XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 2 7
Giải Bảy
G.7
465 1 5 9
Giải Sáu
G.6
7662 9919 6102 2 5 7
Giải Năm
G.5
0795 3  
Giải Tư
G.4
73686 22515 81988 92480 70241 56107 19378
4
5
1
3
Giải Ba
G.3
16325 11191 6 2 5
Giải Nhì
G.2
68793 7 8
Giải Nhất
G.1
16027 8 0 6 8
Giải ĐB
ĐB
289053 9 1 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7
1 5 9
2 5 7
3  
4 1
5 3
6 2 5
7 8
8 0 6 8
9 1 3 5

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 0 4 9
Giải Bảy
G.7
050 1 7
Giải Sáu
G.6
1693 0784 1455 2 1 8
Giải Năm
G.5
0709 3  
Giải Tư
G.4
84577 99088 95604 33628 64985 19000 95856
4
5
 
0 5 6 8
Giải Ba
G.3
49170 39894 6  
Giải Nhì
G.2
61158 7 0 7
Giải Nhất
G.1
73421 8 4 5 8
Giải ĐB
ĐB
271517 9 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 9
1 7
2 1 8
3  
4  
5 0 5 6 8
6  
7 0 7
8 4 5 8
9 3 4

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 7
Giải Bảy
G.7
171 1 0 6 9
Giải Sáu
G.6
8519 7552 6207 2 8
Giải Năm
G.5
2081 3 3 7
Giải Tư
G.4
90710 75833 40828 30859 03175 09171 73381
4
5
1 4
2 9
Giải Ba
G.3
79116 23641 6 5
Giải Nhì
G.2
59744 7 1 1 5
Giải Nhất
G.1
12465 8 1 1
Giải ĐB
ĐB
707937 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 0 6 9
2 8
3 3 7
4 1 4
5 2 9
6 5
7 1 1 5
8 1 1
9  

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0 1 2 8
Giải Bảy
G.7
490 1 1
Giải Sáu
G.6
3193 3398 0468 2 1 7
Giải Năm
G.5
2133 3 3
Giải Tư
G.4
76727 82357 75421 17663 80301 69108 37962
4
5
 
3 7
Giải Ba
G.3
59871 65699 6 2 3 8
Giải Nhì
G.2
79802 7 1
Giải Nhất
G.1
60053 8  
Giải ĐB
ĐB
128311 9 0 3 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 8
1 1
2 1 7
3 3
4  
5 3 7
6 2 3 8
7 1
8  
9 0 3 8 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 6 9
Giải Bảy
G.7
025 1 7
Giải Sáu
G.6
9543 3393 5393 2 0 5
Giải Năm
G.5
8520 3 2 4 6
Giải Tư
G.4
52534 24836 87343 74791 45072 53770 74417
4
5
3 3
 
Giải Ba
G.3
67466 96709 6 0 6
Giải Nhì
G.2
97332 7 0 2
Giải Nhất
G.1
92006 8  
Giải ĐB
ĐB
155360 9 1 3 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 9
1 7
2 0 5
3 2 4 6
4 3 3
5  
6 0 6
7 0 2
8  
9 1 3 3

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
08 0 3
Giải Bảy
G.7
284 1  
Giải Sáu
G.6
1360 6858 6434 2 6
Giải Năm
G.5
5272 3 2 4 9
Giải Tư
G.4
06644 65839 13732 69626 34251 10687 26474
4
5
4
1 5 8
Giải Ba
G.3
68755 80894 6 0 4 9
Giải Nhì
G.2
07569 7 2 4
Giải Nhất
G.1
63103 8 4 7
Giải ĐB
ĐB
427064 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1  
2 6
3 2 4 9
4 4
5 1 5 8
6 0 4 9
7 2 4
8 4 7
9 4

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0 0 2 4
Giải Bảy
G.7
977 1 7 8
Giải Sáu
G.6
0517 0023 8550 2 3 5
Giải Năm
G.5
3791 3 3 5 7
Giải Tư
G.4
85825 84174 64600 53402 98887 94433 03584
4
5
 
0
Giải Ba
G.3
59035 65804 6  
Giải Nhì
G.2
88437 7 4 7
Giải Nhất
G.1
29718 8 3 4 7
Giải ĐB
ĐB
164783 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 4
1 7 8
2 3 5
3 3 5 7
4  
5 0
6  
7 4 7
8 3 4 7
9 1

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 7 8
Giải Bảy
G.7
907 1 2 3 8
Giải Sáu
G.6
0620 0923 2348 2 0 3 7
Giải Năm
G.5
9246 3 2
Giải Tư
G.4
57408 27364 74127 92054 48770 58518 79877
4
5
6 8
4 6
Giải Ba
G.3
54296 09256 6 4
Giải Nhì
G.2
98713 7 0 7
Giải Nhất
G.1
25032 8  
Giải ĐB
ĐB
549012 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 8
1 2 3 8
2 0 3 7
3 2
4 6 8
5 4 6
6 4
7 0 7
8  
9 6

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 4 9
Giải Bảy
G.7
074 1 4
Giải Sáu
G.6
0589 1038 5154 2 9
Giải Năm
G.5
2359 3 8
Giải Tư
G.4
83567 83614 38692 11768 34164 89543 41709
4
5
3
4 9
Giải Ba
G.3
02860 73396 6 0 4 7 8
Giải Nhì
G.2
67129 7 4
Giải Nhất
G.1
27204 8 4 9
Giải ĐB
ĐB
372384 9 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 9
1 4
2 9
3 8
4 3
5 4 9
6 0 4 7 8
7 4
8 4 9
9 2 6

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0  
Giải Bảy
G.7
616 1 1 6 8
Giải Sáu
G.6
6831 1618 8759 2 9
Giải Năm
G.5
9211 3 1
Giải Tư
G.4
01229 30791 67969 66775 32941 02196 24878
4
5
1 3
0 9
Giải Ba
G.3
36043 27476 6 7 9
Giải Nhì
G.2
61486 7 5 6 8
Giải Nhất
G.1
11867 8 6
Giải ĐB
ĐB
591650 9 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 6 8
2 9
3 1
4 1 3
5 0 9
6 7 9
7 5 6 8
8 6
9 1 6

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0  
Giải Bảy
G.7
088 1 6
Giải Sáu
G.6
9338 9661 6128 2 2 3 5 8 9
Giải Năm
G.5
9623 3 8 9
Giải Tư
G.4
98077 10372 56288 29816 78622 90682 78139
4
5
1
0
Giải Ba
G.3
63165 17141 6 1 5
Giải Nhì
G.2
05729 7 2 7
Giải Nhất
G.1
82450 8 2 8 8
Giải ĐB
ĐB
595225 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 6
2 2 3 5 8 9
3 8 9
4 1
5 0
6 1 5
7 2 7
8 2 8 8
9  

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 9
Giải Bảy
G.7
863 1 1 2 3 3 6
Giải Sáu
G.6
6770 5712 3213 2 8
Giải Năm
G.5
1613 3 6
Giải Tư
G.4
46262 51441 31511 62009 90828 50962 39544
4
5
1 4
 
Giải Ba
G.3
28599 38462 6 2 2 2 3
Giải Nhì
G.2
72216 7 0
Giải Nhất
G.1
38836 8  
Giải ĐB
ĐB
709196 9 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 1 2 3 3 6
2 8
3 6
4 1 4
5  
6 2 2 2 3
7 0
8  
9 6 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
82 0 4 4 5
Giải Bảy
G.7
290 1 2 7
Giải Sáu
G.6
7141 4999 0105 2  
Giải Năm
G.5
3569 3  
Giải Tư
G.4
71678 19904 14712 45057 54161 20076 22117
4
5
1 5
7
Giải Ba
G.3
59568 03280 6 1 8 9
Giải Nhì
G.2
14304 7 6 8
Giải Nhất
G.1
60498 8 0
Giải ĐB
ĐB
410845 9 0 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4 5
1 2 7
2  
3  
4 1 5
5 7
6 1 8 9
7 6 8
8 0
9 0 8 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 0 2 8
Giải Bảy
G.7
623 1 9
Giải Sáu
G.6
3308 6368 0402 2 2 3
Giải Năm
G.5
4149 3 2
Giải Tư
G.4
12041 23300 16932 47156 48384 91322 43894
4
5
1 7 9
6
Giải Ba
G.3
30195 38247 6 8
Giải Nhì
G.2
32819 7 7
Giải Nhất
G.1
42495 8 4
Giải ĐB
ĐB
522977 9 4 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 8
1 9
2 2 3
3 2
4 1 7 9
5 6
6 8
7 7
8 4
9 4 5 5