XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 2 4 5
Giải Bảy
G.7
904 1 5
Giải Sáu
G.6
5764 4137 2039 2  
Giải Năm
G.5
8215 3 1 2 2 7 9
Giải Tư
G.4
68632 52592 22455 73502 69831 74732 75205
4
5
2 7
5
Giải Ba
G.3
15142 81195 6 4
Giải Nhì
G.2
45247 7  
Giải Nhất
G.1
81282 8 2
Giải ĐB
ĐB
959895 9 2 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 5
1 5
2  
3 1 2 2 7 9
4 2 7
5 5
6 4
7  
8 2
9 2 5 5

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0 4
Giải Bảy
G.7
999 1 1
Giải Sáu
G.6
3669 3630 1743 2  
Giải Năm
G.5
0277 3 0
Giải Tư
G.4
21359 99804 77585 96171 34111 61073 21048
4
5
3 8
9
Giải Ba
G.3
63569 99790 6 1 9 9
Giải Nhì
G.2
27495 7 1 3 4 7
Giải Nhất
G.1
92574 8 5
Giải ĐB
ĐB
188761 9 0 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 1
2  
3 0
4 3 8
5 9
6 1 9 9
7 1 3 4 7
8 5
9 0 5 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
96 0  
Giải Bảy
G.7
843 1 5
Giải Sáu
G.6
1380 7735 7327 2 2 4 4 7 8
Giải Năm
G.5
9468 3 2 5
Giải Tư
G.4
98024 88492 79092 29732 39044 96522 05275
4
5
3 4
0
Giải Ba
G.3
34628 57360 6 0 8
Giải Nhì
G.2
60424 7 5
Giải Nhất
G.1
34415 8 0
Giải ĐB
ĐB
418150 9 2 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5
2 2 4 4 7 8
3 2 5
4 3 4
5 0
6 0 8
7 5
8 0
9 2 2

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 1 9
Giải Bảy
G.7
573 1  
Giải Sáu
G.6
4828 6487 1789 2 5 8
Giải Năm
G.5
5838 3 1 8 9
Giải Tư
G.4
67098 60691 55257 64631 73252 99701 46154
4
5
 
2 2 4 7
Giải Ba
G.3
07539 34552 6  
Giải Nhì
G.2
52025 7 3 5
Giải Nhất
G.1
09875 8 7 9
Giải ĐB
ĐB
597809 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 9
1  
2 5 8
3 1 8 9
4  
5 2 2 4 7
6  
7 3 5
8 7 9
9 1 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 4 5
Giải Bảy
G.7
291 1 8
Giải Sáu
G.6
6394 9868 6832 2 9 9
Giải Năm
G.5
1205 3 2
Giải Tư
G.4
81664 29148 61818 37866 79329 54158 06896
4
5
0 8
8
Giải Ba
G.3
63840 49729 6 4 6 8
Giải Nhì
G.2
50095 7 1
Giải Nhất
G.1
04771 8  
Giải ĐB
ĐB
897704 9 1 4 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5
1 8
2 9 9
3 2
4 0 8
5 8
6 4 6 8
7 1
8  
9 1 4 5 6

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 0
Giải Bảy
G.7
742 1  
Giải Sáu
G.6
8522 3927 3344 2 1 2 7
Giải Năm
G.5
5600 3 9
Giải Tư
G.4
61540 14780 19555 67739 16173 13545 64848
4
5
0 2 4 5 8
5
Giải Ba
G.3
61273 92067 6 0 7
Giải Nhì
G.2
26021 7 3 3
Giải Nhất
G.1
97086 8 0 6
Giải ĐB
ĐB
745560 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1  
2 1 2 7
3 9
4 0 2 4 5 8
5 5
6 0 7
7 3 3
8 0 6
9  

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0  
Giải Bảy
G.7
315 1 5
Giải Sáu
G.6
5365 3471 8057 2 7
Giải Năm
G.5
6469 3  
Giải Tư
G.4
83327 54758 81254 27268 49292 55874 64568
4
5
5
4 6 7 8
Giải Ba
G.3
30084 15687 6 5 8 8 9
Giải Nhì
G.2
73856 7 1 4
Giải Nhất
G.1
75486 8 4 6 7
Giải ĐB
ĐB
786745 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5
2 7
3  
4 5
5 4 6 7 8
6 5 8 8 9
7 1 4
8 4 6 7
9 2

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 2
Giải Bảy
G.7
502 1 5
Giải Sáu
G.6
5822 8399 7765 2 0 2 6
Giải Năm
G.5
8449 3  
Giải Tư
G.4
77543 45864 27895 90493 13853 28715 64320
4
5
0 3 9
3 3
Giải Ba
G.3
14796 50753 6 4 5 8
Giải Nhì
G.2
28426 7  
Giải Nhất
G.1
78540 8  
Giải ĐB
ĐB
244368 9 3 5 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 5
2 0 2 6
3  
4 0 3 9
5 3 3
6 4 5 8
7  
8  
9 3 5 6 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 5
Giải Bảy
G.7
125 1 5
Giải Sáu
G.6
3454 3538 0865 2 5
Giải Năm
G.5
1957 3 2 8 8
Giải Tư
G.4
33572 12851 62777 30981 09615 72638 82894
4
5
3
1 4 7
Giải Ba
G.3
12543 99532 6 5 9
Giải Nhì
G.2
55777 7 2 7 7
Giải Nhất
G.1
12969 8 1
Giải ĐB
ĐB
968505 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 5
2 5
3 2 8 8
4 3
5 1 4 7
6 5 9
7 2 7 7
8 1
9 4

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 2 3 5 7
Giải Bảy
G.7
482 1  
Giải Sáu
G.6
3143 8430 4852 2 2
Giải Năm
G.5
6239 3 0 6 9
Giải Tư
G.4
02402 81603 15794 81292 49022 91336 37162
4
5
3 6 9
2 6
Giải Ba
G.3
86149 85156 6 2
Giải Nhì
G.2
62207 7  
Giải Nhất
G.1
77146 8 2
Giải ĐB
ĐB
611405 9 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 5 7
1  
2 2
3 0 6 9
4 3 6 9
5 2 6
6 2
7  
8 2
9 2 4

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 5
Giải Bảy
G.7
270 1 5 7
Giải Sáu
G.6
5090 6298 5132 2 7
Giải Năm
G.5
3717 3 2 2
Giải Tư
G.4
42385 90761 80432 04557 34015 47674 90027
4
5
 
4 7
Giải Ba
G.3
08305 70854 6 1
Giải Nhì
G.2
62271 7 0 1 4 7
Giải Nhất
G.1
65877 8 5
Giải ĐB
ĐB
422896 9 0 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 5 7
2 7
3 2 2
4  
5 4 7
6 1
7 0 1 4 7
8 5
9 0 6 8

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 2 6 8
Giải Bảy
G.7
406 1 3
Giải Sáu
G.6
5767 2732 7802 2 1 5 8
Giải Năm
G.5
1883 3 2 7
Giải Tư
G.4
56267 18813 87621 17508 71981 34898 42163
4
5
 
8
Giải Ba
G.3
89886 93928 6 3 7 7
Giải Nhì
G.2
63525 7  
Giải Nhất
G.1
36558 8 1 3 6
Giải ĐB
ĐB
075937 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6 8
1 3
2 1 5 8
3 2 7
4  
5 8
6 3 7 7
7  
8 1 3 6
9 8

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 4 9
Giải Bảy
G.7
052 1 9
Giải Sáu
G.6
1534 4427 2109 2 7 7
Giải Năm
G.5
3543 3 4 9
Giải Tư
G.4
76690 25995 64627 06891 52843 08849 18619
4
5
3 3 9
2
Giải Ba
G.3
01272 23791 6 4
Giải Nhì
G.2
75504 7 2
Giải Nhất
G.1
94164 8  
Giải ĐB
ĐB
564839 9 0 1 1 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 9
1 9
2 7 7
3 4 9
4 3 3 9
5 2
6 4
7 2
8  
9 0 1 1 5

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 7
Giải Bảy
G.7
288 1  
Giải Sáu
G.6
3238 4089 7754 2 7
Giải Năm
G.5
2775 3 0 4 8
Giải Tư
G.4
31651 38507 10849 31897 75773 22060 24334
4
5
0 9
1 3 4
Giải Ba
G.3
08540 08375 6 0
Giải Nhì
G.2
39330 7 3 5 5
Giải Nhất
G.1
76953 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
659227 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1  
2 7
3 0 4 8
4 0 9
5 1 3 4
6 0
7 3 5 5
8 8 9
9 7