XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0 9
Giải Bảy
G.7
320 1 2 7
Giải Sáu
G.6
4842 0717 5634 2 0
Giải Năm
G.5
0886 3 3 4
Giải Tư
G.4
52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487
4
5
2 4
3
Giải Ba
G.3
72233 22074 6  
Giải Nhì
G.2
84553 7 0 4
Giải Nhất
G.1
19370 8 2 2 5 6 7
Giải ĐB
ĐB
434485 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 2 7
2 0
3 3 4
4 2 4
5 3
6  
7 0 4
8 2 2 5 6 7
9 6

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 0
Giải Bảy
G.7
194 1 7
Giải Sáu
G.6
1143 2976 7417 2 6
Giải Năm
G.5
2926 3 3 7
Giải Tư
G.4
86074 61037 15473 36245 32782 82092 61333
4
5
3 3 5
 
Giải Ba
G.3
40693 71400 6  
Giải Nhì
G.2
87843 7 2 3 4 6
Giải Nhất
G.1
84672 8 2
Giải ĐB
ĐB
194093 9 2 3 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 7
2 6
3 3 7
4 3 3 5
5  
6  
7 2 3 4 6
8 2
9 2 3 3 4

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0 9
Giải Bảy
G.7
185 1 3 5
Giải Sáu
G.6
1381 3664 3273 2 1
Giải Năm
G.5
8521 3  
Giải Tư
G.4
48552 44475 45046 94913 02015 99466 81156
4
5
6
2 2 6
Giải Ba
G.3
18009 53383 6 4 4 6
Giải Nhì
G.2
90664 7 3 5
Giải Nhất
G.1
14491 8 1 3 5
Giải ĐB
ĐB
193652 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 3 5
2 1
3  
4 6
5 2 2 6
6 4 4 6
7 3 5
8 1 3 5
9 1

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0 2 5 8
Giải Bảy
G.7
715 1 5 8
Giải Sáu
G.6
7284 1565 1339 2 5 5 8
Giải Năm
G.5
5105 3 0 4 9 9
Giải Tư
G.4
85618 76528 87325 66502 54745 02430 94725
4
5
5
 
Giải Ba
G.3
17386 24408 6 5
Giải Nhì
G.2
98739 7  
Giải Nhất
G.1
32934 8 4 6
Giải ĐB
ĐB
181996 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5 8
1 5 8
2 5 5 8
3 0 4 9 9
4 5
5  
6 5
7  
8 4 6
9 6

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 9
Giải Bảy
G.7
568 1 1 6
Giải Sáu
G.6
6626 6289 8216 2 6
Giải Năm
G.5
3999 3  
Giải Tư
G.4
11549 51709 54851 39292 81549 84711 73895
4
5
0 3 9 9
1 8
Giải Ba
G.3
17872 53843 6 8
Giải Nhì
G.2
86258 7 2
Giải Nhất
G.1
17640 8 9
Giải ĐB
ĐB
161597 9 2 5 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 1 6
2 6
3  
4 0 3 9 9
5 1 8
6 8
7 2
8 9
9 2 5 7 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 0 8
Giải Bảy
G.7
186 1 4 6 8 8 9
Giải Sáu
G.6
9719 4070 6783 2  
Giải Năm
G.5
1218 3 5
Giải Tư
G.4
15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818
4
5
 
0
Giải Ba
G.3
54469 57616 6 1 2 9
Giải Nhì
G.2
91000 7 0 4
Giải Nhất
G.1
62574 8 3 6 6
Giải ĐB
ĐB
997962 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 8
1 4 6 8 8 9
2  
3 5
4  
5 0
6 1 2 9
7 0 4
8 3 6 6
9  

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0 2 4 6 9
Giải Bảy
G.7
806 1  
Giải Sáu
G.6
9267 8155 0297 2 0
Giải Năm
G.5
0504 3 6
Giải Tư
G.4
88158 05520 93963 51209 37390 85077 99002
4
5
 
0 5 6 8
Giải Ba
G.3
71656 94969 6 3 7 8 9
Giải Nhì
G.2
83136 7 7
Giải Nhất
G.1
21850 8  
Giải ĐB
ĐB
922468 9 0 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 6 9
1  
2 0
3 6
4  
5 0 5 6 8
6 3 7 8 9
7 7
8  
9 0 7

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0  
Giải Bảy
G.7
927 1 3 6 8
Giải Sáu
G.6
8059 9337 3616 2 1 6 7
Giải Năm
G.5
1921 3 0 7
Giải Tư
G.4
39779 95513 99859 15830 39698 24948 57326
4
5
2 8
9 9
Giải Ba
G.3
86578 75718 6  
Giải Nhì
G.2
43699 7 8 9
Giải Nhất
G.1
76642 8 8
Giải ĐB
ĐB
498688 9 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 6 8
2 1 6 7
3 0 7
4 2 8
5 9 9
6  
7 8 9
8 8
9 8 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 4 7
Giải Bảy
G.7
479 1 2
Giải Sáu
G.6
8604 9962 6295 2 4 7
Giải Năm
G.5
8849 3 4
Giải Tư
G.4
75747 26669 11076 14824 42927 61334 68146
4
5
6 7 8 9
 
Giải Ba
G.3
32107 19897 6 2 4 9
Giải Nhì
G.2
77612 7 6 9
Giải Nhất
G.1
07748 8  
Giải ĐB
ĐB
478364 9 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7
1 2
2 4 7
3 4
4 6 7 8 9
5  
6 2 4 9
7 6 9
8  
9 5 7

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 0 1 2 2 4 5 5
Giải Bảy
G.7
905 1 4
Giải Sáu
G.6
7401 5702 3702 2  
Giải Năm
G.5
2346 3  
Giải Tư
G.4
62650 59198 89590 63514 23594 50705 18804
4
5
0 6
0 7
Giải Ba
G.3
31080 04540 6  
Giải Nhì
G.2
80100 7 1
Giải Nhất
G.1
04271 8 0
Giải ĐB
ĐB
626057 9 0 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 2 2 4 5 5
1 4
2  
3  
4 0 6
5 0 7
6  
7 1
8 0
9 0 4 8

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0 9
Giải Bảy
G.7
283 1 4
Giải Sáu
G.6
7873 3778 5053 2 1
Giải Năm
G.5
1909 3 8
Giải Tư
G.4
26171 21421 39753 97238 55214 56685 00774
4
5
 
3 3 3
Giải Ba
G.3
25060 23353 6 0 7
Giải Nhì
G.2
56867 7 1 3 4 4 8
Giải Nhất
G.1
62494 8 3 5
Giải ĐB
ĐB
028174 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 4
2 1
3 8
4  
5 3 3 3
6 0 7
7 1 3 4 4 8
8 3 5
9 4

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 4
Giải Bảy
G.7
719 1 8 9
Giải Sáu
G.6
6895 7495 4180 2 3 8
Giải Năm
G.5
2177 3 0
Giải Tư
G.4
48777 97868 94161 23398 80684 15173 85230
4
5
 
7
Giải Ba
G.3
89128 18123 6 1 8
Giải Nhì
G.2
61904 7 3 7 7
Giải Nhất
G.1
79318 8 0 4
Giải ĐB
ĐB
722557 9 5 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 8 9
2 3 8
3 0
4  
5 7
6 1 8
7 3 7 7
8 0 4
9 5 5 8

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0 1 3 8 9
Giải Bảy
G.7
351 1 1 6
Giải Sáu
G.6
3703 0716 8344 2  
Giải Năm
G.5
2157 3  
Giải Tư
G.4
87444 66045 84977 32901 14640 35908 69911
4
5
0 4 4 4 5
1 3 7
Giải Ba
G.3
37409 72771 6 6
Giải Nhì
G.2
15553 7 1 7
Giải Nhất
G.1
68144 8  
Giải ĐB
ĐB
415366 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 8 9
1 1 6
2  
3  
4 0 4 4 4 5
5 1 3 7
6 6
7 1 7
8  
9  

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 0 5
Giải Bảy
G.7
633 1  
Giải Sáu
G.6
1045 2985 5226 2 6
Giải Năm
G.5
5905 3 0 3 3 9
Giải Tư
G.4
67998 61489 19030 26588 73600 97860 93490
4
5
5
6
Giải Ba
G.3
98856 68973 6 0
Giải Nhì
G.2
31487 7 3
Giải Nhất
G.1
97739 8 5 7 8 9
Giải ĐB
ĐB
197233 9 0 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5
1  
2 6
3 0 3 3 9
4 5
5 6
6 0
7 3
8 5 7 8 9
9 0 8