XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0 5 7
Giải Bảy
G.7
884 1 2 6 6 7
Giải Sáu
G.6
2592 8387 2605 2 4 6
Giải Năm
G.5
1157 3 0
Giải Tư
G.4
46307 23330 68951 68771 65416 18164 51816
4
5
 
1 7
Giải Ba
G.3
45024 38626 6 4
Giải Nhì
G.2
92912 7 1
Giải Nhất
G.1
54285 8 4 5 7
Giải ĐB
ĐB
915617 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1 2 6 6 7
2 4 6
3 0
4  
5 1 7
6 4
7 1
8 4 5 7
9 2

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 4
Giải Bảy
G.7
558 1  
Giải Sáu
G.6
1284 9590 4561 2  
Giải Năm
G.5
7587 3 3 5 6
Giải Tư
G.4
54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035
4
5
2
4 8
Giải Ba
G.3
00436 86304 6 1 1
Giải Nhì
G.2
82881 7 4
Giải Nhất
G.1
91561 8 1 4 7
Giải ĐB
ĐB
946593 9 0 0 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1  
2  
3 3 5 6
4 2
5 4 8
6 1 1
7 4
8 1 4 7
9 0 0 3 7

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 0 4 9
Giải Bảy
G.7
530 1 4
Giải Sáu
G.6
1479 3109 6838 2 5
Giải Năm
G.5
4948 3 0 1 2 8
Giải Tư
G.4
77731 62463 64278 37987 28600 49072 45761
4
5
8
 
Giải Ba
G.3
89414 91665 6 1 3 5
Giải Nhì
G.2
84925 7 2 8 9
Giải Nhất
G.1
30932 8 7
Giải ĐB
ĐB
546904 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 9
1 4
2 5
3 0 1 2 8
4 8
5  
6 1 3 5
7 2 8 9
8 7
9  

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0 6 7 8
Giải Bảy
G.7
845 1 3 4 6
Giải Sáu
G.6
6816 8749 3786 2  
Giải Năm
G.5
1865 3  
Giải Tư
G.4
29013 23607 12008 74871 32892 23986 16463
4
5
5 9
0 1
Giải Ba
G.3
68450 94614 6 0 3 5
Giải Nhì
G.2
23160 7 1
Giải Nhất
G.1
05606 8 6 6
Giải ĐB
ĐB
312151 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7 8
1 3 4 6
2  
3  
4 5 9
5 0 1
6 0 3 5
7 1
8 6 6
9 2

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 3 5 8
Giải Bảy
G.7
370 1 0
Giải Sáu
G.6
2610 0293 5064 2  
Giải Năm
G.5
7361 3 2 4
Giải Tư
G.4
57634 30103 12796 92189 14305 21446 16782
4
5
5 6
 
Giải Ba
G.3
13108 50575 6 1 4
Giải Nhì
G.2
29245 7 0 0 5
Giải Nhất
G.1
01070 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
538932 9 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5 8
1 0
2  
3 2 4
4 5 6
5  
6 1 4
7 0 0 5
8 2 9
9 3 6

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 2
Giải Bảy
G.7
033 1 1 5
Giải Sáu
G.6
8442 7558 0778 2 3
Giải Năm
G.5
6471 3 0 1 3
Giải Tư
G.4
50252 47256 30490 29515 08384 17667 70802
4
5
2 9
2 6 8
Giải Ba
G.3
91130 54623 6 7
Giải Nhì
G.2
79411 7 1 8
Giải Nhất
G.1
11131 8 4
Giải ĐB
ĐB
595549 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 1 5
2 3
3 0 1 3
4 2 9
5 2 6 8
6 7
7 1 8
8 4
9 0

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 5 6 9
Giải Bảy
G.7
996 1  
Giải Sáu
G.6
3659 9686 8606 2 3
Giải Năm
G.5
8149 3 7
Giải Tư
G.4
01046 27437 37779 37705 03144 62298 95192
4
5
4 6 9
9
Giải Ba
G.3
17471 97662 6 2
Giải Nhì
G.2
27409 7 1 9
Giải Nhất
G.1
66791 8 6
Giải ĐB
ĐB
421923 9 1 2 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6 9
1  
2 3
3 7
4 4 6 9
5 9
6 2
7 1 9
8 6
9 1 2 6 8

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0 9
Giải Bảy
G.7
309 1  
Giải Sáu
G.6
9258 6255 5563 2 1 5 7
Giải Năm
G.5
4136 3 2 6
Giải Tư
G.4
67892 52032 40085 08577 38496 37921 07096
4
5
 
5 8
Giải Ba
G.3
20881 21125 6 3
Giải Nhì
G.2
03276 7 6 7
Giải Nhất
G.1
55893 8 1 5
Giải ĐB
ĐB
441627 9 2 3 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1  
2 1 5 7
3 2 6
4  
5 5 8
6 3
7 6 7
8 1 5
9 2 3 6 6

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0 3 5 9
Giải Bảy
G.7
703 1 5
Giải Sáu
G.6
5233 3768 0345 2  
Giải Năm
G.5
5556 3 2 3
Giải Tư
G.4
72668 78384 56815 24332 25146 80041 75409
4
5
1 5 6 8
6
Giải Ba
G.3
45205 33048 6 7 7 8 8 9
Giải Nhì
G.2
68867 7  
Giải Nhất
G.1
47767 8 4
Giải ĐB
ĐB
446469 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5 9
1 5
2  
3 2 3
4 1 5 6 8
5 6
6 7 7 8 8 9
7  
8 4
9  

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 2 7
Giải Bảy
G.7
727 1 4 6
Giải Sáu
G.6
2982 3702 0041 2 7
Giải Năm
G.5
2988 3 7 9
Giải Tư
G.4
68494 12176 68561 19386 67786 22407 31916
4
5
1
 
Giải Ba
G.3
38439 38974 6 1
Giải Nhì
G.2
53714 7 4 6
Giải Nhất
G.1
75037 8 2 6 6 8 8
Giải ĐB
ĐB
972088 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7
1 4 6
2 7
3 7 9
4 1
5  
6 1
7 4 6
8 2 6 6 8 8
9 4

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0  
Giải Bảy
G.7
049 1  
Giải Sáu
G.6
9739 3057 0155 2 3
Giải Năm
G.5
2363 3 9
Giải Tư
G.4
85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043
4
5
0 2 3 9
5 7
Giải Ba
G.3
69374 50740 6 3 6 8
Giải Nhì
G.2
31077 7 1 4 7
Giải Nhất
G.1
54589 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
154671 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 3
3 9
4 0 2 3 9
5 5 7
6 3 6 8
7 1 4 7
8 2 9
9 8

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0 5 6
Giải Bảy
G.7
397 1 0 7 8
Giải Sáu
G.6
8467 0717 0105 2 4 7 8
Giải Năm
G.5
5771 3 3
Giải Tư
G.4
95976 90927 10063 01499 64228 50806 12533
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
50524 36990 6 3 7
Giải Nhì
G.2
23710 7 1 6
Giải Nhất
G.1
42118 8 9
Giải ĐB
ĐB
998389 9 0 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6
1 0 7 8
2 4 7 8
3 3
4  
5  
6 3 7
7 1 6
8 9
9 0 7 9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0  
Giải Bảy
G.7
448 1 0 2
Giải Sáu
G.6
3942 9887 0928 2 4 8
Giải Năm
G.5
7257 3  
Giải Tư
G.4
74561 86789 49524 92510 42486 01956 25950
4
5
2 8
0 5 6 7
Giải Ba
G.3
19272 35968 6 1 8
Giải Nhì
G.2
46380 7 2
Giải Nhất
G.1
12712 8 0 6 7 9
Giải ĐB
ĐB
417155 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 2
2 4 8
3  
4 2 8
5 0 5 6 7
6 1 8
7 2
8 0 6 7 9
9  

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 4 7 8
Giải Bảy
G.7
257 1 4
Giải Sáu
G.6
7040 6007 3908 2  
Giải Năm
G.5
1743 3 2
Giải Tư
G.4
57414 69548 94932 97973 13375 16564 50885
4
5
0 0 3 5 8
7
Giải Ba
G.3
33504 63545 6 4 5
Giải Nhì
G.2
92740 7 3 5 6
Giải Nhất
G.1
61665 8 5
Giải ĐB
ĐB
025576 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7 8
1 4
2  
3 2
4 0 0 3 5 8
5 7
6 4 5
7 3 5 6
8 5
9