XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 0 0
Giải Bảy
G.7
263 1 2 5 7 9
Giải Sáu
G.6
9462 6458 0283 2 5 8
Giải Năm
G.5
1817 3  
Giải Tư
G.4
10928 60792 75563 04012 25477 68264 45815
4
5
3
8
Giải Ba
G.3
24119 11343 6 2 3 3 4
Giải Nhì
G.2
03425 7 7
Giải Nhất
G.1
75400 8 3
Giải ĐB
ĐB
353900 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0
1 2 5 7 9
2 5 8
3  
4 3
5 8
6 2 3 3 4
7 7
8 3
9 2

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 3 4 5 6 7 8 8
Giải Bảy
G.7
224 1 3
Giải Sáu
G.6
8706 2281 4688 2 2 4
Giải Năm
G.5
3191 3  
Giải Tư
G.4
88308 45642 18022 49305 31367 93404 44593
4
5
2 4
 
Giải Ba
G.3
39408 13407 6 7
Giải Nhì
G.2
60613 7  
Giải Nhất
G.1
24244 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
547303 9 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 5 6 7 8 8
1 3
2 2 4
3  
4 2 4
5  
6 7
7  
8 1 8
9 1 3

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0  
Giải Bảy
G.7
196 1 4
Giải Sáu
G.6
1596 4120 9174 2 0 6
Giải Năm
G.5
0358 3 0 0 2 8
Giải Tư
G.4
86187 84441 86714 64776 61475 18230 97426
4
5
1
1 8 8
Giải Ba
G.3
04151 76832 6  
Giải Nhì
G.2
40230 7 4 5 6
Giải Nhất
G.1
70738 8 7
Giải ĐB
ĐB
254658 9 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4
2 0 6
3 0 0 2 8
4 1
5 1 8 8
6  
7 4 5 6
8 7
9 6 6

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0 5 6
Giải Bảy
G.7
373 1 7
Giải Sáu
G.6
9826 4073 4092 2 6
Giải Năm
G.5
2296 3 1 7 8 9
Giải Tư
G.4
18831 29951 42038 13481 80866 35337 28606
4
5
 
1 4
Giải Ba
G.3
78005 68417 6 6
Giải Nhì
G.2
89086 7 3 3
Giải Nhất
G.1
82339 8 1 6
Giải ĐB
ĐB
264654 9 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6
1 7
2 6
3 1 7 8 9
4  
5 1 4
6 6
7 3 3
8 1 6
9 2 6

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 9
Giải Bảy
G.7
864 1 4
Giải Sáu
G.6
5409 3950 2558 2 1 6 8
Giải Năm
G.5
1121 3 0 4 8
Giải Tư
G.4
02830 97938 30381 74128 87673 04226 84487
4
5
6
0 8
Giải Ba
G.3
46991 37146 6 2 4
Giải Nhì
G.2
73534 7 3
Giải Nhất
G.1
70914 8 1 7
Giải ĐB
ĐB
961362 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 4
2 1 6 8
3 0 4 8
4 6
5 0 8
6 2 4
7 3
8 1 7
9 1

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0 4 7 8
Giải Bảy
G.7
992 1 2 4
Giải Sáu
G.6
9912 9584 7665 2  
Giải Năm
G.5
2014 3 0 5 7
Giải Tư
G.4
76179 75235 12978 18592 97507 48599 65804
4
5
7
 
Giải Ba
G.3
58463 82047 6 3 5
Giải Nhì
G.2
58837 7 8 9
Giải Nhất
G.1
13308 8 4
Giải ĐB
ĐB
127330 9 2 2 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7 8
1 2 4
2  
3 0 5 7
4 7
5  
6 3 5
7 8 9
8 4
9 2 2 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0  
Giải Bảy
G.7
326 1  
Giải Sáu
G.6
6996 4679 6487 2 6
Giải Năm
G.5
5376 3 0
Giải Tư
G.4
62355 03893 56130 38874 43281 60680 62645
4
5
5
5 5
Giải Ba
G.3
60955 47573 6 7
Giải Nhì
G.2
86392 7 0 3 4 6 9
Giải Nhất
G.1
43070 8 0 1 7
Giải ĐB
ĐB
209667 9 2 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 6
3 0
4 5
5 5 5
6 7
7 0 3 4 6 9
8 0 1 7
9 2 3 6

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 5
Giải Bảy
G.7
698 1 0
Giải Sáu
G.6
9589 2339 3538 2 2
Giải Năm
G.5
5831 3 1 8 9 9
Giải Tư
G.4
98267 42892 71022 12575 42810 42386 00139
4
5
2
5
Giải Ba
G.3
82655 62576 6 0 7
Giải Nhì
G.2
01060 7 5 6
Giải Nhất
G.1
51405 8 6 9
Giải ĐB
ĐB
226042 9 2 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0
2 2
3 1 8 9 9
4 2
5 5
6 0 7
7 5 6
8 6 9
9 2 8

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 2 4 6
Giải Bảy
G.7
435 1  
Giải Sáu
G.6
1372 8176 2104 2 1 2
Giải Năm
G.5
7221 3 2 5 9
Giải Tư
G.4
96370 98897 18132 88692 59339 20622 07985
4
5
 
4
Giải Ba
G.3
53602 32306 6 2 8
Giải Nhì
G.2
05362 7 0 2 6
Giải Nhất
G.1
27954 8 5
Giải ĐB
ĐB
555368 9 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 6
1  
2 1 2
3 2 5 9
4  
5 4
6 2 8
7 0 2 6
8 5
9 2 7

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 4
Giải Bảy
G.7
941 1 4
Giải Sáu
G.6
9929 5314 5039 2 9 9
Giải Năm
G.5
4464 3 9
Giải Tư
G.4
35104 41581 63329 64551 17142 05341 62658
4
5
1 1 2
1 5 8
Giải Ba
G.3
14897 86488 6 4
Giải Nhì
G.2
04494 7 3
Giải Nhất
G.1
75273 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
087055 9 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 4
2 9 9
3 9
4 1 1 2
5 1 5 8
6 4
7 3
8 1 8
9 4 7

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 5 9
Giải Bảy
G.7
588 1  
Giải Sáu
G.6
3144 6736 1549 2 0
Giải Năm
G.5
9305 3 6
Giải Tư
G.4
19248 81470 01985 70209 57240 33720 99870
4
5
0 2 4 8 9 9
 
Giải Ba
G.3
44367 62273 6 7
Giải Nhì
G.2
52589 7 0 0 3
Giải Nhất
G.1
47342 8 5 8 9
Giải ĐB
ĐB
002249 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 9
1  
2 0
3 6
4 0 2 4 8 9 9
5  
6 7
7 0 0 3
8 5 8 9
9  

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0  
Giải Bảy
G.7
454 1 1 2 9
Giải Sáu
G.6
0911 4172 0943 2 2
Giải Năm
G.5
1168 3 1 2 7
Giải Tư
G.4
58622 49154 90319 46841 04561 85332 49837
4
5
1 3
1 4 4
Giải Ba
G.3
20298 71812 6 0 1 8
Giải Nhì
G.2
07260 7 2
Giải Nhất
G.1
73431 8  
Giải ĐB
ĐB
035151 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 2 9
2 2
3 1 2 7
4 1 3
5 1 4 4
6 0 1 8
7 2
8  
9 8

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 1 1 3 7
Giải Bảy
G.7
076 1 2
Giải Sáu
G.6
6679 8677 6236 2 0
Giải Năm
G.5
0603 3 6
Giải Tư
G.4
26552 69798 74220 36498 47191 57490 47401
4
5
3
2
Giải Ba
G.3
92901 24812 6  
Giải Nhì
G.2
47943 7 2 6 7 9
Giải Nhất
G.1
48407 8  
Giải ĐB
ĐB
022972 9 0 1 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1 3 7
1 2
2 0
3 6
4 3
5 2
6  
7 2 6 7 9
8  
9 0 1 8 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0 1 6 9
Giải Bảy
G.7
326 1 8
Giải Sáu
G.6
1663 4461 3492 2 2 6
Giải Năm
G.5
5767 3 4 8
Giải Tư
G.4
86938 14109 68418 09556 60822 08134 55266
4
5
9
6
Giải Ba
G.3
16365 01106 6 1 3 5 6 7
Giải Nhì
G.2
57881 7  
Giải Nhất
G.1
34849 8 1
Giải ĐB
ĐB
126001 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 6 9
1 8
2 2 6
3 4 8
4 9
5 6
6 1 3 5 6 7
7  
8 1
9 2