XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0  
Giải Bảy
G.7
380 1 1
Giải Sáu
G.6
9869 8197 0772 2 1 4 8
Giải Năm
G.5
8721 3  
Giải Tư
G.4
52465 17799 35559 43311 76824 35183 10971
4
5
1 5
4 9
Giải Ba
G.3
00641 56245 6 5 9
Giải Nhì
G.2
49728 7 1 2
Giải Nhất
G.1
30454 8 0 3 7
Giải ĐB
ĐB
018787 9 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1
2 1 4 8
3  
4 1 5
5 4 9
6 5 9
7 1 2
8 0 3 7
9 7 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0  
Giải Bảy
G.7
228 1 0 9
Giải Sáu
G.6
1580 8394 3819 2 2 8
Giải Năm
G.5
8094 3 9
Giải Tư
G.4
47288 24039 36887 04978 13769 35852 24422
4
5
 
2
Giải Ba
G.3
93174 16177 6 9
Giải Nhì
G.2
97494 7 4 7 8
Giải Nhất
G.1
71185 8 0 5 7 8
Giải ĐB
ĐB
528610 9 4 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 9
2 2 8
3 9
4  
5 2
6 9
7 4 7 8
8 0 5 7 8
9 4 4 4

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0  
Giải Bảy
G.7
628 1 3
Giải Sáu
G.6
0498 2498 4182 2 8
Giải Năm
G.5
4196 3 1 4 5 6 7
Giải Tư
G.4
40542 90464 76758 07275 47235 47936 63672
4
5
2
8
Giải Ba
G.3
92713 65037 6 4
Giải Nhì
G.2
78898 7 2 5
Giải Nhất
G.1
51531 8 2
Giải ĐB
ĐB
815234 9 6 8 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3
2 8
3 1 4 5 6 7
4 2
5 8
6 4
7 2 5
8 2
9 6 8 8 8

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 6 6 6 8
Giải Bảy
G.7
456 1  
Giải Sáu
G.6
7706 8806 6191 2 3 7
Giải Năm
G.5
4323 3 4
Giải Tư
G.4
00227 10534 61495 82208 29906 69989 90967
4
5
 
3 6
Giải Ba
G.3
71596 12498 6 1 7
Giải Nhì
G.2
58878 7 8
Giải Nhất
G.1
99453 8 9
Giải ĐB
ĐB
274561 9 1 5 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 6 6 8
1  
2 3 7
3 4
4  
5 3 6
6 1 7
7 8
8 9
9 1 5 6 8

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 5
Giải Bảy
G.7
540 1 1 1
Giải Sáu
G.6
1478 2611 7189 2 0 7
Giải Năm
G.5
2679 3 7
Giải Tư
G.4
93887 15005 92911 48620 01787 36437 13173
4
5
0
7
Giải Ba
G.3
49227 56672 6 8
Giải Nhì
G.2
84057 7 2 2 3 8 9
Giải Nhất
G.1
70068 8 7 7 9
Giải ĐB
ĐB
296872 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 1 1
2 0 7
3 7
4 0
5 7
6 8
7 2 2 3 8 9
8 7 7 9
9  

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0  
Giải Bảy
G.7
415 1 5 5
Giải Sáu
G.6
9967 7160 5779 2  
Giải Năm
G.5
0590 3  
Giải Tư
G.4
05881 16778 17365 55296 62249 88615 66863
4
5
2 4 9
 
Giải Ba
G.3
40291 62873 6 0 3 5 6 7
Giải Nhì
G.2
32142 7 3 8 9
Giải Nhất
G.1
92566 8 1
Giải ĐB
ĐB
188544 9 0 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 5
2  
3  
4 2 4 9
5  
6 0 3 5 6 7
7 3 8 9
8 1
9 0 1 6

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0  
Giải Bảy
G.7
295 1  
Giải Sáu
G.6
3434 1480 1552 2  
Giải Năm
G.5
5243 3 3 4 4 8
Giải Tư
G.4
94438 72178 51675 99894 68095 22585 72980
4
5
3
1 2
Giải Ba
G.3
14664 70451 6 4
Giải Nhì
G.2
98081 7 5 8
Giải Nhất
G.1
97933 8 0 0 1 5
Giải ĐB
ĐB
202034 9 4 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2  
3 3 4 4 8
4 3
5 1 2
6 4
7 5 8
8 0 0 1 5
9 4 5 5

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 5
Giải Bảy
G.7
711 1 1 6
Giải Sáu
G.6
2651 2766 3140 2  
Giải Năm
G.5
9754 3 6
Giải Tư
G.4
24805 93292 24416 20975 47036 09958 05187
4
5
0 8
1 4 8
Giải Ba
G.3
21196 62787 6 6
Giải Nhì
G.2
30175 7 5 5 6
Giải Nhất
G.1
34248 8 7 7
Giải ĐB
ĐB
811076 9 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 1 6
2  
3 6
4 0 8
5 1 4 8
6 6
7 5 5 6
8 7 7
9 2 6

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 4
Giải Bảy
G.7
413 1 1 3
Giải Sáu
G.6
2038 2741 3849 2 1
Giải Năm
G.5
7911 3 5 8
Giải Tư
G.4
17357 89159 64904 87084 71984 84057 75477
4
5
1 9
7 7 9
Giải Ba
G.3
75065 55235 6 5 8
Giải Nhì
G.2
75068 7 7
Giải Nhất
G.1
93795 8 4 4
Giải ĐB
ĐB
665621 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 1 3
2 1
3 5 8
4 1 9
5 7 7 9
6 5 8
7 7
8 4 4
9 5

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 3
Giải Bảy
G.7
818 1 4 8
Giải Sáu
G.6
3069 6648 4081 2 1
Giải Năm
G.5
8503 3  
Giải Tư
G.4
24256 25472 23358 68450 79514 77363 56782
4
5
8
0 5 6 6 8
Giải Ba
G.3
61480 53755 6 3 9
Giải Nhì
G.2
43556 7 1 2
Giải Nhất
G.1
13671 8 0 1 2
Giải ĐB
ĐB
607121 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 4 8
2 1
3  
4 8
5 0 5 6 6 8
6 3 9
7 1 2
8 0 1 2
9  

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0 2 4 8
Giải Bảy
G.7
693 1 8
Giải Sáu
G.6
4704 0293 3529 2 0 9
Giải Năm
G.5
1171 3 4 6 9
Giải Tư
G.4
11956 41539 31018 18191 09602 04760 38636
4
5
3
6
Giải Ba
G.3
12920 26543 6 0 2
Giải Nhì
G.2
97562 7 1
Giải Nhất
G.1
17334 8  
Giải ĐB
ĐB
724308 9 1 3 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 8
1 8
2 0 9
3 4 6 9
4 3
5 6
6 0 2
7 1
8  
9 1 3 3

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 1 3
Giải Bảy
G.7
187 1  
Giải Sáu
G.6
0883 1231 0501 2 8
Giải Năm
G.5
6434 3 0 1 4
Giải Tư
G.4
69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797
4
5
 
3
Giải Ba
G.3
44403 22063 6 3
Giải Nhì
G.2
74395 7 4 7
Giải Nhất
G.1
60481 8 1 3 7
Giải ĐB
ĐB
310753 9 3 5 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3
1  
2 8
3 0 1 4
4  
5 3
6 3
7 4 7
8 1 3 7
9 3 5 6 7

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 0 1 7
Giải Bảy
G.7
200 1 4 8
Giải Sáu
G.6
4518 7801 1495 2 6
Giải Năm
G.5
1539 3 0 9
Giải Tư
G.4
68126 02364 71580 38384 64167 18975 26707
4
5
5
 
Giải Ba
G.3
97045 57814 6 4 7
Giải Nhì
G.2
41987 7 5
Giải Nhất
G.1
50382 8 0 2 4 7
Giải ĐB
ĐB
284830 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 7
1 4 8
2 6
3 0 9
4 5
5  
6 4 7
7 5
8 0 2 4 7
9 5

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 9 9
Giải Bảy
G.7
309 1 1 2 2 9
Giải Sáu
G.6
8112 6386 5812 2 3 8
Giải Năm
G.5
4530 3 0 7 9
Giải Tư
G.4
90019 04240 69239 21379 34585 41281 30409
4
5
0
 
Giải Ba
G.3
62323 28390 6  
Giải Nhì
G.2
63837 7 9
Giải Nhất
G.1
67428 8 1 5 6
Giải ĐB
ĐB
060511 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9 9
1 1 2 2 9
2 3 8
3 0 7 9
4 0
5  
6  
7 9
8 1 5 6
9 0