 1 3 7
Giải Sáu
G.6
2397 5332 7781 2 2 4
Giải Năm
G.5
0471 3 2 9
Giải Tư
G.4
64944 68722 10180 46864 06802 25017 76471
4
5
4 9
3 5
Giải Ba
G.3
10313 16039 6 4
Giải Nhì
G.2
72049 7 1 1
Giải Nhất
G.1
91824 8 0 1
Giải ĐB
ĐB
803255 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 3 7
2 2 4
3 2 9
4 4 9
5 3 5
6 4
7 1 1
8 0 1
9 7

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 4
Giải Bảy
G.7
204 1 2 5
Giải Sáu
G.6
9126 8137 6981 2 3 6
Giải Năm
G.5
1612 3 1 7 9
Giải Tư
G.4
61842 18223 34153 69476 77195 94480 04431
4
5
2
3
Giải Ba
G.3
39239 27273 6  
Giải Nhì
G.2
85415 7 3 6 8
Giải Nhất
G.1
29478 8 0 1 7
Giải ĐB
ĐB
872087 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 2 5
2 3 6
3 1 7 9
4 2
5 3
6  
7 3 6 8
8 0 1 7
9 5

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0 2 3
Giải Bảy
G.7
197 1 9
Giải Sáu
G.6
1638 3153 0019 2  
Giải Năm
G.5
9203 3 8 9
Giải Tư
G.4
18854 46163 70598 79493 82066 00778 33439
4
5
 
3 4 6
Giải Ba
G.3
46256 03002 6 3 3 6
Giải Nhì
G.2
43063 7 5 8
Giải Nhất
G.1
18775 8  
Giải ĐB
ĐB
963798 9 3 7 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3
1 9
2  
3 8 9
4  
5 3 4 6
6 3 3 6
7 5 8
8  
9 3 7 8 8

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0 0 7
Giải Bảy
G.7
412 1 2
Giải Sáu
G.6
3845 7181 7687 2 1
Giải Năm
G.5
5807 3  
Giải Tư
G.4
73593 47489 11878 68421 75050 85866 67398
4
5
5
0
Giải Ba
G.3
67300 39674 6 6
Giải Nhì
G.2
72998 7 4 8
Giải Nhất
G.1
39580 8 0 1 1 7 9
Giải ĐB
ĐB
091781 9 3 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 7
1 2
2 1
3  
4 5
5 0
6 6
7 4 8
8 0 1 1 7 9
9 3 8 8

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0 8
Giải Bảy
G.7
533 1 5 9
Giải Sáu
G.6
1570 8757 7081 2 1 7
Giải Năm
G.5
2121 3 3 3
Giải Tư
G.4
94687 71727 35349 97208 55562 22915 52733
4
5
9
7
Giải Ba
G.3
67494 06581 6 2 6
Giải Nhì
G.2
99592 7 0
Giải Nhất
G.1
88119 8 1 1 7
Giải ĐB
ĐB
117666 9 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 5 9
2 1 7
3 3 3
4 9
5 7
6 2 6
7 0
8 1 1 7
9 2 4