XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0  
Giải Bảy
G.7
380 1 3
Giải Sáu
G.6
6113 5688 0236 2 5 8
Giải Năm
G.5
4192 3 6
Giải Tư
G.4
02528 25697 25663 66961 39279 75055 95045
4
5
5
5
Giải Ba
G.3
37481 50925 6 1 3
Giải Nhì
G.2
32289 7 2 7 9
Giải Nhất
G.1
99072 8 0 1 8 9
Giải ĐB
ĐB
218577 9 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3
2 5 8
3 6
4 5
5 5
6 1 3
7 2 7 9
8 0 1 8 9
9 2 7

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
47 0 2
Giải Bảy
G.7
821 1 2 4 7
Giải Sáu
G.6
6649 1014 6475 2 0 1 3 4 4
Giải Năm
G.5
4517 3 2 4 5
Giải Tư
G.4
44776 00381 43624 05302 18289 06624 78135
4
5
9
 
Giải Ba
G.3
61234 16212 6  
Giải Nhì
G.2
36832 7 5 6
Giải Nhất
G.1
01223 8 1 9
Giải ĐB
ĐB
734920 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 2 4 7
2 0 1 3 4 4
3 2 4 5
4 9
5  
6  
7 5 6
8 1 9
9  

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 3 4 9
Giải Bảy
G.7
004 1  
Giải Sáu
G.6
4891 5276 5735 2 2
Giải Năm
G.5
0883 3 1 5 7
Giải Tư
G.4
77961 38295 20552 92009 87937 24690 07503
4
5
3
2 7
Giải Ba
G.3
42478 60457 6 1
Giải Nhì
G.2
66422 7 6 8
Giải Nhất
G.1
14043 8 3
Giải ĐB
ĐB
418231 9 0 1 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 9
1  
2 2
3 1 5 7
4 3
5 2 7
6 1
7 6 8
8 3
9 0 1 5

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 2 4 8 9
Giải Bảy
G.7
820 1 0 8 9
Giải Sáu
G.6
7731 1902 4187 2 0
Giải Năm
G.5
8774 3 1
Giải Tư
G.4
22919 49218 81091 42476 44904 87180 95408
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
51709 07966 6 1 2 6
Giải Nhì
G.2
63262 7 4 6
Giải Nhất
G.1
85661 8 0 7
Giải ĐB
ĐB
270910 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 8 9
1 0 8 9
2 0
3 1
4  
5  
6 1 2 6
7 4 6
8 0 7
9 1

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 3
Giải Bảy
G.7
076 1  
Giải Sáu
G.6
8166 5803 4064 2 9
Giải Năm
G.5
5754 3 0
Giải Tư
G.4
73391 39329 11162 43151 16664 81467 61080
4
5
 
1 4 7
Giải Ba
G.3
98557 94889 6 2 4 4 6 7 9
Giải Nhì
G.2
02269 7 2 6
Giải Nhất
G.1
38130 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
742772 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1  
2 9
3 0
4  
5 1 4 7
6 2 4 4 6 7 9
7 2 6
8 0 9
9 1

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 9
Giải Bảy
G.7
827 1 8
Giải Sáu
G.6
4723 9542 4338 2 0 3 5 6 7
Giải Năm
G.5
9951 3 0 8
Giải Tư
G.4
80353 84775 72790 99809 15777 93976 95918
4
5
2
1 3 7
Giải Ba
G.3
47230 45820 6  
Giải Nhì
G.2
64126 7 5 6 7
Giải Nhất
G.1
83125 8  
Giải ĐB
ĐB
442157 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 8
2 0 3 5 6 7
3 0 8
4 2
5 1 3 7
6  
7 5 6 7
8  
9 0

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 0 2 5
Giải Bảy
G.7
889 1  
Giải Sáu
G.6
6456 3172 4491 2 0 5 8
Giải Năm
G.5
7135 3 3 5 6
Giải Tư
G.4
93825 51600 28402 65233 48536 77052 40320
4
5
 
2 6
Giải Ba
G.3
69328 36763 6 3 7
Giải Nhì
G.2
79567 7 2 9
Giải Nhất
G.1
97579 8 9
Giải ĐB
ĐB
525305 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 5
1  
2 0 5 8
3 3 5 6
4  
5 2 6
6 3 7
7 2 9
8 9
9 1

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 3 5 8
Giải Bảy
G.7
137 1 9 9
Giải Sáu
G.6
3508 9437 4564 2 0
Giải Năm
G.5
9881 3 7 7
Giải Tư
G.4
56405 42719 94303 71195 21668 43720 93147
4
5
6 7
1
Giải Ba
G.3
03519 85446 6 4 8
Giải Nhì
G.2
50585 7  
Giải Nhất
G.1
49095 8 1 5
Giải ĐB
ĐB
345251 9 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5 8
1 9 9
2 0
3 7 7
4 6 7
5 1
6 4 8
7  
8 1 5
9 5 5

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0  
Giải Bảy
G.7
629 1 2 2 5
Giải Sáu
G.6
2212 2878 3033 2 4 9 9
Giải Năm
G.5
0631 3 1 3 6
Giải Tư
G.4
49012 22761 45515 54429 58089 54436 72259
4
5
9 9
9
Giải Ba
G.3
31992 60824 6 1
Giải Nhì
G.2
11749 7 0 8
Giải Nhất
G.1
51549 8 9
Giải ĐB
ĐB
291070 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 2 5
2 4 9 9
3 1 3 6
4 9 9
5 9
6 1
7 0 8
8 9
9 2

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0 0
Giải Bảy
G.7
073 1 1 8
Giải Sáu
G.6
1318 8255 1657 2  
Giải Năm
G.5
7200 3  
Giải Tư
G.4
79348 89657 37160 23180 43671 88911 66476
4
5
8
5 7 7
Giải Ba
G.3
09175 41372 6 0
Giải Nhì
G.2
89274 7 1 2 3 3 4 5 6
Giải Nhất
G.1
14573 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
013989 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 1 8
2  
3  
4 8
5 5 7 7
6 0
7 1 2 3 3 4 5 6
8 0 9
9  

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 3 7 8
Giải Bảy
G.7
735 1 5 8
Giải Sáu
G.6
6108 9148 0980 2 9
Giải Năm
G.5
6479 3 2 5
Giải Tư
G.4
19477 76403 31732 56043 16842 72363 79549
4
5
2 3 8 9
6
Giải Ba
G.3
13518 59507 6 3
Giải Nhì
G.2
91756 7 7 9
Giải Nhất
G.1
24015 8 0
Giải ĐB
ĐB
285829 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 7 8
1 5 8
2 9
3 2 5
4 2 3 8 9
5 6
6 3
7 7 9
8 0
9  

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0 6 7
Giải Bảy
G.7
673 1 4 5
Giải Sáu
G.6
2080 0534 7515 2 1
Giải Năm
G.5
5439 3 4 4 7 9
Giải Tư
G.4
63314 74721 21106 99647 29653 00263 48134
4
5
7
3
Giải Ba
G.3
17437 17707 6 3
Giải Nhì
G.2
64183 7 3 5
Giải Nhất
G.1
64675 8 0 3
Giải ĐB
ĐB
640897 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1 4 5
2 1
3 4 4 7 9
4 7
5 3
6 3
7 3 5
8 0 3
9 7

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 7
Giải Bảy
G.7
980 1  
Giải Sáu
G.6
8592 1907 3084 2 5
Giải Năm
G.5
3948 3 6
Giải Tư
G.4
01079 13477 04274 33167 48878 75773 03236
4
5
8
0
Giải Ba
G.3
44669 60850 6 7 8 9
Giải Nhì
G.2
44168 7 3 4 7 8 9
Giải Nhất
G.1
38488 8 0 4 8
Giải ĐB
ĐB
673725 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1  
2 5
3 6
4 8
5 0
6 7 8 9
7 3 4 7 8 9
8 0 4 8
9 2

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0 5 7
Giải Bảy
G.7
064 1  
Giải Sáu
G.6
3690 5242 5926 2 6 9
Giải Năm
G.5
1253 3  
Giải Tư
G.4
38629 06690 44205 19463 47378 88354 85578
4
5
1 2 7
2 3 4 4
Giải Ba
G.3
50152 89741 6 3 4
Giải Nhì
G.2
96207 7 8 8
Giải Nhất
G.1
65854 8  
Giải ĐB
ĐB
681147 9 0 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1  
2 6 9
3  
4 1 2 7
5 2 3 4 4
6 3 4
7 8 8
8  
9 0 0