XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0  
Giải Bảy
G.7
864 1 2 3 6
Giải Sáu
G.6
2137 1699 5360 2 2 6 7
Giải Năm
G.5
1813 3 7
Giải Tư
G.4
99416 49944 80354 41746 87940 32612 06792
4
5
0 4 6
4
Giải Ba
G.3
04426 86261 6 0 1 4
Giải Nhì
G.2
56022 7  
Giải Nhất
G.1
39427 8  
Giải ĐB
ĐB
735295 9 2 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 3 6
2 2 6 7
3 7
4 0 4 6
5 4
6 0 1 4
7  
8  
9 2 5 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0  
Giải Bảy
G.7
261 1 0 3 6
Giải Sáu
G.6
0851 2622 4416 2 2 2 2 8
Giải Năm
G.5
0328 3 6
Giải Tư
G.4
71136 97286 55146 23941 69310 23713 38784
4
5
1 6
1
Giải Ba
G.3
27122 86964 6 1 4 8
Giải Nhì
G.2
59686 7  
Giải Nhất
G.1
25568 8 4 6 6
Giải ĐB
ĐB
270022 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 3 6
2 2 2 2 8
3 6
4 1 6
5 1
6 1 4 8
7  
8 4 6 6
9  

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0 3 6 6
Giải Bảy
G.7
449 1  
Giải Sáu
G.6
0345 6068 0997 2 0
Giải Năm
G.5
5106 3 0 2 5 8
Giải Tư
G.4
50498 43038 56035 49303 15632 17220 49190
4
5
5 9
0
Giải Ba
G.3
94461 01794 6 1 8
Giải Nhì
G.2
93930 7  
Giải Nhất
G.1
17006 8  
Giải ĐB
ĐB
608750 9 0 4 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6 6
1  
2 0
3 0 2 5 8
4 5 9
5 0
6 1 8
7  
8  
9 0 4 7 8

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0 2
Giải Bảy
G.7
860 1 3 5
Giải Sáu
G.6
6020 0915 3245 2 0 6
Giải Năm
G.5
9948 3 6
Giải Tư
G.4
81926 22695 75582 86774 23470 88836 60882
4
5
5 8
6
Giải Ba
G.3
89502 90713 6 0
Giải Nhì
G.2
17483 7 0 4 6
Giải Nhất
G.1
23776 8 2 2 3
Giải ĐB
ĐB
155156 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 3 5
2 0 6
3 6
4 5 8
5 6
6 0
7 0 4 6
8 2 2 3
9 5

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0  
Giải Bảy
G.7
185 1 9
Giải Sáu
G.6
6619 9069 2962 2 2 8
Giải Năm
G.5
4338 3 3 5 8 8
Giải Tư
G.4
45533 86478 11262 31447 66697 13738 80928
4
5
7
9
Giải Ba
G.3
00466 11259 6 2 2 6 9
Giải Nhì
G.2
94522 7 8
Giải Nhất
G.1
62035 8 5 7
Giải ĐB
ĐB
266187 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 9
2 2 8
3 3 5 8 8
4 7
5 9
6 2 2 6 9
7 8
8 5 7
9 7

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
02 0  
Giải Bảy
G.7
236 1 3 4
Giải Sáu
G.6
7273 8514 3055 2 7
Giải Năm
G.5
1050 3 1 5 6 9
Giải Tư
G.4
87668 27966 61035 82176 50231 30979 97639
4
5
 
0 5
Giải Ba
G.3
30413 42427 6 6 8
Giải Nhì
G.2
94571 7 1 3 6 9
Giải Nhất
G.1
31080 8 0
Giải ĐB
ĐB
649696 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 4
2 7
3 1 5 6 9
4  
5 0 5
6 6 8
7 1 3 6 9
8 0
9 6

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 4 4
Giải Bảy
G.7
614 1 4 6
Giải Sáu
G.6
3542 3760 7662 2 4
Giải Năm
G.5
6754 3 5 6 9
Giải Tư
G.4
38416 19765 81304 37080 73735 73139 77775
4
5
2
4
Giải Ba
G.3
47136 49772 6 0 2 5
Giải Nhì
G.2
04924 7 2 5
Giải Nhất
G.1
86304 8 0
Giải ĐB
ĐB
638893 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4
1 4 6
2 4
3 5 6 9
4 2
5 4
6 0 2 5
7 2 5
8 0
9 3

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 3 4
Giải Bảy
G.7
212 1 2 8 9
Giải Sáu
G.6
1221 0255 4646 2 1 6
Giải Năm
G.5
7261 3 1
Giải Tư
G.4
14249 86804 42119 03761 72831 04189 61076
4
5
1 6 9
4 5
Giải Ba
G.3
22203 29354 6 1 1
Giải Nhì
G.2
50618 7 6
Giải Nhất
G.1
10126 8 9
Giải ĐB
ĐB
471041 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4
1 2 8 9
2 1 6
3 1
4 1 6 9
5 4 5
6 1 1
7 6
8 9
9  

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 9
Giải Bảy
G.7
178 1 0 6 9
Giải Sáu
G.6
8443 6586 4792 2  
Giải Năm
G.5
6410 3 5
Giải Tư
G.4
99599 41578 96857 15087 16282 30247 58564
4
5
3 7
3 7
Giải Ba
G.3
84909 96619 6 4
Giải Nhì
G.2
11035 7 8 8
Giải Nhất
G.1
08116 8 2 6 7
Giải ĐB
ĐB
045153 9 2 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0 6 9
2  
3 5
4 3 7
5 3 7
6 4
7 8 8
8 2 6 7
9 2 9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 2
Giải Bảy
G.7
462 1 2 4 7
Giải Sáu
G.6
5393 0020 5386 2 0 6
Giải Năm
G.5
4930 3 0 8
Giải Tư
G.4
23402 89912 94114 77061 15354 75526 85756
4
5
7
4 6
Giải Ba
G.3
99538 55270 6 1 2 4
Giải Nhì
G.2
39217 7 0
Giải Nhất
G.1
32864 8 6
Giải ĐB
ĐB
977947 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 2 4 7
2 0 6
3 0 8
4 7
5 4 6
6 1 2 4
7 0
8 6
9 3

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 3
Giải Bảy
G.7
386 1 1 5
Giải Sáu
G.6
8315 2377 1232 2 3
Giải Năm
G.5
1723 3 2
Giải Tư
G.4
93054 93366 04250 61685 00011 00663 23784
4
5
6 9
0 2 4
Giải Ba
G.3
67184 80252 6 3 6
Giải Nhì
G.2
35903 7 7
Giải Nhất
G.1
49049 8 4 4 5 6
Giải ĐB
ĐB
965046 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 1 5
2 3
3 2
4 6 9
5 0 2 4
6 3 6
7 7
8 4 4 5 6
9  

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 5
Giải Bảy
G.7
605 1 1 3 8
Giải Sáu
G.6
4011 4613 0442 2 4
Giải Năm
G.5
6524 3  
Giải Tư
G.4
87444 39157 83371 78268 16318 39146 51669
4
5
2 4 6
1 7 8
Giải Ba
G.3
02076 99078 6 1 8 9
Giải Nhì
G.2
92358 7 1 6 8
Giải Nhất
G.1
22851 8  
Giải ĐB
ĐB
795661 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 1 3 8
2 4
3  
4 2 4 6
5 1 7 8
6 1 8 9
7 1 6 8
8  
9  

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 2
Giải Bảy
G.7
972 1 5 6
Giải Sáu
G.6
7754 5441 7527 2 2 6 7
Giải Năm
G.5
3616 3  
Giải Tư
G.4
94822 96455 58002 95042 20344 42857 50726
4
5
1 2 4 4 8
4 5 6 7 7
Giải Ba
G.3
44357 03656 6  
Giải Nhì
G.2
50144 7 2
Giải Nhất
G.1
35448 8  
Giải ĐB
ĐB
244215 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 5 6
2 2 6 7
3  
4 1 2 4 4 8
5 4 5 6 7 7
6  
7 2
8  
9  

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 3 5
Giải Bảy
G.7
267 1 0
Giải Sáu
G.6
7364 9151 7695 2 1 9
Giải Năm
G.5
8803 3  
Giải Tư
G.4
31505 78289 58729 32645 74099 33110 39221
4
5
2 5
1
Giải Ba
G.3
41142 36299 6 4 5 7 7
Giải Nhì
G.2
69665 7 8
Giải Nhất
G.1
89378 8 9
Giải ĐB
ĐB
864267 9 5 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5
1 0
2 1 9
3  
4 2 5
5 1
6 4 5 7 7
7 8
8 9
9 5 9 9