XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0  
Giải Bảy
G.7
152 1 1 3 7
Giải Sáu
G.6
4236 8770 8850 2 2
Giải Năm
G.5
6350 3 6 6 9
Giải Tư
G.4
34936 88822 33940 51796 07817 24713 35251
4
5
0 2
0 0 1 2
Giải Ba
G.3
00475 69680 6  
Giải Nhì
G.2
30942 7 0 5
Giải Nhất
G.1
84439 8 0
Giải ĐB
ĐB
043811 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 3 7
2 2
3 6 6 9
4 0 2
5 0 0 1 2
6  
7 0 5
8 0
9 6

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 0 4 5
Giải Bảy
G.7
105 1 4 5
Giải Sáu
G.6
4298 3314 8732 2 8
Giải Năm
G.5
3597 3 1 2 8
Giải Tư
G.4
62715 85538 96128 47754 94931 93404 83287
4
5
1
3 4
Giải Ba
G.3
63072 51741 6  
Giải Nhì
G.2
03783 7 2
Giải Nhất
G.1
75353 8 3 7
Giải ĐB
ĐB
824700 9 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 5
1 4 5
2 8
3 1 2 8
4 1
5 3 4
6  
7 2
8 3 7
9 7 8

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0 9 9
Giải Bảy
G.7
167 1 3
Giải Sáu
G.6
5850 4922 7198 2 2 3 3 4 7
Giải Năm
G.5
5548 3 4 6
Giải Tư
G.4
52523 48634 74813 10458 37627 97436 07009
4
5
8
0 0 8
Giải Ba
G.3
69809 82524 6 7
Giải Nhì
G.2
07123 7 5
Giải Nhất
G.1
11250 8  
Giải ĐB
ĐB
586275 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9 9
1 3
2 2 3 3 4 7
3 4 6
4 8
5 0 0 8
6 7
7 5
8  
9 8

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 1 2
Giải Bảy
G.7
701 1 1 2 7 7 9
Giải Sáu
G.6
0219 6711 7026 2 1 6
Giải Năm
G.5
3355 3 0
Giải Tư
G.4
57102 90930 08867 30112 70179 19617 77453
4
5
8
3 5 9
Giải Ba
G.3
85817 32664 6 4 7
Giải Nhì
G.2
84959 7 9
Giải Nhất
G.1
16321 8  
Giải ĐB
ĐB
016148 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2
1 1 2 7 7 9
2 1 6
3 0
4 8
5 3 5 9
6 4 7
7 9
8  
9  

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 4 5 7
Giải Bảy
G.7
325 1 0 9
Giải Sáu
G.6
6173 3224 6219 2 0 4 5
Giải Năm
G.5
8444 3 2 3
Giải Tư
G.4
36232 37076 40485 66020 84507 79462 04379
4
5
4
 
Giải Ba
G.3
69792 08910 6 2
Giải Nhì
G.2
48333 7 3 6 9
Giải Nhất
G.1
36704 8 5
Giải ĐB
ĐB
048805 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 7
1 0 9
2 0 4 5
3 2 3
4 4
5  
6 2
7 3 6 9
8 5
9 2

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 5 9
Giải Bảy
G.7
509 1  
Giải Sáu
G.6
3737 6448 2442 2 2 8
Giải Năm
G.5
1174 3 6 7
Giải Tư
G.4
96628 45760 55666 40687 33905 07186 22822
4
5
2 8
 
Giải Ba
G.3
44491 64073 6 0 6
Giải Nhì
G.2
85579 7 3 4 9 9
Giải Nhất
G.1
50136 8 6 7
Giải ĐB
ĐB
178579 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 9
1  
2 2 8
3 6 7
4 2 8
5  
6 0 6
7 3 4 9 9
8 6 7
9 1

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 6 9
Giải Bảy
G.7
046 1 6
Giải Sáu
G.6
5927 0188 4116 2 1 7
Giải Năm
G.5
2706 3 6
Giải Tư
G.4
98278 48766 47909 36136 95680 17099 79181
4
5
6
9 9
Giải Ba
G.3
62759 34221 6 6 7
Giải Nhì
G.2
75359 7 8
Giải Nhất
G.1
33967 8 0 1 3 8
Giải ĐB
ĐB
411383 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 9
1 6
2 1 7
3 6
4 6
5 9 9
6 6 7
7 8
8 0 1 3 8
9 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 8
Giải Bảy
G.7
857 1 5
Giải Sáu
G.6
8889 9775 5508 2 7 8
Giải Năm
G.5
3078 3  
Giải Tư
G.4
01184 07196 02194 09071 80262 18228 38427
4
5
 
2 7
Giải Ba
G.3
28762 06463 6 2 2 3
Giải Nhì
G.2
80952 7 1 5 8
Giải Nhất
G.1
49815 8 4 9
Giải ĐB
ĐB
627694 9 4 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 5
2 7 8
3  
4  
5 2 7
6 2 2 3
7 1 5 8
8 4 9
9 4 4 6

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 1 3 7
Giải Bảy
G.7
999 1  
Giải Sáu
G.6
0471 6155 1436 2  
Giải Năm
G.5
5334 3 4 6
Giải Tư
G.4
34370 65766 58671 92162 54307 79987 07558
4
5
0 2
5 8
Giải Ba
G.3
02242 08366 6 2 6 6
Giải Nhì
G.2
31140 7 0 1 1
Giải Nhất
G.1
36603 8 7
Giải ĐB
ĐB
632601 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 7
1  
2  
3 4 6
4 0 2
5 5 8
6 2 6 6
7 0 1 1
8 7
9 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 1 1
Giải Bảy
G.7
360 1 3 4 8 9 9
Giải Sáu
G.6
8180 9818 9781 2 5 7
Giải Năm
G.5
2377 3  
Giải Tư
G.4
82761 70851 61414 91127 25601 07113 42469
4
5
 
1
Giải Ba
G.3
65225 86085 6 0 1 9
Giải Nhì
G.2
00301 7 7
Giải Nhất
G.1
49819 8 0 1 5
Giải ĐB
ĐB
248919 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1
1 3 4 8 9 9
2 5 7
3  
4  
5 1
6 0 1 9
7 7
8 0 1 5
9  

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0 0 5 6
Giải Bảy
G.7
289 1 4 5
Giải Sáu
G.6
4039 0628 2706 2 1 8 9
Giải Năm
G.5
7184 3 9
Giải Tư
G.4
08283 68629 05597 29974 42121 19014 96315
4
5
 
0 1
Giải Ba
G.3
34889 35905 6  
Giải Nhì
G.2
28451 7 4
Giải Nhất
G.1
60450 8 3 4 9 9
Giải ĐB
ĐB
437700 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5 6
1 4 5
2 1 8 9
3 9
4  
5 0 1
6  
7 4
8 3 4 9 9
9 7

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 7
Giải Bảy
G.7
536 1 0
Giải Sáu
G.6
1281 1955 3907 2  
Giải Năm
G.5
0798 3 5 5 6
Giải Tư
G.4
86697 51490 70210 24365 90393 15983 60035
4
5
0
5
Giải Ba
G.3
73067 84940 6 1 5 7
Giải Nhì
G.2
21435 7 8
Giải Nhất
G.1
97678 8 1 3
Giải ĐB
ĐB
772661 9 0 3 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 0
2  
3 5 5 6
4 0
5 5
6 1 5 7
7 8
8 1 3
9 0 3 7 8

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 4 6
Giải Bảy
G.7
376 1 4
Giải Sáu
G.6
6314 9399 7271 2 5 9
Giải Năm
G.5
2070 3 6
Giải Tư
G.4
35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006
4
5
6
0 6
Giải Ba
G.3
91490 05750 6  
Giải Nhì
G.2
41682 7 0 1 6 6
Giải Nhất
G.1
69404 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
507876 9 0 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6
1 4
2 5 9
3 6
4 6
5 0 6
6  
7 0 1 6 6
8 2 9
9 0 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0 5
Giải Bảy
G.7
619 1 8 9
Giải Sáu
G.6
6318 3540 4192 2 3 7
Giải Năm
G.5
3759 3 4 8
Giải Tư
G.4
11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005
4
5
0 4
4 9
Giải Ba
G.3
12995 01038 6 1 8
Giải Nhì
G.2
94154 7  
Giải Nhất
G.1
23491 8  
Giải ĐB
ĐB
959823 9 1 2 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 8 9
2 3 7
3 4 8
4 0 4
5 4 9
6 1 8
7  
8  
9 1 2 5 6