XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0  
Giải Bảy
G.7
238 1 4
Giải Sáu
G.6
9188 1027 2172 2 7
Giải Năm
G.5
7914 3 0 8
Giải Tư
G.4
82550 28067 16398 66389 07882 46174 35746
4
5
6
0 0
Giải Ba
G.3
49561 46887 6 1 4 7
Giải Nhì
G.2
69350 7 2 4
Giải Nhất
G.1
80330 8 2 7 8 9
Giải ĐB
ĐB
320064 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4
2 7
3 0 8
4 6
5 0 0
6 1 4 7
7 2 4
8 2 7 8 9
9 8

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 2 9
Giải Bảy
G.7
044 1  
Giải Sáu
G.6
5884 6787 9302 2 0 2 9
Giải Năm
G.5
1953 3 7
Giải Tư
G.4
52795 52937 46279 74290 27922 21468 26587
4
5
4
3
Giải Ba
G.3
61820 20409 6 8
Giải Nhì
G.2
50371 7 1 9
Giải Nhất
G.1
35199 8 4 7 7
Giải ĐB
ĐB
712929 9 0 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1  
2 0 2 9
3 7
4 4
5 3
6 8
7 1 9
8 4 7 7
9 0 5 9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 6 9
Giải Bảy
G.7
859 1  
Giải Sáu
G.6
8833 0038 7309 2 2
Giải Năm
G.5
8787 3 3 8 8
Giải Tư
G.4
17641 17557 70262 25806 11081 14638 43822
4
5
1
0 2 3 6 7 8 9
Giải Ba
G.3
58950 39753 6 2
Giải Nhì
G.2
00852 7  
Giải Nhất
G.1
42358 8 1 7
Giải ĐB
ĐB
468856 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 9
1  
2 2
3 3 8 8
4 1
5 0 2 3 6 7 8 9
6 2
7  
8 1 7
9  

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 1 3
Giải Bảy
G.7
422 1  
Giải Sáu
G.6
1728 8367 4391 2 2 2 3 8
Giải Năm
G.5
8243 3 0 3
Giải Tư
G.4
46041 99930 94533 78203 69944 78923 60448
4
5
1 3 4 8
5
Giải Ba
G.3
26874 36481 6 7
Giải Nhì
G.2
73855 7 4
Giải Nhất
G.1
48622 8 1
Giải ĐB
ĐB
518901 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3
1  
2 2 2 3 8
3 0 3
4 1 3 4 8
5 5
6 7
7 4
8 1
9 1

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0 3 9
Giải Bảy
G.7
959 1 5
Giải Sáu
G.6
5394 6232 7209 2  
Giải Năm
G.5
9715 3 2 8
Giải Tư
G.4
14738 61661 78863 07084 27171 20066 12974
4
5
 
5 9
Giải Ba
G.3
86182 82403 6 1 3 6 6
Giải Nhì
G.2
09566 7 1 4
Giải Nhất
G.1
51092 8 2 4
Giải ĐB
ĐB
638955 9 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 9
1 5
2  
3 2 8
4  
5 5 9
6 1 3 6 6
7 1 4
8 2 4
9 2 4

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0 3 5
Giải Bảy
G.7
276 1 7
Giải Sáu
G.6
2522 7105 0403 2 2
Giải Năm
G.5
5078 3 1 5 6 8
Giải Tư
G.4
34436 58617 55679 01985 25072 63631 05969
4
5
3
2
Giải Ba
G.3
67843 01152 6 9
Giải Nhì
G.2
26935 7 2 6 8 9
Giải Nhất
G.1
73794 8 5
Giải ĐB
ĐB
945838 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5
1 7
2 2
3 1 5 6 8
4 3
5 2
6 9
7 2 6 8 9
8 5
9 4

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 7 9
Giải Bảy
G.7
140 1 3 5
Giải Sáu
G.6
9895 8636 2667 2 2 7
Giải Năm
G.5
4848 3 6
Giải Tư
G.4
31213 06922 66779 16407 86509 66550 40049
4
5
0 6 8 9
0
Giải Ba
G.3
40615 07489 6 7
Giải Nhì
G.2
17892 7 9
Giải Nhất
G.1
58646 8 9
Giải ĐB
ĐB
869227 9 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 9
1 3 5
2 2 7
3 6
4 0 6 8 9
5 0
6 7
7 9
8 9
9 2 5

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
94 0 0
Giải Bảy
G.7
564 1 5 7
Giải Sáu
G.6
1859 8964 1480 2 2 4 7
Giải Năm
G.5
0722 3 1
Giải Tư
G.4
38976 42487 03927 30580 56417 59489 54100
4
5
2
9
Giải Ba
G.3
72815 84842 6 4 4
Giải Nhì
G.2
89624 7 6
Giải Nhất
G.1
96831 8 0 0 4 7 9
Giải ĐB
ĐB
360184 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 5 7
2 2 4 7
3 1
4 2
5 9
6 4 4
7 6
8 0 0 4 7 9
9  

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0 3
Giải Bảy
G.7
182 1  
Giải Sáu
G.6
6992 5247 1054 2 2 4 7
Giải Năm
G.5
9931 3 1 1
Giải Tư
G.4
54724 45171 62527 87990 78731 82068 27759
4
5
7 7
4 9
Giải Ba
G.3
80068 62003 6 8 8
Giải Nhì
G.2
81495 7 1
Giải Nhất
G.1
93922 8 2
Giải ĐB
ĐB
737647 9 0 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1  
2 2 4 7
3 1 1
4 7 7
5 4 9
6 8 8
7 1
8 2
9 0 2 5

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
46 0 3
Giải Bảy
G.7
766 1 4
Giải Sáu
G.6
5735 2682 4445 2 4
Giải Năm
G.5
1759 3 1 5 7
Giải Tư
G.4
02379 02677 05147 10493 90231 09814 77099
4
5
5 7
9
Giải Ba
G.3
50037 51979 6 6
Giải Nhì
G.2
10671 7 1 7 9 9
Giải Nhất
G.1
41803 8 2
Giải ĐB
ĐB
219024 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 4
2 4
3 1 5 7
4 5 7
5 9
6 6
7 1 7 9 9
8 2
9 3 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0 4 7
Giải Bảy
G.7
804 1 2 7
Giải Sáu
G.6
2550 2129 5133 2 9 9
Giải Năm
G.5
0386 3 3
Giải Tư
G.4
62042 25995 23479 14917 07907 80693 92269
4
5
2
0
Giải Ba
G.3
56329 84171 6 4 9
Giải Nhì
G.2
17364 7 1 5 9
Giải Nhất
G.1
10012 8 6
Giải ĐB
ĐB
741575 9 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7
1 2 7
2 9 9
3 3
4 2
5 0
6 4 9
7 1 5 9
8 6
9 3 5

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 0 9
Giải Bảy
G.7
462 1 0 9
Giải Sáu
G.6
8656 3229 1842 2 0 9
Giải Năm
G.5
0019 3 0
Giải Tư
G.4
70600 85920 22099 21850 97309 65872 69173
4
5
2 3
0 6
Giải Ba
G.3
62470 76671 6 2
Giải Nhì
G.2
78343 7 0 1 2 3
Giải Nhất
G.1
44710 8  
Giải ĐB
ĐB
879830 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9
1 0 9
2 0 9
3 0
4 2 3
5 0 6
6 2
7 0 1 2 3
8  
9 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
43 0 1 2 4
Giải Bảy
G.7
517 1 0 1 7 9
Giải Sáu
G.6
1011 5697 3104 2 5 6
Giải Năm
G.5
9325 3 6
Giải Tư
G.4
70126 13547 07352 12819 90636 61854 37710
4
5
0 7
2 3 4
Giải Ba
G.3
95887 10040 6  
Giải Nhì
G.2
62901 7  
Giải Nhất
G.1
36902 8 7
Giải ĐB
ĐB
508953 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 4
1 0 1 7 9
2 5 6
3 6
4 0 7
5 2 3 4
6  
7  
8 7
9 7

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 8
Giải Bảy
G.7
908 1 4
Giải Sáu
G.6
6180 1157 5769 2 1
Giải Năm
G.5
1680 3 5 5
Giải Tư
G.4
69888 20746 26456 32021 44557 05469 07799
4
5
6
6 7 7 7
Giải Ba
G.3
89179 32057 6 9 9
Giải Nhì
G.2
44914 7 9
Giải Nhất
G.1
72335 8 0 0 8
Giải ĐB
ĐB
975735 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 4
2 1
3 5 5
4 6
5 6 7 7 7
6 9 9
7 9
8 0 0 8
9 9