XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0  
Giải Bảy
G.7
392 1  
Giải Sáu
G.6
0721 1447 6298 2 1 1 7
Giải Năm
G.5
3827 3 2
Giải Tư
G.4
80544 91367 81621 27754 44969 96263 69164
4
5
4 7
4
Giải Ba
G.3
29561 29932 6 1 3 4 7 9
Giải Nhì
G.2
68189 7 3 6
Giải Nhất
G.1
11473 8 9
Giải ĐB
ĐB
762976 9 2 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 1 1 7
3 2
4 4 7
5 4
6 1 3 4 7 9
7 3 6
8 9
9 2 8

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0 6
Giải Bảy
G.7
388 1 3
Giải Sáu
G.6
2706 8791 6723 2 3 6 6 9
Giải Năm
G.5
9879 3  
Giải Tư
G.4
53994 76285 33290 59329 51562 24463 30678
4
5
1 8
 
Giải Ba
G.3
70841 77548 6 2 3
Giải Nhì
G.2
47626 7 8 9
Giải Nhất
G.1
92326 8 5 8
Giải ĐB
ĐB
290213 9 0 1 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 3
2 3 6 6 9
3  
4 1 8
5  
6 2 3
7 8 9
8 5 8
9 0 1 4

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 0 3 9
Giải Bảy
G.7
845 1 3
Giải Sáu
G.6
2167 7345 6709 2 6 7 9
Giải Năm
G.5
8999 3 4 6 9
Giải Tư
G.4
40678 02588 60329 67268 43839 63736 35400
4
5
5 5
 
Giải Ba
G.3
33713 17203 6 7 8
Giải Nhì
G.2
27434 7 8
Giải Nhất
G.1
19127 8 8
Giải ĐB
ĐB
982526 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 9
1 3
2 6 7 9
3 4 6 9
4 5 5
5  
6 7 8
7 8
8 8
9 9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 1 7
Giải Bảy
G.7
607 1  
Giải Sáu
G.6
0723 0201 4673 2 3 7
Giải Năm
G.5
8272 3 2
Giải Tư
G.4
67182 33991 24280 81327 97773 69494 14457
4
5
 
0 1 7
Giải Ba
G.3
03965 24550 6 5 7
Giải Nhì
G.2
77451 7 2 3 3
Giải Nhất
G.1
75432 8 0 2
Giải ĐB
ĐB
459567 9 1 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7
1  
2 3 7
3 2
4  
5 0 1 7
6 5 7
7 2 3 3
8 0 2
9 1 4

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 9
Giải Bảy
G.7
345 1 1
Giải Sáu
G.6
7632 9911 2963 2 2 3 7 9
Giải Năm
G.5
8088 3 2
Giải Tư
G.4
58960 58990 83991 71778 03822 49593 03681
4
5
2 5
 
Giải Ba
G.3
40923 34029 6 0 3
Giải Nhì
G.2
19209 7 8
Giải Nhất
G.1
40542 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
505527 9 0 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 1
2 2 3 7 9
3 2
4 2 5
5  
6 0 3
7 8
8 1 8
9 0 1 3

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 7
Giải Bảy
G.7
558 1 6
Giải Sáu
G.6
5371 4295 2961 2 4
Giải Năm
G.5
1974 3  
Giải Tư
G.4
35416 51160 57667 06696 75824 39481 68175
4
5
1 3
8
Giải Ba
G.3
34807 10566 6 0 1 6 7
Giải Nhì
G.2
56443 7 1 4 5 7
Giải Nhất
G.1
83177 8 1
Giải ĐB
ĐB
332141 9 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 6
2 4
3  
4 1 3
5 8
6 0 1 6 7
7 1 4 5 7
8 1
9 5 6

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 5 6 6 6 9
Giải Bảy
G.7
506 1 3 5 9
Giải Sáu
G.6
0406 4176 0745 2 3
Giải Năm
G.5
7719 3 8
Giải Tư
G.4
68279 78609 25438 16305 78757 18623 73651
4
5
3 5
1 7
Giải Ba
G.3
92415 13706 6  
Giải Nhì
G.2
19013 7 6 9
Giải Nhất
G.1
81243 8  
Giải ĐB
ĐB
099891 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6 6 6 9
1 3 5 9
2 3
3 8
4 3 5
5 1 7
6  
7 6 9
8  
9 1

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 0 6 9
Giải Bảy
G.7
436 1 8
Giải Sáu
G.6
7367 3706 3430 2  
Giải Năm
G.5
2272 3 0 2 6 6 7
Giải Tư
G.4
05736 73641 60500 15718 96209 35937 70755
4
5
1
5
Giải Ba
G.3
46378 20332 6 1 7
Giải Nhì
G.2
98594 7 2 8 8
Giải Nhất
G.1
87561 8  
Giải ĐB
ĐB
842178 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6 9
1 8
2  
3 0 2 6 6 7
4 1
5 5
6 1 7
7 2 8 8
8  
9 4

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0  
Giải Bảy
G.7
584 1 4 9
Giải Sáu
G.6
7854 8337 4479 2  
Giải Năm
G.5
5375 3 1 7 9
Giải Tư
G.4
14831 89195 67994 55114 48885 27595 81839
4
5
3 8
4
Giải Ba
G.3
09276 02043 6 2
Giải Nhì
G.2
54862 7 5 6 9
Giải Nhất
G.1
26119 8 4 5
Giải ĐB
ĐB
037048 9 4 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 9
2  
3 1 7 9
4 3 8
5 4
6 2
7 5 6 9
8 4 5
9 4 5 5

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 7 7
Giải Bảy
G.7
932 1 1 6 8 9 9
Giải Sáu
G.6
1719 4377 3318 2  
Giải Năm
G.5
1160 3 2 4 5 9
Giải Tư
G.4
42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747
4
5
7
7
Giải Ba
G.3
91416 98191 6 0
Giải Nhì
G.2
75807 7 7
Giải Nhất
G.1
85234 8  
Giải ĐB
ĐB
240907 9 1 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 7
1 1 6 8 9 9
2  
3 2 4 5 9
4 7
5 7
6 0
7 7
8  
9 1 4

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0 1 7 8
Giải Bảy
G.7
221 1 6
Giải Sáu
G.6
4308 0895 8794 2 0 1 9
Giải Năm
G.5
1348 3 1
Giải Tư
G.4
46165 29075 15216 90620 26829 36631 07858
4
5
8
2 8
Giải Ba
G.3
10601 07252 6 5
Giải Nhì
G.2
71387 7 5
Giải Nhất
G.1
95893 8 7
Giải ĐB
ĐB
350407 9 3 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7 8
1 6
2 0 1 9
3 1
4 8
5 2 8
6 5
7 5
8 7
9 3 4 5

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 2 4 5
Giải Bảy
G.7
063 1 2 5
Giải Sáu
G.6
9380 0658 6202 2  
Giải Năm
G.5
8946 3  
Giải Tư
G.4
24893 28466 96953 58896 11105 62647 44386
4
5
2 4 6 7
3 8
Giải Ba
G.3
71015 94204 6 3 6
Giải Nhì
G.2
59012 7  
Giải Nhất
G.1
61542 8 0 6
Giải ĐB
ĐB
094444 9 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 5
1 2 5
2  
3  
4 2 4 6 7
5 3 8
6 3 6
7  
8 0 6
9 3 6

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 6 9
Giải Bảy
G.7
532 1 0 4 5 9
Giải Sáu
G.6
4784 8135 3494 2  
Giải Năm
G.5
8615 3 2 3 5
Giải Tư
G.4
09866 67845 29333 21053 00609 05506 33114
4
5
5 9
3
Giải Ba
G.3
67110 02849 6 2 6
Giải Nhì
G.2
63662 7  
Giải Nhất
G.1
58899 8 4
Giải ĐB
ĐB
731319 9 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 9
1 0 4 5 9
2  
3 2 3 5
4 5 9
5 3
6 2 6
7  
8 4
9 4 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
46 0 4 9
Giải Bảy
G.7
783 1 3 6 7
Giải Sáu
G.6
6576 6051 6139 2 5
Giải Năm
G.5
4466 3 4 9
Giải Tư
G.4
40809 83117 28481 63779 62204 53487 31091
4
5
 
1
Giải Ba
G.3
96913 26734 6 6 7
Giải Nhì
G.2
22916 7 6 9
Giải Nhất
G.1
59167 8 1 3 7
Giải ĐB
ĐB
011325 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 9
1 3 6 7
2 5
3 4 9
4  
5 1
6 6 7
7 6 9
8 1 3 7
9 1