XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 4 5 9
Giải Bảy
G.7
333 1 0 5
Giải Sáu
G.6
0024 5510 5496 2 4 4 4 4
Giải Năm
G.5
0824 3 0 3
Giải Tư
G.4
07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209
4
5
3
2
Giải Ba
G.3
52224 34788 6 9
Giải Nhì
G.2
71404 7  
Giải Nhất
G.1
32969 8 8
Giải ĐB
ĐB
381443 9 0 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 9
1 0 5
2 4 4 4 4
3 0 3
4 3
5 2
6 9
7  
8 8
9 0 6

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0 0
Giải Bảy
G.7
810 1 0 0 2 3 9
Giải Sáu
G.6
8385 7031 4996 2 7
Giải Năm
G.5
2827 3 1
Giải Tư
G.4
42819 73810 54853 55313 16746 62350 38312
4
5
6 7
0 3 8
Giải Ba
G.3
36985 25258 6 8
Giải Nhì
G.2
91547 7  
Giải Nhất
G.1
33300 8 5 5
Giải ĐB
ĐB
446168 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 0 0 2 3 9
2 7
3 1
4 6 7
5 0 3 8
6 8
7  
8 5 5
9 6

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 9
Giải Bảy
G.7
572 1  
Giải Sáu
G.6
4409 6733 8933 2 4 8
Giải Năm
G.5
4380 3 1 3 3
Giải Tư
G.4
02149 20487 64524 10028 70380 96080 99566
4
5
1 9
 
Giải Ba
G.3
06241 85274 6 6
Giải Nhì
G.2
90086 7 2 2 4
Giải Nhất
G.1
35072 8 0 0 0 6 7
Giải ĐB
ĐB
690031 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1  
2 4 8
3 1 3 3
4 1 9
5  
6 6
7 2 2 4
8 0 0 0 6 7
9  

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 2 3
Giải Bảy
G.7
557 1 5
Giải Sáu
G.6
2415 8067 9685 2 4 9
Giải Năm
G.5
9124 3  
Giải Tư
G.4
77158 27680 99244 99951 13502 74303 94863
4
5
4 4
1 1 5 7 8
Giải Ba
G.3
11244 06380 6 3 7
Giải Nhì
G.2
06851 7  
Giải Nhất
G.1
18655 8 0 0 5
Giải ĐB
ĐB
227529 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3
1 5
2 4 9
3  
4 4 4
5 1 1 5 7 8
6 3 7
7  
8 0 0 5
9  

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 1
Giải Bảy
G.7
127 1  
Giải Sáu
G.6
8363 1276 5155 2 7
Giải Năm
G.5
4950 3  
Giải Tư
G.4
90772 85475 09001 65254 02373 89275 42694
4
5
 
0 4 5
Giải Ba
G.3
05487 50983 6 3
Giải Nhì
G.2
23289 7 2 3 5 5 6
Giải Nhất
G.1
75397 8 3 7 7 9
Giải ĐB
ĐB
412987 9 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1  
2 7
3  
4  
5 0 4 5
6 3
7 2 3 5 5 6
8 3 7 7 9
9 4 7

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 9
Giải Bảy
G.7
974 1  
Giải Sáu
G.6
7232 0493 6985 2 9
Giải Năm
G.5
2365 3 2
Giải Tư
G.4
79095 08429 67664 64481 30870 38771 44957
4
5
3 7
7
Giải Ba
G.3
86947 49743 6 4 5 7
Giải Nhì
G.2
03109 7 0 1 4
Giải Nhất
G.1
30167 8 1 5 7
Giải ĐB
ĐB
395087 9 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1  
2 9
3 2
4 3 7
5 7
6 4 5 7
7 0 1 4
8 1 5 7
9 3 5

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
62 0 2
Giải Bảy
G.7
125 1 0 1 3 5
Giải Sáu
G.6
4015 6537 0866 2 5 6 7 7
Giải Năm
G.5
5272 3 7
Giải Tư
G.4
28742 29513 88646 71687 34326 03527 54311
4
5
2 6
 
Giải Ba
G.3
87288 33027 6 6
Giải Nhì
G.2
31210 7 2
Giải Nhất
G.1
23984 8 4 7 8
Giải ĐB
ĐB
478402 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 0 1 3 5
2 5 6 7 7
3 7
4 2 6
5  
6 6
7 2
8 4 7 8
9  

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0  
Giải Bảy
G.7
652 1 6
Giải Sáu
G.6
2595 9966 0123 2 3 4 9
Giải Năm
G.5
6844 3  
Giải Tư
G.4
47924 07442 66529 93858 57785 03547 85048
4
5
1 2 4 7 8
2 8
Giải Ba
G.3
38697 46193 6 5 6
Giải Nhì
G.2
16841 7  
Giải Nhất
G.1
30965 8 5
Giải ĐB
ĐB
308516 9 3 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 6
2 3 4 9
3  
4 1 2 4 7 8
5 2 8
6 5 6
7  
8 5
9 3 5 7

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
02 0 7
Giải Bảy
G.7
893 1 1 2 3 9
Giải Sáu
G.6
0212 4411 7375 2 2
Giải Năm
G.5
1964 3  
Giải Tư
G.4
66782 28219 41653 56213 32675 85059 35757
4
5
 
3 7 7 9
Giải Ba
G.3
84722 41162 6 2 4
Giải Nhì
G.2
34457 7 5 5
Giải Nhất
G.1
93507 8 2 8
Giải ĐB
ĐB
121688 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 1 2 3 9
2 2
3  
4  
5 3 7 7 9
6 2 4
7 5 5
8 2 8
9 3

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0 0 8 9
Giải Bảy
G.7
000 1 0
Giải Sáu
G.6
4695 9259 1446 2 0 1 4
Giải Năm
G.5
4124 3 4
Giải Tư
G.4
46608 76441 17434 55621 31320 72878 88310
4
5
1 6
1 9
Giải Ba
G.3
83387 97161 6 1
Giải Nhì
G.2
20385 7 8
Giải Nhất
G.1
41309 8 5 7
Giải ĐB
ĐB
103751 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 8 9
1 0
2 0 1 4
3 4
4 1 6
5 1 9
6 1
7 8
8 5 7
9 5

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0 6
Giải Bảy
G.7
897 1 8
Giải Sáu
G.6
6455 6566 5249 2 5
Giải Năm
G.5
6562 3  
Giải Tư
G.4
13575 73340 41852 12866 98188 19193 59306
4
5
0 9
2 5
Giải Ba
G.3
88270 40318 6 1 2 6 6
Giải Nhì
G.2
69078 7 0 5 8
Giải Nhất
G.1
32761 8 8
Giải ĐB
ĐB
699825 9 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 8
2 5
3  
4 0 9
5 2 5
6 1 2 6 6
7 0 5 8
8 8
9 3 7

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 0 3 6
Giải Bảy
G.7
877 1  
Giải Sáu
G.6
5603 9672 4248 2 4
Giải Năm
G.5
3824 3 3
Giải Tư
G.4
40875 67588 12659 58633 96261 23206 84893
4
5
6 8 9
9
Giải Ba
G.3
88578 34249 6 1
Giải Nhì
G.2
89246 7 2 5 7 8 9
Giải Nhất
G.1
99979 8 8
Giải ĐB
ĐB
183500 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 6
1  
2 4
3 3
4 6 8 9
5 9
6 1
7 2 5 7 8 9
8 8
9 3

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0 2
Giải Bảy
G.7
825 1 1 6 7
Giải Sáu
G.6
7861 5557 6640 2 5
Giải Năm
G.5
9317 3 9
Giải Tư
G.4
92589 44939 33946 85151 74947 42248 60340
4
5
0 0 6 7 8
1 7
Giải Ba
G.3
12816 61611 6 1
Giải Nhì
G.2
59494 7 5
Giải Nhất
G.1
84502 8 9
Giải ĐB
ĐB
006175 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 1 6 7
2 5
3 9
4 0 0 6 7 8
5 1 7
6 1
7 5
8 9
9 4

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
46 0 0 3 4 9
Giải Bảy
G.7
783 1 2
Giải Sáu
G.6
5248 3600 0509 2  
Giải Năm
G.5
4604 3 1 4
Giải Tư
G.4
00348 26831 46334 51380 75203 10812 44846
4
5
6 8 8
 
Giải Ba
G.3
04882 89185 6 4
Giải Nhì
G.2
11783 7 0
Giải Nhất
G.1
91764 8 0 2 3 3 5
Giải ĐB
ĐB
338770 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 4 9
1 2
2  
3 1 4
4 6 8 8
5  
6 4
7 0
8 0 2 3 3 5
9