XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 2
Giải Bảy
G.7
502 1 1
Giải Sáu
G.6
4611 9974 9091 2  
Giải Năm
G.5
8348 3 1 2
Giải Tư
G.4
42667 83446 06131 00686 57677 25149 46392
4
5
5 6 8 8 9
 
Giải Ba
G.3
09848 52945 6 7 7
Giải Nhì
G.2
18967 7 2 4 7
Giải Nhất
G.1
95472 8 6
Giải ĐB
ĐB
521232 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 1
2  
3 1 2
4 5 6 8 8 9
5  
6 7 7
7 2 4 7
8 6
9 1 2

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 3
Giải Bảy
G.7
087 1 5
Giải Sáu
G.6
6915 7943 0633 2 3 4
Giải Năm
G.5
7424 3 3 3 4 8
Giải Tư
G.4
53403 37599 75683 94023 10834 48433 33838
4
5
3
8
Giải Ba
G.3
36158 46976 6 7
Giải Nhì
G.2
35291 7 6
Giải Nhất
G.1
19498 8 3 7
Giải ĐB
ĐB
500767 9 1 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 5
2 3 4
3 3 3 4 8
4 3
5 8
6 7
7 6
8 3 7
9 1 8 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 2 7 9
Giải Bảy
G.7
707 1 0 5
Giải Sáu
G.6
1615 7456 0409 2 1 5 7
Giải Năm
G.5
6497 3 2 3
Giải Tư
G.4
70871 46610 72882 65733 31551 99321 90355
4
5
 
1 5 6 9
Giải Ba
G.3
63925 28127 6  
Giải Nhì
G.2
36602 7 1
Giải Nhất
G.1
06859 8 2
Giải ĐB
ĐB
890232 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7 9
1 0 5
2 1 5 7
3 2 3
4  
5 1 5 6 9
6  
7 1
8 2
9 7

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 4 4 6
Giải Bảy
G.7
006 1 2 5
Giải Sáu
G.6
8577 4278 4166 2 5 8
Giải Năm
G.5
6212 3 4
Giải Tư
G.4
66673 53589 59904 76715 50273 81445 94104
4
5
5
 
Giải Ba
G.3
18828 97768 6 6 7 8
Giải Nhì
G.2
59734 7 3 3 7 8
Giải Nhất
G.1
46067 8 9
Giải ĐB
ĐB
835625 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4 6
1 2 5
2 5 8
3 4
4 5
5  
6 6 7 8
7 3 3 7 8
8 9
9  

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 3
Giải Bảy
G.7
146 1 0 4 5
Giải Sáu
G.6
5360 2815 6283 2 0 6 7 9
Giải Năm
G.5
5214 3 7
Giải Tư
G.4
14220 92710 07252 03703 20758 27029 12926
4
5
6
2 8
Giải Ba
G.3
52437 37278 6 0 1
Giải Nhì
G.2
06581 7 8
Giải Nhất
G.1
78961 8 1 3
Giải ĐB
ĐB
411227 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 0 4 5
2 0 6 7 9
3 7
4 6
5 2 8
6 0 1
7 8
8 1 3
9  

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0 1
Giải Bảy
G.7
842 1  
Giải Sáu
G.6
4558 1901 4262 2 4
Giải Năm
G.5
6548 3 8
Giải Tư
G.4
75940 33024 96548 40051 88284 18096 38478
4
5
0 2 8 8 9
1 8
Giải Ba
G.3
38666 34838 6 2 6
Giải Nhì
G.2
49049 7 1 8
Giải Nhất
G.1
03683 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
991971 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1  
2 4
3 8
4 0 2 8 8 9
5 1 8
6 2 6
7 1 8
8 3 4
9 6

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0  
Giải Bảy
G.7
179 1 2 9
Giải Sáu
G.6
9581 5795 2736 2 3
Giải Năm
G.5
5950 3 6
Giải Tư
G.4
55869 96060 59196 40890 98449 34112 67477
4
5
9
0
Giải Ba
G.3
31661 95766 6 0 1 6 9
Giải Nhì
G.2
79473 7 3 7 9
Giải Nhất
G.1
80719 8 1
Giải ĐB
ĐB
269023 9 0 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 9
2 3
3 6
4 9
5 0
6 0 1 6 9
7 3 7 9
8 1
9 0 5 6

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 6
Giải Bảy
G.7
306 1 3 3 3 7
Giải Sáu
G.6
9213 1979 1445 2 5
Giải Năm
G.5
1680 3 5
Giải Tư
G.4
48764 29335 23113 49263 20955 18813 15317
4
5
2 5
5
Giải Ba
G.3
81775 81425 6 3 3 4
Giải Nhì
G.2
47042 7 0 5 9
Giải Nhất
G.1
94770 8 0
Giải ĐB
ĐB
539363 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 3 3 3 7
2 5
3 5
4 2 5
5 5
6 3 3 4
7 0 5 9
8 0
9  

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 1 2
Giải Bảy
G.7
958 1 3 6
Giải Sáu
G.6
2184 3852 2060 2 4
Giải Năm
G.5
5868 3  
Giải Tư
G.4
20624 57980 77602 69565 34901 35374 99948
4
5
1 8
1 2 8
Giải Ba
G.3
22492 89141 6 0 5 8
Giải Nhì
G.2
32216 7 4
Giải Nhất
G.1
45451 8 0 4
Giải ĐB
ĐB
662013 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2
1 3 6
2 4
3  
4 1 8
5 1 2 8
6 0 5 8
7 4
8 0 4
9 2

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0  
Giải Bảy
G.7
383 1 2 2 6 9
Giải Sáu
G.6
0370 7674 5546 2  
Giải Năm
G.5
8879 3  
Giải Tư
G.4
80970 27557 61980 08571 98972 94671 33185
4
5
6
7
Giải Ba
G.3
32816 41319 6  
Giải Nhì
G.2
83312 7 0 0 1 1 2 4 9
Giải Nhất
G.1
61712 8 0 3 5
Giải ĐB
ĐB
071995 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 2 6 9
2  
3  
4 6
5 7
6  
7 0 0 1 1 2 4 9
8 0 3 5
9 5

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0  
Giải Bảy
G.7
155 1 2 2
Giải Sáu
G.6
7192 1231 7312 2 1
Giải Năm
G.5
3639 3 1 6 9
Giải Tư
G.4
36482 98775 51363 24736 85040 13321 09779
4
5
0
5
Giải Ba
G.3
66571 35283 6 3
Giải Nhì
G.2
59690 7 1 5 9
Giải Nhất
G.1
41612 8 2 3
Giải ĐB
ĐB
345994 9 0 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 2
2 1
3 1 6 9
4 0
5 5
6 3
7 1 5 9
8 2 3
9 0 2 4

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0  
Giải Bảy
G.7
917 1 7 8 8
Giải Sáu
G.6
4395 5841 3762 2 1 4
Giải Năm
G.5
8921 3 0 5 8
Giải Tư
G.4
94518 39841 80051 58718 24776 81235 84871
4
5
1 1 1
1
Giải Ba
G.3
48141 86638 6 2
Giải Nhì
G.2
46880 7 1 6
Giải Nhất
G.1
30630 8 0
Giải ĐB
ĐB
156424 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 7 8 8
2 1 4
3 0 5 8
4 1 1 1
5 1
6 2
7 1 6
8 0
9 5

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 7
Giải Bảy
G.7
352 1  
Giải Sáu
G.6
3039 4256 3631 2 0 2 4
Giải Năm
G.5
8158 3 1 9
Giải Tư
G.4
77181 77154 95724 53907 63059 63089 14478
4
5
 
2 2 4 6 7 8 9
Giải Ba
G.3
08820 53022 6  
Giải Nhì
G.2
88857 7 8
Giải Nhất
G.1
23591 8 1 9
Giải ĐB
ĐB
549752 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1  
2 0 2 4
3 1 9
4  
5 2 2 4 6 7 8 9
6  
7 8
8 1 9
9 1

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 0 0 1 3 8
Giải Bảy
G.7
101 1 3
Giải Sáu
G.6
2535 3530 8370 2  
Giải Năm
G.5
3069 3 0 5 7
Giải Tư
G.4
56503 59896 10247 06137 89100 91400 86163
4
5
1 7
3 7
Giải Ba
G.3
90213 43041 6 3 9
Giải Nhì
G.2
44608 7 0
Giải Nhất
G.1
18253 8  
Giải ĐB
ĐB
383257 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 1 3 8
1 3
2  
3 0 5 7
4 1 7
5 3 7
6 3 9
7 0
8  
9 6