XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 1 9
Giải Bảy
G.7
301 1  
Giải Sáu
G.6
8686 0041 3791 2  
Giải Năm
G.5
2609 3 5 7
Giải Tư
G.4
81548 72555 25558 59947 77194 58142 56835
4
5
1 2 7 8
5 6 8
Giải Ba
G.3
67456 93988 6 1
Giải Nhì
G.2
84677 7 7
Giải Nhất
G.1
98537 8 6 8
Giải ĐB
ĐB
736861 9 1 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 9
1  
2  
3 5 7
4 1 2 7 8
5 5 6 8
6 1
7 7
8 6 8
9 1 4

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 3
Giải Bảy
G.7
028 1 0 1
Giải Sáu
G.6
1610 7245 0064 2 8
Giải Năm
G.5
4198 3 1 9 9
Giải Tư
G.4
71239 29750 01939 21431 29591 93311 31169
4
5
5
0 7
Giải Ba
G.3
83657 09203 6 4 8 9
Giải Nhì
G.2
92989 7  
Giải Nhất
G.1
94484 8 4 9
Giải ĐB
ĐB
065068 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 0 1
2 8
3 1 9 9
4 5
5 0 7
6 4 8 9
7  
8 4 9
9 1 8

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 1
Giải Bảy
G.7
916 1 6 6
Giải Sáu
G.6
7670 1916 8979 2 2
Giải Năm
G.5
0788 3 7
Giải Tư
G.4
21647 82688 13801 04795 42537 80497 04969
4
5
0 0 3 7
 
Giải Ba
G.3
22886 79740 6 9
Giải Nhì
G.2
25022 7 0 9
Giải Nhất
G.1
58240 8 6 8 8
Giải ĐB
ĐB
823143 9 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 6 6
2 2
3 7
4 0 0 3 7
5  
6 9
7 0 9
8 6 8 8
9 5 7

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 0 4
Giải Bảy
G.7
875 1 8
Giải Sáu
G.6
9795 2437 6136 2 2 3
Giải Năm
G.5
6050 3 6 7 7
Giải Tư
G.4
49737 83004 90300 24023 84291 93949 14718
4
5
0 4 9
0
Giải Ba
G.3
51540 91298 6  
Giải Nhì
G.2
17822 7 5
Giải Nhất
G.1
78044 8  
Giải ĐB
ĐB
132596 9 1 5 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1 8
2 2 3
3 6 7 7
4 0 4 9
5 0
6  
7 5
8  
9 1 5 6 8

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0 2
Giải Bảy
G.7
374 1 1 6
Giải Sáu
G.6
2761 1878 2220 2 0 1
Giải Năm
G.5
3344 3 4
Giải Tư
G.4
08872 78016 30602 77643 53634 77481 76311
4
5
3 3 4 6
 
Giải Ba
G.3
80746 91181 6 1
Giải Nhì
G.2
68021 7 2 4 4 8
Giải Nhất
G.1
48743 8 1 1
Giải ĐB
ĐB
754874 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 1 6
2 0 1
3 4
4 3 3 4 6
5  
6 1
7 2 4 4 8
8 1 1
9  

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 3
Giải Bảy
G.7
598 1 3 7
Giải Sáu
G.6
1545 9070 5344 2 8 8
Giải Năm
G.5
8613 3 1
Giải Tư
G.4
45717 51161 37387 71945 31828 02831 15303
4
5
4 5 5
 
Giải Ba
G.3
43677 38365 6 1 5 7
Giải Nhì
G.2
91489 7 0 7
Giải Nhất
G.1
65567 8 7 9
Giải ĐB
ĐB
742628 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 3 7
2 8 8
3 1
4 4 5 5
5  
6 1 5 7
7 0 7
8 7 9
9 8

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 0 2 7 7
Giải Bảy
G.7
607 1 1
Giải Sáu
G.6
9078 5046 1127 2 4 7
Giải Năm
G.5
9224 3 0 5
Giải Tư
G.4
28043 43111 21464 04902 49135 54307 43093
4
5
3 6
 
Giải Ba
G.3
51400 83330 6 4 5
Giải Nhì
G.2
37093 7 8
Giải Nhất
G.1
06499 8  
Giải ĐB
ĐB
150365 9 3 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 7 7
1 1
2 4 7
3 0 5
4 3 6
5  
6 4 5
7 8
8  
9 3 3 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0  
Giải Bảy
G.7
286 1 2 9
Giải Sáu
G.6
9933 3964 7447 2 9
Giải Năm
G.5
0719 3 3 5 7
Giải Tư
G.4
13129 23084 08840 16765 06312 73079 28635
4
5
0 0 7
 
Giải Ba
G.3
26276 91037 6 4 5
Giải Nhì
G.2
89240 7 6 9
Giải Nhất
G.1
72396 8 4 6
Giải ĐB
ĐB
579595 9 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 9
2 9
3 3 5 7
4 0 0 7
5  
6 4 5
7 6 9
8 4 6
9 5 6

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
42 0 2 9
Giải Bảy
G.7
658 1 7
Giải Sáu
G.6
8509 9237 9299 2 9
Giải Năm
G.5
8430 3 0 2 7
Giải Tư
G.4
51375 68532 05784 12198 17589 05463 23899
4
5
 
8
Giải Ba
G.3
57802 60878 6 3
Giải Nhì
G.2
75129 7 5 8 8
Giải Nhất
G.1
34817 8 4 9
Giải ĐB
ĐB
831978 9 8 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 7
2 9
3 0 2 7
4  
5 8
6 3
7 5 8 8
8 4 9
9 8 9 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
45 0 0 5 8
Giải Bảy
G.7
040 1 0 8
Giải Sáu
G.6
6410 2905 4063 2 0 1
Giải Năm
G.5
0590 3  
Giải Tư
G.4
44280 27500 59821 82020 51018 31559 68169
4
5
0
2 9 9
Giải Ba
G.3
05972 29966 6 3 6 9
Giải Nhì
G.2
98308 7 2
Giải Nhất
G.1
39252 8 0
Giải ĐB
ĐB
246959 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5 8
1 0 8
2 0 1
3  
4 0
5 2 9 9
6 3 6 9
7 2
8 0
9 0

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 1 6
Giải Bảy
G.7
554 1 7 9
Giải Sáu
G.6
6987 4526 1917 2 2 6 8 9
Giải Năm
G.5
7155 3  
Giải Tư
G.4
16706 12028 94741 93954 78091 15069 36319
4
5
1 9
4 4 5
Giải Ba
G.3
13579 48329 6 9
Giải Nhì
G.2
33701 7 9
Giải Nhất
G.1
50649 8 7
Giải ĐB
ĐB
967622 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 6
1 7 9
2 2 6 8 9
3  
4 1 9
5 4 4 5
6 9
7 9
8 7
9 1

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 0 2 4
Giải Bảy
G.7
204 1 5
Giải Sáu
G.6
8202 0784 4783 2 8 8
Giải Năm
G.5
3500 3 4 8
Giải Tư
G.4
26393 48988 10871 62828 10715 49995 22534
4
5
1
1
Giải Ba
G.3
85228 02641 6  
Giải Nhì
G.2
40538 7 1
Giải Nhất
G.1
66597 8 3 4 8
Giải ĐB
ĐB
453651 9 3 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 4
1 5
2 8 8
3 4 8
4 1
5 1
6  
7 1
8 3 4 8
9 3 5 7

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0 2 2 2
Giải Bảy
G.7
267 1  
Giải Sáu
G.6
5775 1135 0382 2 2 8
Giải Năm
G.5
5134 3 4 5
Giải Tư
G.4
62057 02087 97479 57822 25102 96562 61102
4
5
 
7
Giải Ba
G.3
36395 73128 6 2 3 7
Giải Nhì
G.2
28483 7 5 9
Giải Nhất
G.1
96502 8 2 3 7
Giải ĐB
ĐB
613263 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 2
1  
2 2 8
3 4 5
4  
5 7
6 2 3 7
7 5 9
8 2 3 7
9 5

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0 0 2 3 4 4
Giải Bảy
G.7
995 1 5
Giải Sáu
G.6
4402 5359 8903 2  
Giải Năm
G.5
2166 3 3
Giải Tư
G.4
27966 15115 57204 82100 13759 14783 79240
4
5
0 2 3
9 9
Giải Ba
G.3
92904 23233 6 6 6 6
Giải Nhì
G.2
45466 7  
Giải Nhất
G.1
43943 8 3
Giải ĐB
ĐB
442542 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 3 4 4
1 5
2  
3 3
4 0 2 3
5 9 9
6 6 6 6
7  
8 3
9 5