XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 0 2 2 6
Giải Bảy
G.7
00 1 2 4 5
Giải Sáu
G.6
402 014 250 2 1 3 5 8
Giải Năm
G.5
1141 3 1 4
Giải Tư
G.4
6734 2387 1842 6165 tructiep tructiep tructiep
4
5
1 2 5 6
0 6
Giải Ba
G.3
63031 28146 6 5 7
Giải Nhì
G.2
79067 7  
Giải Nhất
G.1
50645 8 0 3 7 7
Giải ĐB
ĐB
27587 9 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 2 6
1 2 4 5
2 1 3 5 8
3 1 4
4 1 2 5 6
5 0 6
6 5 7
7  
8 0 3 7 7
9 2 6

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 5
Giải Bảy
G.7
76 1 0 2 7 8
Giải Sáu
G.6
193 717 085 2 1 1 9
Giải Năm
G.5
3005 3 8 8
Giải Tư
G.4
3188 7829 8910 2040 tructiep tructiep tructiep
4
5
0 0 1 5
1
Giải Ba
G.3
09918 08592 6  
Giải Nhì
G.2
26438 7 6 7 9
Giải Nhất
G.1
70945 8 3 5 5 8
Giải ĐB
ĐB
62712 9 2 3 5 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0 2 7 8
2 1 1 9
3 8 8
4 0 0 1 5
5 1
6  
7 6 7 9
8 3 5 5 8
9 2 3 5 8 9

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 3 3
Giải Bảy
G.7
60 1  
Giải Sáu
G.6
975 730 557 2 7
Giải Năm
G.5
4403 3 0 8 8
Giải Tư
G.4
6327 3658 0772 2981 tructiep tructiep tructiep
4
5
1 3
0 7 8
Giải Ba
G.3
41376 90496 6 0 5 6 8
Giải Nhì
G.2
84283 7 2 5 6 6 9
Giải Nhất
G.1
38779 8 1 3 5
Giải ĐB
ĐB
71738 9 2 6 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3
1  
2 7
3 0 8 8
4 1 3
5 0 7 8
6 0 5 6 8
7 2 5 6 6 9
8 1 3 5
9 2 6 6 8

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 0 4
Giải Bảy
G.7
64 1 0 3
Giải Sáu
G.6
663 910 260 2 0 1 4 6 7
Giải Năm
G.5
1688 3 1 4 5
Giải Tư
G.4
1380 0500 3420 5187 tructiep tructiep tructiep
4
5
0 3
 
Giải Ba
G.3
88531 06240 6 0 3 3 4 6
Giải Nhì
G.2
42697 7 3 5
Giải Nhất
G.1
28734 8 0 7 7 8
Giải ĐB
ĐB
28087 9 0 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1 0 3
2 0 1 4 6 7
3 1 4 5
4 0 3
5  
6 0 3 3 4 6
7 3 5
8 0 7 7 8
9 0 7

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 0 2 3 3 6
Giải Bảy
G.7
00 1 6
Giải Sáu
G.6
294 403 163 2 1
Giải Năm
G.5
3816 3  
Giải Tư
G.4
6592 6857 7846 0995 tructiep tructiep tructiep
4
5
0 1 3 5 6
7
Giải Ba
G.3
69290 71067 6 3 7 9
Giải Nhì
G.2
79190 7 8
Giải Nhất
G.1
58593 8 2 8 8
Giải ĐB
ĐB
55988 9 0 0 2 3 4 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 3 3 6
1 6
2 1
3  
4 0 1 3 5 6
5 7
6 3 7 9
7 8
8 2 8 8
9 0 0 2 3 4 5 5

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 5 9
Giải Bảy
G.7
36 1 4 6 7 8
Giải Sáu
G.6
105 680 444 2 4 5 7
Giải Năm
G.5
0540 3 6
Giải Tư
G.4
1984 1591 9714 1985 tructiep tructiep tructiep
4
5
0 4 4 4
 
Giải Ba
G.3
62617 24216 6 1 6
Giải Nhì
G.2
82571 7 1 3 5
Giải Nhất
G.1
84009 8 0 4 5 8 9
Giải ĐB
ĐB
27824 9 1 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 9
1 4 6 7 8
2 4 5 7
3 6
4 0 4 4 4
5  
6 1 6
7 1 3 5
8 0 4 5 8 9
9 1 5 8

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 8
Giải Bảy
G.7
29 1 0
Giải Sáu
G.6
376 932 698 2 1 7 9
Giải Năm
G.5
0564 3 0 2
Giải Tư
G.4
1308 4893 1941 9021 tructiep tructiep tructiep
4
5
1 2 5 5 6
6
Giải Ba
G.3
10642 43979 6 0 1 3 4 4 7
Giải Nhì
G.2
02830 7 2 2 4 6 9
Giải Nhất
G.1
43572 8  
Giải ĐB
ĐB
81610 9 3 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 0
2 1 7 9
3 0 2
4 1 2 5 5 6
5 6
6 0 1 3 4 4 7
7 2 2 4 6 9
8  
9 3 5 8

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 1 1
Giải Bảy
G.7
52 1 3 5
Giải Sáu
G.6
792 890 523 2 3 4
Giải Năm
G.5
5395 3 0 2 3 6 6
Giải Tư
G.4
8885 3201 6746 5644 tructiep tructiep tructiep
4
5
4 6 8
2 5 5 7 9
Giải Ba
G.3
13101 67857 6  
Giải Nhì
G.2
65124 7 0 5
Giải Nhất
G.1
28994 8 4 5
Giải ĐB
ĐB
64313 9 0 2 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1
1 3 5
2 3 4
3 0 2 3 6 6
4 4 6 8
5 2 5 5 7 9
6  
7 0 5
8 4 5
9 0 2 4 5

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 3 6
Giải Bảy
G.7
79 1 1 5
Giải Sáu
G.6
070 761 587 2 0 3
Giải Năm
G.5
0815 3 0 2
Giải Tư
G.4
6471 6503 8288 6323 tructiep tructiep tructiep
4
5
0 5 7
2 5 6
Giải Ba
G.3
00769 73055 6 1 9
Giải Nhì
G.2
32232 7 0 0 1 4 9
Giải Nhất
G.1
14730 8 3 5 7 8
Giải ĐB
ĐB
85856 9 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6
1 1 5
2 0 3
3 0 2
4 0 5 7
5 2 5 6
6 1 9
7 0 0 1 4 9
8 3 5 7 8
9 2 4

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 6 9
Giải Bảy
G.7
80 1 1 6 7 7
Giải Sáu
G.6
763 216 142 2 3 5
Giải Năm
G.5
0381 3 1 1 7 9 9
Giải Tư
G.4
5552 5223 4017 4698 tructiep tructiep tructiep
4
5
2
2 4
Giải Ba
G.3
29339 11331 6 3
Giải Nhì
G.2
59106 7 4
Giải Nhất
G.1
45683 8 0 0 1 3 9 9
Giải ĐB
ĐB
24880 9 3 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 9
1 1 6 7 7
2 3 5
3 1 1 7 9 9
4 2
5 2 4
6 3
7 4
8 0 0 1 3 9 9
9 3 8 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 1 1 8
Giải Bảy
G.7
38 1  
Giải Sáu
G.6
539 668 928 2 6 6 8
Giải Năm
G.5
5926 3 1 3 6 8 9
Giải Tư
G.4
5682 5393 1161 1866 tructiep tructiep tructiep
4
5
7
 
Giải Ba
G.3
96193 00431 6 1 2 6 8 9
Giải Nhì
G.2
02892 7  
Giải Nhất
G.1
86008 8 0 2 4
Giải ĐB
ĐB
36593 9 1 2 3 3 3 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1 8
1  
2 6 6 8
3 1 3 6 8 9
4 7
5  
6 1 2 6 8 9
7  
8 0 2 4
9 1 2 3 3 3 6 8

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 6
Giải Bảy
G.7
15 1 0 0 0 5 5 5 6 9
Giải Sáu
G.6
529 575 563 2 9
Giải Năm
G.5
4516 3 0 4
Giải Tư
G.4
6915 1634 5860 1873 tructiep tructiep tructiep
4
5
3 7
 
Giải Ba
G.3
77069 19970 6 0 3 4 8 9
Giải Nhì
G.2
62619 7 0 3 3 5 7 9
Giải Nhất
G.1
80977 8 1 3
Giải ĐB
ĐB
47579 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 0 0 0 5 5 5 6 9
2 9
3 0 4
4 3 7
5  
6 0 3 4 8 9
7 0 3 3 5 7 9
8 1 3
9  

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 6 8
Giải Bảy
G.7
15 1 3 4 5 6 8
Giải Sáu
G.6
390 006 414 2 1 1
Giải Năm
G.5
2796 3 3 4
Giải Tư
G.4
9471 7021 0316 3821 tructiep tructiep tructiep
4
5
1 3 4
 
Giải Ba
G.3
49513 56671 6 2 6 6 7
Giải Nhì
G.2
06066 7 1 1 1 3 3
Giải Nhất
G.1
21508 8 4 9
Giải ĐB
ĐB
45344 9 0 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 8
1 3 4 5 6 8
2 1 1
3 3 4
4 1 3 4
5  
6 2 6 6 7
7 1 1 1 3 3
8 4 9
9 0 6

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 3 4 5 7 8
Giải Bảy
G.7
03 1 2 2 6
Giải Sáu
G.6
222 826 366 2 2 6 6 8
Giải Năm
G.5
9850 3 0
Giải Tư
G.4
0290 2799 2097 4884 tructiep tructiep tructiep
4
5
2 2
0 6
Giải Ba
G.3
99626 60787 6 6
Giải Nhì
G.2
06192 7  
Giải Nhất
G.1
13056 8 2 2 4 6 7
Giải ĐB
ĐB
68712 9 0 2 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 5 7 8
1 2 2 6
2 2 6 6 8
3 0
4 2 2
5 0 6
6 6
7  
8 2 2 4 6 7
9 0 2 7 9