XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 3
Giải Bảy
G.7
071 1 0 0 0 4 9
Giải Sáu
G.6
2819 5551 4264 2 1
Giải Năm
G.5
8810 3 3 6 8 9
Giải Tư
G.4
92738 34597 14503 66239 93836 74933 30914
4
5
4
1
Giải Ba
G.3
74986 63644 6 4
Giải Nhì
G.2
41410 7 1
Giải Nhất
G.1
85321 8 6
Giải ĐB
ĐB
911210 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 0 0 0 4 9
2 1
3 3 6 8 9
4 4
5 1
6 4
7 1
8 6
9 7

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 2 9
Giải Bảy
G.7
044 1 6
Giải Sáu
G.6
0477 6176 7809 2  
Giải Năm
G.5
6441 3 6 6
Giải Tư
G.4
13089 28992 30871 77351 53890 81536 41302
4
5
1 4
1
Giải Ba
G.3
70836 29060 6 0
Giải Nhì
G.2
67489 7 1 6 7
Giải Nhất
G.1
06995 8 9 9
Giải ĐB
ĐB
313016 9 0 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 6
2  
3 6 6
4 1 4
5 1
6 0
7 1 6 7
8 9 9
9 0 2 5

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0  
Giải Bảy
G.7
246 1 2 4 5
Giải Sáu
G.6
9650 8058 1033 2 2
Giải Năm
G.5
2569 3 3
Giải Tư
G.4
11784 49765 96841 53887 47312 71351 61514
4
5
1 6
0 1 6 8
Giải Ba
G.3
08622 79415 6 5 9
Giải Nhì
G.2
69256 7  
Giải Nhất
G.1
03887 8 4 4 7 7
Giải ĐB
ĐB
068684 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 4 5
2 2
3 3
4 1 6
5 0 1 6 8
6 5 9
7  
8 4 4 7 7
9  

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 3 5
Giải Bảy
G.7
103 1 0
Giải Sáu
G.6
9645 2723 0095 2 3
Giải Năm
G.5
4775 3 5
Giải Tư
G.4
80679 06974 33347 28971 28989 74065 79135
4
5
1 5 7
4
Giải Ba
G.3
83969 38505 6 5 9
Giải Nhì
G.2
73210 7 1 4 5 9
Giải Nhất
G.1
13841 8 9
Giải ĐB
ĐB
951854 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5
1 0
2 3
3 5
4 1 5 7
5 4
6 5 9
7 1 4 5 9
8 9
9 5

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 6 7
Giải Bảy
G.7
607 1  
Giải Sáu
G.6
2450 4245 5252 2 1 8
Giải Năm
G.5
1406 3 5 8
Giải Tư
G.4
25247 41699 24099 11251 23028 27435 53254
4
5
5 7
0 1 2 4
Giải Ba
G.3
67680 83064 6 4
Giải Nhì
G.2
58721 7 5
Giải Nhất
G.1
85638 8 0
Giải ĐB
ĐB
571075 9 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1  
2 1 8
3 5 8
4 5 7
5 0 1 2 4
6 4
7 5
8 0
9 9 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0  
Giải Bảy
G.7
557 1 0 4
Giải Sáu
G.6
8836 4899 2986 2 7 9
Giải Năm
G.5
5835 3 1 5 6 8
Giải Tư
G.4
96792 60127 88910 21438 22214 05897 92731
4
5
1 5
1 7
Giải Ba
G.3
81751 85029 6  
Giải Nhì
G.2
78394 7  
Giải Nhất
G.1
28145 8 6
Giải ĐB
ĐB
667941 9 2 4 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 4
2 7 9
3 1 5 6 8
4 1 5
5 1 7
6  
7  
8 6
9 2 4 7 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0  
Giải Bảy
G.7
991 1 3 7
Giải Sáu
G.6
1593 9689 7675 2 1
Giải Năm
G.5
4621 3  
Giải Tư
G.4
35543 11376 58765 94079 18041 20082 11242
4
5
0 1 2 3
9
Giải Ba
G.3
09540 74217 6 5
Giải Nhì
G.2
77489 7 5 6 9
Giải Nhất
G.1
51659 8 2 9 9
Giải ĐB
ĐB
845213 9 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 7
2 1
3  
4 0 1 2 3
5 9
6 5
7 5 6 9
8 2 9 9
9 1 3

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 0 3
Giải Bảy
G.7
983 1  
Giải Sáu
G.6
3320 5492 3376 2 0 4 6
Giải Năm
G.5
2244 3 4
Giải Tư
G.4
52891 69457 77434 77866 19703 95084 22978
4
5
4
1 3 7
Giải Ba
G.3
23200 48253 6 6
Giải Nhì
G.2
80826 7 6 8
Giải Nhất
G.1
79951 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
620024 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3
1  
2 0 4 6
3 4
4 4
5 1 3 7
6 6
7 6 8
8 3 4
9 1 2

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0  
Giải Bảy
G.7
548 1 4
Giải Sáu
G.6
3372 1314 5720 2 0 0 0 6 7
Giải Năm
G.5
1644 3 4 9
Giải Tư
G.4
35627 81934 27782 88549 12526 73167 65320
4
5
4 8 9
 
Giải Ba
G.3
37599 97439 6 5 7
Giải Nhì
G.2
46282 7 2
Giải Nhất
G.1
91820 8 2 2
Giải ĐB
ĐB
493965 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4
2 0 0 0 6 7
3 4 9
4 4 8 9
5  
6 5 7
7 2
8 2 2
9 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 0
Giải Bảy
G.7
010 1 0 9 9
Giải Sáu
G.6
7799 8198 2919 2 7
Giải Năm
G.5
9493 3 7
Giải Tư
G.4
60527 75655 88700 14619 30937 85457 18052
4
5
 
2 5 7 7 8
Giải Ba
G.3
92865 91992 6 5
Giải Nhì
G.2
07358 7 3
Giải Nhất
G.1
28757 8  
Giải ĐB
ĐB
946973 9 2 3 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 0 9 9
2 7
3 7
4  
5 2 5 7 7 8
6 5
7 3
8  
9 2 3 8 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 1 7
Giải Bảy
G.7
087 1 2 6 8
Giải Sáu
G.6
3598 9918 0922 2 2 2 5 9
Giải Năm
G.5
2407 3  
Giải Tư
G.4
83129 02374 99853 68122 04274 63512 77125
4
5
 
3 3
Giải Ba
G.3
89616 15401 6 8
Giải Nhì
G.2
27953 7 4 4
Giải Nhất
G.1
78194 8 7
Giải ĐB
ĐB
543468 9 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7
1 2 6 8
2 2 2 5 9
3  
4  
5 3 3
6 8
7 4 4
8 7
9 4 8

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 4 5 5 7
Giải Bảy
G.7
389 1 2
Giải Sáu
G.6
4625 8127 9512 2 5 7 9
Giải Năm
G.5
8141 3  
Giải Tư
G.4
73405 93848 50782 28598 21589 40505 88529
4
5
1 8
0
Giải Ba
G.3
84804 21791 6  
Giải Nhì
G.2
90307 7  
Giải Nhất
G.1
39690 8 2 9 9
Giải ĐB
ĐB
799350 9 0 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 5 7
1 2
2 5 7 9
3  
4 1 8
5 0
6  
7  
8 2 9 9
9 0 1 8

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 1 4
Giải Bảy
G.7
554 1 8
Giải Sáu
G.6
2133 5358 2972 2 2 3 5
Giải Năm
G.5
6222 3 1 3
Giải Tư
G.4
24701 85997 34531 77958 85123 06718 03869
4
5
3
4 8 8 8
Giải Ba
G.3
30943 77404 6 9
Giải Nhì
G.2
53125 7 2
Giải Nhất
G.1
24758 8  
Giải ĐB
ĐB
257192 9 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4
1 8
2 2 3 5
3 1 3
4 3
5 4 8 8 8
6 9
7 2
8  
9 2 7

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
42 0 6
Giải Bảy
G.7
126 1  
Giải Sáu
G.6
4389 7168 8790 2 0 6
Giải Năm
G.5
7006 3  
Giải Tư
G.4
37567 15370 21066 88571 27866 24577 15020
4
5
 
2 8
Giải Ba
G.3
95582 17778 6 6 6 7 8 8
Giải Nhì
G.2
55958 7 0 1 7 8
Giải Nhất
G.1
49852 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
427968 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1  
2 0 6
3  
4  
5 2 8
6 6 6 7 8 8
7 0 1 7 8
8 2 9
9 0