XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 0 9
Giải Bảy
G.7
946 1  
Giải Sáu
G.6
2383 6058 9309 2 8
Giải Năm
G.5
3798 3 2 6
Giải Tư
G.4
12740 10265 45862 73648 48795 22132 81842
4
5
0 2 2 6 8
8
Giải Ba
G.3
73042 47228 6 2 5
Giải Nhì
G.2
79078 7 8
Giải Nhất
G.1
57136 8 3
Giải ĐB
ĐB
396800 9 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9
1  
2 8
3 2 6
4 0 2 2 6 8
5 8
6 2 5
7 8
8 3
9 5 8

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 0 1 6 8
Giải Bảy
G.7
996 1 8
Giải Sáu
G.6
5138 8336 7218 2 8 9
Giải Năm
G.5
4144 3 5 6 8
Giải Tư
G.4
43201 87064 35508 04828 52335 70706 01929
4
5
3 4
7
Giải Ba
G.3
60343 31457 6 4
Giải Nhì
G.2
38900 7  
Giải Nhất
G.1
46298 8 4
Giải ĐB
ĐB
673884 9 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 6 8
1 8
2 8 9
3 5 6 8
4 3 4
5 7
6 4
7  
8 4
9 6 8

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 1 2
Giải Bảy
G.7
652 1 0 3 6 8
Giải Sáu
G.6
5425 5244 8771 2 5
Giải Năm
G.5
9813 3  
Giải Tư
G.4
52988 72587 17386 07673 35641 44016 15018
4
5
1 4
2
Giải Ba
G.3
15702 65510 6  
Giải Nhì
G.2
18192 7 1 3
Giải Nhất
G.1
28201 8 4 6 7 8
Giải ĐB
ĐB
675184 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2
1 0 3 6 8
2 5
3  
4 1 4
5 2
6  
7 1 3
8 4 6 7 8
9 2

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 1
Giải Bảy
G.7
594 1 8
Giải Sáu
G.6
3227 4065 6401 2 7 9
Giải Năm
G.5
3443 3 0 4
Giải Tư
G.4
30045 45287 99553 47630 07193 54646 38634
4
5
3 4 5 6
3
Giải Ba
G.3
18129 18318 6 5 9
Giải Nhì
G.2
16369 7 7
Giải Nhất
G.1
17044 8 7
Giải ĐB
ĐB
337777 9 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 8
2 7 9
3 0 4
4 3 4 5 6
5 3
6 5 9
7 7
8 7
9 3 4

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0  
Giải Bảy
G.7
946 1 5 9
Giải Sáu
G.6
1344 8555 3362 2 1 5 6
Giải Năm
G.5
7626 3 5
Giải Tư
G.4
16257 86355 85921 53219 76476 99615 69698
4
5
0 4 6
5 5 7
Giải Ba
G.3
68440 91296 6 0 2
Giải Nhì
G.2
27860 7 6
Giải Nhất
G.1
88235 8  
Giải ĐB
ĐB
719225 9 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 9
2 1 5 6
3 5
4 0 4 6
5 5 5 7
6 0 2
7 6
8  
9 6 8

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 1 4
Giải Bảy
G.7
289 1 0 1 7
Giải Sáu
G.6
1047 9883 3448 2 0 1
Giải Năm
G.5
9993 3 8
Giải Tư
G.4
06640 40301 05811 68110 35348 03717 54971
4
5
0 7 8 8
 
Giải Ba
G.3
24004 24691 6  
Giải Nhì
G.2
23520 7 1
Giải Nhất
G.1
93738 8 3 9
Giải ĐB
ĐB
271421 9 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4
1 0 1 7
2 0 1
3 8
4 0 7 8 8
5  
6  
7 1
8 3 9
9 1 3

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 0
Giải Bảy
G.7
073 1 3 4 8
Giải Sáu
G.6
9326 5933 0838 2 3 4 6
Giải Năm
G.5
4818 3 3 8
Giải Tư
G.4
71089 35970 20644 40558 66670 80714 89724
4
5
1 4
8
Giải Ba
G.3
17584 87441 6  
Giải Nhì
G.2
96513 7 0 0 3
Giải Nhất
G.1
51700 8 4 9
Giải ĐB
ĐB
791223 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 3 4 8
2 3 4 6
3 3 8
4 1 4
5 8
6  
7 0 0 3
8 4 9
9  

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 5 5
Giải Bảy
G.7
990 1 4 8
Giải Sáu
G.6
4221 2567 9774 2 1 3
Giải Năm
G.5
4718 3 0 0 0
Giải Tư
G.4
66305 42230 08499 48023 34966 07830 38630
4
5
7
 
Giải Ba
G.3
72269 26305 6 6 7 9
Giải Nhì
G.2
71795 7 4
Giải Nhất
G.1
18114 8  
Giải ĐB
ĐB
564247 9 0 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 5
1 4 8
2 1 3
3 0 0 0
4 7
5  
6 6 7 9
7 4
8  
9 0 5 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 0 2
Giải Bảy
G.7
202 1 9
Giải Sáu
G.6
6042 8935 7198 2 0 4
Giải Năm
G.5
6119 3 5
Giải Tư
G.4
80761 35243 12420 64594 12682 73565 59124
4
5
2 3 5
 
Giải Ba
G.3
50300 46571 6 1 5 5
Giải Nhì
G.2
42765 7 1
Giải Nhất
G.1
14245 8 2 6
Giải ĐB
ĐB
524786 9 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2
1 9
2 0 4
3 5
4 2 3 5
5  
6 1 5 5
7 1
8 2 6
9 4 8

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 7 8 8
Giải Bảy
G.7
059 1 2
Giải Sáu
G.6
9307 0087 1044 2 7 8
Giải Năm
G.5
2977 3 9
Giải Tư
G.4
92027 60946 18939 19295 50443 94628 38008
4
5
3 4 6
5 6 9
Giải Ba
G.3
87608 57055 6  
Giải Nhì
G.2
07912 7 7
Giải Nhất
G.1
10356 8 7
Giải ĐB
ĐB
069993 9 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 8 8
1 2
2 7 8
3 9
4 3 4 6
5 5 6 9
6  
7 7
8 7
9 3 5

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 9
Giải Bảy
G.7
920 1 7
Giải Sáu
G.6
3709 2536 7088 2 0 0 1
Giải Năm
G.5
2498 3 6
Giải Tư
G.4
29121 87492 09620 60295 54381 22792 16356
4
5
 
0 6
Giải Ba
G.3
93450 52587 6  
Giải Nhì
G.2
99472 7 2 9
Giải Nhất
G.1
40317 8 1 7 8
Giải ĐB
ĐB
518179 9 2 2 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 7
2 0 0 1
3 6
4  
5 0 6
6  
7 2 9
8 1 7 8
9 2 2 5 8

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 7 8
Giải Bảy
G.7
690 1 1 4
Giải Sáu
G.6
3011 3864 8208 2  
Giải Năm
G.5
2847 3  
Giải Tư
G.4
04114 35807 17248 46061 48264 85194 45658
4
5
7 8
8
Giải Ba
G.3
23564 70866 6 1 4 4 4 6 7
Giải Nhì
G.2
49484 7 7
Giải Nhất
G.1
92467 8 4
Giải ĐB
ĐB
834077 9 0 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 8
1 1 4
2  
3  
4 7 8
5 8
6 1 4 4 4 6 7
7 7
8 4
9 0 4

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 3 8
Giải Bảy
G.7
172 1 6 6
Giải Sáu
G.6
3624 0054 3516 2 4 4
Giải Năm
G.5
5269 3  
Giải Tư
G.4
25451 92286 26893 39144 00652 38758 90403
4
5
4
1 2 4 8
Giải Ba
G.3
31316 96824 6 5 9
Giải Nhì
G.2
26789 7 2
Giải Nhất
G.1
69508 8 6 9
Giải ĐB
ĐB
304065 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 8
1 6 6
2 4 4
3  
4 4
5 1 2 4 8
6 5 9
7 2
8 6 9
9 3

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0 8
Giải Bảy
G.7
864 1 4 6
Giải Sáu
G.6
1969 3284 0242 2  
Giải Năm
G.5
9908 3 4
Giải Tư
G.4
76216 26034 86199 38241 46984 70056 46570
4
5
1 2 8
6
Giải Ba
G.3
94614 75675 6 4 9
Giải Nhì
G.2
72676 7 0 5 6
Giải Nhất
G.1
44048 8 4 4
Giải ĐB
ĐB
405195 9 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 4 6
2  
3 4
4 1 2 8
5 6
6 4 9
7 0 5 6
8 4 4
9 5 9