XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 0 6 8
Giải Bảy
G.7
64 1 0 5
Giải Sáu
G.6
870 440 693 2 2
Giải Năm
G.5
2800 3  
Giải Tư
G.4
2710 2069 7376 8015 tructiep tructiep tructiep
4
5
0 1
0 2 5
Giải Ba
G.3
39341 14393 6 4 7 7 9
Giải Nhì
G.2
29784 7 0 3 5 6
Giải Nhất
G.1
98155 8 2 4 9
Giải ĐB
ĐB
04408 9 0 3 3 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6 8
1 0 5
2 2
3  
4 0 1
5 0 2 5
6 4 7 7 9
7 0 3 5 6
8 2 4 9
9 0 3 3 3 7

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 5 5 8 8
Giải Bảy
G.7
08 1 2
Giải Sáu
G.6
679 741 845 2 5 6 6
Giải Năm
G.5
4130 3 0 9
Giải Tư
G.4
2225 9739 3893 4075 tructiep tructiep tructiep
4
5
0 1 1 2 4 5 6
7
Giải Ba
G.3
15605 56082 6 5
Giải Nhì
G.2
16546 7 0 5 9
Giải Nhất
G.1
78005 8 2 3 3
Giải ĐB
ĐB
00370 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 5 8 8
1 2
2 5 6 6
3 0 9
4 0 1 1 2 4 5 6
5 7
6 5
7 0 5 9
8 2 3 3
9 3 9

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 5 5 7 8
Giải Bảy
G.7
16 1 6 9 9
Giải Sáu
G.6
307 353 763 2 0 3 5 9
Giải Năm
G.5
2134 3 4 4
Giải Tư
G.4
0619 8323 0185 4008 tructiep tructiep tructiep
4
5
2
1 3 4 5 8
Giải Ba
G.3
83562 75355 6 2 3 3
Giải Nhì
G.2
76720 7 3 6
Giải Nhất
G.1
03825 8 4 5
Giải ĐB
ĐB
71963 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 5 7 8
1 6 9 9
2 0 3 5 9
3 4 4
4 2
5 1 3 4 5 8
6 2 3 3
7 3 6
8 4 5
9 7

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 0 4
Giải Bảy
G.7
81 1 7 7 8
Giải Sáu
G.6
188 582 598 2 0 1 7 8 9
Giải Năm
G.5
3317 3 5
Giải Tư
G.4
6817 1204 2635 4543 tructiep tructiep tructiep
4
5
1 3
 
Giải Ba
G.3
90528 85129 6 4
Giải Nhì
G.2
60772 7 1 2 2 5 7 9
Giải Nhất
G.1
60072 8 1 2 5 8
Giải ĐB
ĐB
95921 9 1 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1 7 7 8
2 0 1 7 8 9
3 5
4 1 3
5  
6 4
7 1 2 2 5 7 9
8 1 2 5 8
9 1 8 8

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 2 7 8 8
Giải Bảy
G.7
87 1 2 3 6
Giải Sáu
G.6
169 307 843 2 2 4 6
Giải Năm
G.5
7313 3  
Giải Tư
G.4
9466 8678 4184 2567 tructiep tructiep tructiep
4
5
3 4
6
Giải Ba
G.3
19424 05612 6 0 1 2 3 6 7 9
Giải Nhì
G.2
31944 7 8 9
Giải Nhất
G.1
40956 8 4 7 7
Giải ĐB
ĐB
88961 9 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7 8 8
1 2 3 6
2 2 4 6
3  
4 3 4
5 6
6 0 1 2 3 6 7 9
7 8 9
8 4 7 7
9 1 6

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 0 4 7
Giải Bảy
G.7
96 1 8
Giải Sáu
G.6
287 387 650 2 1
Giải Năm
G.5
7185 3 0 3 7 7
Giải Tư
G.4
7861 9818 7371 0560 tructiep tructiep tructiep
4
5
0 6
0 0 1
Giải Ba
G.3
57840 39646 6 0 0 1 2 5 5 8
Giải Nhì
G.2
35868 7 1
Giải Nhất
G.1
15037 8 5 7 7
Giải ĐB
ĐB
20765 9 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 7
1 8
2 1
3 0 3 7 7
4 0 6
5 0 0 1
6 0 0 1 2 5 5 8
7 1
8 5 7 7
9 3 6

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0  
Giải Bảy
G.7
78 1 5 5
Giải Sáu
G.6
948 191 615 2 1 3 6
Giải Năm
G.5
0594 3 4 6 7 8 8
Giải Tư
G.4
6742 1749 8665 0992 tructiep tructiep tructiep
4
5
2 2 2 8 9 9
3
Giải Ba
G.3
71926 87565 6 5 5 7 7
Giải Nhì
G.2
10638 7 1 8
Giải Nhất
G.1
98338 8  
Giải ĐB
ĐB
85867 9 1 1 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 5
2 1 3 6
3 4 6 7 8 8
4 2 2 2 8 9 9
5 3
6 5 5 7 7
7 1 8
8  
9 1 1 2 4

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0  
Giải Bảy
G.7
71 1 3 8
Giải Sáu
G.6
972 313 256 2 0 4 6 7 8
Giải Năm
G.5
7327 3 2 7 9
Giải Tư
G.4
9781 9537 5387 9377 tructiep tructiep tructiep
4
5
8
0 6 9
Giải Ba
G.3
00824 84828 6 7
Giải Nhì
G.2
36739 7 1 2 4 6 7
Giải Nhất
G.1
32985 8 0 1 3 5 7 9
Giải ĐB
ĐB
79459 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 8
2 0 4 6 7 8
3 2 7 9
4 8
5 0 6 9
6 7
7 1 2 4 6 7
8 0 1 3 5 7 9
9 1

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 1
Giải Bảy
G.7
76 1 1 9 9
Giải Sáu
G.6
849 191 024 2 4 5
Giải Năm
G.5
1698 3 1 3 7
Giải Tư
G.4
6364 8867 3211 1681 tructiep tructiep tructiep
4
5
0 3 4 5 6 9
4 4
Giải Ba
G.3
96746 15579 6 2 4 7
Giải Nhì
G.2
42533 7 5 6 9
Giải Nhất
G.1
71344 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
96237 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 1 9 9
2 4 5
3 1 3 7
4 0 3 4 5 6 9
5 4 4
6 2 4 7
7 5 6 9
8 1 8
9 1 8

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 3 3 8
Giải Bảy
G.7
53 1 0 0 1 3 6
Giải Sáu
G.6
188 203 342 2 0 5
Giải Năm
G.5
3208 3 1 6 9 9
Giải Tư
G.4
1413 7656 2151 9010 tructiep tructiep tructiep
4
5
2 7 8
1 3 5 6
Giải Ba
G.3
50939 18172 6 3
Giải Nhì
G.2
74125 7 2
Giải Nhất
G.1
12247 8 6 8
Giải ĐB
ĐB
36191 9 1 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3 8
1 0 0 1 3 6
2 0 5
3 1 6 9 9
4 2 7 8
5 1 3 5 6
6 3
7 2
8 6 8
9 1 5

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 0 0 0 2 8
Giải Bảy
G.7
67 1 5 9
Giải Sáu
G.6
369 815 984 2 1
Giải Năm
G.5
2521 3 2 2 7
Giải Tư
G.4
7537 2802 9443 3856 tructiep tructiep tructiep
4
5
3 9
1 6
Giải Ba
G.3
16884 99881 6 7 9
Giải Nhì
G.2
29500 7 4 7
Giải Nhất
G.1
70232 8 1 4 4 6 7 9
Giải ĐB
ĐB
20319 9 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 0 2 8
1 5 9
2 1
3 2 2 7
4 3 9
5 1 6
6 7 9
7 4 7
8 1 4 4 6 7 9
9 1 6

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 1 4
Giải Bảy
G.7
80 1 6 7
Giải Sáu
G.6
073 840 164 2  
Giải Năm
G.5
5454 3  
Giải Tư
G.4
1785 1474 3062 2264 tructiep tructiep tructiep
4
5
0 1 4 5
2 4
Giải Ba
G.3
20304 95694 6 2 3 4 4 6 7
Giải Nhì
G.2
65345 7 2 3 4 6
Giải Nhất
G.1
59476 8 0 5 7 7
Giải ĐB
ĐB
19966 9 4 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4
1 6 7
2  
3  
4 0 1 4 5
5 2 4
6 2 3 4 4 6 7
7 2 3 4 6
8 0 5 7 7
9 4 5 6

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 1 7 8
Giải Bảy
G.7
61 1 6 7 9
Giải Sáu
G.6
882 890 258 2 1 7
Giải Năm
G.5
4851 3 0 0
Giải Tư
G.4
0740 6907 5957 8967 tructiep tructiep tructiep
4
5
0 4 7
1 7 8
Giải Ba
G.3
19195 14216 6 1 6 7
Giải Nhì
G.2
43590 7 2
Giải Nhất
G.1
02366 8 2 2 9
Giải ĐB
ĐB
95972 9 0 0 1 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7 8
1 6 7 9
2 1 7
3 0 0
4 0 4 7
5 1 7 8
6 1 6 7
7 2
8 2 2 9
9 0 0 1 5

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 4 7 9 9
Giải Bảy
G.7
50 1 4 5 7 9
Giải Sáu
G.6
890 019 282 2 7
Giải Năm
G.5
9643 3 4 8
Giải Tư
G.4
5492 5227 1493 2338 tructiep tructiep tructiep
4
5
0 3
0 3 4 7 9
Giải Ba
G.3
94697 94740 6 1 3 5
Giải Nhì
G.2
72017 7  
Giải Nhất
G.1
68161 8 2 4
Giải ĐB
ĐB
32754 9 0 2 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7 9 9
1 4 5 7 9
2 7
3 4 8
4 0 3
5 0 3 4 7 9
6 1 3 5
7  
8 2 4
9 0 2 3 7