XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 1 4
Giải Bảy
G.7
616 1 0 4 6
Giải Sáu
G.6
8577 7377 0001 2  
Giải Năm
G.5
0364 3 1 1 7
Giải Tư
G.4
90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370
4
5
0
2 5 9
Giải Ba
G.3
72731 23697 6 4
Giải Nhì
G.2
95855 7 0 7 7
Giải Nhất
G.1
65110 8  
Giải ĐB
ĐB
848314 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4
1 0 4 6
2  
3 1 1 7
4 0
5 2 5 9
6 4
7 0 7 7
8  
9 7

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0 3 4 6 6
Giải Bảy
G.7
606 1  
Giải Sáu
G.6
8903 3533 7844 2 0 5
Giải Năm
G.5
7558 3 0 3 3 6
Giải Tư
G.4
70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875
4
5
4
8
Giải Ba
G.3
42661 04833 6 1
Giải Nhì
G.2
02030 7 4 5 5
Giải Nhất
G.1
36506 8 5
Giải ĐB
ĐB
179674 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 6 6
1  
2 0 5
3 0 3 3 6
4 4
5 8
6 1
7 4 5 5
8 5
9  

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 5 7
Giải Bảy
G.7
115 1 0 1 5
Giải Sáu
G.6
8561 6810 9211 2 7 8
Giải Năm
G.5
7442 3 8 9
Giải Tư
G.4
03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274
4
5
2
4
Giải Ba
G.3
77292 36754 6 1 4 4
Giải Nhì
G.2
22605 7 2 4
Giải Nhất
G.1
99027 8  
Giải ĐB
ĐB
643539 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1 0 1 5
2 7 8
3 8 9
4 2
5 4
6 1 4 4
7 2 4
8  
9 2

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0 0 9
Giải Bảy
G.7
649 1 0 1 2 2 4
Giải Sáu
G.6
3684 8712 8169 2 4
Giải Năm
G.5
6810 3 2 4 5
Giải Tư
G.4
45846 17234 96951 68335 32312 96714 99832
4
5
6 8 9
1
Giải Ba
G.3
86811 67224 6 9
Giải Nhì
G.2
55648 7  
Giải Nhất
G.1
32200 8 4
Giải ĐB
ĐB
274909 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9
1 0 1 2 2 4
2 4
3 2 4 5
4 6 8 9
5 1
6 9
7  
8 4
9  

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 4
Giải Bảy
G.7
629 1 5 7
Giải Sáu
G.6
9104 8228 0153 2 4 8 9
Giải Năm
G.5
5556 3  
Giải Tư
G.4
65395 81517 03965 59854 20357 37741 39048
4
5
1 3 8
3 4 6 7
Giải Ba
G.3
37443 21915 6 0 5
Giải Nhì
G.2
57460 7 2
Giải Nhất
G.1
97224 8  
Giải ĐB
ĐB
650472 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 5 7
2 4 8 9
3  
4 1 3 8
5 3 4 6 7
6 0 5
7 2
8  
9 5

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 6
Giải Bảy
G.7
951 1  
Giải Sáu
G.6
7628 1160 7906 2 0 8
Giải Năm
G.5
1153 3 7 9
Giải Tư
G.4
72889 22383 01494 73198 66578 49759 27185
4
5
 
1 3 9
Giải Ba
G.3
11039 31779 6 0
Giải Nhì
G.2
40120 7 5 8 9
Giải Nhất
G.1
16275 8 3 5 9
Giải ĐB
ĐB
368137 9 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1  
2 0 8
3 7 9
4  
5 1 3 9
6 0
7 5 8 9
8 3 5 9
9 4 8

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0 2 3 6 6
Giải Bảy
G.7
206 1 8
Giải Sáu
G.6
9087 5127 5050 2 7
Giải Năm
G.5
4047 3  
Giải Tư
G.4
00845 84081 14403 78806 16392 78757 24077
4
5
5 5 6 7
0 7
Giải Ba
G.3
19145 69202 6  
Giải Nhì
G.2
03718 7 7
Giải Nhất
G.1
80381 8 1 1 7
Giải ĐB
ĐB
337246 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 6 6
1 8
2 7
3  
4 5 5 6 7
5 0 7
6  
7 7
8 1 1 7
9 2

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0 3 9
Giải Bảy
G.7
227 1 3
Giải Sáu
G.6
0756 4413 0203 2 7
Giải Năm
G.5
8466 3 4 8
Giải Tư
G.4
78138 68177 35072 61609 01682 33392 56356
4
5
 
6 6 6 9
Giải Ba
G.3
82959 73775 6 6
Giải Nhì
G.2
30056 7 0 2 5 7
Giải Nhất
G.1
82934 8 2
Giải ĐB
ĐB
246670 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 9
1 3
2 7
3 4 8
4  
5 6 6 6 9
6 6
7 0 2 5 7
8 2
9 2

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 2 3
Giải Bảy
G.7
889 1  
Giải Sáu
G.6
0902 5136 8055 2 8
Giải Năm
G.5
1944 3 2 6
Giải Tư
G.4
80528 90640 27869 81288 76066 05892 62354
4
5
0 4
4 5
Giải Ba
G.3
15268 19673 6 6 8 9
Giải Nhì
G.2
77103 7 3
Giải Nhất
G.1
30232 8 1 8 9
Giải ĐB
ĐB
864681 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3
1  
2 8
3 2 6
4 0 4
5 4 5
6 6 8 9
7 3
8 1 8 9
9 2

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0 3
Giải Bảy
G.7
319 1 5 8 9
Giải Sáu
G.6
7328 4649 3018 2 7 8
Giải Năm
G.5
4694 3  
Giải Tư
G.4
92227 54389 39815 76199 88664 69685 71203
4
5
9
 
Giải Ba
G.3
19676 47492 6 4
Giải Nhì
G.2
05497 7 6
Giải Nhất
G.1
06583 8 3 5 9
Giải ĐB
ĐB
437292 9 2 2 4 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 5 8 9
2 7 8
3  
4 9
5  
6 4
7 6
8 3 5 9
9 2 2 4 7 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0  
Giải Bảy
G.7
339 1  
Giải Sáu
G.6
5561 4733 9549 2  
Giải Năm
G.5
6139 3 1 3 4 9 9
Giải Tư
G.4
10434 06495 13665 23052 90964 20974 03793
4
5
4 8 9
2 6
Giải Ba
G.3
94644 60931 6 1 4 5
Giải Nhì
G.2
01448 7 4 8
Giải Nhất
G.1
77356 8  
Giải ĐB
ĐB
598878 9 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2  
3 1 3 4 9 9
4 4 8 9
5 2 6
6 1 4 5
7 4 8
8  
9 3 5

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0 2 8
Giải Bảy
G.7
139 1 0 0 5
Giải Sáu
G.6
1785 1267 1042 2 0
Giải Năm
G.5
4992 3 4 9
Giải Tư
G.4
99615 75010 32410 60808 22264 48066 36634
4
5
2
5
Giải Ba
G.3
78291 34302 6 4 6 7 9
Giải Nhì
G.2
95920 7  
Giải Nhất
G.1
52955 8 5
Giải ĐB
ĐB
538869 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 8
1 0 0 5
2 0
3 4 9
4 2
5 5
6 4 6 7 9
7  
8 5
9 1 2

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 7
Giải Bảy
G.7
165 1 3 4 8
Giải Sáu
G.6
8913 1689 4393 2 4
Giải Năm
G.5
0040 3 8
Giải Tư
G.4
13646 62214 33787 27218 98449 02507 62158
4
5
0 2 6 8 9
8
Giải Ba
G.3
56148 73942 6 5
Giải Nhì
G.2
87738 7  
Giải Nhất
G.1
04296 8 7 9
Giải ĐB
ĐB
496524 9 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 3 4 8
2 4
3 8
4 0 2 6 8 9
5 8
6 5
7  
8 7 9
9 3 6

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 4 9
Giải Bảy
G.7
625 1 0 4 8 8 9
Giải Sáu
G.6
9892 6035 0918 2 5
Giải Năm
G.5
3504 3 2 5
Giải Tư
G.4
03614 06432 45410 90094 27644 42409 83319
4
5
4
0
Giải Ba
G.3
57576 20584 6  
Giải Nhì
G.2
27080 7 6
Giải Nhất
G.1
63850 8 0 4
Giải ĐB
ĐB
900618 9 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 9
1 0 4 8 8 9
2 5
3 2 5
4 4
5 0
6  
7 6
8 0 4
9 2 4