XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 1 3 7
Giải Bảy
G.7
807 1 3 5 8 8
Giải Sáu
G.6
3078 6531 5101 2  
Giải Năm
G.5
1003 3 0 1
Giải Tư
G.4
72415 48655 84171 65699 14118 82030 35618
4
5
 
4 5
Giải Ba
G.3
47089 26564 6 4
Giải Nhì
G.2
70113 7 1 8
Giải Nhất
G.1
74485 8 5 9
Giải ĐB
ĐB
998654 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 7
1 3 5 8 8
2  
3 0 1
4  
5 4 5
6 4
7 1 8
8 5 9
9 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0 1 5
Giải Bảy
G.7
612 1 2 2 3 6 9
Giải Sáu
G.6
3913 4239 4890 2 2 3
Giải Năm
G.5
8816 3 0 1 6 9
Giải Tư
G.4
69090 25712 15836 37219 14522 39031 96166
4
5
5
 
Giải Ba
G.3
73223 32330 6 6
Giải Nhì
G.2
60605 7  
Giải Nhất
G.1
16945 8  
Giải ĐB
ĐB
833501 9 0 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5
1 2 2 3 6 9
2 2 3
3 0 1 6 9
4 5
5  
6 6
7  
8  
9 0 0

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
82 0 4 6 7
Giải Bảy
G.7
328 1  
Giải Sáu
G.6
9366 1791 6843 2 5 8
Giải Năm
G.5
3795 3 7
Giải Tư
G.4
37937 04185 18763 31771 59383 13425 21594
4
5
3
4
Giải Ba
G.3
68204 56106 6 3 6
Giải Nhì
G.2
56873 7 1 3
Giải Nhất
G.1
64054 8 3 5
Giải ĐB
ĐB
184007 9 1 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6 7
1  
2 5 8
3 7
4 3
5 4
6 3 6
7 1 3
8 3 5
9 1 4 5

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 2 8
Giải Bảy
G.7
502 1 0
Giải Sáu
G.6
3965 5577 4388 2  
Giải Năm
G.5
4547 3 8
Giải Tư
G.4
86868 45508 73473 13638 85074 90666 41477
4
5
7
6
Giải Ba
G.3
00477 94856 6 5 6 7 8
Giải Nhì
G.2
93710 7 3 4 7 7 7
Giải Nhất
G.1
08080 8 0 8
Giải ĐB
ĐB
900167 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 8
1 0
2  
3 8
4 7
5 6
6 5 6 7 8
7 3 4 7 7 7
8 0 8
9  

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0 6 7 8
Giải Bảy
G.7
857 1 1
Giải Sáu
G.6
9211 2908 0443 2 5 9
Giải Năm
G.5
8469 3  
Giải Tư
G.4
40871 83806 67194 29760 78775 36925 26560
4
5
3
5 7
Giải Ba
G.3
18572 10979 6 0 0 9
Giải Nhì
G.2
52655 7 1 2 5 9
Giải Nhất
G.1
54207 8  
Giải ĐB
ĐB
129129 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7 8
1 1
2 5 9
3  
4 3
5 5 7
6 0 0 9
7 1 2 5 9
8  
9 4

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 5 7
Giải Bảy
G.7
438 1 1
Giải Sáu
G.6
4938 2488 7733 2  
Giải Năm
G.5
9846 3 0 3 3 8 8
Giải Tư
G.4
37933 18495 83905 14595 11730 65680 49057
4
5
3 6
7 8
Giải Ba
G.3
50307 10258 6  
Giải Nhì
G.2
32011 7 8
Giải Nhất
G.1
29043 8 0 8
Giải ĐB
ĐB
596178 9 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1 1
2  
3 0 3 3 8 8
4 3 6
5 7 8
6  
7 8
8 0 8
9 5 5

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0  
Giải Bảy
G.7
674 1 3 4
Giải Sáu
G.6
2728 0843 1778 2 3 8 9
Giải Năm
G.5
7713 3 7 7 8 9
Giải Tư
G.4
59174 27679 59329 41437 41437 46481 44839
4
5
3 9
 
Giải Ba
G.3
31649 14663 6 3
Giải Nhì
G.2
11338 7 4 4 8 9
Giải Nhất
G.1
88523 8 1
Giải ĐB
ĐB
868014 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 4
2 3 8 9
3 7 7 8 9
4 3 9
5  
6 3
7 4 4 8 9
8 1
9  

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 2 8
Giải Bảy
G.7
308 1 2 7
Giải Sáu
G.6
3399 0224 1731 2 3 4
Giải Năm
G.5
4433 3 1 3 3
Giải Tư
G.4
78398 44817 82282 17502 67040 07163 76312
4
5
0 8
 
Giải Ba
G.3
08782 99723 6 3
Giải Nhì
G.2
13684 7  
Giải Nhất
G.1
70033 8 2 2 4
Giải ĐB
ĐB
856748 9 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 8
1 2 7
2 3 4
3 1 3 3
4 0 8
5  
6 3
7  
8 2 2 4
9 8 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0  
Giải Bảy
G.7
413 1 1 3 7
Giải Sáu
G.6
6397 5377 9417 2 0 1 7
Giải Năm
G.5
3370 3 2
Giải Tư
G.4
23432 92180 01711 21227 19899 58175 34521
4
5
6
 
Giải Ba
G.3
27120 55471 6  
Giải Nhì
G.2
65286 7 0 1 5 7
Giải Nhất
G.1
69386 8 0 6 6
Giải ĐB
ĐB
839446 9 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 3 7
2 0 1 7
3 2
4 6
5  
6  
7 0 1 5 7
8 0 6 6
9 7 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 3
Giải Bảy
G.7
674 1 0 0 0 1 8
Giải Sáu
G.6
5510 6443 5118 2 0 5 6
Giải Năm
G.5
1845 3  
Giải Tư
G.4
73226 74010 18703 53271 66589 29310 36070
4
5
3 3 5
8
Giải Ba
G.3
58043 26611 6  
Giải Nhì
G.2
49120 7 0 1 4
Giải Nhất
G.1
97325 8 9
Giải ĐB
ĐB
642858 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 0 0 0 1 8
2 0 5 6
3  
4 3 3 5
5 8
6  
7 0 1 4
8 9
9  

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 4 8 9
Giải Bảy
G.7
710 1 0 0 5 6 9
Giải Sáu
G.6
4481 8399 9488 2 7
Giải Năm
G.5
5227 3 4 5
Giải Tư
G.4
98156 03119 74308 46547 78534 66715 59416
4
5
7
5 6
Giải Ba
G.3
51909 79610 6  
Giải Nhì
G.2
63604 7  
Giải Nhất
G.1
21935 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
385355 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 8 9
1 0 0 5 6 9
2 7
3 4 5
4 7
5 5 6
6  
7  
8 1 8
9 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0 7
Giải Bảy
G.7
482 1 1 1
Giải Sáu
G.6
0373 8587 5242 2 8 8
Giải Năm
G.5
0628 3  
Giải Tư
G.4
15040 55782 15355 81048 35690 15441 64307
4
5
0 1 2 8
4 5
Giải Ba
G.3
53394 42111 6  
Giải Nhì
G.2
12754 7 3
Giải Nhất
G.1
60228 8 2 2 7
Giải ĐB
ĐB
185911 9 0 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 1 1
2 8 8
3  
4 0 1 2 8
5 4 5
6  
7 3
8 2 2 7
9 0 4

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 6 7
Giải Bảy
G.7
099 1 1
Giải Sáu
G.6
6807 3006 2244 2 7 9
Giải Năm
G.5
6085 3 7
Giải Tư
G.4
15237 20729 27370 82598 28527 40573 35182
4
5
4 6
 
Giải Ba
G.3
66211 54763 6 3
Giải Nhì
G.2
97573 7 0 3 3
Giải Nhất
G.1
98246 8 0 2 5
Giải ĐB
ĐB
437580 9 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1 1
2 7 9
3 7
4 4 6
5  
6 3
7 0 3 3
8 0 2 5
9 8 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0 0 5
Giải Bảy
G.7
775 1 3 9 9
Giải Sáu
G.6
6253 7179 4205 2 7 7
Giải Năm
G.5
5219 3 4 6 8
Giải Tư
G.4
60391 21034 50036 00338 82779 86700 78719
4
5
3
3
Giải Ba
G.3
01013 36343 6  
Giải Nhì
G.2
86727 7 5 7 9 9
Giải Nhất
G.1
37277 8  
Giải ĐB
ĐB
384727 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5
1 3 9 9
2 7 7
3 4 6 8
4 3
5 3
6  
7 5 7 9 9
8  
9 1