XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 0 3 3
Giải Bảy
G.7
773 1 5
Giải Sáu
G.6
8903 4694 2899 2 3 4 5
Giải Năm
G.5
5325 3 0
Giải Tư
G.4
10524 65303 48097 98515 55000 36591 50077
4
5
1
 
Giải Ba
G.3
95981 00123 6  
Giải Nhì
G.2
12674 7 3 4 7
Giải Nhất
G.1
38441 8 1
Giải ĐB
ĐB
006330 9 1 4 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 3
1 5
2 3 4 5
3 0
4 1
5  
6  
7 3 4 7
8 1
9 1 4 7 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 1 6
Giải Bảy
G.7
982 1 2
Giải Sáu
G.6
4306 7665 4643 2 0
Giải Năm
G.5
9564 3 4 7
Giải Tư
G.4
58762 59612 79670 88201 77337 80034 47544
4
5
3 4 5
 
Giải Ba
G.3
37145 88820 6 2 4 4 5
Giải Nhì
G.2
39972 7 0 2
Giải Nhất
G.1
07964 8 2
Giải ĐB
ĐB
930199 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 6
1 2
2 0
3 4 7
4 3 4 5
5  
6 2 4 4 5
7 0 2
8 2
9 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 0 1 5
Giải Bảy
G.7
195 1 4 5
Giải Sáu
G.6
4279 4690 1621 2 1
Giải Năm
G.5
3778 3 2
Giải Tư
G.4
51369 68993 42215 91695 18305 48332 15001
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
47500 86478 6 9
Giải Nhì
G.2
42785 7 8 8 9
Giải Nhất
G.1
06414 8 3 5
Giải ĐB
ĐB
701483 9 0 3 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 5
1 4 5
2 1
3 2
4  
5  
6 9
7 8 8 9
8 3 5
9 0 3 5 5

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0 6 8
Giải Bảy
G.7
132 1  
Giải Sáu
G.6
4834 7041 6252 2 0 3 3
Giải Năm
G.5
3663 3 2 4 4
Giải Tư
G.4
05434 51623 17820 64069 93099 90308 63374
4
5
1
2
Giải Ba
G.3
36723 85477 6 3 9
Giải Nhì
G.2
79570 7 0 4 7
Giải Nhất
G.1
94806 8  
Giải ĐB
ĐB
452694 9 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 8
1  
2 0 3 3
3 2 4 4
4 1
5 2
6 3 9
7 0 4 7
8  
9 4 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 2
Giải Bảy
G.7
130 1 4 4
Giải Sáu
G.6
3814 6745 1854 2 4 5 6
Giải Năm
G.5
7426 3 0 5 6
Giải Tư
G.4
65642 58925 25502 17672 53536 87259 59424
4
5
2 5
4 9 9
Giải Ba
G.3
31159 65235 6  
Giải Nhì
G.2
74414 7 2 9
Giải Nhất
G.1
08297 8  
Giải ĐB
ĐB
506979 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 4 4
2 4 5 6
3 0 5 6
4 2 5
5 4 9 9
6  
7 2 9
8  
9 7

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
62 0  
Giải Bảy
G.7
655 1 0 3 6 6 7 8
Giải Sáu
G.6
4141 6826 3621 2 1 2 6
Giải Năm
G.5
9117 3 1 1
Giải Tư
G.4
22516 32913 97831 70441 19468 89742 98131
4
5
1 1 2
5
Giải Ba
G.3
76893 21210 6 8
Giải Nhì
G.2
49118 7  
Giải Nhất
G.1
65722 8  
Giải ĐB
ĐB
580016 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 3 6 6 7 8
2 1 2 6
3 1 1
4 1 1 2
5 5
6 8
7  
8  
9 3

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 2
Giải Bảy
G.7
796 1 5 9
Giải Sáu
G.6
0370 6759 8463 2 6
Giải Năm
G.5
7119 3 0 7
Giải Tư
G.4
22894 37486 89937 56202 69815 54630 44086
4
5
4
9
Giải Ba
G.3
33065 01744 6 3 5 5 8
Giải Nhì
G.2
76065 7 0
Giải Nhất
G.1
21668 8 6 6
Giải ĐB
ĐB
708726 9 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 5 9
2 6
3 0 7
4 4
5 9
6 3 5 5 8
7 0
8 6 6
9 4 6

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0  
Giải Bảy
G.7
318 1 0 0 8
Giải Sáu
G.6
6148 6390 2062 2 1 1
Giải Năm
G.5
8431 3 1 7 8
Giải Tư
G.4
81810 24067 66521 52791 02295 01738 10040
4
5
0 0 8
 
Giải Ba
G.3
71698 84640 6 2 7
Giải Nhì
G.2
63910 7  
Giải Nhất
G.1
16821 8  
Giải ĐB
ĐB
581637 9 0 1 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 0 8
2 1 1
3 1 7 8
4 0 0 8
5  
6 2 7
7  
8  
9 0 1 5 8

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 4 6 8
Giải Bảy
G.7
771 1  
Giải Sáu
G.6
9861 9698 7695 2 0
Giải Năm
G.5
3020 3 2 5
Giải Tư
G.4
25032 26659 62804 69088 21135 66906 39786
4
5
0
9
Giải Ba
G.3
31676 12208 6 1
Giải Nhì
G.2
44683 7 1 6
Giải Nhất
G.1
99296 8 3 6 8
Giải ĐB
ĐB
289040 9 5 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6 8
1  
2 0
3 2 5
4 0
5 9
6 1
7 1 6
8 3 6 8
9 5 6 8

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
47 0  
Giải Bảy
G.7
347 1 4 7 9
Giải Sáu
G.6
8268 3843 5789 2 2
Giải Năm
G.5
4169 3 2 9
Giải Tư
G.4
15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532
4
5
3 7
2 5
Giải Ba
G.3
83570 73422 6 0 8 9
Giải Nhì
G.2
47055 7 0
Giải Nhất
G.1
16417 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
821480 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 7 9
2 2
3 2 9
4 3 7
5 2 5
6 0 8 9
7 0
8 0 9
9 8

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
96 0 4
Giải Bảy
G.7
141 1 4
Giải Sáu
G.6
5704 5157 7397 2 3 5
Giải Năm
G.5
7683 3 1 9
Giải Tư
G.4
60823 87440 86562 98939 17841 25461 75425
4
5
0 1 1 7 8
7
Giải Ba
G.3
45731 92914 6 1 2 2
Giải Nhì
G.2
03148 7  
Giải Nhất
G.1
13562 8 3
Giải ĐB
ĐB
641347 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 4
2 3 5
3 1 9
4 0 1 1 7 8
5 7
6 1 2 2
7  
8 3
9 7

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0  
Giải Bảy
G.7
130 1 2
Giải Sáu
G.6
0537 9445 7564 2 1
Giải Năm
G.5
5950 3 0 7
Giải Tư
G.4
83782 28321 04488 18292 92912 19378 74380
4
5
5 6
0
Giải Ba
G.3
12471 48888 6 4
Giải Nhì
G.2
21246 7 1 2 8
Giải Nhất
G.1
56272 8 0 2 2 8 8
Giải ĐB
ĐB
368782 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2
2 1
3 0 7
4 5 6
5 0
6 4
7 1 2 8
8 0 2 2 8 8
9 2

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 4
Giải Bảy
G.7
885 1 0 0
Giải Sáu
G.6
8080 0239 6687 2 6
Giải Năm
G.5
5839 3 7 9 9
Giải Tư
G.4
89810 20304 59862 59368 23641 19110 81777
4
5
1 1
 
Giải Ba
G.3
28241 51526 6 1 2 3 8
Giải Nhì
G.2
29637 7 7
Giải Nhất
G.1
59461 8 0 5 7
Giải ĐB
ĐB
505263 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 0 0
2 6
3 7 9 9
4 1 1
5  
6 1 2 3 8
7 7
8 0 5 7
9  

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 4
Giải Bảy
G.7
277 1  
Giải Sáu
G.6
7638 8687 8236 2 7 7
Giải Năm
G.5
6553 3 6 7 8
Giải Tư
G.4
83464 94804 47537 49792 38081 02584 36483
4
5
 
1 3
Giải Ba
G.3
02467 43794 6 4 7
Giải Nhì
G.2
39751 7 7
Giải Nhất
G.1
53427 8 1 3 4 7
Giải ĐB
ĐB
113627 9 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1  
2 7 7
3 6 7 8
4  
5 1 3
6 4 7
7 7
8 1 3 4 7
9 2 4