XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 1 2 2
Giải Bảy
G.7
101 1 9 9
Giải Sáu
G.6
3651 3549 1395 2 3 8
Giải Năm
G.5
1519 3  
Giải Tư
G.4
30693 70902 41880 27375 74628 79476 24561
4
5
7 9
1
Giải Ba
G.3
69423 34502 6 1
Giải Nhì
G.2
86219 7 5 6
Giải Nhất
G.1
01893 8 0
Giải ĐB
ĐB
479247 9 3 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 2
1 9 9
2 3 8
3  
4 7 9
5 1
6 1
7 5 6
8 0
9 3 3 5

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 4 7 7
Giải Bảy
G.7
942 1 8
Giải Sáu
G.6
5487 1618 7955 2 6
Giải Năm
G.5
4287 3  
Giải Tư
G.4
65083 05207 58704 22280 61052 02847 08526
4
5
2 7
1 2 5
Giải Ba
G.3
04497 07866 6 6 7
Giải Nhì
G.2
20407 7  
Giải Nhất
G.1
91451 8 0 3 7 7
Giải ĐB
ĐB
013467 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7 7
1 8
2 6
3  
4 2 7
5 1 2 5
6 6 7
7  
8 0 3 7 7
9 7

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 5 7 7
Giải Bảy
G.7
139 1 6
Giải Sáu
G.6
1916 3979 6295 2 1 8
Giải Năm
G.5
2830 3 0 9
Giải Tư
G.4
84396 91007 81149 52899 73128 26707 50957
4
5
4 7 9
7
Giải Ba
G.3
10321 94505 6  
Giải Nhì
G.2
31375 7 5 9
Giải Nhất
G.1
25844 8  
Giải ĐB
ĐB
288647 9 5 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7 7
1 6
2 1 8
3 0 9
4 4 7 9
5 7
6  
7 5 9
8  
9 5 6 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 1 8 9
Giải Bảy
G.7
329 1 8
Giải Sáu
G.6
2101 2126 1658 2 5 6 9
Giải Năm
G.5
6777 3  
Giải Tư
G.4
09092 18218 78308 48551 39354 09425 74664
4
5
0
1 4 8
Giải Ba
G.3
16509 09891 6 4
Giải Nhì
G.2
48882 7 7
Giải Nhất
G.1
20540 8 2
Giải ĐB
ĐB
155597 9 1 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 8 9
1 8
2 5 6 9
3  
4 0
5 1 4 8
6 4
7 7
8 2
9 1 2 7

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0  
Giải Bảy
G.7
113 1 3 6 8 9
Giải Sáu
G.6
4737 9558 9793 2  
Giải Năm
G.5
3277 3 4 5 6 7 7
Giải Tư
G.4
92137 84174 34935 09119 36316 63182 90336
4
5
5 6
8
Giải Ba
G.3
12246 62981 6  
Giải Nhì
G.2
24745 7 4 7
Giải Nhất
G.1
51934 8 1 2
Giải ĐB
ĐB
824918 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 6 8 9
2  
3 4 5 6 7 7
4 5 6
5 8
6  
7 4 7
8 1 2
9 3

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 1 2
Giải Bảy
G.7
621 1 3 6
Giải Sáu
G.6
6152 7784 4339 2 1
Giải Năm
G.5
0237 3 7 9
Giải Tư
G.4
75140 51116 40796 79491 59495 99102 80789
4
5
0
2 4
Giải Ba
G.3
32113 91489 6  
Giải Nhì
G.2
59754 7  
Giải Nhất
G.1
99388 8 4 8 9 9
Giải ĐB
ĐB
282701 9 1 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2
1 3 6
2 1
3 7 9
4 0
5 2 4
6  
7  
8 4 8 9 9
9 1 5 6

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 5
Giải Bảy
G.7
915 1 1 3 5
Giải Sáu
G.6
3732 1388 9611 2  
Giải Năm
G.5
4592 3 2
Giải Tư
G.4
96790 02405 45593 89646 70276 53852 03598
4
5
6 9
2 3
Giải Ba
G.3
21196 07153 6  
Giải Nhì
G.2
69513 7 0 6
Giải Nhất
G.1
31570 8 8
Giải ĐB
ĐB
108549 9 0 2 3 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 1 3 5
2  
3 2
4 6 9
5 2 3
6  
7 0 6
8 8
9 0 2 3 6 8

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 0 1 5
Giải Bảy
G.7
683 1 4 6
Giải Sáu
G.6
7280 5714 0032 2 0 1
Giải Năm
G.5
6286 3 2
Giải Tư
G.4
73101 37184 37249 33716 16896 32300 16620
4
5
6 9
4 7
Giải Ba
G.3
93221 67157 6  
Giải Nhì
G.2
66054 7  
Giải Nhất
G.1
45805 8 0 3 4 6
Giải ĐB
ĐB
992946 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 5
1 4 6
2 0 1
3 2
4 6 9
5 4 7
6  
7  
8 0 3 4 6
9 6

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 3 3
Giải Bảy
G.7
392 1 7 8
Giải Sáu
G.6
3763 9318 3490 2  
Giải Năm
G.5
8334 3 4 8
Giải Tư
G.4
09962 44177 60968 02357 06803 22089 90995
4
5
 
7 9
Giải Ba
G.3
95582 59317 6 2 3 8
Giải Nhì
G.2
13238 7 7
Giải Nhất
G.1
62303 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
225659 9 0 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3
1 7 8
2  
3 4 8
4  
5 7 9
6 2 3 8
7 7
8 2 9
9 0 2 5

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 0 4 5 9
Giải Bảy
G.7
531 1  
Giải Sáu
G.6
0087 6309 3705 2 9
Giải Năm
G.5
0829 3 1 5
Giải Tư
G.4
48082 72461 98345 93300 10888 71195 94004
4
5
5 5 7
 
Giải Ba
G.3
39390 03960 6 0 1
Giải Nhì
G.2
80547 7  
Giải Nhất
G.1
63335 8 2 7 8
Giải ĐB
ĐB
867445 9 0 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 5 9
1  
2 9
3 1 5
4 5 5 7
5  
6 0 1
7  
8 2 7 8
9 0 5

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 1 2 3 6
Giải Bảy
G.7
085 1 3
Giải Sáu
G.6
9075 9162 6435 2 6
Giải Năm
G.5
3406 3 2 5 5
Giải Tư
G.4
51194 59401 03232 90126 12902 32203 60866
4
5
6 8
 
Giải Ba
G.3
45946 67913 6 1 2 6
Giải Nhì
G.2
28835 7 5
Giải Nhất
G.1
69061 8 5
Giải ĐB
ĐB
334948 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 3 6
1 3
2 6
3 2 5 5
4 6 8
5  
6 1 2 6
7 5
8 5
9 4

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 8
Giải Bảy
G.7
451 1 0
Giải Sáu
G.6
5526 0310 1941 2 5 6 8
Giải Năm
G.5
8968 3 1 1
Giải Tư
G.4
19197 26946 56965 70228 07331 07508 89540
4
5
0 1 6 9
1
Giải Ba
G.3
37588 70077 6 5 8
Giải Nhì
G.2
00131 7 7
Giải Nhất
G.1
96025 8 8
Giải ĐB
ĐB
968749 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 0
2 5 6 8
3 1 1
4 0 1 6 9
5 1
6 5 8
7 7
8 8
9 7

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 6 8
Giải Bảy
G.7
854 1 0 1 6 8
Giải Sáu
G.6
9186 2284 3983 2 0
Giải Năm
G.5
2118 3  
Giải Tư
G.4
22648 42908 75420 44667 56806 11710 04311
4
5
6 8
4
Giải Ba
G.3
54546 47269 6 7 9
Giải Nhì
G.2
16593 7  
Giải Nhất
G.1
07416 8 3 4 6
Giải ĐB
ĐB
437690 9 0 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 8
1 0 1 6 8
2 0
3  
4 6 8
5 4
6 7 9
7  
8 3 4 6
9 0 3

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 5 7
Giải Bảy
G.7
410 1 0
Giải Sáu
G.6
4959 1505 8974 2 2 3 4
Giải Năm
G.5
3992 3 4 4
Giải Tư
G.4
61066 90560 74507 74891 61923 81934 63577
4
5
 
9
Giải Ba
G.3
30934 07924 6 0 6
Giải Nhì
G.2
26122 7 4 7
Giải Nhất
G.1
24989 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
282182 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1 0
2 2 3 4
3 4 4
4  
5 9
6 0 6
7 4 7
8 2 9
9 1 2