XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 1 3 3
Giải Bảy
G.7
097 1 1 4 5 7
Giải Sáu
G.6
9528 6615 3055 2 1 4 8
Giải Năm
G.5
7095 3  
Giải Tư
G.4
42117 43014 86811 21448 85346 47924 55140
4
5
0 6 8
5
Giải Ba
G.3
74703 82574 6  
Giải Nhì
G.2
56201 7 4
Giải Nhất
G.1
91903 8  
Giải ĐB
ĐB
970621 9 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 3
1 1 4 5 7
2 1 4 8
3  
4 0 6 8
5 5
6  
7 4
8  
9 5 7

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 4 4 6
Giải Bảy
G.7
962 1 2 6
Giải Sáu
G.6
4069 2426 3516 2 6 7
Giải Năm
G.5
1667 3 8
Giải Tư
G.4
70444 60612 30572 32176 25504 02938 69127
4
5
4 6
 
Giải Ba
G.3
01306 66160 6 0 2 3 7 9
Giải Nhì
G.2
06063 7 2 6
Giải Nhất
G.1
75846 8  
Giải ĐB
ĐB
890904 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4 6
1 2 6
2 6 7
3 8
4 4 6
5  
6 0 2 3 7 9
7 2 6
8  
9  

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 0
Giải Bảy
G.7
155 1 5 6 7
Giải Sáu
G.6
1848 8686 2577 2 7 9
Giải Năm
G.5
9417 3 1
Giải Tư
G.4
19415 29856 63329 61027 42400 36931 87261
4
5
8
5 6
Giải Ba
G.3
46666 36276 6 1 4 6
Giải Nhì
G.2
22881 7 6 7
Giải Nhất
G.1
38664 8 1 6
Giải ĐB
ĐB
122016 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 5 6 7
2 7 9
3 1
4 8
5 5 6
6 1 4 6
7 6 7
8 1 6
9  

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 8
Giải Bảy
G.7
643 1 1 5
Giải Sáu
G.6
3143 9660 9815 2  
Giải Năm
G.5
7411 3 7
Giải Tư
G.4
41455 60370 40047 07251 92594 66068 99908
4
5
3 3 7
1 5
Giải Ba
G.3
94369 29574 6 0 8 9
Giải Nhì
G.2
68884 7 0 1 4
Giải Nhất
G.1
16971 8 4
Giải ĐB
ĐB
815237 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 1 5
2  
3 7
4 3 3 7
5 1 5
6 0 8 9
7 0 1 4
8 4
9 4

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 5
Giải Bảy
G.7
535 1 7 8
Giải Sáu
G.6
8775 4748 7942 2 0 9
Giải Năm
G.5
3637 3 5 7 7
Giải Tư
G.4
60078 68671 50994 05437 11429 50105 80718
4
5
2 8
 
Giải Ba
G.3
27020 55974 6  
Giải Nhì
G.2
46917 7 1 1 2 4 5 8
Giải Nhất
G.1
37671 8  
Giải ĐB
ĐB
379472 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 7 8
2 0 9
3 5 7 7
4 2 8
5  
6  
7 1 1 2 4 5 8
8  
9 4

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 0
Giải Bảy
G.7
266 1 8 9
Giải Sáu
G.6
7819 1261 2784 2 2
Giải Năm
G.5
6874 3 8
Giải Tư
G.4
81943 24349 81918 35974 89076 30038 11492
4
5
3 9
2
Giải Ba
G.3
90752 83322 6 1 6
Giải Nhì
G.2
28600 7 4 4 4 6
Giải Nhất
G.1
37774 8 4
Giải ĐB
ĐB
367898 9 2 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 8 9
2 2
3 8
4 3 9
5 2
6 1 6
7 4 4 4 6
8 4
9 2 8

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0  
Giải Bảy
G.7
223 1 1 3 6 7
Giải Sáu
G.6
1857 8045 2674 2 3 7
Giải Năm
G.5
1327 3 1 8 9
Giải Tư
G.4
49216 43617 52039 26013 47238 50844 32877
4
5
3 4 5
7
Giải Ba
G.3
82843 94067 6 7
Giải Nhì
G.2
45877 7 4 7 7
Giải Nhất
G.1
89011 8  
Giải ĐB
ĐB
330931 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 3 6 7
2 3 7
3 1 8 9
4 3 4 5
5 7
6 7
7 4 7 7
8  
9  

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0 5 5 9
Giải Bảy
G.7
636 1 8
Giải Sáu
G.6
3805 6888 1097 2 7
Giải Năm
G.5
2063 3 2 2 6 9
Giải Tư
G.4
82718 08305 85039 19041 38286 57732 17732
4
5
1
3
Giải Ba
G.3
21409 59098 6 3
Giải Nhì
G.2
92127 7 7
Giải Nhất
G.1
21353 8 6 8
Giải ĐB
ĐB
066277 9 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 5 9
1 8
2 7
3 2 2 6 9
4 1
5 3
6 3
7 7
8 6 8
9 7 8

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 3
Giải Bảy
G.7
375 1 3 6 7 7 9
Giải Sáu
G.6
6369 8131 5816 2  
Giải Năm
G.5
7348 3 1
Giải Tư
G.4
24996 44141 03417 26652 33217 81403 32592
4
5
1 8
2 3
Giải Ba
G.3
98564 53368 6 4 8 9
Giải Nhì
G.2
21413 7 5
Giải Nhất
G.1
00953 8  
Giải ĐB
ĐB
907119 9 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 3 6 7 7 9
2  
3 1
4 1 8
5 2 3
6 4 8 9
7 5
8  
9 2 6

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 1 8
Giải Bảy
G.7
146 1 8
Giải Sáu
G.6
8096 7863 1625 2 5 5
Giải Năm
G.5
0201 3  
Giải Tư
G.4
02488 30993 70508 15625 30658 88148 09818
4
5
3 6 8 9
8
Giải Ba
G.3
22143 81870 6 3
Giải Nhì
G.2
17671 7 0 1 6
Giải Nhất
G.1
60576 8 8
Giải ĐB
ĐB
546849 9 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 8
1 8
2 5 5
3  
4 3 6 8 9
5 8
6 3
7 0 1 6
8 8
9 3 6

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0  
Giải Bảy
G.7
897 1 2 3 7
Giải Sáu
G.6
0328 9039 2582 2 8
Giải Năm
G.5
2817 3 2 9
Giải Tư
G.4
02070 27432 88346 73083 04145 01742 02754
4
5
2 5 6 6
4
Giải Ba
G.3
06546 62492 6  
Giải Nhì
G.2
13513 7 0
Giải Nhất
G.1
47189 8 2 3 9
Giải ĐB
ĐB
599612 9 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 3 7
2 8
3 2 9
4 2 5 6 6
5 4
6  
7 0
8 2 3 9
9 2 7

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
85 0 5
Giải Bảy
G.7
751 1 0 6 8
Giải Sáu
G.6
6334 3594 4029 2 9
Giải Năm
G.5
8281 3 2 4 9
Giải Tư
G.4
93979 00182 06410 50571 32932 49918 92839
4
5
 
1
Giải Ba
G.3
87288 98375 6  
Giải Nhì
G.2
00305 7 1 5 9
Giải Nhất
G.1
72194 8 1 2 8
Giải ĐB
ĐB
996716 9 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0 6 8
2 9
3 2 4 9
4  
5 1
6  
7 1 5 9
8 1 2 8
9 4 4

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0 0
Giải Bảy
G.7
790 1  
Giải Sáu
G.6
4500 8666 0321 2 1 3
Giải Năm
G.5
6559 3 1 2 6 7
Giải Tư
G.4
04337 59240 49523 83050 79058 40636 83677
4
5
0
0 8 9
Giải Ba
G.3
68773 69663 6 3 6
Giải Nhì
G.2
95232 7 3 6 7
Giải Nhất
G.1
61231 8  
Giải ĐB
ĐB
936876 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1  
2 1 3
3 1 2 6 7
4 0
5 0 8 9
6 3 6
7 3 6 7
8  
9 0

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 2 2 8
Giải Bảy
G.7
643 1 7
Giải Sáu
G.6
6502 7417 8308 2 8
Giải Năm
G.5
6652 3 3 4
Giải Tư
G.4
23757 55302 96875 49755 92834 45850 13759
4
5
3 6
0 2 5 7 9
Giải Ba
G.3
37928 57282 6 2
Giải Nhì
G.2
14462 7 5
Giải Nhất
G.1
22133 8 2
Giải ĐB
ĐB
329346 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 8
1 7
2 8
3 3 4
4 3 6
5 0 2 5 7 9
6 2
7 5
8 2
9