XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
70 0 4
Giải Bảy
G.7
578 1 2
Giải Sáu
G.6
5762 1974 9945 2  
Giải Năm
G.5
8741 3 3 7
Giải Tư
G.4
99974 91504 02345 17595 21499 27161 41437
4
5
1 1 5 5 6
 
Giải Ba
G.3
64895 15941 6 1 2
Giải Nhì
G.2
41846 7 4 4 8
Giải Nhất
G.1
11512 8  
Giải ĐB
ĐB
154433 9 5 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 2
2  
3 3 7
4 1 1 5 5 6
5  
6 1 2
7 4 4 8
8  
9 5 5 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 1 2 4
Giải Bảy
G.7
670 1 6 9
Giải Sáu
G.6
6601 1231 3616 2  
Giải Năm
G.5
9704 3 1 6
Giải Tư
G.4
89370 13061 99402 71162 00766 02991 21219
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
14865 42497 6 1 2 5 6
Giải Nhì
G.2
13036 7 0 0
Giải Nhất
G.1
93497 8  
Giải ĐB
ĐB
320999 9 1 7 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 4
1 6 9
2  
3 1 6
4  
5  
6 1 2 5 6
7 0 0
8  
9 1 7 7 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0 1 1 2 5
Giải Bảy
G.7
701 1  
Giải Sáu
G.6
4173 1433 9859 2  
Giải Năm
G.5
7285 3 3
Giải Tư
G.4
17998 61705 14702 47549 09570 03201 77375
4
5
1 7 9
1 9 9
Giải Ba
G.3
74747 05359 6  
Giải Nhì
G.2
98379 7 0 3 5 9
Giải Nhất
G.1
04751 8 5
Giải ĐB
ĐB
284641 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1 2 5
1  
2  
3 3
4 1 7 9
5 1 9 9
6  
7 0 3 5 9
8 5
9 8

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0  
Giải Bảy
G.7
491 1 3 6 8 9
Giải Sáu
G.6
4252 0848 0316 2 0 2
Giải Năm
G.5
7018 3  
Giải Tư
G.4
23699 55722 73854 15997 29883 71219 60952
4
5
4 8
2 2 4
Giải Ba
G.3
27085 35613 6  
Giải Nhì
G.2
37220 7  
Giải Nhất
G.1
10544 8 3 5 6
Giải ĐB
ĐB
616286 9 1 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 6 8 9
2 0 2
3  
4 4 8
5 2 2 4
6  
7  
8 3 5 6
9 1 7 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 1
Giải Bảy
G.7
901 1 3 6 9
Giải Sáu
G.6
7658 5991 7677 2 1 2 6
Giải Năm
G.5
6421 3 0 1
Giải Tư
G.4
41996 70073 65116 07819 88987 22731 77722
4
5
 
8
Giải Ba
G.3
82113 81726 6  
Giải Nhì
G.2
92730 7 3 5 7
Giải Nhất
G.1
15283 8 3 7
Giải ĐB
ĐB
627275 9 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 3 6 9
2 1 2 6
3 0 1
4  
5 8
6  
7 3 5 7
8 3 7
9 1 6

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
62 0 3 5 8 8
Giải Bảy
G.7
305 1 0 2 3 5 6 6
Giải Sáu
G.6
9233 6681 6508 2  
Giải Năm
G.5
7808 3 3
Giải Tư
G.4
71773 13945 46503 45694 89312 34515 88910
4
5
1 5
 
Giải Ba
G.3
99316 68813 6  
Giải Nhì
G.2
49941 7 3
Giải Nhất
G.1
77216 8 1 5
Giải ĐB
ĐB
737385 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5 8 8
1 0 2 3 5 6 6
2  
3 3
4 1 5
5  
6  
7 3
8 1 5
9 4

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 0 1 2
Giải Bảy
G.7
048 1 3
Giải Sáu
G.6
2692 9882 0523 2 0 3 4
Giải Năm
G.5
2298 3  
Giải Tư
G.4
16124 76301 13902 46254 51079 11020 49200
4
5
5 8
1 4
Giải Ba
G.3
46013 54945 6 9
Giải Nhì
G.2
82093 7 9
Giải Nhất
G.1
91469 8 2
Giải ĐB
ĐB
459151 9 2 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 2
1 3
2 0 3 4
3  
4 5 8
5 1 4
6 9
7 9
8 2
9 2 3 8

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 4
Giải Bảy
G.7
080 1 2 9
Giải Sáu
G.6
2748 4646 0861 2 4 9
Giải Năm
G.5
6719 3 7
Giải Tư
G.4
10396 31724 39329 18240 91204 99859 47458
4
5
0 6 8
8 8 9
Giải Ba
G.3
63737 60896 6 1 1
Giải Nhì
G.2
00661 7  
Giải Nhất
G.1
02658 8 0
Giải ĐB
ĐB
766312 9 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 2 9
2 4 9
3 7
4 0 6 8
5 8 8 9
6 1 1
7  
8 0
9 6 6

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0 0 9
Giải Bảy
G.7
988 1 6
Giải Sáu
G.6
9531 9509 5632 2 0 1 4
Giải Năm
G.5
2116 3 1 2
Giải Tư
G.4
94284 82524 78289 51188 12652 83556 25800
4
5
 
2 6
Giải Ba
G.3
57263 99978 6 3
Giải Nhì
G.2
68799 7 8
Giải Nhất
G.1
59420 8 4 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
775821 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9
1 6
2 0 1 4
3 1 2
4  
5 2 6
6 3
7 8
8 4 8 8 9
9 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0 0 7
Giải Bảy
G.7
673 1 5 6 7 7
Giải Sáu
G.6
8907 2361 3430 2 8
Giải Năm
G.5
9415 3 0 6
Giải Tư
G.4
87166 66017 76128 33577 57596 41936 77316
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
78394 52178 6 1 6
Giải Nhì
G.2
38917 7 3 7 8
Giải Nhất
G.1
54600 8 4
Giải ĐB
ĐB
281284 9 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 7
1 5 6 7 7
2 8
3 0 6
4  
5  
6 1 6
7 3 7 8
8 4
9 4 6

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 1
Giải Bảy
G.7
055 1 2 5 7
Giải Sáu
G.6
6342 9634 1151 2 0 9
Giải Năm
G.5
9195 3 4
Giải Tư
G.4
86420 45945 09929 29661 96917 73192 98851
4
5
2 5
1 1 3 5
Giải Ba
G.3
04512 21592 6 1
Giải Nhì
G.2
78501 7  
Giải Nhất
G.1
93653 8  
Giải ĐB
ĐB
503415 9 2 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 2 5 7
2 0 9
3 4
4 2 5
5 1 1 3 5
6 1
7  
8  
9 2 2 5

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 2 3 6 7
Giải Bảy
G.7
431 1 3 6
Giải Sáu
G.6
1968 3503 6916 2  
Giải Năm
G.5
1802 3 1 2
Giải Tư
G.4
57283 46346 73632 50181 70078 50106 39658
4
5
2 6
8
Giải Ba
G.3
22784 48813 6 8
Giải Nhì
G.2
16307 7 8
Giải Nhất
G.1
94482 8 1 2 3 4
Giải ĐB
ĐB
053642 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 6 7
1 3 6
2  
3 1 2
4 2 6
5 8
6 8
7 8
8 1 2 3 4
9  

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 0 8
Giải Bảy
G.7
366 1 0
Giải Sáu
G.6
4800 1047 2833 2 1 6 8
Giải Năm
G.5
6828 3 2 3
Giải Tư
G.4
23988 62791 88042 35132 21852 54721 53291
4
5
2 7
2
Giải Ba
G.3
25608 33661 6 1 6
Giải Nhì
G.2
70296 7  
Giải Nhất
G.1
64826 8 8
Giải ĐB
ĐB
921610 9 1 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 8
1 0
2 1 6 8
3 2 3
4 2 7
5 2
6 1 6
7  
8 8
9 1 1 6

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 8
Giải Bảy
G.7
342 1 0 3 7 7
Giải Sáu
G.6
5686 9413 9280 2 3
Giải Năm
G.5
5223 3 4
Giải Tư
G.4
94584 10343 50280 77610 10182 15617 51617
4
5
2 3
2
Giải Ba
G.3
43187 79281 6  
Giải Nhì
G.2
10034 7  
Giải Nhất
G.1
36652 8 0 0 1 2 4 6 7
Giải ĐB
ĐB
248108 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 0 3 7 7
2 3
3 4
4 2 3
5 2
6  
7  
8 0 0 1 2 4 6 7
9