XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 4
Giải Bảy
G.7
358 1  
Giải Sáu
G.6
1627 0690 5376 2 4 7 7
Giải Năm
G.5
3936 3 6 9
Giải Tư
G.4
85039 92854 76059 65024 98670 10327 90504
4
5
3
4 8 9
Giải Ba
G.3
47980 77889 6 6
Giải Nhì
G.2
20088 7 0 6
Giải Nhất
G.1
60266 8 0 8 9
Giải ĐB
ĐB
273043 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1  
2 4 7 7
3 6 9
4 3
5 4 8 9
6 6
7 0 6
8 0 8 9
9 0

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 1 5
Giải Bảy
G.7
580 1 4 6 8
Giải Sáu
G.6
8614 4966 4516 2 5 6
Giải Năm
G.5
2026 3  
Giải Tư
G.4
96973 44653 50689 76156 51492 72518 57301
4
5
9
3 6 6
Giải Ba
G.3
82005 84056 6 6
Giải Nhì
G.2
19825 7 3 4
Giải Nhất
G.1
03149 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
195174 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5
1 4 6 8
2 5 6
3  
4 9
5 3 6 6
6 6
7 3 4
8 0 9
9 2

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 8
Giải Bảy
G.7
427 1 3 9
Giải Sáu
G.6
2746 3159 5874 2 4 7
Giải Năm
G.5
5547 3  
Giải Tư
G.4
61869 14908 81941 72640 31024 50613 53476
4
5
0 1 6 7
6 9
Giải Ba
G.3
03219 21295 6 2 8 9
Giải Nhì
G.2
49862 7 4 6
Giải Nhất
G.1
97868 8  
Giải ĐB
ĐB
901656 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 3 9
2 4 7
3  
4 0 1 6 7
5 6 9
6 2 8 9
7 4 6
8  
9 5

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 1 3
Giải Bảy
G.7
469 1  
Giải Sáu
G.6
9434 8059 1164 2  
Giải Năm
G.5
6830 3 0 4 6
Giải Tư
G.4
51236 79392 78281 90084 89149 59394 01501
4
5
8 9
0 9
Giải Ba
G.3
30984 76648 6 4 9
Giải Nhì
G.2
43150 7  
Giải Nhất
G.1
61803 8 1 2 4 4
Giải ĐB
ĐB
026682 9 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3
1  
2  
3 0 4 6
4 8 9
5 0 9
6 4 9
7  
8 1 2 4 4
9 2 4

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 4
Giải Bảy
G.7
283 1 4 7 8
Giải Sáu
G.6
3644 7367 8583 2  
Giải Năm
G.5
7450 3  
Giải Tư
G.4
22904 65347 88165 16514 24766 20783 82871
4
5
4 7
0
Giải Ba
G.3
44977 46477 6 5 6 7
Giải Nhì
G.2
42371 7 1 1 7 7
Giải Nhất
G.1
41718 8 3 3 3
Giải ĐB
ĐB
286017 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 4 7 8
2  
3  
4 4 7
5 0
6 5 6 7
7 1 1 7 7
8 3 3 3
9  

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 7 9
Giải Bảy
G.7
820 1 1 8
Giải Sáu
G.6
7044 1828 9756 2 0 8
Giải Năm
G.5
7431 3 1 7
Giải Tư
G.4
71318 61245 94881 32994 75688 76248 90011
4
5
4 5 8
6
Giải Ba
G.3
62137 53563 6 3
Giải Nhì
G.2
86107 7 1
Giải Nhất
G.1
31971 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
229909 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 9
1 1 8
2 0 8
3 1 7
4 4 5 8
5 6
6 3
7 1
8 1 8
9 4

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 9
Giải Bảy
G.7
741 1 3 6 7
Giải Sáu
G.6
9547 7880 6476 2 4
Giải Năm
G.5
0139 3 8 9
Giải Tư
G.4
99416 84409 66349 98913 58278 57554 69373
4
5
1 7 9
3 4
Giải Ba
G.3
78353 11795 6  
Giải Nhì
G.2
08738 7 3 6 8
Giải Nhất
G.1
14017 8 0
Giải ĐB
ĐB
898524 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 3 6 7
2 4
3 8 9
4 1 7 9
5 3 4
6  
7 3 6 8
8 0
9 5

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0 5 6 7 9
Giải Bảy
G.7
606 1 3 6 9 9
Giải Sáu
G.6
4816 8788 6934 2  
Giải Năm
G.5
9919 3 4 6
Giải Tư
G.4
64419 64851 48707 20909 31167 08696 70645
4
5
5
1
Giải Ba
G.3
77136 22879 6 7
Giải Nhì
G.2
48005 7 9
Giải Nhất
G.1
61285 8 5 8
Giải ĐB
ĐB
657413 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6 7 9
1 3 6 9 9
2  
3 4 6
4 5
5 1
6 7
7 9
8 5 8
9 6

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0 1
Giải Bảy
G.7
225 1 0 1 2 2 3 3
Giải Sáu
G.6
4174 2578 1710 2 5
Giải Năm
G.5
8012 3  
Giải Tư
G.4
87101 25446 27511 22513 06675 58012 86494
4
5
6
 
Giải Ba
G.3
09364 10867 6 4 7
Giải Nhì
G.2
13387 7 4 5 8
Giải Nhất
G.1
05299 8 7
Giải ĐB
ĐB
930313 9 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0 1 2 2 3 3
2 5
3  
4 6
5  
6 4 7
7 4 5 8
8 7
9 4 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 4
Giải Bảy
G.7
728 1 8
Giải Sáu
G.6
0338 8457 2052 2 8
Giải Năm
G.5
5677 3 0 7 8
Giải Tư
G.4
77988 83018 28971 40430 74390 18263 90373
4
5
0
2 7
Giải Ba
G.3
62040 91004 6 3
Giải Nhì
G.2
06679 7 1 3 7 9
Giải Nhất
G.1
22537 8 8
Giải ĐB
ĐB
259994 9 0 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 8
2 8
3 0 7 8
4 0
5 2 7
6 3
7 1 3 7 9
8 8
9 0 4

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 2 6
Giải Bảy
G.7
514 1 2 4 4 5
Giải Sáu
G.6
5820 3639 3132 2 0
Giải Năm
G.5
8514 3 2 9
Giải Tư
G.4
02657 01606 19674 73045 28976 97883 42855
4
5
5
5 7
Giải Ba
G.3
25288 52989 6  
Giải Nhì
G.2
85602 7 4 6
Giải Nhất
G.1
50115 8 3 8 9
Giải ĐB
ĐB
821412 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6
1 2 4 4 5
2 0
3 2 9
4 5
5 5 7
6  
7 4 6
8 3 8 9
9  

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
43 0 3 4 9
Giải Bảy
G.7
171 1 8 9
Giải Sáu
G.6
7494 8719 7461 2  
Giải Năm
G.5
2009 3 3
Giải Tư
G.4
55218 30703 15933 44374 02142 08404 45845
4
5
2 2 3 5 8
 
Giải Ba
G.3
59796 04543 6 1
Giải Nhì
G.2
56974 7 1 4 4
Giải Nhất
G.1
73148 8  
Giải ĐB
ĐB
638942 9 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 9
1 8 9
2  
3 3
4 2 2 3 5 8
5  
6 1
7 1 4 4
8  
9 4 6

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 0 6 6
Giải Bảy
G.7
606 1 6 8 9
Giải Sáu
G.6
8027 7419 9306 2 1 5 7
Giải Năm
G.5
6125 3 6 9
Giải Tư
G.4
27856 11839 53318 88116 76436 39500 29375
4
5
8
6
Giải Ba
G.3
19298 71270 6  
Giải Nhì
G.2
14380 7 0 5
Giải Nhất
G.1
41148 8 0
Giải ĐB
ĐB
793321 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6 6
1 6 8 9
2 1 5 7
3 6 9
4 8
5 6
6  
7 0 5
8 0
9 8

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0 0 6 9
Giải Bảy
G.7
620 1 0 3 4 4 5
Giải Sáu
G.6
9870 8106 5410 2 0
Giải Năm
G.5
5938 3 0 1 3 8 8
Giải Tư
G.4
88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630
4
5
 
6
Giải Ba
G.3
52767 49813 6 7
Giải Nhì
G.2
19631 7 0
Giải Nhất
G.1
24009 8  
Giải ĐB
ĐB
285556 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6 9
1 0 3 4 4 5
2 0
3 0 1 3 8 8
4  
5 6
6 7
7 0
8  
9