XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 7
Giải Bảy
G.7
584 1 2 8
Giải Sáu
G.6
9372 7352 2498 2 2 9
Giải Năm
G.5
0429 3 5 6 8
Giải Tư
G.4
58376 92812 63438 97336 07622 22355 39897
4
5
1
2 5
Giải Ba
G.3
21790 44607 6  
Giải Nhì
G.2
87941 7 2 6
Giải Nhất
G.1
29235 8 4
Giải ĐB
ĐB
275418 9 0 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 2 8
2 2 9
3 5 6 8
4 1
5 2 5
6  
7 2 6
8 4
9 0 7 8

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0  
Giải Bảy
G.7
643 1 8
Giải Sáu
G.6
8898 8885 4683 2  
Giải Năm
G.5
9758 3 1 4 6
Giải Tư
G.4
91634 52490 42283 53641 07631 40391 98878
4
5
1 3
2 8
Giải Ba
G.3
38236 16018 6  
Giải Nhì
G.2
64352 7 8
Giải Nhất
G.1
07295 8 3 3 5
Giải ĐB
ĐB
247798 9 0 1 5 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 8
2  
3 1 4 6
4 1 3
5 2 8
6  
7 8
8 3 3 5
9 0 1 5 8 8

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 2 2 4 5
Giải Bảy
G.7
042 1 1 7
Giải Sáu
G.6
3917 8194 4411 2 1 1 9
Giải Năm
G.5
5788 3  
Giải Tư
G.4
78502 29821 60088 48029 13555 93104 22573
4
5
2
5
Giải Ba
G.3
87368 16721 6 8
Giải Nhì
G.2
69805 7 0 3
Giải Nhất
G.1
29502 8 8 8
Giải ĐB
ĐB
087970 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 4 5
1 1 7
2 1 1 9
3  
4 2
5 5
6 8
7 0 3
8 8 8
9 4

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 4 6 8 8
Giải Bảy
G.7
665 1 1 7
Giải Sáu
G.6
0706 8808 1079 2 8
Giải Năm
G.5
1608 3 2
Giải Tư
G.4
14228 29117 07704 35411 64460 03950 83393
4
5
 
0 0
Giải Ba
G.3
23283 44032 6 0 2 5
Giải Nhì
G.2
60762 7 9
Giải Nhất
G.1
46296 8 3
Giải ĐB
ĐB
397150 9 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6 8 8
1 1 7
2 8
3 2
4  
5 0 0
6 0 2 5
7 9
8 3
9 3 6

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0 1 5
Giải Bảy
G.7
313 1 3
Giải Sáu
G.6
1291 5420 3132 2 0 2
Giải Năm
G.5
0656 3 2 2 6 9
Giải Tư
G.4
02836 65039 60801 55363 45869 37199 97760
4
5
 
3 6
Giải Ba
G.3
79853 74178 6 0 3 9
Giải Nhì
G.2
82005 7 8
Giải Nhất
G.1
12522 8  
Giải ĐB
ĐB
184332 9 1 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5
1 3
2 0 2
3 2 2 6 9
4  
5 3 6
6 0 3 9
7 8
8  
9 1 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0 3 6
Giải Bảy
G.7
606 1  
Giải Sáu
G.6
2250 3579 0272 2 9
Giải Năm
G.5
1064 3 2 3 6
Giải Tư
G.4
69193 99773 27652 10699 37629 43936 84432
4
5
2
0 2
Giải Ba
G.3
13160 86203 6 0 4
Giải Nhì
G.2
61433 7 2 3 9
Giải Nhất
G.1
30685 8 5
Giải ĐB
ĐB
633242 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6
1  
2 9
3 2 3 6
4 2
5 0 2
6 0 4
7 2 3 9
8 5
9 3 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 1 2
Giải Bảy
G.7
131 1  
Giải Sáu
G.6
6435 6083 2722 2 2 2 7
Giải Năm
G.5
0937 3 1 3 5 7 9
Giải Tư
G.4
29839 30301 27460 35502 77890 69722 09479
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
58227 33099 6 0
Giải Nhì
G.2
56584 7 5 9
Giải Nhất
G.1
14133 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
371175 9 0 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2
1  
2 2 2 7
3 1 3 5 7 9
4  
5  
6 0
7 5 9
8 3 4
9 0 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
96 0  
Giải Bảy
G.7
211 1 1
Giải Sáu
G.6
4331 8371 3728 2 3 5 8
Giải Năm
G.5
7893 3 1
Giải Tư
G.4
74246 96387 26890 82753 03687 69664 56874
4
5
6
3
Giải Ba
G.3
31376 25991 6 4
Giải Nhì
G.2
93323 7 1 4 6
Giải Nhất
G.1
22425 8 7 7 9
Giải ĐB
ĐB
585889 9 0 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1
2 3 5 8
3 1
4 6
5 3
6 4
7 1 4 6
8 7 7 9
9 0 1 3

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 1 3
Giải Bảy
G.7
360 1 3 5
Giải Sáu
G.6
6803 4363 1436 2 6
Giải Năm
G.5
8515 3 6
Giải Tư
G.4
16052 16849 06394 94184 18993 48826 22301
4
5
9
2
Giải Ba
G.3
10796 68413 6 0 3
Giải Nhì
G.2
85777 7 7
Giải Nhất
G.1
58683 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
147991 9 1 3 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3
1 3 5
2 6
3 6
4 9
5 2
6 0 3
7 7
8 3 4
9 1 3 4 6

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0 0 8
Giải Bảy
G.7
654 1 0
Giải Sáu
G.6
5428 1951 4400 2 2 8 8
Giải Năm
G.5
4928 3 3
Giải Tư
G.4
76261 48675 10480 09461 62969 71322 26774
4
5
3
1 4
Giải Ba
G.3
91108 96333 6 1 1 7 9
Giải Nhì
G.2
54143 7 4 5
Giải Nhất
G.1
25210 8 0
Giải ĐB
ĐB
403367 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 8
1 0
2 2 8 8
3 3
4 3
5 1 4
6 1 1 7 9
7 4 5
8 0
9  

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0  
Giải Bảy
G.7
151 1 1 6 7
Giải Sáu
G.6
4224 4511 2017 2 4
Giải Năm
G.5
1134 3 4
Giải Tư
G.4
25785 03760 06599 99244 39464 16149 39247
4
5
4 7 9
1
Giải Ba
G.3
88796 72182 6 0 4 9
Giải Nhì
G.2
30569 7 6
Giải Nhất
G.1
05016 8 2 5
Giải ĐB
ĐB
854776 9 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 6 7
2 4
3 4
4 4 7 9
5 1
6 0 4 9
7 6
8 2 5
9 6 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0 1 5 8
Giải Bảy
G.7
808 1  
Giải Sáu
G.6
8126 7664 3701 2 0 3 6
Giải Năm
G.5
2705 3 3
Giải Tư
G.4
05354 50364 91799 16520 30523 31493 13043
4
5
3
4
Giải Ba
G.3
92786 18175 6 4 4
Giải Nhì
G.2
17590 7 5
Giải Nhất
G.1
40233 8 6 8
Giải ĐB
ĐB
786688 9 0 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5 8
1  
2 0 3 6
3 3
4 3
5 4
6 4 4
7 5
8 6 8
9 0 3 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 7
Giải Bảy
G.7
497 1 4
Giải Sáu
G.6
0555 5883 0337 2 8 9
Giải Năm
G.5
6545 3 6 7 8
Giải Tư
G.4
53899 16558 24653 04146 37029 42836 01138
4
5
0 5 6
3 5 8
Giải Ba
G.3
30407 79991 6  
Giải Nhì
G.2
77640 7  
Giải Nhất
G.1
00914 8 3
Giải ĐB
ĐB
982528 9 1 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 4
2 8 9
3 6 7 8
4 0 5 6
5 3 5 8
6  
7  
8 3
9 1 7 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 0 2 6
Giải Bảy
G.7
845 1 7 8
Giải Sáu
G.6
2483 3870 3855 2  
Giải Năm
G.5
5582 3 0
Giải Tư
G.4
43067 40618 37558 10096 92502 83217 06986
4
5
5
4 5 8
Giải Ba
G.3
18954 89906 6 7
Giải Nhì
G.2
64530 7 0 4
Giải Nhất
G.1
38600 8 2 3 6
Giải ĐB
ĐB
199174 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 6
1 7 8
2  
3 0
4 5
5 4 5 8
6 7
7 0 4
8 2 3 6
9 6