XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 6
Giải Bảy
G.7
619 1 2 9 9
Giải Sáu
G.6
1912 2794 4534 2 8
Giải Năm
G.5
7457 3 0 4 5
Giải Tư
G.4
97019 85835 49598 87388 80406 08930 34851
4
5
 
1 4 7
Giải Ba
G.3
84554 36477 6  
Giải Nhì
G.2
34496 7 7
Giải Nhất
G.1
85428 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
238481 9 4 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 2 9 9
2 8
3 0 4 5
4  
5 1 4 7
6  
7 7
8 1 8
9 4 6 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0  
Giải Bảy
G.7
843 1 8
Giải Sáu
G.6
1671 4148 4586 2 0
Giải Năm
G.5
4633 3 1 3
Giải Tư
G.4
55357 51582 14877 31443 10262 38856 60677
4
5
3 3 8
3 6 7
Giải Ba
G.3
32318 12353 6 2
Giải Nhì
G.2
68088 7 1 7 7
Giải Nhất
G.1
22520 8 2 6 8
Giải ĐB
ĐB
253231 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 8
2 0
3 1 3
4 3 3 8
5 3 6 7
6 2
7 1 7 7
8 2 6 8
9  

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
47 0 1 1 8 8
Giải Bảy
G.7
001 1 3 3 5
Giải Sáu
G.6
7808 2201 5746 2  
Giải Năm
G.5
7713 3 2 8 9
Giải Tư
G.4
70686 17294 08140 73338 17639 98994 06013
4
5
0 6
 
Giải Ba
G.3
57732 62308 6  
Giải Nhì
G.2
71276 7 6
Giải Nhất
G.1
57715 8 6
Giải ĐB
ĐB
128993 9 3 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1 8 8
1 3 3 5
2  
3 2 8 9
4 0 6
5  
6  
7 6
8 6
9 3 4 4

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0  
Giải Bảy
G.7
371 1 2 3
Giải Sáu
G.6
1292 5712 0366 2 5 9
Giải Năm
G.5
4625 3 0 5
Giải Tư
G.4
49790 93529 05489 04113 14695 91978 54142
4
5
2 2 7
 
Giải Ba
G.3
69230 56735 6 6
Giải Nhì
G.2
28942 7 1 1 8
Giải Nhất
G.1
33671 8 9
Giải ĐB
ĐB
195447 9 0 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 3
2 5 9
3 0 5
4 2 2 7
5  
6 6
7 1 1 8
8 9
9 0 2 5

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
62 0 3 3 6
Giải Bảy
G.7
777 1  
Giải Sáu
G.6
2203 8149 7376 2 5 5 8
Giải Năm
G.5
7774 3  
Giải Tư
G.4
97528 09425 73925 69603 73352 48298 48351
4
5
9
1 2 4 5
Giải Ba
G.3
44954 12155 6 7
Giải Nhì
G.2
74285 7 4 6 7
Giải Nhất
G.1
67806 8 5
Giải ĐB
ĐB
788867 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3 6
1  
2 5 5 8
3  
4 9
5 1 2 4 5
6 7
7 4 6 7
8 5
9 8

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0  
Giải Bảy
G.7
721 1  
Giải Sáu
G.6
9747 0125 0885 2 1 5 7
Giải Năm
G.5
6687 3 6
Giải Tư
G.4
60836 07027 48279 15248 98289 18856 99553
4
5
7 8
0 3 6
Giải Ba
G.3
62078 83670 6 9
Giải Nhì
G.2
81298 7 0 8 9
Giải Nhất
G.1
96769 8 5 7 9
Giải ĐB
ĐB
605950 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 1 5 7
3 6
4 7 8
5 0 3 6
6 9
7 0 8 9
8 5 7 9
9 8

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0 0 3 8
Giải Bảy
G.7
066 1  
Giải Sáu
G.6
7394 8241 4500 2 8 9
Giải Năm
G.5
1472 3 0 8
Giải Tư
G.4
85830 74070 42828 55308 31277 88729 06138
4
5
1
 
Giải Ba
G.3
97369 80176 6 6 9
Giải Nhì
G.2
36697 7 0 2 6 7
Giải Nhất
G.1
58003 8 1
Giải ĐB
ĐB
921881 9 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 8
1  
2 8 9
3 0 8
4 1
5  
6 6 9
7 0 2 6 7
8 1
9 4 7

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0 7
Giải Bảy
G.7
786 1 2 7
Giải Sáu
G.6
9112 1648 8593 2 3 4
Giải Năm
G.5
4917 3  
Giải Tư
G.4
43155 20569 50124 43075 83607 48099 66323
4
5
5 8
5
Giải Ba
G.3
38665 79292 6 5 9 9
Giải Nhì
G.2
54345 7 5
Giải Nhất
G.1
13984 8 4 6
Giải ĐB
ĐB
011269 9 2 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 2 7
2 3 4
3  
4 5 8
5 5
6 5 9 9
7 5
8 4 6
9 2 3 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0 1
Giải Bảy
G.7
352 1 0 3
Giải Sáu
G.6
9886 9061 5350 2  
Giải Năm
G.5
0679 3 6 6
Giải Tư
G.4
56401 79336 82352 35579 84848 80813 06543
4
5
3 8
0 2 2 6
Giải Ba
G.3
34956 97110 6 1 1
Giải Nhì
G.2
49861 7 9 9
Giải Nhất
G.1
38436 8 6
Giải ĐB
ĐB
510899 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0 3
2  
3 6 6
4 3 8
5 0 2 2 6
6 1 1
7 9 9
8 6
9 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 2
Giải Bảy
G.7
524 1 8
Giải Sáu
G.6
6502 6471 2399 2 0 4
Giải Năm
G.5
4018 3 3
Giải Tư
G.4
17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564
4
5
9
9
Giải Ba
G.3
56820 33486 6 4 5 7
Giải Nhì
G.2
55280 7 1 4
Giải Nhất
G.1
02287 8 0 6 7
Giải ĐB
ĐB
465465 9 2 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 8
2 0 4
3 3
4 9
5 9
6 4 5 7
7 1 4
8 0 6 7
9 2 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0  
Giải Bảy
G.7
091 1  
Giải Sáu
G.6
0571 4234 7095 2 4 5
Giải Năm
G.5
1180 3 4
Giải Tư
G.4
56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556
4
5
3 3
6
Giải Ba
G.3
27291 14124 6 0 1 3
Giải Nhì
G.2
32682 7 1 5 6
Giải Nhất
G.1
93343 8 0 2
Giải ĐB
ĐB
735161 9 1 1 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 4 5
3 4
4 3 3
5 6
6 0 1 3
7 1 5 6
8 0 2
9 1 1 5

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0 2 2 6
Giải Bảy
G.7
306 1 4
Giải Sáu
G.6
8502 2937 3265 2 8
Giải Năm
G.5
1628 3 1 7
Giải Tư
G.4
37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161
4
5
2 9
0
Giải Ba
G.3
88250 20666 6 1 1 5 5 6
Giải Nhì
G.2
08998 7  
Giải Nhất
G.1
84514 8  
Giải ĐB
ĐB
472192 9 2 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 6
1 4
2 8
3 1 7
4 2 9
5 0
6 1 1 5 5 6
7  
8  
9 2 8

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 0
Giải Bảy
G.7
123 1 3 4 6
Giải Sáu
G.6
4594 8622 5321 2 1 2 3 4
Giải Năm
G.5
4556 3  
Giải Tư
G.4
46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084
4
5
5 6
4 6
Giải Ba
G.3
38513 05181 6 3
Giải Nhì
G.2
24963 7  
Giải Nhất
G.1
90954 8 1 4 7
Giải ĐB
ĐB
874314 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 3 4 6
2 1 2 3 4
3  
4 5 6
5 4 6
6 3
7  
8 1 4 7
9 4

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
45 0 0 2 6
Giải Bảy
G.7
760 1 2 9
Giải Sáu
G.6
8223 0781 2912 2 3
Giải Năm
G.5
1202 3 0
Giải Tư
G.4
90349 43781 30130 57200 24499 59641 78719
4
5
1 9 9
3 3
Giải Ba
G.3
23853 12282 6 0
Giải Nhì
G.2
77806 7  
Giải Nhất
G.1
71453 8 1 1 2
Giải ĐB
ĐB
882249 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 6
1 2 9
2 3
3 0
4 1 9 9
5 3 3
6 0
7  
8 1 1 2
9 9