XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0 8 9 9
Giải Bảy
G.7
579 1 5 7
Giải Sáu
G.6
2594 7417 2109 2 9
Giải Năm
G.5
1879 3 0 2 5
Giải Tư
G.4
02797 16335 30930 02929 45178 92885 93932
4
5
 
4
Giải Ba
G.3
04715 59009 6  
Giải Nhì
G.2
32354 7 8 9 9
Giải Nhất
G.1
24808 8 5
Giải ĐB
ĐB
080393 9 3 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 9 9
1 5 7
2 9
3 0 2 5
4  
5 4
6  
7 8 9 9
8 5
9 3 4 7

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0 1
Giải Bảy
G.7
120 1 7
Giải Sáu
G.6
9223 6301 9480 2 0 0 0 3
Giải Năm
G.5
8017 3  
Giải Tư
G.4
47620 76454 39179 44220 38791 09159 33140
4
5
0
1 4 6 9
Giải Ba
G.3
75761 47764 6 1 4 8
Giải Nhì
G.2
78868 7 9
Giải Nhất
G.1
42351 8 0
Giải ĐB
ĐB
942256 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 7
2 0 0 0 3
3  
4 0
5 1 4 6 9
6 1 4 8
7 9
8 0
9 1

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 6 8
Giải Bảy
G.7
406 1 3 7
Giải Sáu
G.6
5997 8213 9185 2 3 4 4
Giải Năm
G.5
5179 3 4 8
Giải Tư
G.4
47523 72708 28663 95045 15417 46864 74856
4
5
5
6
Giải Ba
G.3
16638 42395 6 3 4
Giải Nhì
G.2
27034 7 9
Giải Nhất
G.1
72724 8 5
Giải ĐB
ĐB
263224 9 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 8
1 3 7
2 3 4 4
3 4 8
4 5
5 6
6 3 4
7 9
8 5
9 5 7

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 9 9
Giải Bảy
G.7
284 1 0 5
Giải Sáu
G.6
8695 1110 7886 2  
Giải Năm
G.5
8115 3 2 3
Giải Tư
G.4
13233 59832 80167 73909 89459 08644 02709
4
5
0 4
8 9
Giải Ba
G.3
85278 18495 6 7
Giải Nhì
G.2
31258 7 8
Giải Nhất
G.1
36140 8 4 6
Giải ĐB
ĐB
590891 9 1 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9 9
1 0 5
2  
3 2 3
4 0 4
5 8 9
6 7
7 8
8 4 6
9 1 5 5

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 1 6
Giải Bảy
G.7
172 1 1
Giải Sáu
G.6
5740 6001 5428 2 3 8 8
Giải Năm
G.5
8249 3 0 5
Giải Tư
G.4
86911 92784 88328 24365 87891 12135 14372
4
5
0 9
1 2
Giải Ba
G.3
01223 46530 6 5
Giải Nhì
G.2
78452 7 2 2
Giải Nhất
G.1
98251 8 4
Giải ĐB
ĐB
035606 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 6
1 1
2 3 8 8
3 0 5
4 0 9
5 1 2
6 5
7 2 2
8 4
9 1

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 1
Giải Bảy
G.7
380 1 3 5 5 6 6
Giải Sáu
G.6
3901 0674 1813 2 4 7
Giải Năm
G.5
0885 3  
Giải Tư
G.4
64953 13815 67316 57299 41147 97574 98027
4
5
4 7
3
Giải Ba
G.3
81924 37244 6  
Giải Nhì
G.2
70715 7 4 4
Giải Nhất
G.1
68799 8 0 5
Giải ĐB
ĐB
249316 9 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 3 5 5 6 6
2 4 7
3  
4 4 7
5 3
6  
7 4 4
8 0 5
9 9 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0 4 4 9
Giải Bảy
G.7
775 1 0
Giải Sáu
G.6
8676 7880 4647 2  
Giải Năm
G.5
0276 3  
Giải Tư
G.4
18610 16961 04478 58093 06698 02484 86146
4
5
6 7
9
Giải Ba
G.3
62304 46859 6 1 5
Giải Nhì
G.2
55709 7 5 6 6 8
Giải Nhất
G.1
63304 8 0 4
Giải ĐB
ĐB
736465 9 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4 9
1 0
2  
3  
4 6 7
5 9
6 1 5
7 5 6 6 8
8 0 4
9 3 8

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 6 6
Giải Bảy
G.7
242 1 6
Giải Sáu
G.6
1684 8873 4175 2  
Giải Năm
G.5
3716 3 1 3 4
Giải Tư
G.4
15934 00559 95993 60298 72606 51788 08333
4
5
2
9
Giải Ba
G.3
75373 10690 6  
Giải Nhì
G.2
48131 7 3 3 5
Giải Nhất
G.1
48006 8 4 8
Giải ĐB
ĐB
082493 9 0 3 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 6
1 6
2  
3 1 3 4
4 2
5 9
6  
7 3 3 5
8 4 8
9 0 3 3 8

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0 0 0
Giải Bảy
G.7
400 1 0 6
Giải Sáu
G.6
2348 6200 6299 2 2 2 3
Giải Năm
G.5
8923 3 8
Giải Tư
G.4
82677 06255 03899 28051 02759 38749 04772
4
5
8 9
1 5 9
Giải Ba
G.3
60110 21638 6  
Giải Nhì
G.2
70216 7 2 7
Giải Nhất
G.1
21522 8  
Giải ĐB
ĐB
954722 9 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0
1 0 6
2 2 2 3
3 8
4 8 9
5 1 5 9
6  
7 2 7
8  
9 9 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 7 7
Giải Bảy
G.7
807 1 9
Giải Sáu
G.6
2746 7820 6665 2 0 2 3 4 5 5 9
Giải Năm
G.5
6173 3  
Giải Tư
G.4
02125 19644 13219 28207 12325 54522 83429
4
5
4 6 9
3
Giải Ba
G.3
05823 88295 6 5
Giải Nhì
G.2
03724 7 3
Giải Nhất
G.1
18949 8  
Giải ĐB
ĐB
623653 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 7
1 9
2 0 2 3 4 5 5 9
3  
4 4 6 9
5 3
6 5
7 3
8  
9 5

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0 6 7
Giải Bảy
G.7
672 1 0 9
Giải Sáu
G.6
3275 8010 7406 2 2 7
Giải Năm
G.5
1071 3  
Giải Tư
G.4
31683 11887 95453 90022 09319 39088 60352
4
5
1
2 3 5
Giải Ba
G.3
74455 05907 6  
Giải Nhì
G.2
06241 7 0 1 2 5
Giải Nhất
G.1
72370 8 3 7 8
Giải ĐB
ĐB
295827 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1 0 9
2 2 7
3  
4 1
5 2 3 5
6  
7 0 1 2 5
8 3 7 8
9  

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0 2 3 3 3 6 7
Giải Bảy
G.7
958 1  
Giải Sáu
G.6
6364 4277 6386 2  
Giải Năm
G.5
0451 3 5 5
Giải Tư
G.4
08635 92435 38285 45799 62002 60174 39406
4
5
 
1 8
Giải Ba
G.3
03786 51207 6 4
Giải Nhì
G.2
92703 7 4 7
Giải Nhất
G.1
50503 8 5 6 6
Giải ĐB
ĐB
864903 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 3 3 6 7
1  
2  
3 5 5
4  
5 1 8
6 4
7 4 7
8 5 6 6
9 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 1 2 5 8 8
Giải Bảy
G.7
801 1 0 6 8
Giải Sáu
G.6
3916 7664 9542 2  
Giải Năm
G.5
7248 3  
Giải Tư
G.4
38143 84891 40408 93818 66208 92895 08796
4
5
2 3 8
 
Giải Ba
G.3
08010 67605 6 3 4
Giải Nhì
G.2
97102 7  
Giải Nhất
G.1
70480 8 0
Giải ĐB
ĐB
726763 9 1 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 5 8 8
1 0 6 8
2  
3  
4 2 3 8
5  
6 3 4
7  
8 0
9 1 5 6

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 2 5 9
Giải Bảy
G.7
269 1 7
Giải Sáu
G.6
7224 2622 8085 2 2 4 4
Giải Năm
G.5
6602 3 0 7
Giải Tư
G.4
16817 96830 43909 85198 55881 90880 17779
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
23724 86337 6 9
Giải Nhì
G.2
80079 7 9 9
Giải Nhất
G.1
50990 8 0 1 5
Giải ĐB
ĐB
930105 9 0 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5 9
1 7
2 2 4 4
3 0 7
4  
5  
6 9
7 9 9
8 0 1 5
9 0 8