XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0  
Giải Bảy
G.7
071 1 1 1 6
Giải Sáu
G.6
1411 9437 7416 2 1 7
Giải Năm
G.5
1721 3 0 7
Giải Tư
G.4
28283 35958 42585 37011 66577 05630 10783
4
5
 
8
Giải Ba
G.3
21097 42566 6 6 8
Giải Nhì
G.2
76268 7 1 7
Giải Nhất
G.1
87288 8 3 3 5 8
Giải ĐB
ĐB
221027 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 1 6
2 1 7
3 0 7
4  
5 8
6 6 8
7 1 7
8 3 3 5 8
9 7

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 0
Giải Bảy
G.7
168 1 9
Giải Sáu
G.6
0380 7100 0629 2 2 9 9
Giải Năm
G.5
6656 3 3
Giải Tư
G.4
13369 27049 04393 18622 80559 39958 44333
4
5
9
0 4 6 8 9
Giải Ba
G.3
65629 10790 6 8 9
Giải Nhì
G.2
68950 7  
Giải Nhất
G.1
33219 8 0
Giải ĐB
ĐB
446354 9 0 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 9
2 2 9 9
3 3
4 9
5 0 4 6 8 9
6 8 9
7  
8 0
9 0 3

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 0
Giải Bảy
G.7
928 1 3 6
Giải Sáu
G.6
1865 5720 8013 2 0 6 8
Giải Năm
G.5
0145 3 4 4
Giải Tư
G.4
03345 23800 07816 37751 85679 37034 36234
4
5
5 5
1 9
Giải Ba
G.3
35459 18883 6 5 7
Giải Nhì
G.2
86626 7 9
Giải Nhất
G.1
12582 8 2 3
Giải ĐB
ĐB
774567 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 3 6
2 0 6 8
3 4 4
4 5 5
5 1 9
6 5 7
7 9
8 2 3
9  

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 0
Giải Bảy
G.7
122 1  
Giải Sáu
G.6
9561 9587 6355 2 0 2 5 7
Giải Năm
G.5
0087 3 8
Giải Tư
G.4
75420 54452 54500 31027 80925 11345 72663
4
5
5
2 5 9
Giải Ba
G.3
92779 18038 6 0 1 3
Giải Nhì
G.2
30360 7 9
Giải Nhất
G.1
92459 8 0 7 7
Giải ĐB
ĐB
910180 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1  
2 0 2 5 7
3 8
4 5
5 2 5 9
6 0 1 3
7 9
8 0 7 7
9  

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0 2
Giải Bảy
G.7
441 1 9
Giải Sáu
G.6
0944 4383 5487 2  
Giải Năm
G.5
4766 3 1 1 1
Giải Tư
G.4
41602 41071 92649 36031 20119 52431 92985
4
5
1 4 5 9
6
Giải Ba
G.3
05080 45456 6 6
Giải Nhì
G.2
30290 7 1
Giải Nhất
G.1
68445 8 0 3 5 7
Giải ĐB
ĐB
594631 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 9
2  
3 1 1 1
4 1 4 5 9
5 6
6 6
7 1
8 0 3 5 7
9 0

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0  
Giải Bảy
G.7
770 1 5
Giải Sáu
G.6
3167 5879 0434 2  
Giải Năm
G.5
4249 3 4 6 9
Giải Tư
G.4
70995 99915 72439 22744 68291 83252 12036
4
5
4 9
2
Giải Ba
G.3
49394 88787 6 3 7
Giải Nhì
G.2
00863 7 0 2 9
Giải Nhất
G.1
25699 8 7
Giải ĐB
ĐB
590672 9 1 4 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5
2  
3 4 6 9
4 4 9
5 2
6 3 7
7 0 2 9
8 7
9 1 4 5 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0 6
Giải Bảy
G.7
223 1  
Giải Sáu
G.6
9960 9271 5399 2 0 1 3
Giải Năm
G.5
1220 3 6
Giải Tư
G.4
81650 20856 76543 17898 43267 45536 45360
4
5
3
0 6
Giải Ba
G.3
86321 14983 6 0 0 7
Giải Nhì
G.2
50106 7 1 1 7
Giải Nhất
G.1
20771 8 3
Giải ĐB
ĐB
270977 9 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1  
2 0 1 3
3 6
4 3
5 0 6
6 0 0 7
7 1 1 7
8 3
9 8 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 2 4
Giải Bảy
G.7
229 1  
Giải Sáu
G.6
2731 2189 0221 2 1 2 4 9 9
Giải Năm
G.5
6904 3 1
Giải Tư
G.4
81053 32702 42829 17224 20570 79850 12773
4
5
 
0 3 4
Giải Ba
G.3
33160 46887 6 0
Giải Nhì
G.2
85276 7 0 3 6
Giải Nhất
G.1
10254 8 7 9
Giải ĐB
ĐB
771622 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4
1  
2 1 2 4 9 9
3 1
4  
5 0 3 4
6 0
7 0 3 6
8 7 9
9  

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 8
Giải Bảy
G.7
820 1 1
Giải Sáu
G.6
0085 5728 9408 2 0 1 8
Giải Năm
G.5
0757 3 9
Giải Tư
G.4
40054 61289 12588 95398 86991 19746 90677
4
5
1 6
4 7
Giải Ba
G.3
74321 35390 6  
Giải Nhì
G.2
23341 7 7
Giải Nhất
G.1
07339 8 5 8 9
Giải ĐB
ĐB
301911 9 0 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 1
2 0 1 8
3 9
4 1 6
5 4 7
6  
7 7
8 5 8 9
9 0 1 8

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0  
Giải Bảy
G.7
440 1 8
Giải Sáu
G.6
9140 4521 6140 2 0 1 3 5 7 9
Giải Năm
G.5
9995 3  
Giải Tư
G.4
63870 48520 70046 60166 33470 28525 60127
4
5
0 0 0 6
 
Giải Ba
G.3
15978 42418 6 1 6
Giải Nhì
G.2
07923 7 0 0 8
Giải Nhất
G.1
88661 8  
Giải ĐB
ĐB
365729 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 8
2 0 1 3 5 7 9
3  
4 0 0 0 6
5  
6 1 6
7 0 0 8
8  
9 5

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 3 8
Giải Bảy
G.7
827 1  
Giải Sáu
G.6
3479 7688 0878 2 7
Giải Năm
G.5
2642 3  
Giải Tư
G.4
10766 53150 57457 01992 50908 07597 74667
4
5
2 7
0 7
Giải Ba
G.3
31778 38903 6 6 7
Giải Nhì
G.2
29779 7 8 8 8 9 9
Giải Nhất
G.1
45478 8 8
Giải ĐB
ĐB
740647 9 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 8
1  
2 7
3  
4 2 7
5 0 7
6 6 7
7 8 8 8 9 9
8 8
9 2 7

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
82 0  
Giải Bảy
G.7
731 1 1 3 6 9
Giải Sáu
G.6
5867 2716 3876 2  
Giải Năm
G.5
1511 3 1
Giải Tư
G.4
74974 47092 86656 61461 55051 72349 10619
4
5
9
1 6
Giải Ba
G.3
34268 30997 6 1 7 8
Giải Nhì
G.2
99213 7 0 4 6 7
Giải Nhất
G.1
73477 8  
Giải ĐB
ĐB
203070 9 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 3 6 9
2  
3 1
4 9
5 1 6
6 1 7 8
7 0 4 6 7
8  
9 2 7

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0  
Giải Bảy
G.7
377 1 0 6
Giải Sáu
G.6
8622 4426 9183 2 2 6
Giải Năm
G.5
9668 3 0 1 7 7
Giải Tư
G.4
53057 97416 41431 98147 00395 42537 54510
4
5
0 7
7
Giải Ba
G.3
26837 77792 6 8
Giải Nhì
G.2
41540 7 7
Giải Nhất
G.1
91730 8 3 5
Giải ĐB
ĐB
060085 9 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 6
2 2 6
3 0 1 7 7
4 0 7
5 7
6 8
7 7
8 3 5
9 2 5

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 0 9
Giải Bảy
G.7
232 1 8
Giải Sáu
G.6
1199 9837 0454 2 5
Giải Năm
G.5
3388 3 2 5 6 7 7
Giải Tư
G.4
51400 78278 66036 97681 13655 47325 26172
4
5
5
4 5
Giải Ba
G.3
65509 83535 6  
Giải Nhì
G.2
79437 7 2 8
Giải Nhất
G.1
86245 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
779318 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9
1 8
2 5
3 2 5 6 7 7
4 5
5 4 5
6  
7 2 8
8 1 8
9 9