XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 1 7 8
Giải Bảy
G.7
556 1 2
Giải Sáu
G.6
5012 4663 6338 2 1 6 9
Giải Năm
G.5
1121 3 5 8
Giải Tư
G.4
41901 49195 98829 46555 46040 07235 03826
4
5
0
4 5 6
Giải Ba
G.3
35193 75477 6 3
Giải Nhì
G.2
54154 7 7
Giải Nhất
G.1
47507 8  
Giải ĐB
ĐB
172208 9 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7 8
1 2
2 1 6 9
3 5 8
4 0
5 4 5 6
6 3
7 7
8  
9 3 5

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0  
Giải Bảy
G.7
054 1 4 6 8
Giải Sáu
G.6
4239 0484 7638 2 4 7 9
Giải Năm
G.5
0714 3 3 8 9
Giải Tư
G.4
73760 95483 47767 92527 53316 36818 03424
4
5
 
4
Giải Ba
G.3
19977 22333 6 0 5 7
Giải Nhì
G.2
80694 7 7
Giải Nhất
G.1
79529 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
995365 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 6 8
2 4 7 9
3 3 8 9
4  
5 4
6 0 5 7
7 7
8 3 4
9 4

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0 5 5
Giải Bảy
G.7
760 1 4 6
Giải Sáu
G.6
9632 6843 5436 2 1 6 8
Giải Năm
G.5
6926 3 2 6 6
Giải Tư
G.4
67897 92916 21305 53621 86228 34341 49953
4
5
1 3 9
3
Giải Ba
G.3
75249 31514 6 0
Giải Nhì
G.2
77836 7 1
Giải Nhất
G.1
81405 8  
Giải ĐB
ĐB
317171 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 5
1 4 6
2 1 6 8
3 2 6 6
4 1 3 9
5 3
6 0
7 1
8  
9 7

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0  
Giải Bảy
G.7
946 1 2 3 8
Giải Sáu
G.6
9022 7694 8646 2 1 2 8
Giải Năm
G.5
4145 3 1 4
Giải Tư
G.4
86034 95969 16128 37821 91718 23912 72858
4
5
5 6 6
1 8
Giải Ba
G.3
04367 85189 6 7 9
Giải Nhì
G.2
56631 7  
Giải Nhất
G.1
58913 8 9
Giải ĐB
ĐB
524151 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 3 8
2 1 2 8
3 1 4
4 5 6 6
5 1 8
6 7 9
7  
8 9
9 4

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0  
Giải Bảy
G.7
957 1 2
Giải Sáu
G.6
6094 2346 2484 2 0 5
Giải Năm
G.5
9292 3 2
Giải Tư
G.4
43378 33820 28332 42799 63312 24241 02882
4
5
0 1 6 9
7
Giải Ba
G.3
56325 53649 6 3
Giải Nhì
G.2
41240 7 8
Giải Nhất
G.1
24863 8 2 4
Giải ĐB
ĐB
793591 9 1 2 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2
2 0 5
3 2
4 0 1 6 9
5 7
6 3
7 8
8 2 4
9 1 2 4 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0 3 3
Giải Bảy
G.7
771 1 0 3 6
Giải Sáu
G.6
8774 9655 0798 2 0 2 8
Giải Năm
G.5
4110 3 8
Giải Tư
G.4
45403 87596 07413 32320 23016 27366 13022
4
5
 
2 5
Giải Ba
G.3
89638 24328 6 1 6
Giải Nhì
G.2
52552 7 1 4
Giải Nhất
G.1
85761 8  
Giải ĐB
ĐB
261003 9 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3
1 0 3 6
2 0 2 8
3 8
4  
5 2 5
6 1 6
7 1 4
8  
9 6 8

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0  
Giải Bảy
G.7
768 1 3 6
Giải Sáu
G.6
0278 7123 5365 2 1 3 4 8
Giải Năm
G.5
9173 3  
Giải Tư
G.4
96547 77524 92451 98913 43963 29097 54421
4
5
7
1
Giải Ba
G.3
25116 62071 6 3 5 8
Giải Nhì
G.2
77974 7 1 3 4 8
Giải Nhất
G.1
37928 8 9
Giải ĐB
ĐB
588189 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 6
2 1 3 4 8
3  
4 7
5 1
6 3 5 8
7 1 3 4 8
8 9
9 7

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
47 0 1 1 6 7
Giải Bảy
G.7
706 1 1 4
Giải Sáu
G.6
6707 1267 3214 2 2 3 9
Giải Năm
G.5
0453 3 1 1
Giải Tư
G.4
53431 80522 25301 24523 46947 52229 92431
4
5
7
3 8
Giải Ba
G.3
22011 71758 6 7
Giải Nhì
G.2
86876 7 5 6
Giải Nhất
G.1
77375 8  
Giải ĐB
ĐB
484901 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1 6 7
1 1 4
2 2 3 9
3 1 1
4 7
5 3 8
6 7
7 5 6
8  
9  

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 2 2 3 3
Giải Bảy
G.7
302 1 0 1
Giải Sáu
G.6
3865 5487 4224 2 4
Giải Năm
G.5
0402 3 1
Giải Tư
G.4
87510 72077 28503 94176 78991 05631 37911
4
5
 
9
Giải Ba
G.3
71003 49960 6 0 5
Giải Nhì
G.2
65959 7 3 6 7
Giải Nhất
G.1
12673 8 7
Giải ĐB
ĐB
634197 9 1 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 3 3
1 0 1
2 4
3 1
4  
5 9
6 0 5
7 3 6 7
8 7
9 1 7

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 7 8
Giải Bảy
G.7
023 1 7
Giải Sáu
G.6
4177 7621 9462 2 1 2 3 4 7
Giải Năm
G.5
4127 3  
Giải Tư
G.4
14859 03308 67924 94245 74058 81064 13322
4
5
3 5
8 9
Giải Ba
G.3
90917 62091 6 2 4
Giải Nhì
G.2
46392 7 7
Giải Nhất
G.1
39607 8  
Giải ĐB
ĐB
216543 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 8
1 7
2 1 2 3 4 7
3  
4 3 5
5 8 9
6 2 4
7 7
8  
9 1 2

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 0 6 7 9
Giải Bảy
G.7
293 1 0 5 5 6
Giải Sáu
G.6
4407 3309 9816 2 0 6
Giải Năm
G.5
4520 3 1 6
Giải Tư
G.4
82726 04200 96915 90685 98010 65770 47263
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
49506 23131 6 1 3
Giải Nhì
G.2
02261 7 0
Giải Nhất
G.1
60115 8 5
Giải ĐB
ĐB
116136 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6 7 9
1 0 5 5 6
2 0 6
3 1 6
4  
5  
6 1 3
7 0
8 5
9 3

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 1
Giải Bảy
G.7
453 1 3
Giải Sáu
G.6
1629 3201 1180 2 3 6 7 9
Giải Năm
G.5
7472 3 3
Giải Tư
G.4
22091 95323 31299 70633 56265 25743 79913
4
5
1 3
3
Giải Ba
G.3
88763 95441 6 3 5 8
Giải Nhì
G.2
57968 7 2
Giải Nhất
G.1
73227 8 0
Giải ĐB
ĐB
876626 9 1 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 3
2 3 6 7 9
3 3
4 1 3
5 3
6 3 5 8
7 2
8 0
9 1 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0 1 9
Giải Bảy
G.7
261 1 0 2 3 7
Giải Sáu
G.6
2578 8612 7339 2 3 9
Giải Năm
G.5
3210 3 9
Giải Tư
G.4
35809 75194 08259 88447 08301 34523 89656
4
5
7
6 9
Giải Ba
G.3
30829 20390 6 1
Giải Nhì
G.2
93813 7 8
Giải Nhất
G.1
29917 8  
Giải ĐB
ĐB
124094 9 0 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 9
1 0 2 3 7
2 3 9
3 9
4 7
5 6 9
6 1
7 8
8  
9 0 4 4

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
82 0 7
Giải Bảy
G.7
569 1 5
Giải Sáu
G.6
8925 1715 6007 2 5 9
Giải Năm
G.5
4984 3 0
Giải Tư
G.4
84672 48098 92530 14254 37148 50659 02452
4
5
8
2 4 9
Giải Ba
G.3
29491 45329 6 9 9
Giải Nhì
G.2
18594 7 2
Giải Nhất
G.1
09569 8 4
Giải ĐB
ĐB
501693 9 1 3 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 5
2 5 9
3 0
4 8
5 2 4 9
6 9 9
7 2
8 4
9 1 3 4 8